Parlamentul României

Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

Modificări (3), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 06 ianuarie 2018 până la 17 martie 2019, fiind înlocuit prin Lege 50/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile și activitățile finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2018

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 141.395,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 177.171,9 milioane lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 bis.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2018

Art. 4. -

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.340,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: Modificări (2)

a) 2.217,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (1)

b) 5.204,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2)

c) 450,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, astfel: 50% din sumă se repartizează în mod egal tuturor județelor, 15% din sumă direct proporțional cu lungimea drumurilor, 35% din sumă invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 5.290,4 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 7 și 8; Modificări (1)

e) 178,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9.

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie- iunie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre;

c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

d) finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4. lit. b), sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) -d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) finanțării cheltuielilor creșelor;

f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) -d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;

h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;

i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit legii.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, se repartizează pe sectoare și municipiul București potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București, în funcție de standardele de cost și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (51) și (52) din același act normativ.

(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 6. -

(1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:

a) 11,25% la bugetul local al județului;

b) 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului reședință de județ.

(2) Pentru municipiul București, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului București, prin excepție de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează o cotă de:

a) 55% la bugetul local al municipiului București;

b) 30% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) 5% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Trezoreria Municipiului București.

(3) Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c):

a) se repartizează bugetului local al județului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 250 lei;

b) se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 lei și care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ- teritoriale din județ;

c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru orașe și 5.000.000 lei pentru municipii.

(4) Din cota de 5% prevăzută la alin. (2) lit. c):

a) se repartizează bugetului local al municipiului București o cotă de 25%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 250 lei;

b) se constituie un fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 25 lei, care se repartizează integral în anul 2018 sectoarelor municipiului București, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București se comunică directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, instituției prefectului și sectoarelor municipiului București;

c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 5.000.000 lei.

(5) Dacă impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1) - (4) nu asigură bugetele minime de funcționare prevăzute de prezentul articol, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(6) Pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora, în anul 2018, le-au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale mai mici decât sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale încasate în anul 2016, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată până la nivelul sumelor încasate în anul 2016 la cei doi indicatori de venituri.

(7) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) și (6) pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) se diminuează cu jumătate din excedentul unităților administrativ- teritoriale, înregistrat la data de 31 decembrie 2016.

(8) Cu sumele rămase nerepartizate din cotele de 17,25%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c) se majorează fondul la dispoziția consiliului județean, respectiv la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b).

(9) Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1) - (8) detaliate pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale sunt cele prevăzute în anexele nr. 7 și 8.

(10) Sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul sumelor stabilite potrivit alin. (1) - (4) se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv la alin. (2) lit. a) și b), iar cu cele corespunzătoare cotelor de 17,25%, respectiv 5%, se majorează fondul la dispoziția consiliului județean, respectiv la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b), prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice.

(11) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară.

(12) Sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale în termenul prevăzut la alin. (11), proporțional cu sumele repartizate.

(13) Cu sumele încasate suplimentar potrivit prevederilor alin. (10) se rectifică bugetele locale.

(14) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie 2017, iar veniturile proprii estimate a fi încasate în anul 2018 sunt la nivelul celor realizate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.

(15) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru al anului 2018, utilizându-se aceeași procedură și avându-se în vedere:

a) asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puțin egal cu nivelul acelorași sume încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017;

b) excedentul bugetelor locale ale unităților administrativ- teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile și cu sumele alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului;

c) veniturile proprii încasate din impozite și taxe locale la data de 31 decembrie 2017.

Art. 7. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018

Art. 8. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 12/01.

(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/02.

(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/03.

(5) Excedentul de 245.209 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.805,3 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2018 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În anul 2018 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost- volum-rezultat în limita sumei de 3.900,0 milioane lei.

Art. 10. -

Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 51, 67 și 68 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2018

Art. 11. -

(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

(2) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 431 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora.

(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.

Art. 12. -

(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 13. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 14. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:

a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";

b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3) - (6), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(10) Influențele în structura creditelor bugetare și de angajament rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.

(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.

(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. Derogări (1)

Art. 15. -

În anul 2018, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile "costuri de management" pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul fondului pentru mediu.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 16. -

(1) În anul 2018, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, și ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(6) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.

(7) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(9) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ- teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

Art. 17. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibil a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 18. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art. 19. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;

b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.

(2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":

a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;

b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;

c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1) - (4).

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;

b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (5) și ale art. 16 alin. (1) - (4).

(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(13) Influențele în structura creditelor bugetare și creditelor de angajament rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția "Finanțare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi diminuate.

SECȚIUNEA a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2018

Art. 20. - Derogări (1)

(1) Pentru anul 2018, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 21. -

Fac excepție de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 22. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 23. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 24. -

Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 25. - Modificări (1)

În bugetul Camerei Deputaților sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 12.000 mii lei, din care 7.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și 4.500 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 26. -

În bugetul Senatului României sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 3.600 mii lei, din care 2.100 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și 1.500 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 27. -

În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și cu dispozițiile pct. 5 al anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 subvenția necesară desfășurării activității Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 28. - Modificări (1)

În bugetul Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite de angajament pentru încheierea de contracte pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 194.883 mii lei, din care suma de 137.119 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 57.764 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 29. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor prevăzute la alin. (2).

Art. 30. -

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

Art. 31. - Modificări (1)

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în anul 2018 acorduri-cadru și contracte de achiziție publică în limita sumei de 120.000 mii lei pentru achiziția de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, și să efectueze plăți în limita sumei de 120.000 mii lei.

Art. 32. - Modificări (2)

În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 27.120 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. -

În anul 2018, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)".

Art. 34. -

(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2017.

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2018, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 1.049.688 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru: Modificări (1)

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

Art. 35. -

(1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 26.214 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

(2) Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.02 "Finanțarea de bază a învățământului superior", este cuprinsă și suma de 38.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017.

(3) În bugetul Ministerului Educației Naționale este inclusă și suma de 2.000 mii lei pentru înființarea "Centru atestat de formare continuă în limbile minorităților naționale" și suma de 2.999 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții la "Complexul sportiv multifuncțional Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe".

Art. 36. -

În anul 2018, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

Art. 37. - Modificări (1)

(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 26.214 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă suma de 13.923 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Extindere ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator" de la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj.

Art. 38. -

În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la capitolul 67.01 "Cultură recreere și religie" este cuprinsă și suma de 150.000 mii lei necesară finanțării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministere, autorități, instituții publice și alte entități.

Art. 39. -

Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie" titlul 55 "Alte transferuri" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional "George Enescu", din anul 2018, precum și a cheltuielilor necesare pregătirii Festivalului Internațional "George Enescu", ediția a XXIV-a, din anul 2019, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.

Art. 40. - Modificări (2)

În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 13.107 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 41. -

(1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 "Comunicații", titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale" ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la majorarea capitalului social al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 - subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009.

Art. 42. -

Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2018 și cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 43. -

Din bugetul Ministerului Economiei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.53 "Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2017.

Art. 44. -

(1) Cu suma de 53.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții", titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale" ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) repartizată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Art. 45. -

În bugetul Ministerului Energiei suma prevăzută de art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, rămasă neutilizată la sfârșitul anului bugetar 2017, destinată închiderii a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara se include, potrivit legii, în bugetul pe anul 2018 la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții" titlul 80 "Împrumuturi" alineatul 80.10.02 "Cheltuieli din sume acordate Ministerului Energiei și rămase neutilizate în anul anterior".

Art. 46. -

(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 "Alte transferuri".

(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.

