Parlamentul României

Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Modificări (2), Referințe (1), Derogări (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 06 ianuarie 2018 până la 14 martie 2019, fiind înlocuit prin Lege 47/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2018.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Art. 2. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

Art. 3. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 62.591.775 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 62.591.775 mii lei. Modificări (2)

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 316.079 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 125.008 mii lei, cu un excedent de 191.071 mii lei. Modificări (2)

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018

Art. 4. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art. 5. -

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.325.286 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.006.429 mii lei cu un excedent de 318.857 mii lei. Modificări (2)

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 838.082 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 23.738 mii lei, cu un excedent de 814.344 mii lei. Modificări (2)

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.

(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 6. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 8. -

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 9. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Art. 10. -

(1) În anul 2018 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor noi finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

Art. 11. -

(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 13. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate.

(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 14. -

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 15. -

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.

Art. 16. - Reviste (1)

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.

Art. 17. -

În anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15.

Art. 18. -

În anul 2018 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

În perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei.

Art. 20. -

(1) În anul 2018, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv. Derogări (1)

(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21. -

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 23. -

Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. -

În anul 2018 creditele bugetare și creditele de angajament estimate pentru 2019-2021 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

Art. 25. -

Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 3 ianuarie 2018.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021

- mii lei -
Ca Pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 62.907.854 71.735.846 77.312.425 81.681.267
0002 03 I. VENITURI CURENTE 55.498.031 63.378.422 70.410.285 77.995.475
2000 03 B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 55.395.466 63.273.498 70.303.053 77.886.098
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 3.053.612 597.246 633.400 676.189
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 2.745.464 262.526 259.442 259.442
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 38.233 2.488 2.488 2.488
09 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale 269.915 332.232 371.470 414.259
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 52.341.854 62.676.252 69.669.653 77.209.909
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 59.113.659 70.371.592 78.300.783 86.846.561
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare 294.700 299.623 301.441 301.441
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -7.315.105 -8.243.563 -9.181.171 -10.186.693
10 Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natura profesională, altele decât cele de natura salarială, plătite de angajatori 8.134 8.134 8.134 8.134
12 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică 183.654 183.654 183.654 183.654
13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala 43.757 43.757 43.757 43.757
14 Contribuția individuala de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent 13.055 13.055 13.055 13.055
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 102.565 104.924 107.232 109.377
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 7.931 8.383 8.861 9.304
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 7.931 8.383 8.861 9.304
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 7.931 8.383 8.861 9.304
3300 03 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 94.634 96.541 98.371 100.073
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 76.138 77.886 79.598 81.189
08 Venituri din prestări de servicii 156 168 181 194
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihna 75.475 77.211 78.910 80.488
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 507 507 507 507
3603 DIVERSE VENITURI 18.496 18.655 18.773 18.884
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 12.592 12.631 12.671 12.724
50 Alte venituri 5.904 6.024 6.102 6.160
4100 03 IV.SUBVENȚII 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
4803 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI
ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
1.021
01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.021
4903 01 Venituri sistem public de pensii 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 316.079 343.103 382.819 426.051
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 1.021
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 1.021
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.706.209 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.706.209 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 3.183
II. Credite bugetare 3.183
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
II. Credite bugetare 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128
II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149
II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 250 600 600 600
II. Credite bugetare 250 600 600 600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791
II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 124.908 150.209 168.691 168.691
II. Credite bugetare 124.908 150.209 168.691 168.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664
II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279
II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643
II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
9903 EXCEDENT/DEFICIT 191.071 192.794 214.028 257.260
9903 10 Excedent/Deficit sistem public de pensii
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 191.071 192.794 214.028 257.260
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 226.176
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 211.177
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 7.630
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 513
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 205
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 265
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 6.386
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.988
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 4.988
03 Contribuții
II. Credite bugetare 7.344
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 2.139
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 73
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 740
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 28
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 150
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 4.214
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 35.961
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 3.967
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 129
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 6.150
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 724
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 670
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 307
07 Transport
II. Credite bugetare 14
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 6.680
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 300
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 17.020
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 510
03 Hrană
II. Credite bugetare 170
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 170
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 520
01 Medicamente
II. Credite bugetare 70
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 100
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 632
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 120
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 512
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.050
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 710
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 340
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 75
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 165
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 74
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 6.005
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 394.213
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 30
