Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1255/2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R1255

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolele 175 şi 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) şi articolul 195 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 64.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 47.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziția Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 noiembrie 2011.

întrucât:

(1) În conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 10 octombrie 2007 privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (denumită în continuare "comunicarea Comisiei"), principalul obiectiv al politicii maritime integrate (PMI) a Uniunii îl reprezintă elaborarea şi punerea în aplicare a unui proces integrat, coordonat, coerent, transparent şi durabil de luare a deciziilor privind oceanele, mările, regiunile de coastă, regiunile insulare şi ultraperiferice, precum şi sectoarele maritime.

(2) Planul de acţiune care însoţeşte comunicarea Comisiei stabileşte o serie de acţiuni pe care Comisia şi-a propus să le întreprindă ca prim pas în punerea în aplicare a unei noi PMI pentru Uniune.

(3) Raportul intermediar al Comisiei privind politica maritimă integrată a UE din 15 octombrie 2009 sintetizează principalele realizări ale PMI înregistrate până la data respectivă şi trasează cursul următoarei faze de punere în aplicare a acesteia.

(4) În concluziile sale din 16 noiembrie 2009 privind politica maritimă integrată, Consiliul a evidenţiat importanţa finanţării dezvoltării în continuare şi punerii în aplicare a PMI, invitând Comisia să prezinte propunerile necesare pentru finanţarea acţiunilor politicii maritime integrate în cadrul Perspectivei financiare curente, în vederea intrării în vigoare a acestora până în anul 2011.

(5) În Rezoluţia sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate şi noi provocări, Parlamentul European şi-a manifestat în mod clar sprijinul "pentru intenţia exprimată de Comisie de a finanţa PMI cu 50 de milioane EUR în următorii doi ani, cu scopul de a consolida proiectele anterioare în domeniul politicii, guvernanţei, sustenabilităţii şi supravegherii".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...