(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

Art. 47. -

Până la data de 31 decembrie 2018, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Academiei și ale unităților subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.

Art. 48. -

(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", la fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri".

(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.

(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 49. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 50. -

Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.

Art. 51. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 52. - Modificări (1)

Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime la emisiunea titlurilor de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime la emisiunea titlurilor de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.

Art. 53. -

(1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 54. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euro-obligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".

Art. 55. -

Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 56. -

Gradul anterior de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 57. -

(1) În anul 2018, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.

(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 58. -

(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

Art. 59. -

(1) Sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, încasate pe parcursul anului 2017, existente în conturile de disponibil ale autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată la data de 31 decembrie 2017, reprezentând sume recuperate de la beneficiari, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale. Modificări (1)

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele recuperate de la beneficiari aflate în contul de disponibil, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" în contul de disponibil aferent Programului operațional sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

Art. 60. -

În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.

Art. 61. -

(1) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu două posturi, respectiv de la 732 de posturi la 734 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", aferent funcției de consilier eparhial.

(2) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 52 de posturi la 53 de posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția "Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin".

(3) În anul 2018, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 15 contribuții, respectiv de la 42 de contribuții la 57 de contribuții.

(4) În anul 2018, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, conform prevederilor din anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 5 a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se alocă suma de 249.000 euro/lună.

Art. 62. -

În cazul personalului didactic auxiliar și nedidactic, prin derogare de la prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, posturile vacante și temporar vacante pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, inclusiv de către persoane din aceeași unitate, dar numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În aceste situații nu sunt aplicabile prevederile referitoare la drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene.

Art. 63. -

În anul 2018 se majorează cu 25% cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară și în unitățile și instituțiile de învățământ teologic față de nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017.

Art. 64. -

Unitățile din învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel cum este acesta definit la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.

Art. 65. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 66. -

(1) Ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, furnizori de ajutor de stat, pot demara proceduri de pregătire a schemelor de ajutor de stat în limita sumei totale de 4.500.000 mii lei reprezentând credite de angajament.

(2) Demararea procedurilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de memorandumuri aprobate în Guvern, inițiate de ordonatorii principali de credite furnizori de ajutor de stat, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, care verifică încadrarea în limita sumei prevăzute la alin. (1).

(3) Implementarea efectivă a schemelor de ajutor de stat și semnarea contractelor cu beneficiarii se va face în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate cu această destinație pentru fiecare ordonator principal de credite pentru anul 2018 și estimările pentru următorii 3 ani.

(4) În vederea pregătirii schemelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot iniția acte normative pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat cu condiția aprobării memorandumurilor prevăzute la alin. (2) și respectarea prevederilor alin. (3).

Art. 67. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 68. -

(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2018 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 12 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 69. -

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2018, ordonatorii principali de credite pot introduce titlul XI "Alte cheltuieli", cod 59, iar în cadrul acestuia articolul 40 "Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate", în situația în care nu au prevederi bugetare prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite bugetare, în vederea aplicării art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 70. -

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 3 ianuarie 2018.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anii 2018-2021
- SINTEZA -