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 26
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 285
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.148
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 391.131
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 17
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 576
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.305
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 70
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala
II. Credite bugetare 60
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporara de muncă din cauza de accident de muncă sau boala profesionala
II. Credite bugetare 10
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internațional
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 60.931.402
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.087.874
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 729.077
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 358.797
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
15 Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.162
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 681
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 8.595
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 7.375
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 920
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 300
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
II. Credite bugetare 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128
II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 217.841
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 203.741
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 7.230
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 190
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 250
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 5.930
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.814
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 4.814
03 Contribuții
II. Credite bugetare 7.062
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 2.057
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 70
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 705
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 26
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 145
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 4.059
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149
II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 34.735
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 3.900
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 125
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 6.000
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 700
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 500
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 300
07 Transport
II. Credite bugetare 10
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 6.600
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 300
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 16.300
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 500
03 Hrana
II. Credite bugetare 170
01 Hrană pentru oameni
II. Credite bugetare 170
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 520
01 Medicamente
II. Credite bugetare 70
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 100
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 620
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 120
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 500
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.000
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 700
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 300
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 70
12 Consultanta și expertiza
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 150
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 70
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 6.000
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 393.545
01 Reclamă și publicitate
II. Credite bugetare 30
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 22
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 225
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.088
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 390.653
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 17
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 510
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.300
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internațional)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme Internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 60.859.042
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.046.237
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 702.000
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 344.237
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.162
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 681
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 250 600 600 600
II. Credite bugetare 250 600 600 600
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 8.495
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 7.350
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 845
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 300
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.000
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 60.859.042
04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă
II. Credite bugetare 344.237
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 702.000
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 686.309
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 390.653
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 295.656
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791
II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 124.908 150.209 168.691 168.691
II. Credite bugetare 124.908 150.209 168.691 168.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664
II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 8.335
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 7.436
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 400
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 13
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 15
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 15
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 456
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 174
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 174
03 Contribuții
II. Credite bugetare 282
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 82
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 3
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 35
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 2
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 5
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 155
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279
II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.226
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 67
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 150
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 24
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 170
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 7
07 Transport
II. Credite bugetare 4
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 80
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 720
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 12
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 12
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 50
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 10
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 40
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 15
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 4
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 668
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 4
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 478
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 66
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 70
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 60
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporara de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 10
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643
II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 72.360
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 41.637
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 27.077
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 14.560
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 25
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 75
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 72.360
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 37.684
01 Asistenta sociala în caz de boli
II. Credite bugetare 14.213
02 Asistenta sociala în caz de invaliditate
II. Credite bugetare 23.471
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 90
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 3.983
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și
asistenței sociale
II. Credite bugetare 10.891
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 478
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 10.413
Modificări (2)

