Ministerul Cercetării și Inovării

Ordinul nr. 714/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018 până la 03 iulie 2018, fiind înlocuit prin Ordin 401/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării,

ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul cercetării și inovării,
Puiu-Lucian Georgescu

București, 22 noiembrie 2017.

Nr. 714.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFN-HH BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2017 Influența +/- Rectificat 2017 %
A 0 1 2 3=1+2 4 = (col. 3/col. 1-1) * 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 228.341 228.341 0
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 227.341 227.341 0
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 182.341 182.341 0
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04
c) Alte venituri din exploatare 05 45.000 45.000 0
2. VENITURI FINANCIARE 06 1.000 1.000 0
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 228.022 228.022 0
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 227.554 227.554 0
a) Bunuri și servicii 10 57.217 57.217 0
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 94.861 94.861 0
- cheltuieli cu salariile din care: 12 67.950 67.950 0
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 286 286 0
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 316 316 0
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 10.736 10.736 0
- contribuții de asigurări de șomaj 16 338 338 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 3.533 3.533 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 170 170 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 578 578 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 169 169 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 11.387 11.387 0
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 11.387 11.387 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 34.341 34 341 0
d) Cheltuieli de protocol 26 80 80 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 217 217 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 30 40.779 40.779 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 468 468 0
- cheltuieli privind dobânzile 32 100 100 0
- alte cheltuieli financiare 33 368 368 0
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 319 319 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 63 63 0
V. REZULTATUL NET 37 256 256 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 256 256 0
a) pentru cointeresarea personalului 40 51 51 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 153 153 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 52 52 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: 43 237.771 -156.470 81.301 -66
1. Surse proprii 44 5.206 0 5.206 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 10.400 530 10.930 5
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 222.165 -157.000 65.165 -71
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 237.771 -156.470 81.301 -66
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 237.771 -156.470 81.301 -66
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 228.341 228.341 0
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 228.022 228.022 0
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 319 319 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 914 914 0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 605 605 0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 6.147 6.147 0
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.705 6.705 0
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,14 0,14 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 250 250 0
9. Rata rentabilității financiar
(rd. 37 * 100) / capital propriu
64 0,04 0,04 0
10. Plăți restante 65
11. Creanțe de încasat 66 3.000 3.000 0

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI - BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

- mii lei-
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2017 Influențe + /- Rectificat 2017 %
A 0 1 2 3= 1+2 4 = (col. 3/col. 1-1) * 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 45.150 2.979 48.129 7,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 45.045 2.979 48.024 7,00
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 33.100 2.979 36.079 9,00
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 8.172 8.172 0,00
c) Alte venituri din exploatare 05 3.773 3.773 0,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 105 105 0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 44.088 2.796 46.884 6,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 43.947 2.796 46.743 6,00
a) Bunuri și servicii 10 16.253 1.138 17.391 7,00
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 19.921 1.658 21.579 8,00
- cheltuieli cu salariile din care: 12 14.932 1.345 16.277 9,00
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 318 318 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 470 470 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 2.359 213 2.572 9,00
- contribuții de asigurări de șomaj 16 73 7 80 9,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 776 70 846 9,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 37 3 40 9,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 127 11 138 9,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 37 3 40 0,00
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.580 6 1.586 0,00
- tichete de masă 23 550 6 556 1,00
- deplasări, detașări 24 445 445 0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 6.283 6.283 0,00
d) Cheltuieli de protocol 26 177 177 0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 278 278 0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 29 747 747 0,00
h) Alte cheltuieli 30 288 288 0,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 141 141 0,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 30 30 0,00
- alte cheltuieli financiare 33 111 111 0,00
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.062 183 1.245 17,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 194 29 223 15,00
V. REZULTATUL NET 37 868 154 1.022 18,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 868 154 1.022 18,00
a) pentru cointeresarea personalului 40 174 30 204 17,00
b)pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 174 30 204 17,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 520 94 614 18,00
VIU. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1.010 1.010 0,00
1. Surse proprii 44 200 200 0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 560 560 0,00
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 250 250 0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 1.010 1.010 0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 1.010 1.010 0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 45.150 2.979 48.129 7,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 44.088 2.796 46.884 6,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1.062 183 1.245 17,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 249 13 262 5,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 145 4 149 3,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4753 192 4945 4,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 5172 181 5353 3,00
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 2 1 3 2,66
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 181 3 184 184,00
9. Rata rentabilității financiare
(rd. 37 * 100) / capital propriu
64 1 1 2 18,00
10. Plăți restante 65 310 310 0,00
11. Creanțe de încasat 66 2.769 2.769 0,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...