Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 157/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea prevederilor cap. III "Conducerea spitalelor" al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, prevederile art. 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public, prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice și Avizul Ministerului Sănătății nr. F.B.6.013 din 27.06.2017,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) În sensul prezentului titlu, prin unități sanitare cu paturi se înțelege: spitalele militare și Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală «Dr. Dimitrie Cantemir» Bălțătești, denumit în continuare SBRM."

2. La articolul 1 alineatul (3), literele c) -g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) să fie absolvent al cursului postuniversitar de conducere pentru funcțiile prevăzute cu gradul de colonel, iar pentru funcțiile prevăzute cu gradul de general să fie absolvent al Colegiului Național de Apărare sau al cursului postuniversitar de conducere strategică;

d) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) să fie apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

f) să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

g) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea."

3. La articolul 1, alineatul (5) se abrogă.

4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Concursul/Examenul pentru ocuparea funcției de comandant al unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Apărării Naționale se organizează de către consiliul de administrație al unității sanitare cu paturi respective și se desfășoară la nivelul acesteia, cu respectarea prezentului ordin.

(2) Nu pot candida la concursul/examenul de ocupare a funcției de comandant al unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Apărării Naționale membrii consiliului de administrație care organizează concursul."

5. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Pentru ocuparea funcției de comandant se vor respecta prevederile privind publicarea de către Direcția medicală sau, după caz, de către structura care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi a posturilor vacante în Buletinul Informativ al Armatei și evaluarea inițială a candidatului/candidaților în comisiile de selecție, potrivit normelor de reglementare a domeniului managementului resurselor umane din Ministerul Apărării Naționale."

6. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) La încetarea mandatului, în situația în care nu devin aplicabile prevederile alin. (3), ministrul apărării naționale împuternicește prin ordin, la propunerea șefului Direcției medicale sau, după caz, a șefului/comandantului structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi, un comandant interimar pe o perioadă de cel mult 6 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului."

7. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Atribuțiile și obligațiile comandantului interimar sunt cele stabilite în art. 1 și 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public, precum și cele rezultate din fișa postului de comandant interimar aprobată de șeful Direcției medicale sau de șeful/comandantul structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi."

8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (1), șeful Direcției medicale sau, după caz, șeful/comandantul structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi va prezenta ministrului apărării naționale propunerea de eliberare din funcție a comandantului unității sanitare cu paturi, potrivit actelor normative specifice managementului resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale."

9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Atribuțiile comandantului sunt stabilite prin contractul de management, precum și prin fișa postului aprobată de șeful Direcției medicale sau, după caz, de șeful/comandantul structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi."

10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Atribuțiile membrilor comitetului director sunt stabilite de comandantul unității sanitare cu paturi, conform legislației incidente în domeniu și cu avizul șefului Direcției medicale sau, după caz, a șefului/comandantului structurii care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi."

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) În cadrul unităților sanitare cu paturi cu statut de spital clinic sau universitar, consiliul etic este format din 7 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componență:

a) un reprezentant ales al corpului medical, din personalul cu integrare clinică;

b) 3 reprezentanți aleși ai corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;

c) 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali;

d) un reprezentant ales al asociațiilor de pacienți.

(2) În cadrul unităților sanitare cu paturi, altele decât cele cu statut de spital clinic și universitar, consiliul etic este format din 7 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componență:

a) 4 reprezentanți aleși ai corpului medical;

b) 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali;

c) un reprezentant ales al asociațiilor de pacienți.

(3) Alegerea reprezentantului asociațiilor de pacienți se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice.

(4) Consilierul juridic asigură suportul legislativ pentru activitatea consiliului etic al unității sanitare cu paturi.

(5) Secretarul consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat, prin decizia comandantului, să sprijine activitatea consiliului etic.

(6) Secretarul și consilierul juridic au obligația participării la toate ședințele consiliului etic, fără a avea drept de vot.

(7) Membrii consiliului etic, secretarul și consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii și integrității din partea Ministerului Sănătății.

(8) Consiliul etic este condus de un președinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia."

12. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) La numirea în funcție, comandanții unităților sanitare cu paturi, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de serviciu, precum și membrii consiliului de administrație depun declarațiile de avere și de interese, precum și declarațiile cu privire la incompatibilități la structura de resurse umane a unității sanitare cu paturi în care își desfășoară activitatea în această calitate, în termenul legal prevăzut de legislația în domeniu.

(2) Declarațiile de avere și de interese depuse conform alin. (1) se trimit de către structura de resurse umane din cadrul unității sanitare respective la Agenția Națională de Integritate, precum și la Ministerul Sănătății, în termenul legal prevăzut de actele normative în vigoare.

(3) Declarațiile menționate la alin. (2) se afișează pe site-ul unității sanitare cu paturi."

13. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

14. La anexa nr. 2, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. În termen de 15 zile de la data intrării în unitate a hotărârii comisiei de selecție, candidații depun la unitatea sanitară care are funcția în statul de organizare raportul și dosarul de înscriere la concurs/examen."

15. Anexa nr. 4 se abrogă.

16. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor

București, 5 decembrie 2017.

Nr. M.157.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M.129/2009)

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea încadrării funcției de comandant în unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. M.129/2009)

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
U.M. . . . . . . . . . .
Comisia de concurs/examen

FIȘA CU REZULTATELE CONCURSULUI/EXAMENULUI

Denumirea postului . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele candidatului Rezultatele obținute la probele de concurs/de examen Media aritmetică Clasificare
Evaluare proiect de management Evaluare abilități manageriale
1.
2.
3.
4.

Președintele comisiei de concurs/de examen:

Gradul, numele și prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Membri:

Gradul, numele și prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Gradul, numele și prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Secretar:

Gradul, numele și prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...