ANEXA Nr. 3/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

- mii lei -
Ca Pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.021
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.021
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 1.021
50 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale
II. Credite bugetare 1.021

ANEXA Nr. 4/03

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/ instrument/facilitate Valoarea totală Realizări până în anul 2015 Realizări 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
68035815
6803581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0
68035815
6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68035815
6803581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68085815
6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0

ANEXA Nr. 4/03/01

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Valoarea totală Realizari până în anul 2015 Realizări 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Anii următori
Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
6803581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0
6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
6803581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0

ANEXA Nr. 5/03

SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 TOTAL
01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
Buget asigurări sociale de stat
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament 1.021 1.021
II. Credite bugetare 1.021 1.021
1851 PROGRAM
1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
1851 TOTAL PROGRAM
1851 I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
1851 Buget asigurări sociale de stat
1851 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
1851 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
1851 Fonduri externe nerambursabile
1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021
1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021

ANEXA Nr. 5/03/01

Fișa Programului

- mii lei -
Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizări până 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Total
01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1851 PROGRAM:
Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul cotribuțiilor plătite, mărirea progresiva a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
5003 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6803 I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340
6803 II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340
680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
680310 I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701
680310 II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701
680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
680320 I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854
680320 II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854
1851 680330 TITLUL III DOBÂNZI
680330 I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200
680330 II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200
680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
680355 I. Credite de angajament 187 187 187 187 748
680355 II. Credite bugetare 187 187 187 187 748
680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
680357 I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630
680357 II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162
680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162
680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
680359 I. Credite de angajament 250 600 600 600 2.050
1851 680359 II. Credite bugetare 250 600 600 600 2.050
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
680371 I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995
680371 II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899
6903 II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783
690310 II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710
690320 II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710
690330 TITLUL III DOBÂNZI
690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20
1851 690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament 70 70
690351 II. Credite bugetare 70 70
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566
690357 II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350
690359 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament 100 100 100 100 400
690371 II. Credite bugetare 100 100 100 100 400
Fonduri externe nerambursabile
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
1851 5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021
5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021
6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021
680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populație cărora li se adresează programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale;
1851 Indicatori de fundamentare
EFICIENȚĂ
5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
1.000 1.100 1.265 1.400 1.775
5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat
5,1 3,75 3,75 3,75 3,75
REZULTAT
5842 raport intre valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
0,31 0,35 0,35 0,35
5843 indicele anual de creștere a numărului de participant! la fondurile de pensii administrate privat
4,3 4,5 5 5 5
COMENTARII:

ANEXA Nr. 6/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2016 Cheltuieli preliminate 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
50037101 Active fixe I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
50037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale,precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 222 22 100 25 25 25 25
II 222 22 100 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 300 75 75 75 75
II 300 75 75 75 75
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 222 22 100 25 25 25 25
II 222 22 100 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 300 75 75 75 75
II 300 75 75 75 75

ANEXA Nr. 6/03/01

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b. Dotări independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2016 Cheltuieli preliminate 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
68037101 Active fixe I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
6803710103 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 222 22 100 25 25 25 25
II 222 22 100 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale I 300 75 75 75 75
II 300 75 75 75 75

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 5

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2016 Cheltuieli preliminate 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
68037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 1078

