Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 728/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 09 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Valer Dorneanu - președinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Varga Attila - judecător
Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 4.400/108/2016 al Curții de Apel Timișoara - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.670D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepției a depus o cerere prin care solicită judecata în lipsă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca inadmisibilă, deoarece nu a fost motivată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Decizia civilă nr. 308 din 27 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 4.400/108/2016, Curtea de Apel Timișoara - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, excepție ridicată de Faur Nistor Isai într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații formulate împotriva Sentinței civile nr. 21/CC din 21 septembrie 2016, pronunțată de Tribunalul Arad, prin care a fost respinsă cererea de acordare a unei compensații financiare în temeiul Legii nr. 211/2004.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile legale criticate sunt discriminatorii prin faptul că nu instituie compensații pentru toate felurile de victime ale tuturor infracțiunilor intenționate. Autorul arată că pe parcursul detenției sale, în perioada 2009-2011, a fost supus la rele tratamente aplicate de persoane neidentificate și că i s-ar cuveni, cu titlu de compensație, câte 200 lei pentru fiecare zi în care a fost supus unor astfel de rele tratamente, rezultând un total de 103.200 lei pentru tot intervalul de timp în care a fost obligat să trăiască în condiții cu mediu toxic, cancerigen, în pericol de infarct și accident vascular cerebral.

7. Curtea de Apel Timișoara - Secția I civilă opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece nu se poate reține existența vreunei discriminări între persoanele care beneficiază de compensații bănești în temeiul textului criticat și alte persoane aflate în alte situații. O deosebire de tratament este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv și rezonabil, adică nu urmărește un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și obiectivul avut în vedere. Statele beneficiază de o anumită marjă de apreciere în a decide dacă și în ce măsură diferențele între diversele situații similare justifică un tratament diferit, scopul acestei marje variind în funcție de anumite circumstanțe, de domeniu și context, așa cum a statuat și Curtea de la Strasbourg în jurisprudența sa.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

9. Guvernul apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Astfel, acestea instituie cazurile în care statul acordă o compensație financiară victimelor infracțiunilor intenționate comise cu violență, precum și în cazul infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare vătămarea corporală sau moartea victimei. Art. 16 din Constituție privind egalitatea în drepturi a cetățenilor trebuie interpretat în corelare cu art. 4 din Legea fundamentală, care stabilește criteriile generale de discriminare, și anume: rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Or, nicio astfel de diferențiere nu se face în cadrul textului de lege criticat.

10. Totodată, prevederile legale contestate nu conțin nicio normă de natură a limita garanțiile privind dreptul la apărare și nu conțin dispoziții care să afecteze principiul unității, suveranității și indivizibilității statului român și nici care să afecteze aplicarea cu prioritate a tratatelor internaționale privind drepturile omului.

11. De altfel, autorul excepției urmărește, prin invocarea excepției de neconstituționalitate, modificarea sau completarea textului de lege criticat, activitate ce nu intră în sfera de competență a Curții Constituționale.

12. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, deoarece se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situația prevăzută de ipoteza normei juridice, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare.

13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, care au următorul conținut:

"

(1) Compensația financiară se acordă, la cerere, în condițiile prezentului capitol, următoarelor categorii de victime:

a) persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;

b) soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1).

(2) Compensația financiară se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este:

a) cetățean român;

b) cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România;

c) cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii; sau

d) cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

(3) În cazul victimelor care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) și (2), compensația financiară se acordă în baza convențiilor internaționale la care România este parte."

16. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 referitor la Statul român, art. 11 referitor la Dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 referitor la Accesul liber la justiție și art. 24 referitor la Dreptul la apărare, precum și dispozițiile art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil și art. 14 referitor la Interzicerea discriminării, ambele din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Protocolul nr. 12 la Convenție.

17. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în fapt, autorul excepției a formulat o cerere în vederea acordării unei compensații financiare, în temeiul dispozițiilor legale criticate, motivat de faptul că, în timpul detenției în Penitenciarul Timișoara, în perioada 2009-2011, a fost supus la rele tratamente, constând în aceea că a fost ținut în celule supraaglomerate și, deși a fost ținut într-o celulă de nefumători, a fost expus la fumul nociv de țigară pe holuri și chiar în secțiile medicale.

18. Prin Hotărârea din 21 iunie 2016, pronunțată în Cauza Faur împotriva României, paragrafele 26-32, instanța de la Strasbourg a constatat încălcarea art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cu referire la condițiile materiale de detenție din Penitenciarul Timișoara, reținându-se că sunt inadecvate, și au fost acordate daune de 3.900 euro.

19. Prin Sentința civilă nr. 21/CC din 21 septembrie 2016, pronunțată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 4.400/108/2016, instanța de judecată a reținut că petentul nu se încadrează în categoriile de victime prevăzute la art. 21 din Legea nr. 211/2004, potrivit cărora compensația financiară se acordă, la cerere, victimelor următoarelor categorii de persoane: asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență, între care nu se regăsește și infracțiunea de "rele tratamente".

20. Împotriva acestei sentințe civile petentul a formulat contestație, cadru procesual în care a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004, susținând că sunt discriminatorii prin aceea că dreptul la compensație "nu se acordă pentru toate felurile de victime ale tuturor infracțiunilor și pentru victimele tuturor infracțiunilor intenționate".

21. Analizând această critică, Curtea constată că autorul este nemulțumit nu de conținutul reglementării deduse controlului de contencios constituțional, ci de forma eliptică a acesteia. Astfel, ar trebui ca, pe lângă situațiile expres și limitativ prevăzute de textul legal atacat, să fie introdusă și posibilitatea despăgubirii tuturor victimelor infracțiunilor intenționate sau chiar a tuturor victimelor infracțiunilor. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta "se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

22. Așa fiind, Curtea urmează a respinge, ca inadmisibilă, prezenta excepție.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 4.400/108/2016 al Curții de Apel Timișoara - Secția I civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Timișoara - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 21 noiembrie 2017.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...