Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Cabinet ministru

București, 13 aprilie 2017

Domnului Arup Banerji, director

Regiunea Europa și Asia Centrală

Banca Mondială

Ref.: România - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Împrumut Nr. 8056 RO
Restructurare Acord de împrumut

Stimate domnule Banerji,

În baza concluziilor misiunii de monitorizare efectuate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și a întâlnirii noastre care a avut loc pe parcursul vizitei dumneavoastră în România, având în vedere stadiul actual al proiectului și evoluțiile în cadrul acestuia, la solicitarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS), dorim să propunem o nouă restructurare a acordului de împrumut, după cum urmează:

- anularea a 3 indicatori care stau la baza tragerii din împrumut a sumei de 65 mil. EUR [IDT 3, IDT 12 și IDT 10 b)], aceștia neputând fi îndepliniți în calendarul actual al împrumutului, așa cum a fost planificat; și

- retransferarea a 10 mil. EUR de la categoria 2) la categoria 1) a împrumutului, respectiv la IDT 9), având în vedere decizia recentă a MMJS de a finanța din fonduri europene funcționarea sistemului informatic actual pentru plata beneficiilor sociale și dezvoltarea noului modul/sistem. Această soluție financiară este detaliată de către MMJS în planul de dezvoltare al sistemului informatic pentru beneficiile de asistență socială, plan care urmează a fi transmis Băncii spre aprobare, în perioada următoare.

Vă adresăm rugămintea de a lua în considerare restructurarea propusă, numai în cazul în care Banca nu va fi de acord cu cererea MMJS privind extinderea datei-limită de tragere a sumelor din împrumut cu un an, menționată pe parcursul ultimei misiuni de supraveghere și pe care o reiterăm prin prezenta.

MMJS a reconfirmat angajamentul ferm de a accelera implementarea proiectului, în vederea realizării indicatorilor de rezultat rămași, și astfel creșterea nivelului tragerilor în cadrul împrumutului. În acest sens, am fost informați că 4 indicatori [IDT 6 a), 11a), 14 și 17], în sumă totală de 75 mil. EUR, sunt în curs de realizare, cu șanse de îndeplinire până la sfârșitul lunii mai 2017, așa cum a fost planificat.

În așteptarea răspunsului dumneavoastră prompt, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice detalii suplimentare, după cum este necesar.

Cu deosebită considerație,
Viorel Ștefan,
ministrul finanțelor publice

Biroul Băncii Mondiale, România
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare Internațională
Clădirea UTI
Str. Vasile Lascăr
Sectorul 2, 020492
București, România
Tel. 021 201 03 11
Fax 021 201 03 38
Domnului Viorel Ștefan,
ministrul finanțelor publice
București, România

2 iunie 2017

Stimate domnule ministru,

Ref.: România - Împrumut nr. 8056 RO
Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Anulare parțială a unor sume din împrumut

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România ("Împrumutatul") și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca"), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011. De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră din 13 aprilie 2017, prin care se solicită anularea parțială a unor sume din împrumut și modificarea indicatorilor pe baza cărora se efectuează tragerile din împrumut.

Prin prezenta suntem de acord cu amendarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

1. În conformitate cu prevederile secțiunii 7.01 din Condițiile generale aplicabile Acordului de împrumut, prin prezenta Banca anulează începând cu 13 aprilie 2017 sumele alocate categoriilor de cheltuieli prevăzute în secțiunea IV. A.2 din anexa 2 astfel: suma de 65 mil. EUR de la categoria (1) "Plăți în cadrul Programului de cheltuieli eligibile (PCE)".

Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului prevăzut la secțiunea IV. A.2 din anexa 2 la Acordul de împrumut a fost revizuit în mod corespunzător, tabelul actualizat fiind anexat la prezenta scrisoare (anexa nr. 1).

2. Tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile prevăzut la partea B.2 (a) din secțiunea IV din anexa 2 la Acordul de împrumut se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta scrisoare.

Comisionul de angajament aplicat la suma totală anulată încetează a se acumula începând cu data de 13 aprilie 2017.

Graficul de amortizare prevăzut în anexa 3 la Acordul de împrumut urmează a fi revizuit de Bancă ca urmare a acestei anulări, iar graficul revizuit va fi transmis în cel mai scurt timp.

Toate celelalte prevederi ale Acordului de împrumut rămân valabile și în vigoare.

