Ministerul Apelor și Pădurilor

Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" din 27.11.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Părțile contractante

. . . . . . . . . . (titularul dreptului de administrare), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentat/reprezentată prin . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . .,

în calitate de locator,

și

. . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., sau . . . . . . . . . . (numele persoanei fizice și datele de identificare), în calitate de locatar,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 1. -

(1) Locatorul se obligă să asigure locatarului folosința bunului imobil . . . . . . . . . ., situat în . . . . . . . . . ., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract-cadru de închiriere, după constituirea garanției de bună execuție de către locatar.

(2) Bunul imobil este înscris conform art. 6 alin. (3) din anexa nr. 1 la ordin.

Art. 2. -

(1) Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data constituirii garanției de bună execuție de către locatar.

(2) Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi încheiat, datat, semnat și ștampilat de părțile contractante, menționându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării- primirii.

CAPITOLUL III Scopul contractului

Art. 3. -

Bunul imobil închiriat este dat în folosința locatarului pentru . . . . . . . . . . . (destinația)

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 4. -

Prezentul contract-cadru de închiriere se încheie pe o perioada de . . . . . . . . . . luni/ani, cu începere de la data de . . . . . . . . . . și până la data de . . . . . . . . . . .

Art. 5. -

(1) Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul părților o singură dată, pentru o perioadă cel mult egală cu perioada inițială.

(2) Intenția de prelungire se notifică de către locatar cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

CAPITOLUL V Prețul contractului și modalitățile de plată

Art. 6. -

Locatarul datorează locatorului o chirie anuală care va fi actualizată prin indexare cu indicele de inflație aferent anului precedent.

Art. 7. -

Prețul închirierii - chiria - este de . . . . . . . . . . lei/m2 /lună/fără TVA.

Art. 8. -

Plata chiriei se face lunar, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea facturii de către locator.

CAPITOLUL VI Clauza penală

Art. 9. -

În cazul neexecutării obligației de plată prevăzute la art. 8, se percep accesorii conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul accesoriilor se modifică concomitent cu modificarea acestuia. Accesoriile se facturează trimestrial, corespunzător perioadei de întârziere la plată.

Art. 10. -

(1) Accesoriile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2) Cuantumul accesoriilor poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

(3) Pentru sumele scadente decontarea valorii accesoriilor se va face prioritar față de debitul principal.

CAPITOLUL VII Drepturile și obligațiile părților

Art. 11. -

Locatorul are dreptul:

a) să primească chiria în condițiile și în termenele stabilite la art. 6-8;

b) să controleze executarea obligațiilor locatarului și respectarea condițiilor închirierii;

c) să verifice și să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie, starea integrității bunului care face obiectul închirierii și dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere, fără a stânjeni folosința bunului imobil de către locatar;

d) să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, din motive excepționale, legate de interesul național sau local, cu condiția notificării locatarului;

e) să preia bunul imobil închiriat, la încetarea contractului de închiriere, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 12. -

Locatorul se obligă:

a) să predea, în condițiile art. 2, bunul imobil închiriat, precum și toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinației în vederea căreia a fost închiriat;

b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător față de locatar pentru evicțiune și pentru viciile ascunse ale lucrului.

Art. 13. -

Locatarul are dreptul:

a) să primească bunul imobil închiriat, precum și toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinației în vederea căreia a fost închiriat; după primirea în folosință a bunului, pe baza procesului-verbal de predare-primire, locatarul nu mai poate face obiecții asupra stării de fapt a bunului contractat;

b) să folosească bunul închiriat conform destinației stabilite prin prezentul contract.