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
0001 01 VENITURI - TOTAL 141.395.499 149.286.036 158.824.314 168.993.437
0002 01 I. VENITURI CURENTE 117.262.176 122.959.469 134.231.324 146.725.893
0003 01 A. VENITURI FISCALE 104.003.171 109.296.497 119.387.524 130.319.241
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 22.484.942 26.187.402 28.465.000 30.776.600
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 17.117.017 18.612.993 20.035.824 21.471.655
0101 IMPOZIT PE PROFIT 14.979.503 16.312.323 17.559.284 18.819.245
01 Impozit pe profit de la agenții economici 14.235.503 15.516.323 16.739.284 17.976.245
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 744.000 796.000 820.000 843.000
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 2.137.514 2.300.670 2.476.540 2.652.410
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 241 259 279 299
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 55.257 59.475 64.021 68.567
04 Impozitul pe reprezentante 4.223 4.545 4.892 5.239
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 2.077.790 2.236.388 2.407.345 2.578.302
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 3 3 3 3
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 4.744.999 6.915.976 7.733.212 8.574.183
0301 IMPOZIT PE VENIT 20.508.250 22.351.919 25.038.806 27.905.764
01 Impozit pe venituri din activități independente 611.653 634.283 706.136 783.588
02 Impozit pe venituri din salarii 17.159.465 18.716.341 21.139.132 23.784.305
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 248.846 254.010 258.454 262.457
04 Impozit pe venituri din dividende 1.090.236 1.178.885 1.273.495 1.363.913
05 Impozit pe venituri din dobânzi 105.024 107.440 109.804 112.000
06 Impozit pe venituri din pensii 697.400 763.187 835.179 868.586
07 Impozit pe veniturile din premii 16.668 17.051 17.426 17.775
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal în România 1.030 1.054 1.077 1.099
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 125 135 146 157
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 62.018 69.733 77.639 86.171
13 Impozit pe venituri din activități agricole 73.957 79.970 86.388 92.522
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent 48.059 54.038 60.164 66.776
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 52.664 53.757 54.698 55.545
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit -209.317 -141.048 -156.402 -176.110
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 82.143 84.033 85.881 87.599
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 56.949 58.259 59.541 60.731
50 Impozit pe venituri din alte surse 102.121 104.470 106.768 108.904
60 Regularizări 309.209 316.321 323.280 329.746
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -15.763.251 -15.435.943 -17.305.594 -19.331.581
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -15.763.251 -15.435.943 -17.305.594 -19.331.581
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 622.926 658.433 695.964 730.762
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 622.926 658.433 695.964 730.762
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente 622.899 658.405 695.935 730.732
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 27 28 29 30
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 117.526 124.225 131.306 137.871
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 117.526 124.225 131.306 137.871
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 117.526 124.225 131.306 137.871
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 80.155.182 81.631.883 89.323.561 97.812.876
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 61.308.200 62.827.749 67.630.485 72.433.220
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -13.340.641 -13.811.469 -12.747.271 -10.752.619
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -2.217.300 -2.322.312 -2.323.643 -2.326.536
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -5.204.316 -5.564.059 -5.592.319 -5.617.237
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) -450.000 -500.000 -500.000 -500.000
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -5.290.425 -5.246.498 -4.152.709 -2.130.246
09 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad) -178.600 -178.600 -178.600 -178.600
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 959.204 981.266 1.002.854 1.022.910
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 21 21 21 21
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. 724.244 740.903 757.203 772.347
12 Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale 66.673 68.206 69.707 71.101
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan 168.266 172.136 175.923 179.441
1401 ACCIZE 28.492.567 30.116.643 31.833.292 33.424.956
1501 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 50 51 52 53
50 Alte taxe pe servicii specifice 50 51 52 53
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 2.735.802 1.517.643 1.604.149 1.684.356
01 Taxe pentru jocurile de noroc 1.340.885 1.417.192 1.497.840 1.572.576
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 87.345 92.324 97.586 102.465
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 6.377 6.864 7.389 7.914
05 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 190 201 212 223
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 15 16 17 18
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 849 897 948 995
11 Taxe de licența datorate pentru eliberarea frecvențelor MAPN 1.300.000
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 141 149 157 165
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE 1.042.032 1.137.899 1.240.310 1.353.179
1701 VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 1.042.032 1.137.899 1.240.310 1.353.179
01 Taxe vamale 1.042.032 1.137.899 1.240.310 1.353.179
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 203.489 215.088 227.347 238.715
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 203.489 215.088 227.347 238.715
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping 636 651 665 678
02 Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 223 228 233 238
03 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale 13 13 13 13
07 Impozitul specific 202.093 213.660 225.888 237.227
50 Alte impozite și taxe 524 536 548 559
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 5.249.918 6.362.468 7.382.715 8.574.698
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 2.164.204 2.323.381 2.535.811 2.758.413
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 1.042.765 991.992 1.047.200 1.098.347
08 Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă aferenta bugetului de stat 1.079.660 1.328.928 1.485.880 1.657.036
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap) 41.779 2.461 2.731 3.030
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR 3.085.714 4.039.087 4.846.904 5.816.285
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați 3.085.714 4.039.087 4.846.904 5.816.285
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 8.009.087 7.300.504 7.461.085 7.831.954
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 6.703.564 5.953.480 6.071.943 6.403.718
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 6.049.744 5.284.622 5.388.370 5.706.474
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 339.421 161.150 170.336 178.853
04 Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 183.997 188.229 192.370 196.217
05 Venituri din concesiuni și închirieri 1.625.256 1.717.896 1.815.817 1.906.608
08 Venituri din dividende 3.593.488 2.902.691 2.888.268 3.096.786
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 306.709 313.763 320.666 327.079
50 Alte venituri din proprietate 873 893 913 931
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 653.820 668.858 683.573 697.244
03 Alte venituri din dobânzi 653.820 668.858 683.573 697.244
3300 01 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 1.305.523 1.347.024 1.389.142 1.428.236
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 372.673 381.245 389.632 397.423
02 Taxe consulare 49.014 50.141 51.244 52.269
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 497 508 519 529
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 27 28 29 30
05 Taxe și alte venituri în învățământ 197 202 206 210
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 12 12 12 12
08 Venituri din prestări de servicii 155.885 159.470 162.978 166.238
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 22.688 23.210 23.721 24.195
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 374 383 391 399
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 3.891 3.980 4.068 4.149
23 Venituri din timbrul judiciar 22 23 24 24
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 49.555 50.695 51.810 52.846
26 Venituri din despăgubiri 16.702 17.086 17.462 17.811
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 596 610 623 635
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 73.213 74.897 76.545 78.076
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 1.982 2.027 2.071 2.112
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 56 57 58 59
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 1.926 1.970 2.013 2.053
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 593.396 607.044 620.398 632.806
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 415.578 425.136 434.489 443.179
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 240 246 251 256
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 89.102 91.151 93.156 95.019
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 49 50 51 52
05 Amenzi judiciare 16.018 16.386 16.746 17.081
06 Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor 1.431 1.464 1.496 1.526
07 Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata 63.044 64.494 65.913 67.231
08 Penalități de nedeclarare 5.155 5.274 5.390 5.498
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 2.779 2.843 2.906 2.964
3601 DIVERSE VENITURI 337.472 356.708 377.041 395.895
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 32.083 33.912 35.845 37.637
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 8.666 9.160 9.682 10.166
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 11.316 11.961 12.643 13.275
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 1 1 1 1