Cu stimă,
Elisabetta Capannelli,
manager de țară, Biroul Băncii Mondiale din România


ANEXA Nr. 1

Împrumut nr 8.056 - RO
Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului revizuit

Categorie Suma din împrumut alocată (exprimată în EUR) Procentul din cheltuieli care va fi finanțat
1) Plăți în cadrul PCE 422.000.000 Suma până la limita tragerii prevăzută în tabelul de la paragraful B.2(a) al acestei secțiuni
2) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță, inclusiv audit, instruire și costuri operaționale în cadrul părții 2 a Proiectului 13.000.000 100%
Sumă anulată începând din 13 aprilie 2017 65.000.000 Anulat conform secțiunii 7.01 din Condițiile generale
SUMA TOTALĂ 500.000.000

ANEXA Nr. 2

Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT) Limita tragerii (exprimată în EUR)
1) Forma adoptată a Planului de acțiuni aferent Strategiei privind reforma în domeniul asistenței sociale este diseminată de MMFPS. 25.000.000
2) ANPS produce 3 rapoarte lunare de monitorizare a celor 4 programe din cadrul PCE (alocația pentru susținerea familiei, indemnizația de creștere a copilului, VMG și alocația de stat pentru copii). 25.000.000
3) ANPS produce 3 rapoarte lunare de performanță a managementului pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse și acestea sunt utilizate la nivelul managementului MMFPS și ANPS. Anulat
4) Cel puțin 90% din beneficiarii de alocații de susținere a familiei sunt plătiți, prin ANPS, pentru două luni consecutive, în conformitate cu procedurile armonizate de testare a mijloacelor și prin aplicarea pragului de eligibilitate mai redus. 25.000.000
5) Cel puțin 90% din beneficiarii de indemnizații pentru creșterea copilului care intră în program începând cu 1 ianuarie 2011 sunt plătiți, prin ANPS, pentru două luni consecutive, prin folosirea unui venit de înlocuire de 75%. 25.000.000
6a) În vederea îmbunătățirii aranjamentelor instituționale pentru susținerea Programului privind venitul minim de incluziune: (i) MMFPS a emis Ordinul ministrului pentru numirea echipei de implementare a Programului privind venitul minim de incluziune și (ii) ANPS a adoptat planul de dezvoltare a sistemului informatic pentru sistemul de asistența socială, incluzând modulul aferent Programului privind venitul minim de incluziune. 10.000.000
6b) În vederea îmbunătățirii țintirii și acoperirii grupurilor sărace: (i) Împrumutatul a aprobat legislația secundară pentru implementarea Programului privind venitul minim de incluziune; (ii) MMFPS a emis liniile directoare operaționale pentru aplicarea Programului privind venitul minim de incluziune; și (iii) contractul de consultanță pentru dezvoltarea modulului aferent Programului privind venitul minim de incluziune înainte de aprilie 2018 este semnat și în vigoare. 15.000.000
7a) În vederea creșterii alocațiilor bugetare pentru populația săracă, MFP a alocat pentru Programul privind venitul minim de incluziune, prin Strategia fiscal-bugetară 2017-2019, fonduri în valoare de cel puțin 2,1 mld lei și de 2,4 mld lei, în 2018 și, respectiv, 2019. 10.000.000
7b) În vederea creșterii alocațiilor bugetare pentru populația săracă, Împrumutatul a aprobat și a transmis Parlamentului proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 prin care a alocat pentru Programul privind venitul minim de incluziune fonduri în valoare de cel puțin 2,1 mld lei. 15.000.000
8) Procedurile armonizate de testare a mijloacelor adoptate pentru VMG, alocația pentru susținerea familiei și ajutoarele de căldură sunt diseminate. 25.000.000
9) Criteriile armonizate medico-psihosociale de evaluare a încadrării în grad și tip de handicap și în grad de invaliditate sunt adoptate și diseminate. 12.000.000
10a) ANPS a efectuat cel puțin o campanie de inspecție tematică privind pensiile de invaliditate. 10.000.000
10b) Cel puțin 90% din persoanele certificate pentru primirea de beneficii sociale pentru handicap sunt plătite prin ANPS, cel puțin o lună. Anulat
11a) Cel puțin 90% din noile aplicații pentru programele pentru familiile cu venituri reduse și, respectiv, pentru programele de politică familială primite în luna anterioară studiului de verificare sunt în conformitate cu liniile directoare operaționale privind o aplicație unică. 15.000.000
11b) În vederea îmbunătățirii prevenirii erorilor și fraudei în obținerea beneficiilor de asistență socială, ANPS: (i) a emis protocolul pentru accesarea informațiilor deținute de ANAF privind veniturile aplicanților, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale în vigoare; și (ii) a verificat veniturile declarate pe propria răspundere de către familiile sau gospodăriile aplicante cu datele, obținute de la ANAF, privind veniturile lunare, anterior emiterii plăților, pentru cel puțin 90% din noii aplicanți pentru cel puțin 2 luni consecutive. 10.000.000
12) Costurile administrative și de participare a beneficiarilor programelor bazate pe testarea mijloacelor sunt reduse cu 15% față de valoarea de referință. Anulat
13) Cel puțin o campanie de inspecție tematică se realizează pentru fiecare din următoarele programe: VMG, indemnizația de handicap, alocația pentru susținerea familiei, ajutoarele de căldură și indemnizația de creștere a copilului. 25.000.000
14) Planul de acțiuni pentru remedieri este adoptat de ANPS pentru a implementa recomandările din: (i) evaluarea independentă privind integritatea și acuratețea informațiilor din SAFIR; și (ii) studiul de fezabilitate privind verificarea încrucișată a datelor din SAFIR cu alte baze de date. 25.000.000
15) Cel puțin 90% din beneficiarii de VMG sunt plătiți prin ANPS pentru două luni consecutive. 25.000.000
16) Crearea unui registru central cu o bază națională de date privind persoanele cu handicap. 25.000.000
17a) ANPS a revizuit și a implementat un sistem de sesizări pentru Inspecția Socială și a efectuat o rundă de inspecții utilizând noul sistem de sesizări. 5.000.000
17b) ANPS a efectuat o rundă de inspecții utilizând o politică de sancțiuni uniformă pentru beneficiile de asistență socială. 10.000.000
17c) ANPS a efectuat o rundă de inspecții utilizând noile competențe de control. 10.000.000
18) ANPS derulează încrucișarea bazelor de date incluzând o perioadă de cel puțin 3 luni între datele referitoare la programele privind indemnizația de creștere a copilului, VMG, alocația pentru susținerea familiei și alocația de stat pentru copii din sistemul SAFIR și informațiile relevante referitoare la identitate și venit derivate din bazele de date administrate de către Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, ANAF și Registrul național de evidență a populației și listele de nereguli depistate pe fiecare program sunt transmise Inspecției Sociale pentru verificare și pentru a propune măsuri de remediere (rezultat). 50.000.000
19) Investigația bazată pe risc, pentru a detecta eroarea și frauda, este folosită de către Inspecția Socială pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse, pentru indemnizația de creștere a copilului și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. 25.000.000
Biroul Băncii Mondiale, România
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Asociația de Dezvoltare Internațională
Clădirea UTI
Str. Vasile Lascăr
Sectorul 2, 020492
București, România
Tel. 021 201 03 11
Fax 021 201 03 38
Domnului Attila Gyorgy,
secretar de stat
Ministerul Finanțelor Publice
București, România