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în lege vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2016 Cheltuieli preliminate 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.163.368 2.413.249 2.688.215 2.911.213
0002 04 I. VENITURI CURENTE 2.105.605 2.336.524 2.611.490 2.911.213
2000 04 B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 2.094.905 2.325.624 2.600.290 2.899.813
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 2.006.323 2.325.624 2.600.290 2.899.813
02 Contribuții de asigurări pentru șomajdatorate de angajatori 88.581
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 28.337
10 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru șomaj 1.079.660 1.328.928 1.485.880 1.657.036
11 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 809.745 996.696 1.114.410 1.242.777
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR 88.582
02 Contribuții de asigurări pentru șomajdatorate de asigurați 88.582
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 10.700 10.900 11.200 11.400
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 1.143 1.231 1.320 1.346
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 1.143 1.231 1.320 1.346
03 Alte venituri din dobânzi 1.143 1.231 1.320 1.346
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 9.557 9.669 9.880 10.054
3604 DIVERSE VENITURI 9.557 9.669 9.880 10.054
50 Alte venituri 9.557 9.669 9.880 10.054
4804 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 57.763 76.725 76.725
01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 57.763 76.725 76.725
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 1.325.286 1.416.553 1.573.805 1.668.436
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 838.082 996.696 1.114.410 1.242.777
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 282
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 282
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 282
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473
II. Credite bugetare 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.025.449 1.053.232 1.061.262 979.273
II. Credite bugetare 1.025.449 1.053.232 1.061.262 979.273
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 38.017 38.885 40.871 40.897
II. Credite bugetare 38.017 38.885 40.871 40.897
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.569 4.583 4.598 4.614
II. Credite bugetare 4.569 4.583 4.598 4.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 118.566 118.567 115.483 115.483
II. Credite bugetare 118.566 118.567 115.483 115.483
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 652.369 654.694 657.814 662.404
II. Credite bugetare 652.369 654.694 657.814 662.404
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 70.282 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.282 93.000 93.000 86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
II. Credite bugetare 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
II. Credite bugetare 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 38.017 38.885 40.871 40.897
II. Credite bugetare 38.017 38.885 40.871 40.897
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.569 4.583 4.598 4.614
II. Credite bugetare 4.569 4.583 4.598 4.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 118.566 118.567 115.483 115.483
II. Credite bugetare 118.566 118.567 115.483 115.483
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 652.369 654.694 657.814 662.404
II. Credite bugetare 652.369 654.694 657.814 662.404
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 728.081 705.906 692.336 698.629
II. Credite bugetare 728.081 705.906 692.336 698.629
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 723.081 699.706 686.136 692.429
II. Credite bugetare 723.081 699.706 686.136 692.429
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 37.071 37.985 39.946 39.946
II. Credite bugetare 37.071 37.985 39.946 39.946
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050
II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 117.447 113.602 110.518 110.518
II. Credite bugetare 117.447 113.602 110.518 110.518
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 422.917 400.666 382.226 382.226
II. Credite bugetare 422.917 400.666 382.226 382.226
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.068 1.119 1.173 1.229
II. Credite bugetare 1.068 1.119 1.173 1.229
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 323 323 323 323
II. Credite bugetare 323 323 323 323
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 22.347 22.348 22.348 22.348
II. Credite bugetare 22.347 22.348 22.348 22.348
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 35.735 36.597 37.471 37.512
II. Credite bugetare 35.735 36.597 37.471 37.512
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 35.680 35.897 36.771 36.812
II. Credite bugetare 35.680 35.897 36.771 36.812
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 780 817 856 897
II. Credite bugetare 780 817 856 897
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7.050 7.130 7.865 7.865
II. Credite bugetare 7.050 7.130 7.865 7.865
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050
II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 22.000 22.000 22.000 22.000
II. Credite bugetare 22.000 22.000 22.000 22.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.900 2.000 2.000
II. Credite bugetare 1.800 1.900 2.000 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55 700 700 700
II. Credite bugetare 55 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55 700 700 700
II. Credite bugetare 55 700 700 700
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 668.608 645.519 631.021 637.217
II. Credite bugetare 668.608 645.519 631.021 637.217
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 663.663 640.019 625.521 631.717
II. Credite bugetare 663.663 640.019 625.521 631.717
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 116.301 117.919 123.819 130.015
II. Credite bugetare 116.301 117.919 123.819 130.015
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.698 30.532 31.758 31.758
II. Credite bugetare 29.698 30.532 31.758 31.758
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 95.447 91.602 88.518 88.518
II. Credite bugetare 95.447 91.602 88.518 88.518
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 421.117 398.766 380.226 380.226
II. Credite bugetare 421.117 398.766 380.226 380.226
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 946 900 925 951
II. Credite bugetare 946 900 925 951
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 519 533 548 564
II. Credite bugetare 519 533 548 564
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.119 4.965 4.965 4.965
II. Credite bugetare 1.119 4.965 4.965 4.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 229.452 254.028 275.588 280.178
II. Credite bugetare 229.452 254.028 275.588 280.178
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
I. Credite de angajament 1.006.429 1.035.642 1.043.618 961.573
II. Credite bugetare 1.006.429 1.035.642 1.043.618 961.573
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
9904 EXCEDENT/DEFICIT 1.133.201 1.353.817 1.620.753 1.925.740
9904 10 Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj 318.857 380.911 530.187 706.863
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 814.344 972.906 1.090.566 1.218.877
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
II. Credite bugetare 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
II. Credite bugetare 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 110.476
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 104.004
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 5.712
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 260
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 3.913
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 3.893
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.760
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1.104
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 37
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 365
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 12
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații II. Credite bugetare 61
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 2.181
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 38.017 38.885 40.871 40.897
II. Credite bugetare 38.017 38.885 40.871 40.897
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 24.664
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 518
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 109
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 4.650
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 410
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 475
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 190
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.990
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 13.437
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 2.885
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 590
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 250
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 250
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 790
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 610
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 180
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 28
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 23
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 27
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 19
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 11.626
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.300
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 3.362
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 58
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.836
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.569 4.583 4.598 4.614
II. Credite bugetare 4.569 4.583 4.598 4.614
09 Plati către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 4.050
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 118.566 118.567 115.483 115.483
II. Credite bugetare 118.566 118.567 115.483 115.483
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 118.566
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 22.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 92.373
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă
II. Credite bugetare 1.119
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 3.025
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale
II. Credite bugetare 49
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 652.369 654.694 657.814 662.404
II. Credite bugetare 652.369 654.694 657.814 662.404
01 Asigurări sociale