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 14.152 14.959 15.812 16.603
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate@@@ 12.373 13.078 13.823 14.514
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 55.854 59.038 62.403 65.523
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 29.422 31.099 32.872 34.516
17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate 66 70 74 78
18 Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri 15 16 17 18
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale 95 100 106 111
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate 104 110 116 122
24 Venituri din compensarea creanțelor din -414 -438 -463 -486
despăgubiri
27 Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de 31 decembrie 2010 511 540 571 600
28 Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme 15 16 17 18
48 Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum 1.031 1.090 1.152 1.210
50 Alte venituri 172.182 181.996 192.370 201.989
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.331.806 350.721 370.711 389.245
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1.331.806 350.721 370.711 389.245
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 4.420 4.672 4.938 5.185
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 1.000.167 177 187 196
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 18.877 19.953 21.090 22.144
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 283.820 299.998 317.098 332.953
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale 1.314 1.389 1.468 1.541
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa" 5.272 5.573 5.891 6.185
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 17.936 18.959 20.039 21.041
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 3.535 3.736 3.949 4.174
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 3.535 3.736 3.949 4.174
50 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 3.535 3.736 3.949 4.174
4501 SUME PRIMITE DE LA UE /ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 38.662 22.560 19.847 16.218
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 22.759.320 25.949.550 24.198.483 21.857.907
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 242.494.013 180.884.336 175.769.804 173.755.012
II. Credite bugetare 177.171.941 185.449.283 189.282.657 194.352.943
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 228.036.323 167.869.208 162.360.373 162.194.233
II. Credite bugetare 167.327.896 175.072.703 177.863.563 181.981.558
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 43.571.339 44.898.814 46.274.513 49.360.208
II. Credite bugetare 43.571.339 44.898.814 46.274.513 49.360.208
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 6.128.076 6.100.430 6.299.526 6.943.830
II. Credite bugetare 6.041.143 6.173.600 6.299.527 6.939.427
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 11.277.254 11.453.952 12.527.259 13.540.362
II. Credite bugetare 11.277.254 11.453.952 12.527.259 13.540.362
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.136.484 3.976.736 3.969.457 4.371.334
II. Credite bugetare 4.132.684 3.976.736 3.971.457 4.373.134
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
II. Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 47.397.879 21.749.778 20.565.826 16.857.454
II. Credite bugetare 28.122.115 24.772.122 25.698.550 23.816.768
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 14.670.688 15.025.941 12.465.687 11.775.983
II. Credite bugetare 12.468.780 12.373.909 12.159.730 12.385.331
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 229.178 61.747 57.173 29.368
II. Credite bugetare 221.482 59.828 57.173 31.868
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 28.411.867 33.956.854 34.994.498 36.426.152
II. Credite bugetare 28.411.867 33.956.854 34.994.498 36.426.152
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 65.254.293 26.001.797 20.537.759 17.169.822
II. Credite bugetare 28.390.452 32.960.898 31.088.482 28.453.378
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 3.947.094 3.710.398 3.978.323 5.086.329
II. Credite bugetare 3.947.094 3.710.398 3.978.323 5.086.329
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 2.696.457 825.761 583.352 526.391
II. Credite bugetare 427.972 628.592 707.051 1.461.601
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.174.761 10.869.114 11.290.531 9.441.879
II. Credite bugetare 7.561.116 8.230.566 9.300.194 10.252.485
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.081.913 10.833.022 11.254.439 9.405.787
II. Credite bugetare 7.298.268 8.194.474 9.264.102 10.216.393
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 92.848 36.092 36.092 36.092
II. Credite bugetare 262.848 36.092 36.092 36.092
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.282.929 2.146.014 2.118.900 2.118.900
II. Credite bugetare 2.282.929 2.146.014 2.118.900 2.118.900
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II. Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.272.929 2.136.014 2.108.900 2.108.900
II. Credite bugetare 2.272.929 2.136.014 2.108.900 2.108.900
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 43.803.340 44.433.948 46.126.535 42.529.294
II. Credite bugetare 41.607.541 43.895.549 45.672.032 44.205.448
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 41.437.768 42.264.504 43.991.198 40.434.195
II. Credite bugetare 39.276.368 41.730.583 43.528.323 42.079.066
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.864.922 4.931.733 5.174.195 5.427.706
II. Credite bugetare 4.864.922 4.931.733 5.174.195 5.427.706
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.144.968 947.027 1.027.217 1.022.982
II. Credite bugetare 1.061.248 1.022.146 1.027.217 1.022.982
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
II. Credite bugetare 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
II. Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.606.321 8.626.243 7.150.896 3.932.519
II. Credite bugetare 9.493.321 8.626.243 7.150.896 3.932.519
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 8.298.103 8.739.342 9.341.047 9.430.743
II. Credite bugetare 8.298.103 8.957.533 9.343.330 9.430.743
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 68.111 20.688 18.632 16.062
II. Credite bugetare 77.036 18.095 18.632 18.562
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 750 770 800 800
II. Credite bugetare 750 770 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.931.194 5.766.835 6.792.766 4.026.797
II. Credite bugetare 2.146.027 4.887.044 6.234.110 5.615.818
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.779.006 1.690.734 1.897.418 2.987.912
II. Credite bugetare 1.779.006 1.690.734 1.897.418 2.987.912
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 199.241 28.686 2.743
II. Credite bugetare 10.803 83.839 96.241 53.350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 284.724 224.011 216.137 175.899
II. Credite bugetare 250.325 219.533 224.509 207.182
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 244.876 187.919 180.045 139.807
II. Credite bugetare 210.477 183.441 188.417 171.090
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
II. Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
II. Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
II. Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 16.694.612 18.607.505 20.218.319 18.060.561
II. Credite bugetare 14.507.413 17.848.632 19.763.816 19.736.715
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 16.452.578 18.422.644 20.041.352 17.923.847
II. Credite bugetare 14.299.778 17.668.249 19.578.477 19.568.718
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.683.031 4.741.799 4.974.764 5.218.303
II. Credite bugetare 4.683.031 4.741.799 4.974.764 5.218.303
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 934.901 745.995 831.455 822.674
II. Credite bugetare 859.781 821.114 831.455 822.674
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 201.871 98.006 100.073 99.794
II. Credite bugetare 88.871 98.006 100.073 99.794
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 6.821.082 7.401.004 7.746.105 7.745.423
II. Credite bugetare 6.821.082 7.398.721 7.748.388 7.745.423
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 68.051 20.628 18.572 16.062
II. Credite bugetare 76.976 18.035 18.572 18.562
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 750 770 800 800
II. Credite bugetare 750 770 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.537.674 5.381.835 6.362.766 4.016.797
II. Credite bugetare 1.752.507 4.502.044 5.804.110 5.605.818
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 5.977 3.921 4.074 3.994
II. Credite bugetare 5.977 3.921 4.074 3.994
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 199.241 28.686 2.743
II. Credite bugetare 10.803 83.839 96.241 53.350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 242.034 184.861 176.967 136.714
II. Credite bugetare 207.635 180.383 185.339 167.997
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 242.034 184.861 176.967 136.714
II. Credite bugetare 207.635 180.383 185.339 167.997
01 Autorități executive și legislative
II. Credite bugetare 7.421.676
01 Administrația prezidențială
II. Credite bugetare 53.441
02 Autorități legislative
II. Credite bugetare 573.582
03 Autorități executive
II. Credite bugetare 6.232.866
04 Alte organe ale autorităților publice
II. Credite bugetare 561.787
03 Contribuția la bugetul UE
II. Credite bugetare 6.769.737
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
II. Credite bugetare 316.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
I. Credite de angajament 1.956.431 1.814.856 2.152.165 1.833.249
II. Credite bugetare 1.956.431 2.035.330 2.152.165 1.833.249
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.953.589 1.811.798 2.149.087 1.830.156
II. Credite bugetare 1.953.589 2.032.272 2.149.087 1.830.156
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 181.891 189.934 199.431 209.403
II. Credite bugetare 181.891 189.934 199.431 209.403
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 17.782 18.945 19.699 19.861
II. Credite bugetare 17.782 18.945 19.699 19.861
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 38.961 43.638 44.933 44.943
II. Credite bugetare 38.961 43.638 44.933 44.943
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.291.061 1.141.337 1.421.709 1.512.387
