Guvernul României

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată din 28.12.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. beneficiarii plății:

a) operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, care au obligația de a accepta și cardurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență;

b) comercianți - persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referință al Băncii Naționale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;

2. semnul privind acordarea avansului în numerar - autocolant furnizat de instituțiile acceptante care se afișează la intrarea în locația punctului de încasare în care își desfășoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

3. serviciile de utilitate publică - serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligația de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii:

a) energie electrică și termică, gaze naturale;

b) salubritate, apă-canal;

c) telefonie fixă și mobilă.

Art. 2. -

(1) Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanța de urgență și a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu inițierea unei operațiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante.

(2) Operațiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:

a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:

1. avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea "avans în numerar";

2. se emite bonul fiscal pe care se evidențiază, alături de bunurile și/sau serviciile achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operațiune este selectată numai modalitatea de plată "card";

3. după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de card suma solicitată și se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;

4. documentul prevăzut la pct. 3 se atașează chitanței emise de terminalul de plată și se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

b) terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanța emisă, avansul în numerar acordat.

Art. 3. -

(1) Pentru plata obligațiilor către beneficiarii plății, aceștia sunt obligați să accepte la plată carduri de debit și carduri de credit, dar pot accepta la plată și alte instrumente de plată electronică cu acces la distanță.

(2) Obligația beneficiarilor plății, prevăzută la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

(3) Beneficiarii plății care acceptă la plată carduri informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar.

Art. 4. -

(1) Pentru a asigura efectuarea plăților cu carduri, beneficiarii plății încheie contracte cu instituțiile acceptante, care efectuează și dotarea cu terminalele de plată.

(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență începe să curgă de la data solicitării, cu condiția existenței unui contract de acceptare la plată încheiat între instituția acceptantă și beneficiarii plății.

Art. 5. -

(1) În contractele încheiate cu instituțiile acceptante se prevăd tipurile de obligații de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare a acestuia.

(2) Beneficiarii plății au obligația de a informa utilizatorul de card cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum și de a comunica, la solicitarea utilizatorului de card, informații cu privire la obligațiile de plată ale acestuia.

Art. 6. -

Tipul și amplasarea terminalelor prin intermediul cărora se pot achita obligații de plată, precum și cheltuielile cu administrarea și operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituțiile acceptante.

Art. 7. -

Beneficiarii plății stabilesc, prin contractele încheiate cu instituțiile acceptante, schimburile de informații necesare între cele două părți pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de încasări și de avansuri în numerar la terminalele de plată, prevăzut la art. 1 din ordonanța de urgență.

Art. 8. -

(1) Pentru plățile inițiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituțiile acceptante asigură emiterea unei chitanțe, în conformitate cu prevederile legale și reglementările organizațiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada plății.

(2) În cazul instituțiilor publice, operatorul de la ghișeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanței prevăzute la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligații de plată și data efectuării plății.

(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipărește în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghișeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.

(4) Din momentul emiterii documentului prevăzut la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor plății revine instituțiilor acceptante.

(5) Pentru plățile inițiate cu carduri prin internet, beneficiarii plății asigură transmiterea către utilizatorul de card a unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligații de plată și data efectuării plății.

Art. 9. -

(1) Derularea operațiunilor prevăzute de ordonanța de urgență se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Orice utilizator de card, în relația cu beneficiarii plății, are acces exclusiv la informațiile privind propria persoană.

Art. 10. -

(1) Sumele reprezentând obligațiile de plată încasate de instituțiile publice sunt transferate de către instituțiile acceptante într-un cont colector al băncii - analitic cont beneficiar în aceeași zi sau, în cazul plăților efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.

(2) Instituțiile acceptante au obligația virării totalului sumelor cuvenite instituțiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilități deschis pe numele instituțiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut la alin. (1).

(3) Transmiterea informațiilor privind plățile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilități prevăzut la alin. (2), instituțiile publice beneficiare au obligația virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

(5) Instituțiile publice beneficiare au obligația de a efectua zilnic operațiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacțiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le gestionează.

Art. 11. -

Sumele reprezentând obligațiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plății în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plățile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.

Art. 12. -

Instituțiile acceptante au obligația să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligațiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...