Ministerul Cercetării și Inovării

Ordinul nr. 754/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018 până la 03 iulie 2018, fiind înlocuit prin Ordin 401/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării,

ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul cercetării și inovării,
Puiu-Lucian Georgescu

București, 12 decembrie 2017.

Nr. 754.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2017 Influențe + /- Rectificat 2017 %
A 0 1 2 3=1+2 4 = (col. 3/col. 1-1) * 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 30.516 6.847 37.363 22,44
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 30.365 6.727 37.092 22,15
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 25.311 6.441 31.752 25,45
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 669 862 1.531 128,85
c) Alte venituri din exploatare 05 4.385 -576 3.809 -13,14
2. VENITURI FINANCIARE 06 151 120 271 79,47
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 30.264 6.631 36.895 21,91
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 30.131 6.597 36.728 21,89
a) Bunuri și servicii 10 5.006 6.834 11.840 136,52
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 19.920 218 20.138 1,09
- cheltuieli cu salariile din care: 12 14.852 54 14.906 0,36
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 227 0 227 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 243 0 243 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 2.347 8 2.355 0,34
- contribuții de asigurări de șomaj 16 73 0 73 0,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 772 3 775 0,39
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 37 0 37 0,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 126 1 127 0,79
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 37 0 37 0,00
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 113 0 113 0,00
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.563 152 1.715 9,72
- tichete de masă 23 633 -13 620 -2,05
- deplasări, detașări 24 930 165 1.095 17,74
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 4.385 -496 3.889 -11,31
d) Cheltuieli de protocol 26 5 4 9 80,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 73 -43 30 -58,90
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 29 742 -70 672 -9,43
h) Alte cheltuieli 30 150 150
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 133 34 167 25,56
- cheltuieli privind dobânzile 32
- alte cheltuieli financiare 33 133 34 167 25,56
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 252 216 468 85,71
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 40 35 75 87,50
V. REZULTATUL NET 37 212 181 393 85,38
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 212 181 393 85,38
a) pentru cointeresarea personalului 40 43 36 79 83,72
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 127 108 235 85,04
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 42 37 79 88,10
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 5.185 5.185 0,00
1. Surse proprii 44 133 133 0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 5.052 5.052 0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 5.185 5.185 0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 5.185 5.185 0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 30.516 6.847 37.363 22,44
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 30.264 6.631 36.895 21,91
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 252 216 468 85,71
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 185 -4 181 -2,16
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 160 -4 156 -2,50
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 60 6514 169 6683 2,59
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6730 133 6863 1,98
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,83 0,44 1,27 53,01
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 164,95 41,48 206,43 25,15
9. Rata rentabilității financiare
(rd. 37 * 100) / capital propriu
64 1,41 1,19 2,60 84,40
10. Plăți restante 65 49 49 0,00
11. Creanțe de încasat 66 925 3.742 4.667 404,54

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

- mii lei-
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2017 Influențe + /- Rectificat 2017 %
A 0 1 2 3=1+2 4 = (col.3/col. 1-1) * 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 16.079 587 16.666 3,65
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 16.064 587 16.651 3,65
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 11.473 489 11.962 4,26
b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 2.249 98 2.347 4,36
c) Alte venituri din exploatare 05 2.342 0 2.342 0,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 15 0 15 0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 16.056 587 16.643 3,66
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 16.011 547 16.558 3,42
a) Bunuri și servicii 10 2.831 33 2.864 1,17
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 9.423 531 9.954 5,64
- cheltuieli cu salariile din care: 12 7.356 489 7.845 6,65
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 169 -12 157 -7,10
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 169 0 169 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.162 78 1.240 6,71
- contribuții de asigurări de șomaj 16 36 2 38 6,79
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 383 25 408 6,64
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 18 1 19 6,82
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 62 5 67 8,06
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 18 1 19 6,79
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 388 -70 318 -18,04
- tichete de masă 23 70 -70 0 -100,00
- deplasări, detașări 24 318 0 318 0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 2.518 17 2.535 0,68
d) Cheltuieli de protocol 26 13 -5 8 -38,46
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 29 80 -29 51 -36,25
h) Alte cheltuieli 30 1.146 0 1.146 0,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 45 40 85 88,89
- cheltuieli privind dobânzile 32 40 32 72 80,00
- alte cheltuieli financiare 33 5 8 13 160,00
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 35 23 23 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6 -1 5 -16,67
V. REZULTATUL NET 37 17 1 18 5,88
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 17 1 18 5,88
a) pentru cointeresarea personalului 40 3 1 4 33,33
b)pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 10 10 0,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 4 4 0,00
VIU. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1.007 -361 646 -35,85
1. Surse proprii 44 11 -11 0 -100,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 400 400
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 596 -350 246 -58,72
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 1.007 -361 646 -35,85
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 1.007 -361 646 -35,85
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 16.079 587 16.666 3,65
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 16.056 587 16.643 3,66
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 23 23 0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 165 -8 157 -4,85
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 102 102 0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 60 3.566 451 4.017 12,65
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.450 346 4.796 7,78
7. Rentabilitatea(rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,14 0,14 -1,29
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 97,45 8,70 106,15 8,93
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37 * 100
capital propriu
64 1,54 0,09 1,63 5,84
10. Plăți restante 65
11. Creanțe de încasat 66

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...