II. Credite bugetare 1.291.061 1.361.811 1.421.709 1.512.387
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 60 60 60
II. Credite bugetare 60 60 60
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 393.520 385.000 430.000 10.000
II. Credite bugetare 393.520 385.000 430.000 10.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 30.314 32.884 33.255 33.562
II. Credite bugetare 30.314 32.884 33.255 33.562
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.842 3.058 3.078 3.093
II. Credite bugetare 2.842 3.058 3.078 3.093
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.842 3.058 3.078 3.093
II. Credite bugetare 2.842 3.058 3.078 3.093
01 Cercetare fundamentala (de baza)
II. Credite bugetare 208.352
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale
II. Credite bugetare 1.748.079
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I. Credite de angajament 2.415.162 2.132.549 2.314.657 3.408.638
II. Credite bugetare 2.406.562 2.132.549 2.314.657 3.408.638
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.375.314 2.096.457 2.278.565 3.372.546
II. Credite bugetare 2.366.714 2.096.457 2.278.565 3.372.546
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 128.925 136.027 136.743 142.257
II. Credite bugetare 120.325 136.027 136.743 142.257
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
I. Credite de angajament 315.714 107.000 107.000 107.000
II. Credite bugetare 315.714 107.000 107.000 107.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 2.000 2.500 1.500
II. Credite bugetare 2.000 2.500 1.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 185.960 197.001 173.233 172.933
II. Credite bugetare 185.960 197.001 173.233 172.933
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.742.715 1.653.929 1.860.089 2.950.356
II. Credite bugetare 1.742.715 1.653.929 1.860.089 2.950.356
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
II. Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 39.848 36.092 36.092 36.092
II. Credite bugetare 39.848 36.092 36.092 36.092
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 314.714
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
II. Credite bugetare 1.000
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare
II. Credite bugetare 163.560
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casa
II. Credite bugetare 20.000
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
II. Credite bugetare 2.300
50 Alte servicii publice generale
II. Credite bugetare 1.904.988
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 13.523.064 13.521.614 14.539.254 15.541.054
II. Credite bugetare 13.523.064 13.521.614 14.539.254 15.541.054
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 11.442.216 11.576.181 12.620.054 13.621.854
II. Credite bugetare 11.442.216 11.576.181 12.620.054 13.621.854
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 63.360 46.060 39.320 38.190
II. Credite bugetare 63.360 46.060 39.320 38.190
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
II. Credite bugetare 11.229.438 11.405.446 12.478.484 13.481.674
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 149.418 124.675 102.250 101.990
II. Credite bugetare 149.418 124.675 102.250 101.990
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
II. Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
II. Credite bugetare 2.080.848 1.945.433 1.919.200 1.919.200
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
I. Credite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II. Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II. Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
II. Credite bugetare 9.214.071 8.357.424 6.902.140 3.685.792
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 7.408.802
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 1.805.269
6000 01 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 35.560.816 36.629.847 37.534.042 35.246.861
II. Credite bugetare 31.211.365 33.756.548 34.988.776 36.175.355
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 24.766.330 26.586.821 27.182.622 26.749.839
II. Credite bugetare 24.481.730 26.396.059 26.688.303 26.948.561
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 19.313.390 20.100.041 20.970.759 21.888.670
II. Credite bugetare 19.313.390 20.100.041 20.970.759 21.888.670
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.520.330 2.573.047 2.653.614 2.907.697
II. Credite bugetare 2.520.330 2.573.047 2.653.614 2.907.697
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.596.843 2.000.186 2.788.070 1.659.172
II. Credite bugetare 1.568.367 1.605.907 1.639.172 1.755.814
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 161.035 161.824 246.122 162.501
II. Credite bugetare 145.593 169.064 203.821 213.004
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 14.201 12.346 11.035
II. Credite bugetare 14.296 12.422 11.035
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 117 111 112 114
II. Credite bugetare 117 111 112 114
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 978.917 1.677.052 466.815 91.887
II. Credite bugetare 833.589 1.846.253 1.131.695 106.464
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 72.172 59.214 43.095 36.798
II. Credite bugetare 72.172 59.214 43.095 36.798
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 109.325 3.000 3.000 3.000
II. Credite bugetare 13.876 30.000 35.000 40.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 10.794.486 10.043.026 10.351.420 8.497.022
II. Credite bugetare 6.729.635 7.360.489 8.300.473 9.226.794
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 10.794.486 10.043.026 10.351.420 8.497.022
II. Credite bugetare 6.729.635 7.360.489 8.300.473 9.226.794
6001 APĂRARE
I. Credite de angajament 16.413.614 16.104.086 16.667.141 15.267.739
II. Credite bugetare 12.687.443 13.497.937 14.746.781 16.089.425
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 6.368.132 6.484.294 6.884.991 7.277.924
II. Credite bugetare 6.359.264 6.498.351 6.847.678 7.328.427
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 4.659.093 4.732.683 4.975.692 5.222.947
II. Credite bugetare 4.659.093 4.732.683 4.975.692 5.222.947
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.337.421 1.372.362 1.438.854 1.663.227
II. Credite bugetare 1.337.421 1.372.362 1.438.854 1.663.227
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 218.002 233.677 240.769 246.067
II. Credite bugetare 218.002 233.677 240.769 246.067
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 152.760 145.134 229.192 145.210
II. Credite bugetare 137.318 152.374 186.891 195.713
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 73 73 73 73
II. Credite bugetare 73 73 73 73
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 433 31
II. Credite bugetare 7.007 6.817 5.019
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 350 365 380 400
II. Credite bugetare 350 365 380 400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 10.045.482 9.619.792 9.782.150 7.989.815
II. Credite bugetare 6.328.179 6.999.586 7.899.103 8.760.998
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 10.045.482 9.619.792 9.782.150 7.989.815
II. Credite bugetare 6.328.179 6.999.586 7.899.103 8.760.998
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 407.589
02 Apărare națională
II. Credite bugetare 12.030.661
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului roman
II. Credite bugetare 203.008
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare
II. Credite bugetare 30.837
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării
II. Credite bugetare 15.348
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
I. Credite de angajament 19.147.202 20.525.761 20.866.901 19.979.122
II. Credite bugetare 18.523.922 20.258.611 20.241.995 20.085.930
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 18.398.198 20.102.527 20.297.631 19.471.915
II. Credite bugetare 18.122.466 19.897.708 19.840.625 19.620.134
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 14.654.297 15.367.358 15.995.067 16.665.723
II. Credite bugetare 14.654.297 15.367.358 15.995.067 16.665.723
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.182.909 1.200.685 1.214.760 1.244.470
II. Credite bugetare 1.182.909 1.200.685 1.214.760 1.244.470
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.378.841 1.766.509 2.547.301 1.413.105
II. Credite bugetare 1.350.365 1.372.230 1.398.403 1.509.747
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 8.275 16.690 16.930 17.291
II. Credite bugetare 8.275 16.690 16.930 17.291
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 14.201 12.346 11.035
II. Credite bugetare 14.296 12.422 11.035
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 44 38 39 41
II. Credite bugetare 44 38 39 41
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 978.484 1.677.052 466.784 91.887
II. Credite bugetare 826.582 1.839.436 1.126.676 106.464
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 71.822 58.849 42.715 36.398
II. Credite bugetare 71.822 58.849 42.715 36.398
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 109.325 3.000 3.000 3.000
II. Credite bugetare 13.876 30.000 35.000 40.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 749.004 423.234 569.270 507.207
II. Credite bugetare 401.456 360.903 401.370 465.796
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 749.004 423.234 569.270 507.207
II. Credite bugetare 401.456 360.903 401.370 465.796
01 Administrația centrală
II. Credite bugetare 1.634.345
03 Ordine publică
II. Credite bugetare 6.435.299
01 Politie
II. Credite bugetare 3.794.256
02 Jandarmerie
II. Credite bugetare 1.623.409
03 Paza și supravegherea frontierei
II. Credite bugetare 1.017.634
04 Siguranța națională
II. Credite bugetare 2.546.642
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor
II. Credite bugetare 2.237.708
06 Autorități judecatoresti
II. Credite bugetare 3.548.683
07 Penitenciare
II. Credite bugetare 1.186.262
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranța națională
II. Credite bugetare 1.750
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale
II. Credite bugetare 933.233
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
I. Credite de angajament 64.687.486 66.742.417 67.660.145 71.387.161
II. Credite bugetare 63.912.810 66.559.074 67.812.905 72.343.536
