Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ordinul nr. 7331/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 09 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 16.885 din 21.12.2017,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (3) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (2) și (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 11 august 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

"

p) relocare înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una dintre unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European."

2. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii», prioritatea de investiții 2.2 - «Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor», pentru investițiile realizate pe teritoriul ITI Delta Dunării.

(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 50,59 milioane euro, aproximativ 234,94 milioane lei, respectiv 43,00 milioane euro, aproximativ 199,69 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 7,59 milioane euro, aproximativ 35,25 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat (BS).

(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 40,00 milioane euro, aproximativ 185,76 milioane lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.

(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10,59 milioane euro, aproximativ 49,18 milioane lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.

(5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate și surse de finanțare este următoarea:

- milioane euro -
Tip ajutor acordat Anul 2017 2018 2019 2020 Total


Ajutor de stat regional
Buget total, din care: 2,00 25,20 12,40 0,40 40,00
FEDR 1,70 21,42 10,54 0,34 34,00
Buget de stat 0,30 3,78 1,86 0,06 6,00


Ajutor de minimis
Buget total, din care: 0,53 6,67 3,28 0,11 10,59
FEDR 0,45 5,67 2,79 0,09 9,00
Buget de stat 0,08 1,00 0,49 0,02 1,59"

3. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 50."

4. Anexa conținând lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și de minimis se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Marius Nica

București, 29 decembrie 2017.

Nr. 7.331.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 5.559/2017)

Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale și de minimis

Clasa CAEN Descrierea clasei CAEN
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile, cu excepția fibrelor sintetice
1320 Producția de țesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare și mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520 Fabricarea încălțămintei
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
2011 Fabricarea gazelor industriale
2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2562 Operațiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652 Producția de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe și compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele și somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator
3291 Fabricarea măturilor și periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testare și analize tehnice
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
8610 Activități de asistență spitalicească
8621 Activități de asistență medicală generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicații
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...