Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului
Număr celex: 32006L0043

Modificări (...), Referințe (7), Reviste (2)

În vigoare de la 09 iunie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2006/43/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 17 mai 2006
privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor
consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale
Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2) litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

___________

1 JO C 157, 28.6.2005, p. 115.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

___________

2 Avizul Parlamentului European din 28 septembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 aprilie 2006.

întrucât:

(1) în prezent, A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale3, A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate4, Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare5 și Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare6 impun auditarea conturilor anuale sau a conturilor consolidate de către una sau mai multe persoane autorizate să efectueze astfel de audituri.

___________

3 JO L 222, 14.8.1978, p.11. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

4 JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE.

5 JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE.

6 JO L 374, 31.12.1991, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE.

(2) condițiile pentru autorizarea persoanelor responsabile pentru efectuarea auditului statutar au fost stabilite de A opta Directivă 84/253/CEE a Consiliului din 10 aprilie 1984 privind autorizarea persoanelor care răspund de auditului statutar al documentelor contabile7.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...