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 64.441.496 66.413.100 67.214.943 70.895.181
II. Credite bugetare 63.813.036 66.183.523 67.317.465 71.803.905
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 18.440.117 18.885.914 19.100.577 20.966.552
II. Credite bugetare 18.440.117 18.885.914 19.100.577 20.966.552
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.174.268 2.220.379 2.257.100 2.644.827
II. Credite bugetare 2.174.268 2.220.379 2.257.100 2.644.827
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 11.431.745 7.833.556 7.395.344 7.478.184
II. Credite bugetare 11.105.977 7.598.949 7.362.120 7.547.217
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 890.597 875.346 871.819 915.348
II. Credite bugetare 888.597 877.346 871.819 915.348
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 17.550 23.608 23.006 8.806
II. Credite bugetare 17.550 23.608 23.006 8.806
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 28.411.000 33.955.973 34.993.586 36.425.238
II. Credite bugetare 28.411.000 33.955.973 34.993.586 36.425.238
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 628.883 456.225 406.480 191.095
II. Credite bugetare 595.885 456.225 406.480 191.095
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.006.415 1.871.563 1.949.019 1.970.297
II. Credite bugetare 2.006.415 1.871.563 1.949.019 1.970.297
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 440.921 290.536 218.012 294.834
II. Credite bugetare 173.227 293.566 353.758 1.134.525
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 245.990 329.317 445.202 491.980
II. Credite bugetare 99.774 375.551 495.440 539.631
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 245.990 329.317 445.202 491.980
II. Credite bugetare 99.774 375.551 495.440 539.631
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 22.254.156 22.760.458 22.771.983 24.748.553
II. Credite bugetare 22.082.774 22.806.275 22.838.154 24.807.796
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 22.039.459 22.505.028 22.391.808 24.323.466
II. Credite bugetare 22.013.543 22.505.361 22.407.741 24.335.058
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 16.097.507 16.432.669 16.525.015 18.262.317
II. Credite bugetare 16.097.507 16.432.669 16.525.015 18.262.317
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 187.482 235.412 226.498 262.140
II. Credite bugetare 187.482 235.412 226.498 262.140
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.128.451 4.195.653 3.939.096 4.106.628
II. Credite bugetare 4.102.535 4.195.986 3.955.029 4.118.220
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 5.254 5.256 5.257 5.259
II. Credite bugetare 5.254 5.256 5.257 5.259
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5
II. Credite bugetare 5
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 217.874 231.914 238.879 238.904
II. Credite bugetare 217.874 231.914 238.879 238.904
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 390.000 319.625 307.000 157.000
II. Credite bugetare 390.000 319.625 307.000 157.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 947.886 979.499 1.041.913 1.046.218
II. Credite bugetare 947.886 979.499 1.041.913 1.046.218
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 65.000 105.000 108.150 245.000
II. Credite bugetare 65.000 105.000 108.150 245.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 214.697 255.430 380.175 425.087
II. Credite bugetare 69.231 300.914 430.413 472.738
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 214.697 255.430 380.175 425.087
II. Credite bugetare 69.231 300.914 430.413 472.738
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 411.165
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 15.727.649
03 Învățământ preșcolar și primar
II. Credite bugetare 10.864
01 Învățământ preșcolar
II. Credite bugetare 7.189
02 Învățământ primar
II. Credite bugetare 3.675
04 Învățământ secundar
II. Credite bugetare 479.098
01 Învățământ secundar inferior
II. Credite bugetare 24.859
02 Învățământ secundar superior
II. Credite bugetare 296.739
03 Învățământ profesional
II. Credite bugetare 157.500
05 Învățământ postliceal
II. Credite bugetare 117.592
06 Învățământ superior
II. Credite bugetare 422.474
01 Învățământ universitar
II. Credite bugetare 411.067
02 Învățământ postuniversitar
II. Credite bugetare 11.407
07 Învățământ nedefinibil prin nivel
II. Credite bugetare 39.903
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice
II. Credite bugetare 39.903
11 Servicii auxiliare pentru educație
II. Credite bugetare 272.282
30 Alte servicii auxiliare
II. Credite bugetare 272.282
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului
II. Credite bugetare 4.601.747
6601 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 6.093.940 6.508.872 6.536.580 6.821.976
II. Credite bugetare 5.672.572 6.277.712 6.532.061 7.634.108
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 6.082.222 6.470.622 6.506.580 6.790.976
II. Credite bugetare 5.661.604 6.238.712 6.502.061 7.603.108
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 2.007.367 2.105.339 2.210.382 2.320.770
II. Credite bugetare 2.007.367 2.105.339 2.210.382 2.320.770
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.686.459 1.687.403 1.724.629 2.071.408
II. Credite bugetare 1.686.459 1.687.403 1.724.629 2.071.408
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 2.139.952 2.513.620 2.397.188 2.334.033
II. Credite bugetare 1.840.000 2.278.680 2.348.031 2.391.474
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 35.435 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 35.435 5.500 5.500 5.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 12.395 602
II. Credite bugetare 12.395 602
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.698 85.188 63.519 13.931
II. Credite bugetare 3.698 85.188 63.519 13.931
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 250
II. Credite bugetare 250
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 196.666 72.970 105.362 45.334
II. Credite bugetare 76.000 76.000 150.000 800.025
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.718 38.250 30.000 31.000
II. Credite bugetare 10.968 39.000 30.000 31.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.718 38.250 30.000 31.000
II. Credite bugetare 10.968 39.000 30.000 31.000
01 Administrația centrală
II. Credite bugetare 118.000
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 346.000
04 Servicii medicale în ambulator
II. Credite bugetare 12.078
05 Asistență medicala în centre medicale multifuncționale
II. Credite bugetare 12.078
06 Servicii medicale în unitari sanitare cu paturi
II. Credite bugetare 218.261
01 Spitale generale
II. Credite bugetare 218.261
08 Servicii de sănătate publică
II. Credite bugetare 60.000
09 Hematologie și securitate transfuzională
II. Credite bugetare 110.000
10 Cercetare aplicativa și dezvoltare experimentală în sănătate
II. Credite bugetare 108.258
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății
II. Credite bugetare 4.699.975
50 Alte instituții și acțiuni sanitare
II. Credite bugetare 4.699.975
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
I. Credite de angajament 3.309.739 2.896.302 2.831.702 2.923.362
II. Credite bugetare 3.175.811 2.898.302 2.922.810 3.008.362
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 3.292.214 2.892.737 2.828.014 2.919.074
II. Credite bugetare 3.158.286 2.894.737 2.919.122 3.004.074
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 83.754 86.226 90.452 95.046
II. Credite bugetare 83.754 86.226 90.452 95.046
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 93.708 89.952 90.138 90.595
II. Credite bugetare 93.708 89.952 90.138 90.595
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 923.753 878.015 905.620 931.746
II. Credite bugetare 923.853 878.015 905.620 931.746
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 844.808 858.490 854.962 898.489
II. Credite bugetare 842.808 860.490 854.962 898.489
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 150
II. Credite bugetare 150
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 147.187 20.078 20.078 20.078
II. Credite bugetare 162.187 20.078 20.078 20.078
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.021.826 847.410 862.264 878.620
II. Credite bugetare 1.021.826 847.410 862.264 878.620
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 177.028 112.566 4.500 4.500
II. Credite bugetare 30.000 112.566 95.608 89.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 17.525 3.565 3.688 4.288
II. Credite bugetare 17.525 3.565 3.688 4.288
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 17.525 3.565 3.688 4.288
II. Credite bugetare 17.525 3.565 3.688 4.288
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 51.710
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 14.515
03 Servicii culturale
II. Credite bugetare 524.678
01 Biblioteci publice naționale
II. Credite bugetare 20.500
03 Muzee
II. Credite bugetare 101.688
04 Instituții publice de spectacole și concerte
II. Credite bugetare 372.207
11 Edituri
II. Credite bugetare 2.257
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
II. Credite bugetare 20.000
14 Centre culturale
II. Credite bugetare 2.706
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale
II. Credite bugetare 5.320
05 Servicii recreative și sportive
II. Credite bugetare 340.326
01 Sport
II. Credite bugetare 333.876
02 Tineret
II. Credite bugetare 6.450
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
II. Credite bugetare 2.244.582
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 33.029.651 34.576.785 35.519.880 36.893.270
II. Credite bugetare 32.981.653 34.576.785 35.519.880 36.893.270
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 33.027.601 34.544.713 35.488.541 36.861.665
II. Credite bugetare 32.979.603 34.544.713 35.488.541 36.861.665
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 251.489 261.680 274.728 288.419
II. Credite bugetare 251.489 261.680 274.728 288.419
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 206.619 207.612 215.835 220.684
II. Credite bugetare 206.619 207.612 215.835 220.684
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.239.589 246.268 153.440 105.777
II. Credite bugetare 4.239.589 246.268 153.440 105.777
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 5.100 6.100 6.100 6.100
