Ministerul Apelor și Pădurilor

Instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" din 27.11.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezentele instrucțiuni reglementează procedura de închiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora și cuvetele lacurilor, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", denumită în continuare A.N.A.R., prin administrațiile bazinale de apă din subordine, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești.

Art. 2. -

(1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcții provizorii pe terenurile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea A.N.A.R., cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodăririi apelor și al ariilor naturale protejate, respectiv a celor privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, și a reglementărilor privind documentațiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al A.N.A.R.

(2) Autoritățile administrației publice locale care propun/au proiecte de dezvoltare ce cuprind obiective de investiții amplasate pe bunurile administrate de A.N.A.R. prevăzute în anexa nr. 3 la ordin au drept de preemțiune la închirierea acestora.

(3) Dreptul de preemțiune se poate exercita numai în cazul unor oferte egale la preț.

Art. 3. -

(1) Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, care deține în administrare bunurile imobile pe care dorește să le închirieze, inițiază procedura de închiriere, prin întocmirea referatului de oportunitate și a caietului de sarcini, denumite în continuare documentația de închiriere.

(2) Administrațiile bazinale de apă și Exploatarea Complexă Stânca-Costești au dreptul să scoată la închiriere bunurile din anexa nr. 3 la ordin, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de regimul special stabilit prin alte acte normative.

Art. 4. -

(1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) descrierea bunului care urmează a fi închiriat, inclusiv situația juridică a acestuia;

b) motivele de ordin economic și social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;

c) precizarea expresă a activității pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;

d) durata închirierii;

e) nivelul minim al chiriei propuse;

f) alte considerații ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere.

(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitația se realizează de Comitetul de direcție al Administrației bazinale de apă, respectiv Consiliul de conducere A.N.A.R. pentru Exploatarea Complexă Stânca-Costești, în baza unui calcul fundamentat pe recuperarea costurilor, fiind incluse și influențele generate de activitatea pentru care bunul va fi închiriat.

(3) Procedura de calcul al chiriei se aprobă de către Consiliul de conducere al A.N.A.R.

Art. 5. -

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu următoarele:

a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, inclusiv situația juridică a acestuia;

c) condițiile și regimul de exploatare a bunului închiriat;

d) criterii de eligibilitate, respectiv:

1. înregistrarea la oficiul registrului comerțului, actul constatator al existenței persoanei juridice sau actul de identitate al persoanei fizice;

2. cuantumul cifrei de afaceri minime pe anul anterior celui în care se inițiază procedura, în cazul persoanelor juridice, media minimă a cifrei de afaceri;

3. certificatul de atestare fiscală;

4. cazierul fiscal și cazierul judiciar. A.N.A.R. și administrațiile bazinale de apă pot solicita extras de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;

5. declarație pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosință gratuită.

e) criteriul de selecție utilizat:

- criteriul economic - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar; prețul maxim ofertat;

f) destinația bunurilor care fac obiectul închirierii;

g) interdicția subînchirierii sau cesionării bunului fără acordul titularului dreptului de administrare sau de folosință gratuită;

h) durata inițială a închirierii, pe o perioadă de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condițiile legii;

i) chiria minimă;

j) contractul de locațiune, cu clauzele specifice adaptate în funcție de bunul închiriat;

k) cuantumul garanției de participare;

l) facilități suplimentare;

m) perioada de valabilitate a ofertei;

n) garanția de bună execuție.

Art. 6. -

(1) Documentația de închiriere, pentru fiecare bun supus închirierii, se întocmește de către administrația bazinală de apă și se aprobă de Comitetul de direcție al acesteia, respectiv Consiliul de conducere al A.N.A.R., pentru Exploatarea Complexă Stânca-Costești.

(2) Documentația de închiriere nu va fi aprobată în situația în care nu există informațiile privind situația juridică a imobilului sau imobilul este supus unor sarcini, privilegii ori condiții legale.

(3) În situația în care terenurile nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces- verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege, urmând ca până la încheierea contractului de închiriere să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În vederea întocmirii documentației de închiriere de către administrațiile bazinale de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, Consiliul de conducere al A.N.A.R. aprobă caietul de sarcini-tip, respectiv contractul-cadru pentru fiecare activitate și scop specific urmărit prin închiriere, în termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentelor instrucțiuni.

Art. 7. -

(1) În sensul celor prevăzute la art. 6, prin decizie a directorului general al A.N.A.R., va fi numită o comisie care va întocmi și propune spre aprobarea Consiliului de conducere documentația-cadru de închiriere.

(2) Documentația de închiriere aprobată de Administrația bazinală de apă, respectiv Consiliul de conducere al A.N.A.R. pentru Exploatarea Complexă Stânca-Costești, poate conține, în funcție de activitatea și scopul specific urmărit prin închiriere, completări ale conținutului stabilit în prezentele instrucțiuni, în măsura în care nu micșorează drepturile locatorului și nu contravin dispozițiilor legale incidente.

