Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 285/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11 ianuarie 2018.

În vigoare de la 11 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având in vedere prevederile art. 24 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 944/2006 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creșterea Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Direcției buget, finanțe și efectuare plăți nr. 85.054 din 27.07.2017,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 9 august 2017.

Nr. 285.

ANEXĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" BUCUREȘTI

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2017
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 4970
1.VENITURI DIN EXPLOATARE totale din care: 02 4909
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 3206
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 806
c) Alte venituri din exploatare 05 897
2. VENITURI FINANCIARE 06 61
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 6073
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea: 09 6063
a) Bunuri și servicii 10 1983
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 3147
- cheltuieli cu salariile din care: 12 2418
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 58
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 60
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 387
- contribuții de asigurări de șomaj 16 10
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 127
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 6
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 43
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 5
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 -
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 151
- tichete de masă 23 -
- deplasări, detașări 24 151
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 18
d) Cheltuieli de protocol 26 -
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 -
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -
g) Cheltuieli prevazute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare 29 -
h) Alte cheltuieli 30 915
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 10
- cheltuieli privind dobânzile 32 -
- alte cheltuieli financiare 33 10
3. Cheltuieli extraordinare 34 -
III. REZULTAT BRUT-(profit / pierdere) 35 -1103
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 -
V. REZULTATUL NET 37 -1103
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39
a) pentru cointeresarea personalului 40
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 43
1. Surse proprii 44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 4970
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 6073
3. Rezultate (+/-) (rd. 55-rd. 56) 57 -1103
4. Număr mediu de personal, total instituit, din care: 58 100
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 3
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1936
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare - Dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4448
7. Rentabilitatea (rd. 57 / rd. 56*100) 62 -18.16
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers.(rd. 01/rd. 58) 63 49.70
9. Rata rentabilității financiare (rd. 37*100) / capital propriu 64 4,04
10. Plăți restante 65 39237
11. Creanțe de încasat 66 -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...