Art. 14. -

Locatarul se obligă:

a) să întrebuințeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bună-credință și potrivit destinației stabilite prin contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului imobil închiriat, respectiv . . . . . . . . . .;

c) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

d) să plătească chiria la termenul stipulat în contract, precum și contravaloarea utilităților în termen de 30 zile de la data comunicării facturii;

e) să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului imobil închiriat, care se datorează culpei sale;

f) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

g) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului și cu respectarea prevederilor legale privind autorizația de construire;

h) să restituie bunul imobil la încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură, și liber de orice sarcini și să suporte toate cheltuielile necesare aducerii imobilului închiriat la standardul la care a fost primit spre închiriere;

i) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta în spațiu, precum prepușii, vizitatorii etc.;

j) să execute la timp și în condiții optime reparațiile locative, de întreținere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalațiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilităților;

k) să suporte cheltuielile apărute ca urmare a unor efecte neprevăzute inițial asupra bunului care face obiectul prezentului contract (această prevedere se dezvoltă de la caz la caz, în funcție de natura bunului care face obiectul închirierii);

l) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activităților permise în cadrul bunului închiriat și în vecinătățile acestuia, conform caietului de sarcini și legislației în vigoare, precum și cu respectarea restricțiilor privind regimul ariilor naturale protejate;

m) să anunțe în scris, cu minimum 60 de zile înainte, intenția de a părăsi locația, în vederea predării bunului imobil către locator, pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanții părților;

n) să întrețină și să igienizeze bunul care face obiectul prezentului contract, conform prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

o) să suporte costurile legate de înscrierea prezentului contract în cartea funciară;

p) să suporte plata accesoriilor datorate pentru întârzierea la plata facturilor;

q) alte prevederi, conform cerințelor specifice ale caietului de sarcini.

CAPITOLUL VIII Garanții pentru executarea contractului de închiriere

Art. 15. -

(1) În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligației de plată a chiriei, precum și a obligației de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garanție bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanție de bună execuție.

(2) Garanția de bună execuție se poate constitui fie prin depunerea sumei stabilite prin contract în contul de garanții nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . ., fie prin scrisoare de garanție bancară.

Art. 16. -

(1) Locatorul poate executa garanția de bună execuție, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

(2) În cazul executării scrisorii de garanție bancară, locatarul are obligația reconstituirii acesteia la valoarea inițială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.

(3) Toate comisioanele și spezele bancare, precum și alte cheltuieli necesare executării garanției de bună execuție se suportă de către locatar.

Art. 17. -

Pentru anul calendaristic în curs garanția de bună execuție este 30% din valoarea pentru anul în curs a contractului cu TVA și se pune la dispoziția locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii prezentului contractului de închiriere sub sancțiunea desființării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalități prealabile și fără intervenția instanței judecătorești.

Art. 18. -

(1) Pentru fiecare dintre anii următori, garanția este de 30% din chiria calculată pentru toate cele 12 luni ale anului precedent și se pune la dispoziție locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanția, având valabilitatea până la 31 ianuarie a anului următor, sub sancțiunea desființării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalități prealabile și fără intervenția instanței judecătorești.

(2) Garanția de bună execuție se restituie la data încetării contractului de închiriere, în condițiile în care locatarul predă locatorului bunul imobil conform prevederilor art. 14 lit. h) ale prezentului contract.

CAPITOLUL IX Răspunderea contractuală

Art. 19. -

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legale și dispozițiilor contractuale.

Art. 20. -

Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporționale cu paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

CAPITOLUL X Rezilierea contractului

Art. 21. -

(1) Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre părți dă dreptul părții lezate să ceară rezilierea contractului și să pretindă daune- interese.

(2) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Art. 22. -

În cazul în care s-a depășit termenul de plată a chiriei și a contravalorii utilităților cu 90 de zile de la data scadenței sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere și îndeplinirea altor formalități.

CAPITOLUL XI Forța majoră

Art. 23. -

(1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Părțile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, atunci când această neîndeplinire este urmare a intervenției unui caz de forță majoră.

(3) Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a comunica respectivul caz celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la apariție, și este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.

(4) Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri pentru eventualele pagube produse.

(5) Părțile vor depune toate diligențele pentru prevenirea și/sau limitarea efectelor cazurilor de forță majoră.

CAPITOLUL XII Subînchirierea și cesiunea

Art. 24. -

(1) Sunt interzise, sub sancțiunea rezilierii de plin drept, fără somație și fără a apela la instanțele judecătorești, înstrăinarea sub orice formă, cesionarea, ipotecarea, precum și subînchirierea bunului ce constituie obiectul prezentului contract.