Art. 8. -

(1) Caietul de sarcini, după aprobare, este pus în vânzare de către Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, la sediul său și/sau în alte locuri stabilite de către aceasta și prevăzute în anunțul publicitar.

(2) Prețul de vânzare al caietului de sarcini se stabilește de către Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, prin dispoziție a conducătorului acesteia.

Art. 9. -

(1) Închirierea bunurilor imobile aflate în proprietate publică a statului și în administrarea subunităților din cadrul A.N.A.R, inclusiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, se realizează prin licitație publică, potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni, organizată de către respectivele instituții, în funcție de raza lor de competență administrativă stabilită de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La licitația publică poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, care cumpără caietul de sarcini, depune o ofertă și constituie garanția de participare.

(3) Închirierea se face pe baza unui contract prin care Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, transmite unei alte persoane, pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu posibilitate de prelungire, dreptul de folosință temporară, totală sau parțială, asupra bunurilor prevăzute la alin. (1), în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.

Art. 10. -

Administrația bazinală de apă care deține în administrare bunurile imobile pe care dorește să le închirieze, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, inițiază procedura de închiriere, prin elaborarea documentației de închiriere, cu aplicarea prezentelor instrucțiuni.

Art. 11. -

(1) Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, după aprobarea documentației de închiriere, publică anunțul licitației publice într-un cotidian local și în unul național, precum și pe site-ul propriu, cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru organizarea licitației.

(2) Anunțul de participare conține:

a) informații generale privind titularul dreptului de administrare;

b) obiectul și durata închirierii;

c) condițiile de participare;

d) cuantumul și forma garanției de participare;

e) descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat;

f) data, locul și ora-limită de primire a ofertelor;

g) data și locul deschiderii acestora;

h) modul de obținere a caietului de sarcini;

i) termenul de valabilitate al ofertei.

(3) Ofertele trebuie depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunțului de participare.

(4) Oferta conține detaliat toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 12. -

(1) Garanția de participare este obligatorie.

(2) Valoarea garanției de participare la licitația de închiriere este de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru bunul ce face obiectul licitației.

(3) Garanția de participare la licitația de închiriere se restituie în cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la dată semnării contractului de închiriere.

Art. 13. -

(1) Ofertanții transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Ofertele sunt înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ținut de Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești. Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

(2) Pe plicul exterior se indică bunul propus spre închiriere prin licitație publică, pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să conțină următoarele documente:

a) garanția de participare;

b) dovada cumpărării caietului de sarcini;

c) fișa cu informații generale ale ofertantului;

d) declarația de participare;

e) documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertanților, conform caietului de sarcini.

(3) Pe plicul interior se scriu denumirea ofertantului, precum și sediul social/domiciliul acestuia. Acest plic va conține oferta tehnico-economică propriu-zisă.

(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, ci numai prin poștă sau curierat.

(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 14. -

(1) Componența comisiei de evaluare de la nivelul administrației bazinale de apă, respectiv al Exploatării Complexe Stânca-Costești, se stabilește de către A.N.A.R., prin decizie a conducătorului acesteia.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este președintele comisiei. Din comisie fac parte 3 membri din Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, și cel puțin 2 salariați ai A.N.A.R. De asemenea sunt desemnați 2 membri supleanți și un secretar. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 15. -

(1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soț/soție, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice ori cu asociații, acționarii, precum și cu administratorii sau cenzorii societăților participante la licitația publică nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se păstrează la dosarul închirierii.

(3) În situația în care membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) sunt obligați să îl anunțe, în termen de maximum 24 de ore, pe președintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanți.

Art. 16. -

(1) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea și comunicarea listei cuprinzând candidații admiși pentru evaluarea ofertei tehnico-economice;

c) analizarea și evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin caietul de sarcini;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale;

f) desemnarea câștigătorului licitației publice;

g) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitației.

(2) Secretarul comisiei de evaluare redactează procesele- verbale.

(3) Deciziile comisiei de evaluare se validează de către conducătorul Administrației bazinale de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești.

Art. 17. -

(1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta este înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanți.

(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.

Art. 18. -

(1) Pentru desfășurarea procedurii licitației publice este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți pentru fiecare bun propus spre închiriere.

(2) La ședința de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanții împuterniciți ai ofertanților pentru bunul licitat.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor prevăzute la art. 13 alin. (2) și întocmește un proces- verbal care este semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afișare la sediul locatorului, imediat după semnare.

(4) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să fie acceptate, în caz contrar procedura de licitație urmând să fie refăcută în condițiile prevăzute la art. 21.

