Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Ordinul nr. 1098/2017 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 26, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 22 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. I. -

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta decizie reglementează condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poștale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitățile de finanțare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, și la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale."

2. La articolul 13 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) dreptul de a înființa posturi și de a angaja salariați cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă ale salariaților care ocupă posturi unice, în cazul localităților unde furnizorul nu are alți salariați cu aceeași calificare;".

3. La articolul 13 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) obligația de a asigura cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la adresa indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le furnizeze, cu excepția cazurilor sau a condițiilor geografice considerate excepționale de ANCOM ori a cazurilor în care ANCOM stabilește ca livrarea să se facă la anumite instalații corespunzătoare, în condiții determinate, inclusiv la propunerea furnizorului de serviciu universal;".

4. La articolul 13 alineatul (2), litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

s) obligația de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii și fundamentate în funcție de costuri, care să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient, cu excepția cecogramelor interne și internaționale care sunt furnizate cu titlu gratuit, precum și a altor categorii de trimiteri poștale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaționale la care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului;".

5. La articolul 13 alineatul (2), litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ș) obligația stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, cu respectarea plafoanelor tarifare și formulelor de control al modificării tarifelor acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligație;".

6. La articolul 13 alineatul (2), după litera ș) se introduc patru noi litere, literele ș1), ș2), ș3) și ș4), cu următorul cuprins:

"

ș1) obligația stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, cu respectarea modalităților de stabilire sau de modificare a acestor tarife, ținând seama și de caracteristicile specifice ale acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligație;

ș2) obligația stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, cu respectarea principiilor de stabilire a unor tarife individuale pentru aceste servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligație;

ș3) obligația de a supune aprobării ANCOM, până la data impunerii uneia sau mai multora dintre măsurile prevăzute la lit. ș), ș1) și ș2), a oricărei modificări a tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze;

ș4) obligația de a aduce la cunoștința publicului tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, precum și orice modificări ale acestor tarife, cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acestora, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare;".

7. La articolul 14, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) ANCOM stabilește, dacă este cazul, suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte și complete, în condițiile prezentului articol."

8. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se realizează din sursele și în condițiile stabilite de prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurii și termenelor stabilite de aceste dispoziții.

(2) În cazul în care vor fi desemnați doi sau mai mulți furnizori de serviciu universal, necesarul total de finanțare a serviciului universal se stabilește anual prin însumarea valorilor ce urmează a fi compensate pentru toți furnizorii de serviciu universal, calculate conform dispozițiilor prezentei decizii.

(3) Persoanele obligate la plata contribuției prevăzute la art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poștale în cursul anului pentru care se datorează contribuția, calitate care subzistă și la data stabilirii acesteia.

(4) În vederea determinării cuantumului contribuțiilor individuale, ANCOM va utiliza informațiile din anexa nr. 2 "Date financiare corespunzătoare activității furnizorului de servicii poștale" depusă de fiecare furnizor conform prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale.

(5) În situația în care furnizorii prevăzuți la alin. (3) nu transmit informațiile prevăzute la alin. (4), la determinarea cuantumului contribuțiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuția.

(6) În cazul furnizorilor cărora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, contribuția va fi stabilită în sarcina societăților absorbante sau nou-constituite, după caz.

(7) În situația desemnării mai multor furnizori de serviciu universal, cuantumul contribuției pe care este obligat să o plătească fiecare furnizor de serviciu universal este calculat ca fiind diferența pozitivă dintre contravaloarea contribuției care îi revine fiecăruia în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, și contravaloarea sumei prevăzute la art. 14 alin. (7), care urmează să fie compensată acestuia, aferentă aceleiași perioade. Dacă valoarea sumei care urmează să fie compensată este mai mare decât sau cel puțin egală cu valoarea contribuției care îi revine furnizorului de serviciu universal în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea sumei care urmează a fi compensată va fi diminuată cu valoarea contribuției datorată de furnizorul de serviciu universal."

9. Articolele 16, 17, 18, 19 și 20 se abrogă.

10. În anexă, punctul B se modifică și va avea următorul cuprins:

"

B. Descrierea serviciilor poștale pe care solicitantul intenționează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:

□ B.1. colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:

□ B.1.1. trimiteri de corespondență, cu excepția trimiterilor de corespondență în număr mare;

□ B.1.2. imprimate, cu excepția imprimatelor în număr mare;

□ B.1.3. pachete mici1, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în număr mare;

1 Pentru acest serviciu poștal solicitarea în vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal se poate realiza doar de către Compania Națională Poșta Română - S.A., serviciul fiind furnizat de aceasta în calitatea sa de organism responsabil de îndeplinirea obligațiilor rezultate din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale. În cazul celorlalți furnizori de servicii poștale acest serviciu este inclus la pct. B.3.

□ B.2. colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;

□ B.3. colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;

□ B.4. distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

□ B.5. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;

□ B.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

□ B.6.1. trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;

□ B.6.2. colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;

□ B.6.3. colete poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia."

11. În anexă, la punctul D, paragraful al treilea se modifică și va avea următorul cuprins:

"

□ o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice și materiale, precum și a resurselor umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare;".

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Sorin Mihai Grindeanu

București, 15 decembrie 2017.

Nr. 1.098.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...