II. Credite bugetare 5.100 6.100 6.100 6.100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.000 23.006 23.006 8.806
II. Credite bugetare 5.000 23.006 23.006 8.806
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 28.193.126 33.724.059 34.754.707 36.186.334
II. Credite bugetare 28.193.126 33.724.059 34.754.707 36.186.334
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 87.998 31.334 15.883 86
II. Credite bugetare 40.000 31.334 15.883 86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 36.453 44.654 44.842 45.459
II. Credite bugetare 36.453 44.654 44.842 45.459
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 2.227
II. Credite bugetare 2.227
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.050 32.072 31.339 31.605
II. Credite bugetare 2.050 32.072 31.339 31.605
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.050 32.072 31.339 31.605
II. Credite bugetare 2.050 32.072 31.339 31.605
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 104.863
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 260.086
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 17.758.404
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 4.142.865
02 Asistență socială în caz de invaliditate
II. Credite bugetare 4.142.865
06 Asistență socială pentru familie și copii
II. Credite bugetare 9.041.848
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare
II. Credite bugetare 47.177
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 11.387
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 1.019.000
01 Ajutor social
II. Credite bugetare 975.127
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
II. Credite bugetare 10.278
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 33.595
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 596.023
50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale
II. Credite bugetare 596.023
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE
I. Credite de angajament 33.420.776 4.752.741 2.218.843 4.117.535
II. Credite bugetare 4.734.611 5.466.680 7.817.909 8.592.097
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 32.825.238 4.551.584 2.015.697 3.924.112
II. Credite bugetare 4.501.073 5.265.523 7.614.763 8.398.674
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 174.300 175.988 184.787 194.026
II. Credite bugetare 174.300 175.988 184.787 194.026
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 56.900 57.633 57.387 55.672
II. Credite bugetare 56.900 57.633 57.387 55.672
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.500 1.500 1.500 1.500
II. Credite bugetare 1.500 1.500 1.500 1.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 299.000 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 299.000 50.000 50.000 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 20.216.808 60.000 60.000 60.000
II. Credite bugetare 2.569.898 3.363.982 5.950.147 6.164.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.545.000 240.500 248.794 230.200
II. Credite bugetare 490.300 240.500 248.794 230.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 64.858
II. Credite bugetare 12.858
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 10.078.082 3.867.501 1.314.611 3.246.371
II. Credite bugetare 786.043 1.277.458 1.023.530 1.616.443
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.274 3.515 3.515 3.515
II. Credite bugetare 4.274 3.515 3.515 3.515
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 384.516 94.947 95.103 82.828
II. Credite bugetare 106.000 94.947 95.103 82.828
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 554.038 160.157 162.146 152.423
II. Credite bugetare 192.038 160.157 162.146 152.423
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 554.038 160.157 162.146 152.423
II. Credite bugetare 192.038 160.157 162.146 152.423
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
I. Credite de angajament 24.515.033 555.722 555.772 530.327
II. Credite bugetare 3.674.333 4.159.380 6.745.919 6.934.817
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 23.980.033 406.147 406.303 392.678
II. Credite bugetare 3.501.333 4.009.805 6.596.450 6.797.168
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 9.400 10.200 10.200 8.850
II. Credite bugetare 9.400 10.200 10.200 8.850
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 299.000 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 299.000 50.000 50.000 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 20.200.500 50.000 50.000 50.000
II. Credite bugetare 2.553.590 3.353.982 5.940.147 6.154.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.506.000 201.000 201.000 201.000
II. Credite bugetare 446.900 201.000 201.000 201.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.580.617
II. Credite bugetare 86.443 299.676 300.000 300.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 384.516 94.947 95.103 82.828
II. Credite bugetare 106.000 94.947 95.103 82.828
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 535.000 149.575 149.469 137.649
II. Credite bugetare 173.000 149.575 149.469 137.649
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 535.000 149.575 149.469 137.649
II. Credite bugetare 173.000 149.575 149.469 137.649
03 Locuințe
II. Credite bugetare 1.070.100
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe
II. Credite bugetare 1.070.100
05 Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice
II. Credite bugetare 230.643
02 Amenajări hidrotehnice
II. Credite bugetare 230.643
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
II. Credite bugetare 2.373.590
7401 PROTECȚIA MEDIULUI
I. Credite de angajament 8.905.743 4.197.019 1.663.071 3.587.208
II. Credite bugetare 1.060.278 1.307.300 1.071.990 1.657.280
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 8.845.205 4.145.437 1.609.394 3.531.434
II. Credite bugetare 999.740 1.255.718 1.018.313 1.601.506
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 174.300 175.988 184.787 194.026
II. Credite bugetare 174.300 175.988 184.787 194.026
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 47.500 47.433 47.187 46.822
II. Credite bugetare 47.500 47.433 47.187 46.822
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 1.500 1.500 1.500 1.500
II. Credite bugetare 1.500 1.500 1.500 1.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 16.308 10.000 10.000 10.000
II. Credite bugetare 16.308 10.000 10.000 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 39.000 39.500 47.794 29.200
II. Credite bugetare 43.400 39.500 47.794 29.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 64.858
II. Credite bugetare 12.858
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 8.497.465 3.867.501 1.314.611 3.246.371
II. Credite bugetare 699.600 977.782 723.530 1.316.443
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 4.274 3.515 3.515 3.515
II. Credite bugetare 4.274 3.515 3.515 3.515
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 19.038 10.582 12.677 14.774
II. Credite bugetare 19.038 10.582 12.677 14.774
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 19.038 10.582 12.677 14.774
II. Credite bugetare 19.038 10.582 12.677 14.774
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 41.500 41.000 41.000 41.000
II. Credite bugetare 41.500 41.000 41.000 41.000
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 767.240
03 Reducerea și controlul poluării
II. Credite bugetare 278.238
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului
II. Credite bugetare 100
50 Alte servicii în domeniul protecției mediului
II. Credite bugetare 14.700
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 65.021.595 28.325.383 22.230.239 20.474.161
II. Credite bugetare 35.705.614 35.771.432 32.991.035 33.036.507
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 64.565.491 28.053.199 21.955.913 20.190.906
II. Credite bugetare 35.255.689 35.497.015 32.714.709 32.751.352
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 778.610 805.138 844.195 883.254
II. Credite bugetare 778.610 805.138 844.195 883.254
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 231.610 302.344 304.208 312.652
II. Credite bugetare 228.397 300.395 304.209 308.249
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 46.316 47.006 47.275 57.188
II. Credite bugetare 46.316 47.006 47.275 57.188
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 3.837.484 3.926.736 3.919.457 4.321.334
II. Credite bugetare 3.833.684 3.926.736 3.921.457 4.323.134
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 4.546.162 3.229.793 3.171.516 3.727.579
II. Credite bugetare 3.384.552 3.577.041 3.596.215 4.416.728
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 3.775.953 5.008.929 1.757.905 1.037.191
II. Credite bugetare 2.646.187 2.129.466 1.491.966 1.596.036
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 64.458 5.105 4.500 4.500
II. Credite bugetare 99.742 5.703 4.500 4.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 49.637.217 14.234.184 11.557.087 9.613.672
II. Credite bugetare 24.028.908 24.493.918 22.292.667 20.923.558
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 85.227 85.372 85.276 87.807
II. Credite bugetare 85.227 85.372 85.276 87.807
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 1.562.454 408.592 264.494 145.729
II. Credite bugetare 124.066 126.240 126.949 150.898
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 295.523 112.603 115.626 124.555
II. Credite bugetare 289.344 114.836 117.626 126.455
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 242.523 112.603 115.626 124.555
II. Credite bugetare 66.344 114.836 117.626 126.455
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 53.000
II. Credite bugetare 223.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 160.581 159.581 158.700 158.700
II. Credite bugetare 160.581 159.581 158.700 158.700
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II. Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
II. Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE ȘI DE MUNCA
I. Credite de angajament 5.328.350 2.213.840 1.666.405 879.579
II. Credite bugetare 2.225.491 2.135.053 1.472.495 1.420.952
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 5.326.400 2.172.684 1.625.294 838.360
II. Credite bugetare 2.223.820 2.093.664 1.431.384 1.379.733
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.900 9.345 9.812 10.303