(5) La ședința de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanții acceptați pentru bunul licitat.

(6) După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmește un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare și de ofertanții prezenți.

Art. 19. -

(1) Comisia de evaluare analizează ofertele tehnico-economice din plicurile interioare și alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de evaluare prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmește raportul de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de închiriere și operațiunile de evaluare, elementele esențiale ale ofertelor depuse și motivele alegerii ofertantului câștigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câștigător niciun ofertant, cauzele respingerii. Raportul de evaluare primește număr de înregistrare.

(3) Comisia de evaluare procedează în termen de maximum două zile la informarea tuturor ofertanților despre rezultatul licitației.

Art. 20. -

(1) Ofertanții pot face contestație privind eventualele încălcări ale dispozițiilor prezentelor instrucțiuni.

(2) Termenul de depunere a contestațiilor este de maximum două zile de la data primirii înștiințării privind rezultatul licitației publice. Contestațiile se depun la sediul locatorului.

(3) Contestațiile sunt soluționate, în maximum 5 zile lucrătoare, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul fiecărei administrații bazinale de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, compusă din 5 membri, dintre care unul este președintele comisiei. Comisia are un secretar care nu are drept de vot și 2 membri supleanți. Membrii, membrii supleanți și secretarul sunt desemnați din rândul altor salariați decât cei care fac parte din comisia de evaluare. Componența fiecărei comisii se stabilește de către A.N.A.R., la propunerea administrațiilor bazinale de apă, prin decizie a conducătorului acesteia, odată cu constituirea comisiei de evaluare. Din comisie fac parte 2 salariați ai A.N.A.R., un consilier juridic și o persoană cu funcție de conducere. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este directorul administrației bazinale de apă, respectiv directorul Exploatării Complexe Stânca-Costești.

(4) Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

a) analizează și se pronunță asupra admiterii în principiu a contestației formulate;

b) în cazul în care contestația este admisă în principiu, procedează la analiza și reevaluarea ofertelor și decide asupra respingerii sau admiterii contestației, respectiv, după caz, stabilirii ofertantului câștigător;

c) întocmește procesul-verbal privind soluționarea contestației formulate.

(5) Rezultatul soluționării contestațiilor este comunicat contestatarului și celorlalți participanți, în termen de două zile lucrătoare de la soluționare.

Art. 21. -

(1) În cazul în care licitația publică nu a condus la desemnarea unui câștigător, se consemnează această situație într-un proces-verbal, iar în termen de maximum 20 de zile calendaristice se organizează o nouă licitație.

(2) Dacă în urma organizării unei noi licitații, în condițiile prevăzute la alin. (1), au fost depuse cel puțin două oferte, dar numai una a fost acceptată, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost acceptată, în condițiile în care oferta tehnico-economică îndeplinește criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.

(3) În cazul în care nici de această dată nu sunt îndeplinite cerințele alin. (2), respectiv au fost depuse cel puțin două oferte, dar niciuna nu a fost acceptată, se mai poate organiza o singură etapă în condițiile alin. (1) și (2).

(4) În cazul în care nici de această dată nu sunt îndeplinite cerințele alin. (2), respectiv nu au fost depuse cel puțin două oferte, procedura se finalizează prin adjudecare în cazul în care oferta tehnico-economică îndeplinește criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 22. -

(1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluționarea contestației în condițiile art. 20 din prezentele instrucțiuni, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată și intră în vigoare la data constituirii garanției de bună execuție, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnării.

(2) Garanția de participare pentru ofertantul/ofertanții desemnat/desemnați câștigător(i) se restituie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție.

(3) Garanția de participare la licitație se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din culpa ofertantului desemnat câștigător.

(4) În cazul nesemnării contractului de închiriere din culpa exclusivă a ofertantului desemnat câștigător sau în cazul neconstituirii garanției de bună execuție în termenul prevăzut la alin. (1), Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.

Art. 23. -

(1) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini, precum și alte clauze convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini și fără să contravină prevederilor legale și obiectivelor închirierii.

(2) Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la preț, durată și destinație, sunt lovite de nulitate.

(3) Pe parcursul îndeplinirii contractului de închiriere, în cazul apariției unor împrejurări temeinic justificate și în condițiile în care din punct de vedere tehnic este posibil, amplasamentul bunului imobil supus închirierii poate fi modificat, cu obligația de a menține suprafața închiriată și de a respecta prevederile art. 6 alin. (3) din prezentele instrucțiuni.

(4) Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, are obligația de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere timp de 5 ani de la data încetării contractului.

(5) Administrația bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costești, are obligația înregistrării contractului de închiriere, conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a legislației în domeniul cadastrului și a publicității imobiliare, în cartea funciară a imobilului, cu recuperarea sumei de la locator, reprezentând costurile aferente înregistrării.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...