(2) Bunul imobil este destinat exclusiv uzului titularului de contract. Introducerea unei terțe persoane, sub orice formă, în spațiul închiriat se consideră subînchiriere și atrage rezilierea contractului, fără notificare și fără intervenția vreunei instanțe de judecată.

(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), cesiunea contractului de închiriere unui terț este permisă numai cu acordul expres al locatorului, exprimat în scris.

(4) Acordul locatorului se poate obține numai în situația în care terțul îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul licitației desfășurate pentru atribuirea contractului de închiriere, sunt îndeplinite toate obligațiile de plată a facturilor și accesoriilor aferente sumelor neachitate la scadență, terțul constituie garanția de bună execuție a contractului, iar bunul imobil va fi utilizat în urma cesionării în scopul în care a fost închiriat inițial.

CAPITOLUL XIII Încetarea contractului

Art. 25. -

Locațiunea încetează prin:

a) acordul de voință al părților;

b) ajungerea la termen;

c) pieirea bunului;

d) rezilierea pentru neexecutarea obligațiilor contractuale;

e) neconstituirea garanției de bună execuție;

f) încetarea valabilității autorizației de gospodărire a apelor, din vina locatarului, prin aplicarea prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, încetarea contractului fiind în acest caz de drept, fără punere în întârziere sau fără îndeplinirea altor formalități și fără daune- interese din partea locatorului;

g) din orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 26. -

La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocațiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părților, exprimat în scris, în condițiile art. 5.

CAPITOLUL XIV Litigii

Art. 27. -

Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești române, în a căror arie de competență își are sediul locatorul.

CAPITOLUL XV Dispoziții speciale

Art. 28. -

În cazul în care locatarul a executat pe imobilul închiriat construcții fără acordul locatorului, acesta din urmă are dreptul de a rezilia de drept contractul și de a păstra pentru el construcțiile sau de a-l obliga pe locatar să le ridice.

Art. 29. -

În condițiile art. 28, dacă locatorul solicită desființarea construcțiilor și a lucrărilor edificate, desființarea acestora se va face pe cheltuiala locatarului. De asemenea, locatorul are dreptul la daune-interese.

Art. 30. -

În condițiile art. 28, dacă locatorul dorește să păstreze construcțiile sau lucrările edificate pe imobilul închiriat, acesta are obligația de a plăti locatarului valoarea materialelor și prețul muncii, fără a fi luată în considerație sporirea valorii fondului, ocazionată prin realizarea acestor construcții.

Art. 31. -

În cazul în care locatarul a edificat construcții, lucrări pe imobilul închiriat, cu acordul locatorului și respectând legislația în vigoare, la terminarea contractului, locatorul nu va putea solicita desființarea acestora, dar va avea dreptul de a le păstra pentru el, plătind valoarea materialelor și prețul muncii sau o sumă egală cu cea a creșterii valorii fondului.

CAPITOLUL XVI Dispoziții finale

Art. 32. -

Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 33. -

Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat și ștampilat de ambele părți.

Art. 34. -

Contractul se modifică în următoarele cazuri:

a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflație;

b) apariția unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esențial obligațiile părților sau care impun obligații noi;

c) prelungirea, în condițiile prezentului contract, a duratei contractului;

d) în mod unilateral, de către locator, din motive excepționale legate de interesul național sau local, cu condiția notificării locatarului;

e) în cazul apariției unor împrejurări temeinic justificate și în condițiile în care din punct de vedere tehnic este posibil, amplasamentul bunului imobil supus închirierii poate fi modificat, cu obligația de a menține suprafața închiriată. Modificarea amplasamentului se va consemna în act adițional semnat de către ambele părți, iar noul amplasament se va preda în condițiile art. 2 alin. (2).

Art. 35. -

Limba contractului este limba română.

Art. 36. -

(1) Orice comunicare între părți trebuie expediată la adresele menționate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia.

(2) În situația în care comunicarea se face prin poștă, aceasta va fi considerată primită la data menționată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepționată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acesteia.

Art. 37. -

Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini și ale ofertei tehnico-economice depuse de locatar.

Art. 38. -

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru Administrația Națională "Apele Române".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...