Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului
Număr celex: 32006L0043

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 09 iunie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/43/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 17 mai 2006
privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor
consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale
Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2) litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

___________

1 JO C 157, 28.6.2005, p. 115.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

___________

2 Avizul Parlamentului European din 28 septembrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 aprilie 2006.

întrucât:

(1) în prezent, A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale3, A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate4, Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare5 și Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare6 impun auditarea conturilor anuale sau a conturilor consolidate de către una sau mai multe persoane autorizate să efectueze astfel de audituri.

___________

3 JO L 222, 14.8.1978, p.11. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

4 JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE.

5 JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE.

6 JO L 374, 31.12.1991, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE.

(2) condițiile pentru autorizarea persoanelor responsabile pentru efectuarea auditului statutar au fost stabilite de A opta Directivă 84/253/CEE a Consiliului din 10 aprilie 1984 privind autorizarea persoanelor care răspund de auditului statutar al documentelor contabile7.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...