Ministerul Apărării Naționale - MApN

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea încadrării funcției de comandant în unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale din 05.12.2017

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Posturile vacante de comandant în unitățile sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale se publică în Buletinul Informativ al Armatei, potrivit prevederilor în vigoare.

Art. 2. -

Ofițerii care își exprimă opțiunea pentru încadrarea funcției de comandant al unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale întocmesc rapoarte care se înaintează comisiei de selecție competente, potrivit reglementărilor specifice din domeniul managementului resurselor umane.

Art. 3. -

Comisia de selecție analizează solicitările candidaților și avizează participarea la concurs/examen a celor care îndeplinesc criteriile minimale și condițiile prevăzute de lege. Hotărârea comisiei de selecție se comunică concomitent atât unității sanitare cu paturi care organizează concursul, cât și structurilor militare unde sunt încadrați candidații.

Art. 4. -

Concursul pentru încadrarea funcției de comandant se desfășoară în două etape:

a) etapa de verificare a dosarului de concurs, etapă eliminatorie;

b) etapa de susținere și evaluare a proiectului de management al unității sanitare, pentru un mandat.

Art. 5. -

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs, stabilite prin prezentul regulament, aceștia sunt declarați "admis" sau "respins", putând participa la etapa de susținere și evaluare a proiectului de management doar candidații declarați "admis".

Art. 6. -

Punctajul maxim aferent probei de susținere și evaluare a proiectului de management este de 10 puncte, corespunzător notei 10,00. Nota finală minimă de promovare a concursului este 7,00.

Art. 7. -

După finalizarea etapelor de concurs se întocmește, în ordine descrescătoare, clasificarea candidaților care au promovat concursul.

Art. 8. -

Se declară "admis" candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru încadrarea funcției de comandant.

Art. 9. -

Bibliografia conținând legislația specifică activității unității sanitare cu paturi și lucrările de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul căreia pot fi adresate întrebări cu ocazia susținerii proiectului de management, precum și alte detalii organizatorice se stabilesc de către comisia de concurs și se comunică candidaților, prin grija structurii de resurse umane, astfel încât să se asigure accesul tuturor candidaților la aceste materiale bibliografice.

CAPITOLUL II Înscrierea candidaților

Art. 10. -

Candidatul/Candidații avizat/avizați de către comisia de selecție depune/depun la structura de resurse umane a unității sanitare cu paturi respective dosarul de concurs cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării acestuia.

Art. 11. -

Dosarul de concurs/examen conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;

d) copia certificatului de absolvire a cursului postuniversitar de conducere în domeniul sanitar, pentru funcțiile prevăzute cu gradul de colonel, respectiv copia certificatului de absolvire a cursului postuniversitar de conducere strategică ori a Colegiului Național de Apărare, pentru funcțiile prevăzute cu gradul de general;

e) copia certificatului de absolvire a unui curs de perfecționare în management sau management sanitar, agreat de Ministerul Sănătății și stabilit prin ordin al ministrului sănătății, respectiv copii ale documentelor care atestă absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, după caz;

f) fișa medicală din care să rezulte că este apt medical (fizic și neuropsihic);

g) copia certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

h) curriculum vitae;

i) proiectul de management realizat de candidat, semnat pe fiecare pagină;

j) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către el;

k) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat.

Art. 12. -

Documentele din dosarul de concurs/examen se certifică "în conformitate cu originalul" de către structura de resurse umane a unității sanitare cu paturi.

Art. 13. -

La înscrierea la concurs candidații vor primi, prin grija structurii de resurse umane, bibliografia conținând legislația specifică activității unității sanitare cu paturi și lucrările de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar, din cuprinsul cărora pot fi adresate întrebări cu ocazia susținerii proiectului de management.

Art. 14. -

În termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul "admis" sau "respins" și afișează la sediul unității sanitare cu paturi rezultatele verificării dosarelor.

Art. 15. -

Candidații pot contesta acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor.

