Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială

Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială emite următorul regulament:

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament reglementează metodologia și procedura utilizate de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, denumit în continuare Comitetul, pentru stabilirea amortizoarelor de capital, precum și sfera de aplicare a acestor instrumente, în vederea emiterii de recomandări în acest sens, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, denumită în continuare Legea.

(2) Recomandările emise de Comitet în baza prezentului regulament au ca destinatari Banca Națională a României (denumită în continuare BNR), respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), denumite autorități naționale de supraveghere financiară sectorială.

(3) Recomandările Comitetului respectă regimul juridic arătat la art. 4 alin. (2) din Lege.

(4) Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să acorde derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital acelor instituții care înregistrează expuneri sub un anumit prag recomandat de Comitet.

(5) În situația în care decide să acționeze conform alin. (4), Comitetul raportează Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) derogările acordate de autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială și le recomandă acestora să aplice un proces de monitorizare continuă, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.

Art. 2. -

(1) Termenii și expresiile "stat membru", "stat terț", "risc sistemic", "instituție de importanță sistemică" folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificația prevăzută la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006. Reviste (1)

(2) Termenii și expresiile "instituție", "instituție de credit", "filială", "societate financiară holding", "societate financiară holding-mamă", "societate financiară holding mixtă", "societate financiară holding mixtă-mamă", "instituție-mamă", "autoritate competentă", "bază consolidată", "bază subconsolidată", "fonduri proprii" au semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013].

(3) Termenii și expresiile "amortizorul de conservare a capitalului", "amortizorul anticiclic de capital specific instituției de credit", "amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F.", "amortizorul de capital aferent instituțiilor globale de importanță sistemică (amortizorul G-SII)", "amortizorul de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII)", "amortizorul de capital pentru riscul sistemic", "rata amortizorului anticiclic de capital" au semnificația prevăzută de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul BNR nr. 5/2013), respectiv de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul ASF nr. 3/2014).

(4) Sintagma "amortizorul anticiclic de capital specific instituției" reprezintă "amortizorul anticiclic de capital specific instituției de credit" și, respectiv, "amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F."

(5) Sintagma "referențial pentru amortizor" reprezintă rata de referință a amortizorului anticiclic de capital specific instituției, calculată în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2).

(6) Sintagma "societate de servicii de investiții financiare (denumită în continuare S.S.I.F.)" are semnificația prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Sintagma "instituție autorizată la nivel național" are, după caz, semnificația sintagmei "instituție de credit autorizată la nivel național", prevăzută de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau a sintagmei "firmă de investiții autorizată la nivel național", prevăzută de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Amortizorul de conservare a capitalului

Art. 3. -

(1) Comitetul poate recomanda ASF să excepteze S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerința de a menține un amortizor de conservare a capitalului, dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar la nivel național.

(2) Recomandarea Comitetului în scopul prevăzut la alin. (1) include o explicație a motivului pentru care exceptarea nu amenință stabilitatea sistemului financiar și conține, de asemenea, accepțiunea Comitetului asupra definiției exacte a S.S.I.F. mici și mijlocii exceptate.

(3) În cazul în care, ca urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerința menținerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., Comitetul informează Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), Comitetul European pentru Risc Sistemic (denumit în continuare CERS), Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare ABE) și autoritățile competente ale statelor membre în cauză. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu.

(4) Pentru elaborarea definiției S.S.I.F. mici și mijlocii exceptate, Comitetul are în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum aceasta a fost transpusă în dreptul intern prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

CAPITOLUL III Amortizorul anticiclic de capital

SECȚIUNEA 1 Rata amortizorului anticiclic de capital

Art. 4. -

(1) Comitetul evaluează și stabilește trimestrial rata amortizorului anticiclic de capital, aplicabilă instituțiilor care dețin expuneri din credite în România, având în vedere următoarele:

a) referențialul pentru amortizorul anticiclic de capital calculat de Comitet, în vederea orientării sale în procesul de stabilire a ratei amortizorului;

b) orientările CERS emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. a), c) și d) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (denumită în continuare Directiva 2013/36/UE), precum și recomandările emise de CERS cu privire la stabilirea ratei amortizorului;

c) alte variabile considerate relevante pentru tratarea riscului sistemic ciclic.

(2) În sensul alin. (1) lit. a), referențialul reflectă, într-o manieră relevantă, ciclul de creditare și riscurile datorate creșterii excesive a creditelor în România, luând în considerare în mod corespunzător particularitățile economiei naționale. Referențialul se bazează totodată pe deviația ponderii creditului în produsul intern brut (denumit în continuare PIB) de la tendința sa pe termen lung, având în vedere printre altele:

a) un indicator al creșterii înregistrate de activitatea de creditare în România și, în special, un indicator de reflectare a modificărilor înregistrate de ponderea creditelor acordate în România în PIB;

b) orientările în vigoare ale CERS, emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. b) din Directiva 2013/36/UE.

(3) Comitetul recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială impunerea ratei amortizorului anticiclic de capital stabilite conform alin. (1).

Art. 5. -

(1) Pentru stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aplicabilă instituțiilor care dețin expuneri din credite în România, Comitetul are în vedere ca această rată să se situeze între 0% și 2,5%, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale.

(2) În cazuri justificate, pe baza considerentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), Comitetul poate decide să recomande o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3) În cazul în care Comitetul decide să recomande pentru prima dată o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 0 sau stabilește o rată a amortizorului superioară celei aplicabile la acel moment, acesta decide și data de la care recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor aplicarea ratei majorate a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției.

(4) Comitetul recomandă ca data prevăzută la alin. (3) să fie de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată în conformitate cu art. 7 și 8. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la alin. (4), Comitetul poate recomanda ca data prevăzută la alin. (3) să fie înainte de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată, caz în care justifică termenul mai scurt pentru punerea în aplicare în baza unor circumstanțe excepționale.

Art. 6. -

Comitetul comunică trimestrial autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială recomandarea privind nivelul adecvat pentru rata amortizorului anticiclic de capital.

Art. 7. -

(1) Comitetul anunță trimestrial, prin publicare pe site-ul propriu, rata amortizorului anticiclic de capital recomandată.

(2) Anunțul include cel puțin următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată;

b) ponderea creditului în PIB și deviația acestuia de la tendința pe termen lung;

c) referențialul pentru amortizorul anticiclic de capital, calculat în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2);

d) justificarea pentru rata amortizorului anticiclic de capital;

e) în situația unei creșteri a ratei amortizorului, data de la care recomandă aplicarea de către instituții a ratei majorate a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției;

f) în cazul în care data menționată la lit. e) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă;

g) în situația unei reduceri a ratei amortizorului, perioada orientativă pentru care nu se preconizează nicio majorare, însoțită de o justificare corespunzătoare. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru Comitet.

(3) Comitetul ia toate măsurile rezonabile pentru a se coordona cu autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială în privința momentului acestui anunț.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

Art. 8. -

(1) Comitetul transmite trimestrial o notificare CERS cu privire la rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă ca urmare a recomandării sale. În notificarea respectivă Comitetul include totodată informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) În situația în care Comitetul consideră că, pentru funcționarea eficientă a aplicării amortizorului anticiclic de capital, este necesar ca alte state membre să recunoască rata stabilită la nivelul României, acesta transmite CERS, împreună cu notificarea de la alin. (1), și o solicitare de reciprocitate.

Art. 9. -

(1) Comitetul poate recomanda ASF să excepteze S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerința menținerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea financiară a României.

(2) Recomandarea privind exceptarea conține o explicație a motivului pentru care aceasta nu amenință stabilitatea sistemului financiar și accepțiunea Comitetului asupra definiției exacte a S.S.I.F. mici și mijlocii exceptate.

(3) În cazul în care, ca urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerința menținerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., Comitetul informează Comisia, CERS, ABE și autoritățile competente ale statelor membre în cauză. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu.

(4) Pentru elaborarea definiției S.S.I.F. mici și mijlocii exceptate, Comitetul are în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum aceasta a fost transpusă prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

SECȚIUNEA a 2-a Recunoașterea ratelor amortizorului anticiclic de capital mai mari de 2,5%

Art. 10. -

(1) În situația în care autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru stabilește o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Comitetul poate recunoaște această rată pentru scopurile calculării, de către instituțiile autorizate la nivel național, a amortizorului anticiclic de capital specific instituției.

(2) În cazul în care decide să recunoască o rată a amortizorului anticiclic de capital potrivit alin. (1), Comitetul emite o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială de impunere a amortizorului recunoscut în cel mult 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a recomandării CERS privind recunoașterea ratei, dacă o astfel de recomandare a fost publicată și sub rezerva ca în cuprinsul recomandării publicate să nu fi fost indicat un alt termen.

(3) Comitetul anunță recunoașterea ratei amortizorului anticiclic de capital prin publicarea pe site-ul propriu și informează CERS asupra recunoașterii ratei în termen de cel mult 1 lună de la data adoptării de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială a recomandării sale privind măsura de reciprocitate.

(4) Comitetul include în cadrul anunțului publicat pe site-ul propriu cel puțin următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată;

b) statul membru căruia i se aplică;

c) în cazul în care rata este majorată, data de la care recomandă aplicarea acestei majorări de către instituțiile autorizate la nivel național, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției;

d) în cazul în care data menționată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul anunță pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(6) În cazul în care Comitetul decide să nu recunoască o rată a amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată dintr-un stat membru, după caz, formulează o recomandare în cuprinsul căreia indică rata considerată adecvată și/sau alte măsuri care pot contribui la salvgardarea stabilității financiare.

(7) În situația arătată la alin. (6), Comitetul notifică, în termen de 1 lună de la adoptarea deciziei:

a) CERS;

b) autoritatea desemnată din statul membru care a stabilit rata amortizorului anticiclic de capital;

c) Banca Centrală Europeană, în cazul în care autoritatea care a stabilit rata amortizorului anticiclic de capital aparține unui stat membru participant în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, conform Regulamentului (UE) nr. 1.024/2013 din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

SECȚIUNEA a 3-a Decizia privind ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile expunerilor din state terțe

Art. 11. -

(1) În cazul emiterii unei recomandări de către CERS cu privire la stabilirea ratelor amortizorului anticiclic de capital pentru expunerile din state terțe, în procesul de luare a deciziei referitoare la emiterea unei recomandări în privința acestor rate Comitetul ia în considerare recomandarea CERS.

(2) Decizia Comitetului de emitere a unei recomandări privind ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile expunerilor din state terțe nu este condiționată de existența unei recomandări a CERS în acest sens, prevederile prezentei secțiuni fiind aplicabile întocmai și în lipsa acesteia.

(3) Pentru scopurile aplicării dispozițiilor cuprinse în prezenta secțiune, Comitetul identifică anual statele terțe semnificative pe baza informațiilor cantitative privind expunerile instituțiilor autorizate la nivel național față de statele terțe, fără însă a se limita în mod necesar la acestea. În acest scop, Comitetul utilizează Procedura privind amortizorul anticiclic de capital pentru state terțe, care are în vedere indicatorii de evaluare prevăzuți în cadrul Deciziei CERS nr. 3/2015 din 11 decembrie 2015 privind evaluarea semnificației țărilor terțe pentru sistemul bancar al Uniunii în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.

(4) În cursul celui de-al doilea trimestru al fiecărui an, Comitetul transmite CERS lista statelor terțe semnificative identificate.

(5) Comitetul monitorizează riscurile aferente creșterii excesive a creditelor din statele terțe semnificative cel puțin anual.

(6) Comitetul informează CERS atunci când consideră că, pentru expunerile situate într-un stat terț semnificativ, este necesară:

a) stabilirea unei rate a amortizorului anticiclic de capital, conform art. 12 sau 13;

b) luarea unei decizii cu privire la recunoașterea sau, după caz, nerecunoașterea unei rate a amortizorului anticiclic de capital stabilite de autoritatea relevantă din respectivul stat terț, conform art. 13.

Art. 12. -

(1) În cazul în care autoritatea relevantă dintr-un stat terț nu a stabilit și nu a publicat o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru acest stat, iar una sau mai multe instituții autorizate la nivel național dețin expuneri din credite localizate în acesta, Comitetul poate stabili nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital pe care îl recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției.

(2) În cazul în care decide să stabilească o rată a amortizorului anticiclic de capital potrivit alin. (1), Comitetul emite o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială.

Art. 13. -

(1) În situația în care autoritatea relevantă dintr-un stat terț stabilește o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mică sau egală cu 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Comitetul poate recunoaște această rată pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de către instituțiile autorizate la nivel național. Derogări (1)

(2) În situația în care autoritatea relevantă dintr-un stat terț stabilește o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Comitetul poate recunoaște această rată pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de către instituțiile autorizate la nivel național, după cum urmează:

a) după informarea CERS cu privire la această rată, efectuată de Comitet în scopul obținerii de asistență, și emiterea unei recomandări de către CERS; sau

b) după emiterea unei recomandări de către CERS, dacă CERS a fost deja informat de către o altă autoritate desemnată cu privire la această rată.

(3) În cazul în care decide să recunoască o rată a amortizorului anticiclic de capital potrivit alin. (1) și (2), Comitetul emite o recomandare adresată în acest sens autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială.

(4) Prin excepție de la alin. (1), Comitetul poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terț mai mare decât rata stabilită de autoritatea relevantă din statul terț, dar care să nu depășească 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă, din motive rezonabile, se consideră că această din urmă rată nu este suficientă pentru a proteja în mod adecvat instituțiile din România care înregistrează expuneri din credite situate în statul terț împotriva riscurilor determinate de creșterea excesivă a creditării în acel stat.

(5) Comitetul nu poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital, aplicabilă instituțiilor care înregistrează expuneri din credite situate în statul terț, sub nivelul impus de autoritatea relevantă din statul terț decât în cazul în care acest nivel depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(6) Atunci când decide, în conformitate cu alin. (4) și (5), să stabilească o rată diferită decât cea publicată de autoritatea relevantă dintr-un stat terț pentru amortizorul anticiclic de capital, Comitetul emite o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială, în cuprinsul căreia indică rata considerată adecvată.

(7) În cazul în care Comitetul decide să recomande o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru expunerile situate într-un stat terț mai mare decât rata amortizorului anticiclic stabilită de autoritatea relevantă din statul terț, Comitetul recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială și data de la care acestea să impună instituțiilor autorizate la nivel național aplicarea acestui nivel, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției.

(8) Comitetul recomandă ca data prevăzută la alin. (7) să fie de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată în conformitate cu art. 14.

(9) Comitetul poate recomanda ca data prevăzută la alin. (7) să fie înainte de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată, caz în care justifică termenul mai scurt pentru punerea în aplicare în baza unor circumstanțe excepționale.

Art. 14. -

(1) Comitetul publică pe site-ul propriu un anunț privind recomandarea referitoare la rata amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terț, stabilită în conformitate cu prezenta secțiune, în termen de 3 zile de la emiterea acesteia.

(2) Comitetul include în cadrul anunțului respectiv următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată și statul terț căruia i se aplică;

b) o justificare pentru rata respectivă;

c) data de la care recomandă aplicarea de către instituții a nivelului majorat al ratei, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției, în cazul în care valoarea ratei este stabilită pentru prima dată peste zero sau este majorată;

d) în cazul în care data menționată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(4) Comitetul notifică CERS în termenul și condițiile prevăzute la alin. (3).

CAPITOLUL IV Instituții globale de importanță sistemică (G-SII) și alte instituții de importanță sistemică (O-SII)

SECȚIUNEA 1 Instituții globale de importanță sistemică - G-SII

Art. 15. -

(1) Comitetul identifică, pe bază consolidată, instituțiile globale de importanță sistemică, denumite în continuare instituții de tip G-SII, care sunt persoane juridice române.

(2) O instituție de tip G-SII este o instituție-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE sau o instituție. O instituție care este o filială a unei instituții-mamă din UE, a unei societăți financiare holding-mamă din UE sau a unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE nu este considerată instituție de tip G-SII.

(3) O instituție intră în procesul de identificare a instituțiilor de tip G-SII dacă indicatorul de măsură a expunerii utilizat pentru calculul efectului de levier financiar depășește pragul prevăzut de pct. 2 din Ghidul ABE GL/2016/01 cu privire la detalierea indicatorilor de importanță sistemică globală și publicarea lor.

Art. 16. -

(1) În procesul de identificare a instituțiilor de tip G-SII, Comitetul utilizează metodologia prevăzută în Regulamentul delegat (UE) nr. 1.222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică și în Ghidul ABE GL/2016/1 cu privire la detalierea indicatorilor de importanță sistemică globală și publicarea lor. Metodologia este bazată pe următoarele categorii de indicatori:

a) dimensiunea grupului;

b) interconectarea grupului cu sistemul financiar;

c) posibilitatea de substituire a serviciilor sau a infrastructurii financiare furnizate de grup;

d) complexitatea grupului;

e) activitatea transfrontalieră a grupului, inclusiv activitatea transfrontalieră între statele membre și între un stat membru și un stat terț.

(2) Fiecare categorie constă în indicatori cuantificabili ponderați în mod egal. Prin aplicarea metodologiei prevăzute la alin. (1) se obține un scor global pentru fiecare entitate evaluată, realizând astfel identificarea și alocarea instituțiilor de tip G-SII într-o subcategorie, conform prevederilor art. 17 și 18.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor Comitetului potrivit art. 15 alin. (1), Comitetul poate solicita autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială raportarea datelor (indicatori și date auxiliare) și colectarea anuală a datelor și valorilor indicatorilor instituțiilor de tip G-SII, în conformitate cu metodologia de identificare prevăzută la alin. (1) și folosind modelul electronic publicat în acest scop pe site-ul ABE.

(4) Comitetul poate solicita ca datele raportate de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială să fie identice cu cele prezentate Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, dacă este cazul.

(5) Comitetul transmite ABE valorile raportate de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială ale indicatorilor instituțiilor de tip G-SII utilizați pentru a determina scorul acestora conform metodologiei de identificare prevăzute la alin. (1), în scopuri de centralizare pe site-ul ABE.

Art. 17. -

În procesul de identificare a instituțiilor de tip G-SII, Comitetul alocă instituțiile de tip G-SII în una dintre cele cinci subcategorii stabilite prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1.222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică.

Art. 18. -

(1) Subcategoriei celei mai joase i se alocă un amortizor G-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, urmând ca cerința amortizorului alocat pentru celelalte subcategorii să crească în mod gradual, în trepte de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, până la a patra subcategorie inclusiv.

(2) Subcategoriei celei mai înalte i se alocă un amortizor G-SII de 3,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3) Comitetul recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor de tip G-SII menținerea unui amortizor G-SII stabilit în conformitate cu prezenta secțiune.

Art. 19. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege și fără a aduce atingere prevederilor art. 15, 17 și 18 din prezentul regulament, Comitetul poate:

a) să realoce o instituție de tip G-SII dintr-o subcategorie inferioară într-o subcategorie superioară;

b) să aloce o entitate prevăzută la art. 15, care are un scor global inferior scorului-limită al subcategoriei celei mai joase, în respectiva subcategorie sau într-o subcategorie superioară, considerând-o astfel instituție de tip G-SII.

(2) În cazul în care Comitetul adoptă o decizie în conformitate cu alin. (1) lit. b), acesta informează în mod corespunzător ABE, furnizând totodată argumentația avută în vedere la fundamentarea deciziei.

Art. 20. -

(1) Comitetul transmite Comisiei, CERS și ABE și anunță, prin publicare pe site-ul propriu, numele instituțiilor identificate drept instituții de tip G-SII, precum și subcategoria în care fiecare dintre aceste instituții este alocată.

(2) Comitetul revizuiește anual instituțiile de tip G-SII identificate, precum și alocarea acestor instituții în subcategoriile respective și comunică rezultatul către instituțiile vizate, Comisie, CERS și ABE.

(3) Comitetul anunță, prin publicare pe site-ul propriu, lista actualizată a instituțiilor de tip G-SII identificate, precum și subcategoria în care este alocată fiecare dintre aceste instituții.

SECȚIUNEA a 2-a Alte instituții de importanță sistemică - O-SII

Art. 21. -

(1) Comitetul identifică pe bază individuală, subconsolidată sau consolidată, după caz, alte instituții de importanță sistemică, denumite în continuare instituții de tip O-SII, care sunt persoane juridice române.

(2) O instituție de tip O-SII este o instituție-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE sau o instituție.

Art. 22. -

(1) În vederea identificării instituțiilor de tip O-SII, Comitetul utilizează o metodologie care respectă prevederile Ghidului ABE GL/2014/10 privind criteriile de stabilire a condițiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE (CRD) în ceea ce privește evaluarea altor instituții de importanță sistemică (O-SII) și este bazată pe cel puțin unul dintre criteriile următoare:

a) dimensiunea;

b) importanța pentru economia Uniunii sau a statului membru relevant;

c) anvergura activităților transfrontaliere;

d) interconectarea instituției sau a grupului cu sistemul financiar.

(2) Comitetul publică un sumar al metodologiei prevăzute la alin. (1), inclusiv un sumar al indicatorilor opționali, după caz, utilizate în procesul de identificare a instituțiilor de tip O-SII, precum și pentru stabilirea cerinței privind amortizorul O-SII.

(3) De regulă, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, Comitetul publică scorurile instituțiilor identificate ca fiind O-SII. Acesta indică instituțiile care au scorul superior pragului stabilit conform metodologiei prevăzute la alin. (1) și care, prin urmare, sunt desemnate automat ca fiind O-SII. După caz, Comitetul publică, de asemenea, rata amortizorului care se aplică diferitelor O-SII.

(4) Atunci când o instituție care înregistrează un scor mai mic decât pragul ales în conformitate cu metodologia prevăzută la alin. (1) este desemnată ca fiind O-SII, Comitetul publică o declarație conținând următoarea motivație:

a) indicatorul/indicatorii opțional(i) utilizat (utilizați) pentru a fundamenta desemnarea ca O-SII;

b) relevanța acestui indicator pentru sistemul financiar din România;

c) importanța sistemică a instituției prin prisma indicatorului (indicatorilor) specific(i).

Art. 23. -

(1) În baza criteriilor de identificare a instituțiilor de tip O-SII, Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor de tip O-SII menținerea unui amortizor de până la 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Recomandarea Comitetului conține totodată și nivelul de aplicare al fiecărui amortizor, respectiv pe bază consolidată, subconsolidată sau individuală, după caz.

(2) Pentru fundamentarea recomandării, Comitetul are în vedere următoarele:

a) amortizorul O-SII nu trebuie să determine efecte negative disproporționate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părți ale acestuia în alte state membre sau în Uniune în ansamblu, formând sau creând un obstacol pentru funcționarea pieței interne;

b) amortizorul O-SII trebuie să fie revizuit de către Comitet cel puțin anual.

(3) În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituție de tip O-SII este o filială fie a unei instituții de tip G-SII, fie a unei instituții de tip O-SII care este o instituție-mamă din UE și face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorului O-SII pe care o recomandă și care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depășește valoarea mai mare dintre următoarele:

a) 1% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și

b) rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabil grupului la nivel consolidat.

(4) După emiterea unei recomandări pentru un amortizor O-SII, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE și autorității competente sau, după caz, autorității desemnate din statele membre în cauză cu 1 lună înainte de publicarea recomandării pe site-ul propriu.

(5) Până la expirarea termenului de răspuns de 1 lună, recomandarea nu produce efecte.

(6) În măsura în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE și autorităților competente sau, după caz, autorităților desemnate din statele membre în cauză nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă și produce efecte de la data expirării termenului de răspuns. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului de răspuns și transmite acestora textul final al recomandării.

(7) În cazul în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE și autorităților competente sau, după caz, autorităților desemnate din statele membre în cauză modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră că nu a fost emisă.

(8) Notificarea prevăzută la alin. (4) descrie în detaliu:

a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace și adecvat pentru atenuarea riscului;

b) o evaluare, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Comitetului, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piața internă;

c) rata amortizorului O-SII stabilită de Comitet, pe care a decis să o recomande.

(9) Publicarea comunicatului de presă privind recomandarea emisă de Comitet, precum și a recomandării în condițiile art. 10 alin. (3) din Lege se face în termen de 3 zile de la data la care recomandarea produce efecte.

(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

Art. 24. -

(1) Comitetul transmite Comisiei, CERS și ABE numele instituțiilor identificate drept instituții de tip O-SII.

(2) Comitetul revizuiește anual instituțiile de tip O-SII identificate și comunică rezultatul către instituțiile vizate, Comisie, CERS și ABE. Totodată, Comitetul comunică ABE scorurile tuturor instituțiilor identificate drept O-SII, precum și valorile indicatorilor pentru respectivele instituții.

(3) Comitetul anunță, prin publicare pe site-ul propriu, lista actualizată a instituțiilor de tip O-SII identificate.

CAPITOLUL V Amortizorul pentru riscul sistemic

SECȚIUNEA 1 Stabilirea amortizorului pentru riscul sistemic

Art. 25. -

În scopul prevenirii și diminuării riscurilor sistemice sau macroprudențiale neciclice manifestate pe termen lung care nu fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, în sensul de risc de perturbare a sistemului financiar, care ar putea avea consecințe negative la nivelul sistemului financiar și la nivelul economiei reale, Comitetul poate recomanda aplicarea, la nivelul întregului sector financiar sau numai pentru unul sau mai multe subansambluri ale acestuia, a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic.

Art. 26. -

(1) Amortizorul de capital pentru riscul sistemic se poate aplica expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terțe, precum și expunerilor localizate în alte state membre, în acest ultim caz cu respectarea prevederilor art. 28 și 31.

(2) Comitetul poate recomanda aplicarea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic la un nivel de cel puțin 1% calculat pe baza expunerilor la care se aplică în conformitate cu alin. (1).

(3) Comitetul poate recomanda menținerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe bază individuală, subconsolidată și consolidată, după caz.

(4) Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună amortizorul de capital pentru risc sistemic tuturor instituțiilor sau unuia ori mai multor subansambluri ale sectorului financiar. De asemenea, Comitetul poate recomanda rate diferite ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru diferite subansambluri ale sectorului financiar.

(5) Comitetul poate recomanda aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic în trepte de ajustare graduală sau accelerată de 0,5 puncte procentuale.

(6) Atunci când decide să recomande autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială impunerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic, Comitetul are în vedere următoarele:

a) amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să nu inducă efecte negative disproporționate asupra unor părți sau asupra întregului sistem financiar la nivelul altor state membre sau la nivelul Uniunii Europene și să nu conducă la formarea sau crearea unui obstacol pentru funcționarea pieței interne;

b) amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să fie revizuit de către Comitet cel puțin o dată la doi ani.

Art. 27. -

(1) După emiterea unei recomandări privind impunerea unei cerințe de menținere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic de până la 3% inclusiv, pentru expunerile localizate pe teritoriul României, precum și pentru cele localizate în alte state membre, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE și autorităților competente ale statelor membre în cauză cu 1 lună înainte de publicarea anunțului prevăzut la art. 34.

(2) În cazul în care cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic de până la 3% inclusiv se aplică expunerilor situate în state terțe, Comitetul transmite o notificare atât destinatarilor indicați la alin. (1), cât și autorităților de supraveghere ale statelor terțe în cauză.

(3) Până la expirarea termenului de 1 lună prevăzut la alin. (1), recomandarea nu produce efecte.

(4) În măsura în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE, autorităților competente ale statelor membre în cauză și ale statelor terțe, după caz, nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă și produce efecte de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1). Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și transmite acestora textul final al recomandării.

(5) În cazul în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE, autorităților competente ale statelor membre în cauză și ale statelor terțe, după caz, modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră că nu a fost emisă.

(6) Notificările prevăzute la alin. (1) și (2) includ descrierea în detaliu a următoarelor elemente:

a) riscul sistemic sau macroprudențial manifestat la nivel național;

b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice și macroprudențiale prezintă o amenințare la adresa stabilității financiare la nivel național;

c) motivele pentru care amortizorul pentru riscul sistemic recomandat este considerat eficient și adecvat pentru diminuarea intensității riscului;

d) o evaluare, în baza informațiilor disponibile, a potențialului impact de natură pozitivă sau negativă manifestat de amortizorul pentru riscul sistemic pe piața internă;

e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepția art. 458 și 459 din regulamentul menționat, sau de Directiva 2013/36/UE, transpusă prin O.U.G. nr. 99/2006, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Regulamentul ASF nr. 3/2014, precum și prezentul regulament, nu este suficientă, în mod individual sau coroborate, pentru a diminua riscul macroprudențial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a acestor măsuri;

f) rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită de Comitet, pe care a decis să o recomande.

Art. 28. -

După data expirării termenului prevăzut la art. 27 alin. (1), Comitetul poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială aplicarea cerinței amortizorului de capital pentru riscul sistemic la nivelul tuturor expunerilor. În situația în care Comitetul recomandă, pentru expunerile situate în alte state membre, un nivel al amortizorului de până la 3% inclusiv, atunci Comitetul trebuie să recomande aceeași rată pentru toate expunerile localizate în toate statele membre ale Uniunii Europene, care fac obiectul amortizorului respectiv.

Art. 29. -

(1) După emiterea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări privind impunerea unei cerințe de menținere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 3% pentru expunerile localizate în alte state membre, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE și autorităților desemnate, respectiv autorităților competente ale statelor membre în cauză.

(2) În cazul în care cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic de peste 3% se aplică expunerilor situate în state terțe, Comitetul transmite o notificare atât destinatarilor indicați la alin. (1), cât și autorităților de supraveghere ale statelor terțe în cauză.

Art. 30. -

Notificarea prevăzută la art. 29 include o descriere în detaliu a următoarelor elemente:

a) riscul sistemic sau macroprudențial manifestat la nivel național;

b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice sau macroprudențiale prezintă o amenințare la adresa stabilității financiare la nivel național, justificând nivelul cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic;

c) motivele pentru care amortizorul pentru riscul sistemic recomandat este considerat eficient și adecvat pentru diminuarea intensității riscului;

d) o evaluare, în baza informațiilor disponibile, a potențialului impact, de natură pozitivă sau negativă, manifestat de amortizorul pentru riscul sistemic pe piața internă;

e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepția art. 458 și 459 din regulamentul menționat, sau de Directiva 2013/36/UE, transpusă prin O.U.G. nr. 99/2006, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Regulamentul ASF nr. 3/2014, precum și prezentul regulament, nu este suficientă, în mod individual sau coroborate, pentru a diminua riscul macroprudențial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a acestor măsuri;

f) rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită de Comitet, pe care a decis să o recomande.

Art. 31. -

(1) Recomandarea Comitetului emisă pentru prima dată sau revizuirea unei recomandări emise privind impunerea cerinței de menținere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 3%, conform prevederilor art. 29, nu produce efecte până la primirea unui răspuns din partea Comisiei.

(2) Recomandarea prevăzută la alin. (1) se consideră emisă și produce efecte ulterior adoptării de către Comisie a unui act de punere în aplicare.

Art. 32. -

(1) Fără a aduce atingere alin. (2), în situația în care Comitetul recomandă impunerea pentru prima dată sau revizuiește o recomandare privind impunerea unei rate a amortizorului între 3% și 5% pentru expunerile situate în România, precum și pentru cele situate în state terțe, Comitetul transmite către Comisie notificarea prevăzută la art. 29.

(2) Până la primirea unui răspuns din partea Comisiei, recomandarea nu produce efecte.

(3) Recomandarea se consideră emisă și produce efecte ulterior primirii avizului din partea Comisiei.

(4) În situația în care Comisia emite un aviz negativ, Comitetul respectă avizul, caz în care recomandarea Comitetului se consideră că nu a fost emisă, sau prezintă Comisiei motivele pentru care nu se conformează. Comitetul informează autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia emisă în legătură cu avizul Comisiei și transmite acestora textul final al recomandării.

(5) În cazul în care Comitetul recomandă impunerea pentru prima dată sau revizuiește o rată a amortizorului între 3% și 5% pentru expunerile situate în România, iar un subansamblu al sectorului financiar din România, căruia i se aplică respectiva rată, este o filială a cărei societăți-mamă este stabilită într-un alt stat membru, Comitetul transmite notificarea prevăzută la art. 29 autorității competente sau, după caz, autorității desemnate din statul membru în cauză, precum și Comisiei și CERS.

(6) Până la primirea unui răspuns din partea Comisiei și CERS, recomandarea prevăzută la alin. (5) nu produce efecte.

(7) Cu excepția situației prevăzute la alin. (9), recomandarea prevăzută la alin. (5) se consideră emisă și produce efecte numai după primirea avizului din partea Comisiei și, respectiv, CERS.

(8) În cazul în care Comitetul și autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea desemnată din statul membru respectiv nu ajung la o decizie comună, iar avizul este negativ atât din partea Comisiei, cât și din partea CERS, Comitetul poate sesiza ABE în vederea unei medieri obligatorii, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.

(9) În cazul prevăzut la alin. (8), recomandarea adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială privind impunerea unui amortizor de capital pentru risc sistemic pentru expunerile în cauză nu produce efecte până la luarea unei decizii de către ABE.

Art. 33. -

(1) După emiterea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări emise privind impunerea unei cerințe de menținere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 5% pentru expunerile localizate pe teritoriul României, Comitetul respectă procedurile de notificare de la art. 29-31 și, după caz, procedura de la art. 32 alin. (5).

(2) În cazul în care cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic de peste 5% se aplică expunerilor situate în state terțe, Comitetul transmite o notificare atât destinatarilor indicați la art. 29, cât și autorităților de supraveghere ale statelor terțe în cauză.

Art. 34. -

(1) Comitetul anunță, prin publicare pe site-ul propriu, rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic recomandată de acesta în baza prevederilor prezentului capitol.

(2) Anunțul include cel puțin următoarele informații:

a) nivelul recomandat al amortizorului în cauză;

b) instituțiile care fac obiectul cerinței de constituire a amortizorului;

c) o justificare pentru cerința privind amortizorul respectiv;

d) data de la care recomandă ca instituțiile să aplice nivelul stabilit sau restabilit al amortizorului respectiv; și

e) numele țărilor în care expunerile situate în respectivele țări sunt recunoscute în cadrul amortizorului de risc sistemic.