II. Credite bugetare 8.900 9.345 9.812 10.303
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 60.530 76.715 77.242 77.381
II. Credite bugetare 60.530 76.715 77.242 77.381
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 40.000 47.011 46.011 42.011
II. Credite bugetare 36.200 47.011 48.011 43.811
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 13.900 14.130 16.204 16.381
II. Credite bugetare 13.900 14.130 16.204 16.381
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 2.070.538 1.311.656 1.278.803 597.656
II. Credite bugetare 1.674.336 1.242.656 632.656 599.656
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 20.798 605
II. Credite bugetare 43.702 1.203
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.111.734 713.222 197.222 94.628
II. Credite bugetare 386.252 702.604 647.459 632.201
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 1.950 41.156 41.111 41.219
II. Credite bugetare 1.671 41.389 41.111 41.219
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 1.950 41.156 41.111 41.219
II. Credite bugetare 1.671 41.389 41.111 41.219
01 Acțiuni generale economice și comerciale
II. Credite bugetare 2.225.491
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 27.830
03 Meteorologie
II. Credite bugetare 55.460
05 Sistemul național antigrindină
II. Credite bugetare 141.000
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri
II. Credite bugetare 2.200
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale
II. Credite bugetare 36.200
10 Programe de dezvoltare regională și socială
II. Credite bugetare 430.204
11 Rezerve de stat și de mobilizare
II. Credite bugetare 4.971
12 Ajutoare de stat
II. Credite bugetare 400.000
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
II. Credite bugetare 1.127.626
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
I. Credite de angajament 139.641 147.281 138.185 117.474
II. Credite bugetare 139.641 147.281 138.185 117.474
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 139.641 147.281 138.185 117.474
II. Credite bugetare 139.641 147.281 138.185 117.474
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 103.037 140.816 138.175 117.464
II. Credite bugetare 103.037 140.816 138.175 117.464
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 36.604 6.465 10 10
II. Credite bugetare 36.604 6.465 10 10
02 Cărbune și alți combustibili minerali solizi
II. Credite bugetare 103.037
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia
II. Credite bugetare 36.604
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
I. Credite de angajament 157.691 103.738 103.803 109.873
II. Credite bugetare 157.691 103.738 103.803 109.873
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 104.691 103.738 103.803 109.873
II. Credite bugetare 104.691 103.738 103.803 109.873
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 51.300 51.365 51.430 51.500
II. Credite bugetare 51.300 51.365 51.430 51.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 51.373 52.373 52.373 58.373
II. Credite bugetare 51.373 52.373 52.373 58.373
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.018
II. Credite bugetare 2.018
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 53.000
II. Credite bugetare 53.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
I. Credite de angajament 53.000
II. Credite bugetare 53.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei
II. Credite bugetare 157.691
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
I. Credite de angajament 28.171.294 16.099.482 15.403.438 13.806.123
II. Credite bugetare 23.989.119 23.356.219 20.241.236 19.452.227
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 28.104.343 16.026.853 15.327.780 13.723.177
II. Credite bugetare 23.922.168 23.283.590 20.165.578 19.369.281
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 714.038 743.239 779.200 815.010
II. Credite bugetare 714.038 743.239 779.200 815.010
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 134.023 189.994 192.047 192.064
II. Credite bugetare 134.023 189.994 192.047 192.064
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 1.731.786 1.747.621 1.732.632 1.750.000
II. Credite bugetare 1.731.786 1.747.621 1.732.632 1.750.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 2.645.472 1.374.884 1.302.724 1.310.018
II. Credite bugetare 1.659.901 1.715.295 1.720.546 2.193.809
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 133.455 67.500 67.500 61.100
II. Credite bugetare 63.455 67.500 67.500 61.100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.500 4.500 4.500 4.500
II. Credite bugetare 4.500 4.500 4.500 4.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 22.657.242 11.824.988 11.175.232 9.519.044
II. Credite bugetare 19.540.638 18.741.314 15.595.208 14.281.357
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 66.827 66.700 66.500 65.100
II. Credite bugetare 66.827 66.700 66.500 65.100
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 17.000 7.427 7.445 6.341
II. Credite bugetare 7.000 7.427 7.445 6.341
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 56.951 62.629 65.658 72.946
II. Credite bugetare 56.951 62.629 65.658 72.946
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 56.951 62.629 65.658 72.946
II. Credite bugetare 56.951 62.629 65.658 72.946
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II. Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
I. Credite de angajament 10.000 10.000 10.000 10.000
II. Credite bugetare 10.000 10.000 10.000 10.000
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 172.300
02 Servicii publice descentralizate
II. Credite bugetare 959.602
03 Agricultură
II. Credite bugetare 2.192.386
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului
II. Credite bugetare 312.000
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitară
II. Credite bugetare 36.500
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli
II. Credite bugetare 1.731.786
05 Reproducția și selecția animalelor
II. Credite bugetare 32.600
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
II. Credite bugetare 79.500
04 Sivilcultură
II. Credite bugetare 140.727
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii
II. Credite bugetare 20.524.104
8401 TRANSPORTURI
I. Credite de angajament 30.690.021 9.407.067 4.589.773 5.236.664
II. Credite bugetare 8.621.307 9.635.763 10.662.765 11.602.052
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 30.532.718 9.250.668 4.434.216 5.079.674
II. Credite bugetare 8.464.004 9.479.364 10.507.208 11.445.062
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 43.172 43.230 45.392 47.661
II. Credite bugetare 43.172 43.230 45.392 47.661
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 13.916 14.207 14.285 19.260
II. Credite bugetare 14.003 14.208 14.286 17.276
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 46.316 47.006 47.275 57.188
II. Credite bugetare 46.316 47.006 47.275 57.188
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 1.911.361 1.939.923 1.951.209 2.360.359
II. Credite bugetare 1.911.361 1.939.923 1.951.209 2.360.359
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.690.899 1.632.153 1.641.654 2.188.856
II. Credite bugetare 1.514.860 1.638.990 1.648.531 1.994.214
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.412.390 3.468.985 282.027 244.255
II. Credite bugetare 748.826 658.522 662.235 801.100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 37.620
II. Credite bugetare 50.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 23.813.190 1.685.327 176.549
II. Credite bugetare 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 18.400 18.672 18.776 22.707
II. Credite bugetare 18.400 18.672 18.776 22.707
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
I. Credite de angajament 1.545.454 401.165 257.049 139.388
II. Credite bugetare 117.066 118.813 119.504 144.557
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 6.722 6.818 6.857 8.290
II. Credite bugetare 6.722 6.818 6.857 8.290
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 6.722 6.818 6.857 8.290
II. Credite bugetare 6.722 6.818 6.857 8.290
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE
I. Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
II. Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
I. Credite de angajament 150.581 149.581 148.700 148.700
II. Credite bugetare 150.581 149.581 148.700 148.700
01 Administrație centrală
II. Credite bugetare 51.430
03 Transport rutier
II. Credite bugetare 2.732.570
01 Drumuri și poduri
II. Credite bugetare 2.732.570
04 Transport feroviar
II. Credite bugetare 5.112.137
01 Transport pe cale ferata
II. Credite bugetare 3.931.522
02 Transport cu metroul
II. Credite bugetare 1.180.615
05 Transport pe apa
II. Credite bugetare 609.027
06 Transport aerian
II. Credite bugetare 102.658
02 Aviația civilă
II. Credite bugetare 102.658
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
II. Credite bugetare 13.485
8501 COMUNICATII
I. Credite de angajament 248.957 24.941 24.246 19.218
II. Credite bugetare 288.724 67.344 68.162 28.699
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 72.057 22.941 22.246 17.118
II. Credite bugetare 117.724 63.344 64.162 24.699
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 12.500 9.324 9.791 10.280
II. Credite bugetare 12.500 9.324 9.791 10.280
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 5.800 2.320 3.721 6.188
II. Credite bugetare 4.500 3.370 3.721 3.769
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 650 650 650 650
II. Credite bugetare 650 650 650 650
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 74
II. Credite bugetare 74
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 53.033 10.647 8.084
II. Credite bugetare 100.000 50.000 50.000 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 176.900 2.000 2.000 2.100
II. Credite bugetare 171.000 4.000 4.000 4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 176.900 2.000 2.000 2.100
II. Credite bugetare 1.000 4.000 4.000 4.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II. Credite bugetare 170.000
01 Comunicații
II. Credite bugetare 288.724
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
I. Credite de angajament 253.643 291.300 268.542 269.147
II. Credite bugetare 253.643 291.300 268.542 269.147
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament