Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordinul nr. 2824/2017 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 12 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 55 și 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrului culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește modalitatea de numire a persoanelor împuternicite să controleze activitatea fiecărei autorități, cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) și (3) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările și completările ulterioare, să constate contravenții și să aplice sancțiuni, potrivit legii.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat al procesului- verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, utilizat de către persoanele împuternicite potrivit art. 6, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Se aprobă modelul legitimației de control, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. -

(1) Evidența legitimațiilor de control se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, într-un registru special în care se vor menționa, pentru fiecare legitimație, seria, numărul de ordine, numele, prenumele, seria și numărul BI/CI, funcția titularului și instituția în cadrul căreia este angajat.

(2) Orice modificări referitoare la datele de identificare, precum și cu privire la funcția deținută de agenții constatatori se comunică de către instituția al cărei angajat este titularul legitimației de control compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în vederea anulării, modificării și consemnării în registrul special.

Art. 6. -

Agenții constatatori sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Art. 7. -

Ministerul Culturii și Identității Naționale va contracta, în conformitate cu prevederile legale, serviciile de achiziționare a formularului tipizat pentru procesul- verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și cele de achiziționare a legitimațiilor de control pentru persoanele împuternicite.

Art. 8. -

Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale și persoanele numite potrivit art. 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

Ministrul culturii și identității naționale,
Lucian Romașcanu

București, 8 decembrie 2017.

Nr. 2.824.

ANEXA Nr. 1

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR

(1) MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .

L.S.

Regim special

Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Încheiat astăzi: . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a)/Subsemnații, . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) în calitate de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., împuternicit(ă)/împuterniciți cu Legitimația de control nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . ., în baza prevederilor . . . . . . . . . ., în urma controlului efectuat la . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., am constatat următoarele:

autoritatea . . . . . . . . . . (denumirea), cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ., a săvârșit următoarea/următoarele faptă/fapte: . . . . . . . . . .  la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., în următoarele împrejurări: . . . . . . . . . .

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenție, fiind prevăzută/prevăzute de dispozițiile art. . . . . . . . . . . alin. (...) lit. . . .) din . . . . . . . . . ., și este/sunt sancționată/sancționate de prevederile art. . . . . . . . . . . alin. (...) lit. . . .) din . . . . . . . . . . .

În consecință, stabilesc/stabilim AVERTISMENT/AMENDĂ . . . . . . . . . . (cifre și litere)/ . . . . . . . . . . lei.

Agent constatator/Agenți constatatori,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Martor,
. . . . . . . . . .
Contravenient,
. . . . . . . . . .

Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

Contravenientul a formulat următoarele obiecții:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: . . . . . . . . . .

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi . . . . . . . . . .,/va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

(2) ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, în contul . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., iar copia dovezii executării plății va fi depusă la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

În caz de neachitare a amenzii în termenul menționat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

Agent constatator/Agenți constatatori,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Martor,
. . . . . . . . . .
Am primit procesul-verbal și înștiințarea de plată.
Contravenient,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Caracteristici tehnice:

- fiecare formular de proces-verbal se tipărește, pe față, în 3 exemplare;

- hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;

- format A4;

- sistem de înscriere propriu: seria M.C.I.N. nr. 0.000.001;

- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, diferite;

- formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

ANEXA Nr. 3

LEGITIMAȚIE
- model -

Coperta Interior
FOTO
LEGITIMAȚIE de control Legitimație nr. . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . . .
Instituția al cărei angajat este agentul constatator
. . . . . . . . . . . .
Numele . . . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . .
BI/CI seria . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ,
eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . .,
este împuternicit să controleze activitatea autorităților cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările și completările ulterioare, să constate contravenții și să aplice sancțiuni, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul culturii și identității naționale,
. . . . . . . . . . . .
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Vize anuale*
2017 2018 2019
2020 2021 2022

* Se vizează la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Interior

Emitentul legitimației va fi Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...