Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018 până la 02 ianuarie 2019, fiind înlocuit prin Hotărâre 9/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, precum și prevederile art. 2 din Hotărârea Conferinței anuale ordinare a Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința anuală ordinară a Camerei Consultanților Fiscali din 21 aprilie 2016,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 13 decembrie 2017, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Pentru anul 2018 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

Art. 2. -

Cotizațiile variabile datorate în anul 2018, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

Art. 3. -

(1) Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2018 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2017 este 15 martie 2018.

(2) Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(3) Cotizația variabilă pentru consultanții fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obținerii de venituri aferente activității, ulterior înregistrării la Camera Consultanților Fiscali.

(4) Cotizația variabilă pentru societățile de consultanță fiscală se calculează începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 4. -

(1) Pentru plata cotizației fixe și variabile efectuată până la termenul scadent inclusiv, membrii Camerei Consultanților Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizației fixe datorate, respectiv de 10% din cota procentuală pentru cotizația variabilă datorată, acordată la data plății.

(2) Neplata cotizației fixe și variabile de către membrii Camerei Consultanților Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea cu 10% a cotizației fixe, respectiv cu 10% a cotei procentuale pentru cotizația variabilă datorată.

Art. 5. -

În situația în care membrii Camerei Consultanților Fiscali își schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizația anuală datorată de aceștia va fi calculată proporțional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

Art. 6. -

(1) Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare, conform anexei.

(2) În cazul în care consultanții fiscali - persoane fizice active - nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei la prezenta hotărâre, în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs.

(3) Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Art. 7. -

(1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, persoane fizice și persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, inclusiv plata cotizațiilor scadente datorate și depunerea declarației anuale prevăzute la art. 6. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.

(3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2018-15 martie 2019, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultantul fiscal care nu a obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.

(5) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligațiile față de Camera Consultanților Fiscali și se înregistrează în secțiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanților Fiscali și care este valabil pe toată perioada de inactivitate.

Art. 8. -

(1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 9. -

Declarațiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Art. 10. -

(1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care vor încălca prevederile prezentei hotărâri prin depășirea termenului de plată a cotizațiilor cu mai mult de 12 luni își vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

(2) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali înregistrați ca inactivi reprezintă infracțiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se pedepsește conform legii penale.

Art. 11. -

Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 13 decembrie 2017.

Nr. 12.

ANEXĂ

Declarație rectificativă □

Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

DECLARAȚIE
privind activitatea desfășurată în anul . . . . . . . . . .

A.

1. Numele și prenumele . . . . . . . . . ., C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al Carnetului profesional nr. . . . . . . . . . ./an . . . . . . . . . .

2. Domiciliul:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . ., web . . . . . . . . . .

3. Persoană fizică independentă/autorizată da/nu, cod fiscal . . . . . . . . . ., punct de lucru . . . . . . . . . .

4. Prin cabinete proprii cu angajați da/nu, cod fiscal . . . . . . . . . .

5. Angajat da/nu

6. În anul . . . . . . . . . . am efectuat următoarele:

6.1. expertize extrajudiciare

(Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.)

6.2. expertize judiciare

(Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul și stadiul, specificându-se "încheiată" sau "în curs de finalizare".)

7. Membru al următoarelor organizații profesionale/anul:

-

-

-

-

8. Dacă nu ați desfășurat activitate, completați direct lit. F.A.

B.

1. Date de identificare:

1.1. Denumirea societății de consultanță fiscală . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . ., reprezentată prin administrator/administratori (numele și prenumele) . . . . . . . . . ., Carnet profesional nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . ., domiciliu . . . . . . . . . .

1.2. Sediul social, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . .

1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerțului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

1.4. Capital social la 31 decembrie . . . . . . . . . .: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2. Asociați, acționari,

(nume și prenume) (cota de participare la capitalul social)
-
-
-

3. Filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru:

Adresa
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Forma de organizare
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

4. Membru al următoarelor organizații profesionale/anul:

-

-

-

-

5. Persoane fizice care efectuează consultanță fiscală în numele societății:

Numele și prenumele Carnetul profesional Nr. /An Localitatea de domiciliu
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| . . . . . . . . . .

6. Dacă nu ați desfășurat activitate, completați direct lit. F.B.

C.

1. Venituri totale realizate în anul . . . . . . . . . .:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care:

Persoane juridice . . . . . . . . . .

Persoane fizice independente/autorizate . . . . . . . . . .

Prin cabinete proprii cu angajați . . . . . . . . . .

2. Venituri din activitatea de consultanță fiscală realizate în anul . . . . . . . . . .:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

Număr total contracte . . . . . . . . . .

Din care:

2.1. venituri obținute de persoane fizice din activitatea de expertize fiscale judiciare

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2.2. venituri obținute de persoane fizice din activitatea de expertize fiscale extrajudiciare

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2.3. sume cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

3. Sume datorate Camerei Consultanților Fiscali (cotizația variabilă):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

D.

Certificări declarații

Tipul declarației/declarațiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului și valoarea

E.

Asigurare

- număr poliță/polițe valabilă/valabile pentru anul încheiat . . . . . . . . . .;

- denumirea asigurătorului . . . . . . . . . .

F.A.

Declar pe propria răspundere că NU s-au desfășurat activități de consultanță fiscală și, prin urmare, nu am obținut venituri din exercitarea acestei profesii în anul . . . . . . . . . . .

F.B.

Declar pe propria răspundere că NU s-au desfășurat activități de consultanță fiscală și, prin urmare, nu am obținut venituri din exercitarea acestei profesii în anul . . . . . . . . . . .

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|
ziua luna anul
Semnătura și parafa
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...