Art. 16. -

Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 17. -

Concursul este continuat doar de candidații declarați "admis", după soluționarea contestațiilor.

CAPITOLUL III Organizarea concursului

Art. 18. -

Concursul/Examenul se desfășoară la sediul unității sanitare cu paturi, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii în unitate a hotărârii comisiei de selecție.

Art. 19. -

Comisia de concurs, precum și comisia de soluționare a contestațiilor sunt numite de ministrul apărării naționale, la propunerea consiliului de administrație al unității sanitare cu paturi, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor.

Art. 20. -

Comisia de concurs/de soluționare a contestațiilor se compune din: președinte, doi membri și un secretar care nu are drept de vot sau de notare a candidaților. Secretarul comisiei de concurs este și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor și este numit din cadrul membrilor consiliului de administrație.

Art. 21. -

Președintele comisiei de concurs este președintele consiliului de administrație al unității sanitare cu paturi și are obligația de a înainta eșalonului superior al spitalului, în termen de maximum 5 zile de la data primirii în unitate a hotărârii comisiei de selecție, propuneri privind componența nominală a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, precum și perioada de desfășurare a concursului, în vederea aprobării acestora de către ministrul apărării naționale. Membrii comisiilor sunt persoane din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, având experiență de minimum 3 ani în funcții de comandă/conducere în unități sanitare din rețeaua proprie sau în structuri centrale/similare din compunerea Ministerului Apărării Naționale.

Art. 22. -

Membrii comisiei de concurs/examen nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 23. -

Din comisia de concurs și din comisia de soluționare a contestațiilor nu pot face parte persoane care declară sau despre care sunt informații certe că au soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaților sau aflate în raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați.

Art. 24. -

În termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de înscriere la concurs, fiecare dintre membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor va da o declarație de imparțialitate din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 23 raportat la candidații înscriși la concurs, precum și o declarație de confidențialitate.

Art. 25. -

După constituire, comisia de concurs își desfășoară activitatea în încăperi special destinate, dotate cu mijloace birotice și de securitate a informațiilor.

Art. 26. -

Președintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru buna organizare și desfășurare a concursului/examenului, asigurarea legalității evaluării candidaților și a egalității de șanse pentru aceștia, securitatea conținutului probelor de concurs și a documentelor elaborate în vederea evaluării candidatului sau a ierarhizării candidaților.

Art. 27. -

Președintele comisiei de concurs poate stabili atribuții suplimentare pentru membrii comisiei de concurs dacă apreciază ca fiind necesare pentru o mai bună desfășurare a concursului.

Art. 28. -

Comisia de concurs are, în principal, următoarele atribuții:

a) luarea în evidență a candidaților avizați de către comisia de selecție;

b) stabilirea calendarului concursului și afișarea acestuia la sediul unității sanitare cu paturi;

c) analizarea și verificarea dosarelor de concurs depuse și stabilirea pentru fiecare candidat a rezultatului, prin înscrierea mențiunii "admis" sau "respins", cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii concursului/examenului;

d) stabilirea bibliografiei prevăzute la art. 9;

e) instruirea candidaților înainte de începerea concursului privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfășurării acestuia;

f) organizarea probei de evaluare și susținere a proiectului de management;

g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probei de evaluare și pentru finalizarea concursului, inclusiv planul întrebărilor ce urmează a fi adresate;

h) gestionarea proiectelor de management ale candidaților;

i) evaluarea și notarea candidaților;

j) stabilirea clasificării candidaților în funcție de notele obținute;

k) transmiterea, în scris, către structura de resurse umane a unității sanitare cu paturi, prin intermediul secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afișate la sediul spitalului;

l) înregistrarea contestațiilor candidaților și predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluționarea contestațiilor;

m) dacă este cazul, punerea la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor a tuturor documentelor necesare în vederea analizării și soluționării acestora;

n) înaintarea rezultatelor finale ale concursului către consiliul de administrație.

Art. 29. -

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor asigură:

a) pregătirea comisiei;

b) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al comisiei;

c) comunicarea deciziei de soluționare a contestațiilor.

