Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorității Feroviare Române - AFER

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018 până la 27 martie 2018, fiind înlocuit prin Ordin 373/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere referatul Direcției economice nr. 48.356 din 13.12.2017 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorității Feroviare Române - AFER,

ținând cont de prevederile:

- art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Felix Stroe

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 1.849.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI MODIFICAT
pe anul 2017 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

- mii lei -
Cap./ Titlu Subcap. Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2017
A B C D 1
00.01 10 VENITURI PROPRII - TOTAL 53.250,00
00.02 I. VENITURI CURENTE 50.700,00
29.00 C. VENITURI NEFISCALE 50.700,00
30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE -
31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI -
03 Alte venituri din dobânzi -
33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 50.700,00
33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 50.600,00
08 Venituri din prestări de servicii 50.300,00
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din producția proprie -
20 Venituri din cercetare 50,00
50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 250,00
35.10 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 100,00
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 100,00
39.10 II.VENITURI DIN CAPITAL 350,00
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 350,00
40.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.200,00
15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 2.200,00
CHELTUIELI - TOTAL 53.250,00
CHELTUIELI CURENTE 51.700,00
10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 35.790,00
10.01 Cheltuieli salariale în bani 27.155,00
01 Salarii de bază 25.200,00
04 Spor de vechime -
05 Sporuri pentru condiții de muncă 990,00
06 Alte sporuri -
07 Ore suplimentare -
08 Fond de premii -
09 Prima de vacanță -
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 170,00
13 Indemnizații de delegare 350,00
30 Alte drepturi salariale în bani 445,00
10.02 Cheltuieli salariale în natură 2.270,00
01 Tichete de masă 1.600,00
06 Vouchere de vacanÜ°ă 670,00
10.03 Contribuții 6.365,00
01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 4.400,00
02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 170,00
03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 1.550,00
04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 70,00
06 Contribuții pt.concedii ui indemnizații 175,00
20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 15.560,00
20.01 Bunuri ui servicii 3.757,00
01 Furnituri de birou 50,00
02 Materiale pentru curățenie 15,00
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 700,00
04 Apă, canal și salubritate 150,00
05 Carburanți și lubrifianți 332,00
06 Piese de schimb 100,00
07 Transport 210,00
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 600,00
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 800,00
30 Alte bunuri ui servicii pentru întreținere și funcționare 800,00
20.02 Reparații curente 875,00
20.04 Medicamente și materiale sanitare 10,00
02 Materiale sanitare 10,00
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 285,00
01 Uniforme și echipament 35,00
03 Lenjerie și accesorii de pat -
30 Alte obiecte de inventar 250,00
20.06 Deplasări, detașări, transferări 1.300,00
01 Deplasări interne 600,00
02 Deplăsări în străinătate 700,00
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 40,00
20.12 Consultanță și expertiză 125,00
20.13 Pregătire profesională 280,00
20.14 Protecția muncii 200,00
20.30 Alte cheltuieli 8.688,00
01 Reclamă și publicitate -
02 Protocol și reprezentare 60,00
04 Chirii 898,00
07 Fondul conducătorului instituției publice 10,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri ui servicii 7.720,00
55 Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 50,00
55.02 Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 50,00
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 50,00
57 Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 300,00
57.02 Ajutoare sociale 300,00
01 Ajutoare sociale în numerar 300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550,00
71 Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 1.550,00
71.01 Active fixe 1.550,00
01 Construcții 200,00
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.000,00
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale -
30 Alte active fixe 350,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 480 persoane;

2) Câștigul mediu brut lunar: 4.515 lei/salariat;

3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor Directorului General și a directorilor de organisme (suma de 400 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și: indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 170 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 350 mii lei);

5) În câștigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 445 mii lei, reprezentând diferențele salariale ce se vor achita urmare sentințelor judecătorești definitive și irevocabile.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...