(3) Fără a aduce atingere alin. (1) și (2), Comitetul nu include în cadrul anunțului informația solicitată la alin. (2) lit. c) în condițiile în care justificarea în cauză ar putea afecta stabilitatea financiară.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

SECȚIUNEA a 2-a Recunoașterea ratei amortizorului pentru riscul sistemic

Art. 35. -

(1) Comitetul poate recunoaște niveluri ale amortizorului pentru riscul sistemic stabilite în mod similar celor prevăzute în secțiunea 1 din prezentul capitol de autoritățile desemnate sau, după caz, de autoritățile competente din alte state membre și poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să le impună instituțiilor, persoane juridice române, pentru expunerile pe care acestea le înregistrează în statele membre respective.

(2) În cazul în care decide să recunoască rata amortizorului de risc sistemic stabilită în alt stat membru, Comitetul emite o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială de impunere a amortizorului recunoscut în termen de 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a recomandării CERS către statele membre privind recunoașterea respectivei rate sau în termenul prevăzut în recomandarea CERS.

(3) În decizia de recunoaștere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic vor fi luate în considerare informațiile referitoare la impunerea unei cerințe de menținere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic, prezentate de autoritățile competente, respectiv autoritățile desemnate din alte state membre.

(4) În termen de cel mult 1 lună de la data impunerii ratei amortizorului de capital pentru risc sistemic de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE și autorității competente, respectiv autorității desemnate din statul membru care a stabilit rata amortizorului de risc sistemic. Data impunerii este data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care se impune amortizorul.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(6) Comitetul poate solicita CERS să emită o recomandare, așa cum se prevede la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, pentru unul sau mai multe state membre, care pot recunoaște amortizorul de capital pentru riscul sistemic stabilit potrivit dispozițiilor secțiunii 1 a acestui capitol, în vederea aplicării acestuia de către instituțiile autorizate în statele membre respective pentru expunerile localizate în România.

CAPITOLUL VI Stabilirea și sfera de aplicare a instrumentelor macroprudențiale în perioada tranzitorie

Art. 36. -

Comitetul recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor menținerea unui amortizor de conservare a capitalului după cum urmează:

a) la un nivel egal cu 1,25% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

b) la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.

Art. 37. -

Comitetul recomandă autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor menținerea amortizorului anticiclic de capital după cum urmează:

a) la un nivel de cel mult 1,25% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

b) la un nivel de cel mult 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.

Art. 38. -

(1) Comitetul poate recunoaște o decizie luată de o autoritate competentă, respectiv de o autoritate desemnată dintr-un alt stat membru, cu privire la stabilirea unei perioade tranzitorii mai scurte în ceea ce privește aplicarea amortizorului de conservare a capitalului și a amortizorului anticiclic de capital, și emite în acest sens o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială.

(2) Comitetul notifică în mod corespunzător decizia de recunoaștere adoptată conform alin. (1) Comisiei, CERS, ABE și colegiului de supraveghetori relevant.

Art. 39. -

În situația în care, în perioada tranzitorie, autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru stabilește o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mică de 2,5%, dar mai mare decât rata specificată la art. 37 pentru anul luat în considerare din interiorul perioadei tranzitorii, Comitetul:

a) poate recunoaște această rată a amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru, caz în care Comitetul va recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială ca, pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de către instituțiile autorizate la nivel național, să impună instituțiilor să utilizeze rata recunoscută, urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (3) și (4);

b) poate decide să nu recunoască această rată a amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru, caz în care Comitetul va recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială ca, pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de către instituțiile autorizate la nivel național, să impună instituțiilor să utilizeze ratele maxime menționate la art. 37 pentru anul luat în considerare din interiorul perioadei tranzitorii, urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (6).

CAPITOLUL VII Dispoziții finale. Intrarea în vigoare

Art. 40. -

(1) Comitetul solicită autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială ca, în cazul în care decid să adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(2) În cazul în care autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială decid să adopte recomandările emise de Comitet, acesta solicită din partea autorităților o informare cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituțiilor de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială.

(3) Comitetul solicită autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială ca, în situația în care decid să nu adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii de către autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială și să îi transmită fundamentarea pentru decizia adoptată.

(4) În situațiile în care Comitetul emite o recomandare în conformitate cu prevederile art. 23, 27, 31 și 32 și notifică Comisia, CERS, ABE, autorități din alte state membre, termenul de 10 zile lucrătoare în care autoritățile naționale de supraveghere financiară sectorială îi transmit Comitetului decizia menționată la alin. (1) sau la alin. (3) curge de la data expirării termenului de răspuns.

Art. 41. -

Recomandările emise de structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale (Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară) în temeiul prevederilor art. 1261 din O.U.G. nr. 99/2006 sunt recunoscute de către Comitet și își păstrează valabilitatea.

Art. 42. -

Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială,
Mugur Constantin Isărescu

București, 9 octombrie 2017.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Retragerea din societate și retragerea de la tranzacționare
;
se încarcă...