Încetarea calității de membru al OAMGMAMR | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 04.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR

CAPITOLUL IV Încetarea calității de membru al OAMGMAMR

Art. 13. -

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații:

a) la cerere, prin renunțarea la calitatea de membru;

b) prin decesul membrului OAMGMAMR;

c) prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu dorește să își mențină calitatea de membru și după vârsta pensionării;

d) prin hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR de retragere a calității de membru, ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare;

e) prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive.

Art. 14. -

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați.

(2) Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, de renunțare la calitatea de membru al OAMGMAMR, și va fi însoțită de certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original. În cazul renunțării la calitatea de membru al OAMGMAMR prin pensionare, cererea de renunțare va fi însotiță și de o copie a deciziei de pensionare.

(3) Cererea de renunțare la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitatea de membru al OAMGMAMR trebuie să fie la zi cu plata cotizației de membru.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării de renunțare la calitatea de membru al OAMGMAMR, președintele filialei va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 15. -

(1) Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR prin care se decide retragerea calității de membru al OAMGMAMR, pentru abaterile disciplinare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, și de Statutul OAMGMAMR, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare, va fi transmisă filialei OAMGMAMR unde este înregistrat membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), filiala OAMGMAMR va înștiința persoana în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original și va înștiința direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București și angajatorul unde membrul sancționat își desfășoară activitatea.

(3) În termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii menționate la alin. (1), președintele filialei OAMGMAMR va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 16. -

(1) În cazul în care retragerea calității de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanței judecătorești pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanței judecătorești va fi adusă la cunoștința Biroului executiv al OAMGMAMR, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București și angajatorului membrului respectiv de către președintele filialei OAMGMAMR.

(2) Președintele filialei OAMGMAMR va solicita membrului OAMGMAMR sancționat să depună la filială certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original și va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 17. -

(1) Retragerea calității de membru al OAMGMAMR sau renunțarea la această calitate de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecință retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(2) Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistrați și care va conține: certificatul de cazier judiciar și certificatul de sănătate fizică și psihică în original și în termen de valabilitate; copii ale documentelor personale și profesionale actualizate și taxa de reînscriere în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR.

(3) Membrii reînscriși vor primi un certificat de membru care va păstra seria și numărul certificatului inițial (pe care poate fi menționată data reînscrierii în loc de data primei înregistrări).

Art. 18. -

Filialele județene/a municipiului București ale OAMGMAMR vor publica pe site-ul propriu lista nominală a membrilor suspendați sau împotriva cărora s-a dispus suspendarea, precum și a membrilor care s-au retras sau împotriva cărora s-a dispus retragerea. Lista va cuprinde următoarele informații: numele și prenumele, profesia și ultimul loc de muncă.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Acesta este un fragment din Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 04.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...