Art. 30. -

Comisia de soluționare a contestațiilor are, în principal, următoarele atribuții:

a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării dosarelor candidaților;

b) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la notarea probei constând în evaluarea proiectului de management;

c) transmite rezultatele contestațiilor, prin intermediul secretarului comisiei de concurs, către structura de resurse umane a unității sanitare cu paturi pentru a fi comunicate candidaților.

Art. 31. -

Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive și sunt aduse la cunoștința contestatarului prin afișare la sediul unității sanitare cu paturi, în termen de maximum 24 de ore de la soluționarea contestațiilor.

Art. 32. -

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 33. -

Secretarul comisiei are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește respectarea normelor cu privire la organizarea și desfășurarea concursului;

b) redactează și semnează întreaga documentație privind activitatea specifică a comisiei din care face parte, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei ședințe de lucru a comisiei;

c) asigură legătura comisiei cu structura de resurse umane a unității sanitare cu paturi;

d) îndeplinește orice sarcini specifice necesare bunei desfășurări a concursului.

CAPITOLUL IV Desfășurarea concursului

Art. 34. -

Susținerea proiectului de management de către candidați va avea loc la data comunicată în scris candidaților de către secretarul comisiei de concurs, dar nu mai târziu de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Art. 35. -

Proiectul de management al candidatului va trata obligatoriu și exhaustiv (grafic Gantt) fiecare dintre următoarele 5 teme:

a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate;

b) siguranța și satisfacția pacientului;

c) managementul calității serviciilor medicale;

d) managementul resurselor umane și satisfacția angajaților;

e) performanța clinică și financiară a activităților.

Art. 36. -

Proiectul de management trebuie să evidențieze modul în care candidatul analizează și propune soluții de administrare a spitalului, pentru un mandat, pentru fiecare dintre cele 5 teme specificate la art. 35.

Art. 37. -

Proiectul de management face referire la unitatea sanitară cu paturi pentru care candidează și problemele concrete ale acesteia. Informațiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie accesibile candidaților și obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 38. -

La cererea candidaților, unitatea sanitară cu paturi care organizează concursul de ocupare a funcției de comandant are obligația să pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum și orice alte documente sau informații necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Art. 39. -

La data și ora comunicate candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul unității sanitare cu paturi, sub îndrumarea locțiitorului comandantului unității sanitare cu paturi (directorul medical), pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților.

Art. 40. -

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 100 de pagini (maximum 20 de pagini pentru fiecare dintre cele 5 teme), tehnoredactat cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Art. 41. -

Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, la data și locația comunicate, prin videoproiectarea temelor principale.

Art. 42. -

Susținerea proiectului de management de către candidați se va efectua în ordine alfabetică. La susținerea proiectului de management de către un candidat nu au dreptul să asiste ceilalți candidați.

Art. 43. -

În vederea desfășurării în condiții optime a probei de concurs, unitatea sanitară unde se desfășoară concursul va pune la dispoziție, la cererea consiliului de administrație, o sală adecvată pentru susținerea proiectelor de management.

Art. 44. -

În cadrul susținerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai întâi, proiectul de management întocmit. Prezentarea proiectului se va încadra în maximum 100 de minute (maximum 20 de minute pentru fiecare dintre cele 5 teme).

Art. 45. -

După prezentarea proiectului, candidatul va răspunde la întrebările membrilor comisiei de concurs. Vor fi alocate, pentru fiecare candidat, maximum 60 de minute pentru întrebări și răspunsuri. Această durată poate fi suplimentată de către președintele comisiei de concurs.

Art. 46. -

Comisia de concurs va adresa suficiente întrebări fiecărui candidat pentru a permite evaluarea proiectului de management conform modelului-cadru de grilă generală de evaluare, prevăzut în anexa nr. 1A, și a abilităților manageriale conform fișei de evaluare a abilităților manageriale, prevăzută în anexa nr. 1B.