21 septembrie 2017

Stimate domnule Gyorgy,

Ref.: România - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Împrumut nr. 8.056 RO
Graficul de amortizare

În completarea scrisorii noastre din 2 iunie 2017 transmise domnului Viorel Ștefan, prin prezenta vă informăm că anexa 3 din Acordul de împrumut menționat mai sus nu necesită nicio modificare ca urmare a anulării parțiale a unor sume din împrumut. Cuprinsul acestei anexe 3 rămâne așa cum a fost prevăzut inițial.

Dorim de asemenea să confirmăm că, având în vedere opțiunea de rambursare a împrumutului într-o singură tranșă, suma capitalului care va face obiectul rambursării la data finală de maturitate va fi cunoscută după închiderea împrumutului și va cuprinde sumele trase din împrumut până la data închiderii (inclusiv sumele trase pe parcursul perioadei de grație de 4 luni după data-limită de tragere, perioadă în care mai sunt permise trageri din împrumut).

Cu stimă,
Tatiana Proskuryakova,
manager de țară,
Biroul Băncii Mondiale din România

Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet secretar de stat

București, 27 septembrie 2017

Ref.: România - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială
Împrumut nr. 8.056 RO
Anulare parțială în cadrul sumelor împrumutului

Stimată doamna Proskuryakova,

Prin prezenta avem plăcerea să confirmăm primirea scrisorilor Băncii din 2 iunie 2017 și, respectiv, 21 septembrie 2017 referitoare la anularea parțială a 65 mil. EUR din împrumutul menționat mai sus, precum și la graficul de amortizare al acestuia.

Cu stimă,
Attila Gyorgy,
secretar de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...