Art. 47. -

Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informații de la candidat (de exemplu: Ce puteți să spuneți despre . . . . . . . . . .?);

b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situații (de exemplu: Ați condus un colectiv de muncă/o echipă vreodată?);

c) întrebări tip studiu de caz - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situații sau evenimente posibile la nivelul spitalului (de exemplu: În cazul în care nu aveți personal suficient pentru un anumit compartiment, ce alternative de rezolvare a problemei personalului aveți?);

d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneați că . . . . . . . . . .).

Art. 48. -

Comisia de concurs va putea adresa întrebări din bibliografia concursului conținând legislație specifică activității unității sanitare cu paturi și lucrări de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar. Candidații au dreptul să dețină asupra lor sursele bibliografice și să le consulte în vederea fundamentării răspunsurilor la întrebări.

Art. 49. -

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

Art. 50. -

Întrebările și răspunsurile în legătură cu susținerea proiectului de management se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs și se semnează de către membrii comisiei și de către candidat.

Art. 51. -

După finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs predă președintelui comisiei fișa privind evaluarea abilităților manageriale, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la prezentul regulament.

Art. 52. -

În urma susținerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca medie aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului.

Art. 53. -

Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Art. 54. -

Nota privind evaluarea proiectului de management se acordă în baza aplicării modelului-cadru al grilei generale de evaluare, prevăzut în anexa nr. 1A la prezentul regulament, cu privire la conținutul proiectului de management și susținerea acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a proiectului de management poate fi adaptat de către comisia de concurs.

Art. 55. -

Nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului se stabilește în baza completării fișei privind evaluarea abilităților manageriale.

Art. 56. -

La medii egale, departajarea candidaților se face după nota acordată pentru evaluarea proiectului de management, iar la menținerea egalității, după experiența managerială, așa cum rezultă din curriculum vitae.

Art. 57. -

Rezultatele se afișează la sediul unității sanitare cu paturi care organizează concursul de ocupare a funcției de comandant, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

Art. 58. -

Candidații au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la data afișării acestora.

Art. 59. -

Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 60. -

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul unității sanitare cu paturi după finalizarea perioadei de contestații sau, după caz, după soluționarea contestațiilor.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 61. -

În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, după caz, de la rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei de concurs înaintează consiliului de administrație al unității sanitare cu paturi procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină de către toți membrii comisiei de concurs.

Art. 62. -

Consiliul de administrație al unității sanitare cu paturi înaintează șefului Direcției medicale procesul-verbal cu rezultatele concursului împreună cu contractul de management al spitalului aferent persoanei declarate câștigătoare, în vederea emiterii de către ministrul apărării naționale a ordinului de numire în funcția de comandant, cu avizul, după caz, al șefului/comandantului care are în coordonare unitatea sanitară cu paturi.

Art. 63. - Modificări (1)

Comandantul numit în condițiile prezentului regulament încheie contract de management cu Ministerul Apărării Naționale, potrivit legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 64. -

Dosarele de înscriere la concurs, lucrările scrise ale candidaților, precum și toate documentele întocmite în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului pentru funcția de comandant, inclusiv înregistrarea sau consemnarea întrebărilor și răspunsurilor aferente susținerii proiectului de management, se păstrează de către unitatea sanitară cu paturi care a organizat concursul, potrivit legii.

Art. 65. -

Un exemplar original al contractului de management și o copie după proiectul de management cu care s-a câștigat concursul se depun și se arhivează la Direcția medicală, care asigură monitorizarea îndeplinirii contractului de către comandantul în funcție.

Art. 66. -

Anexele nr. 1A și 1B fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1A la regulament

Model-cadru de grilă generală de evaluare a proiectului de management

1. Cunoașterea legislației relevante - 1 p

2. Descrierea situației actuale a unității sanitare cu paturi - 0,5 p

3. Analiza SWOT a unității sanitare (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) - 2 p

4. Identificarea problemelor critice - 0,5 p

5. Prioritizarea tratării celor 5 teme propuse monitorizării manageriale - 1 p

6. Dezvoltarea proiectului de management pentru fiecare dintre cele 5 teme principale ale monitorizării activității manageriale a unității sanitare - 5 p, din care:

A. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate - 1 p

a) Scop - 0,2 p

b) Obiective - 0,2 p

c) Activități - 0,2 p

- definire (0,05 p)

- încadrare în timp - grafic Gantt (0,05 p)

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,05 p)

- responsabilități (0,05 p)

d) Rezultate așteptate - 0,2 p

e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 0,2 p

B. Siguranța și satisfacția pacientului - 1 p

a) Scop - 0,2 p

b) Obiective - 0,2 p

c) Activități - 0,2 p

- definire (0,05 p)

- încadrare în timp - grafic Gantt (0,05 p)

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,05 p)

- responsabilități (0,05 p)

d) Rezultate așteptate - 0,2 p

e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 0,2 p

C. Managementul calității serviciilor medicale - 1 p

a) Scop - 0,2 p

b) Obiective - 0,2 p

c) Activități - 0,2 p

- definire (0,05 p)

- încadrare în timp - grafic Gantt (0,05 p)

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,05 p)

- responsabilități (0,05 p)

d) Rezultate așteptate - 0,2 p

e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 0,2 p

D. Managementul resurselor umane și satisfacția angajaților - 1 p

a) Scop - 0,2 p

b) Obiective - 0,2 p

c) Activități - 0,2 p

- definire (0,05 p)

- încadrare în timp - grafic Gantt (0,05 p)

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,05 p)

- responsabilități (0,05 p)

d) Rezultate așteptate - 0,2 p

e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 0,2 p

E. Performanța clinică și financiară a activităților - 1 p

a) Scop - 0,2 p

b) Obiective - 0,2 p

c) Activități - 0,2 p

- definire (0,05 p)

- încadrare în timp - grafic Gantt (0,05 p)

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,05 p)

- responsabilități (0,05 p)

d) Rezultate așteptate - 0,2 p

e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 0,2 p

ANEXA Nr. 1B la regulament

- Model -

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Unitatea sanitară . . . . . . . . . .

FIȘA PRIVIND EVALUAREA ABILITĂȚILOR MANAGERIALE

Candidat: nume, prenume . . . . . . . . . .

Abilități evaluate Notă
1. Aptitudini de comunicare
- Excelente (10-9,50)
- Foarte bune (9,49-9,00)
- Acceptabile (8,99-7,00)
- Minime (6,99-5,00)
- Insuficiente (4,99-1,00)
2. Capacitatea de analiză, sinteză, strategie și planificare
- Excelentă (10-9,50)
- Foarte bună (9,49-9,00)
- Acceptabilă (8,99-7,00)
- Minimă (6,99-5,00)
- Insuficientă (4,99-1,00)
3. Abilități/Experiență în gestionarea resurselor umane
- Excelentă (10-9,50)
- Foarte bună (9,49-9,00)
- Acceptabilă (8,99-7,00)
- Minimă (6,99-5,00)
- Insuficientă (4,99-1,00)
4. Aptitudini de gestionare a conflictelor și a situațiilor de criză
- Excelente (10-9,50)
- Foarte bune (9,49-9,00)
- Acceptabile (8,99-7,00)
- Minime (6,99-5,00)
- Insuficiente (4,99-1,00)
5. Cunoașterea și capacitatea de a pune în practică legislația relevantă în domeniul sanitar
- Excelentă (10-9,50)
- Foarte bună (9,49-9,00)
- Acceptabilă (8,99-7,00)
- Minimă (6,99-5,00)
- Insuficientă (4,99-1,00)
6. Alte aptitudini și abilități manageriale
- Excelente (10-9,50)
- Foarte bune (9,49-9,00)
- Acceptabile (8,99-7,00)
- Minime (6,99-5,00)
- Insuficiente (4,99-1,00)

Nota obținută*): . . . . . . . . . .

*) Se trece nota, calculată cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 6 indicatori evaluați.

Evaluator (membrul comisiei de concurs),
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
*ST*

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...