Parametrii de calitate ai apei potabile | Lege 458/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici și indicatori.

2. Valorile și concentrațiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 și 3.

TABEL 1 A
Parametrii microbiologici

Parametru Valoare admisă
(număr/100 ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococi 0

TABEL 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau în alte recipiente

Parametru Valoare admisă
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
Enterococi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Număr de colonii la 22°C 100/ml
Număr de colonii la 37°C 20/ml

TABEL 2
Parametrii chimici

Parametru Valoare
CMA
Unitate
de măsură
Acrilamidă1) 0,10 µg/l
Arsen 10 µg/l
Benzen 1,0 µg/l
Benz(a)piren 0,01 µg/l
Bor 1,0 mg/l
Bromați2) 10 µg/l
Cadmiu 5,0 µg/l
Clorură de vinil1) 0,50 µg/l
Cianuri totale 50 µg/l
Cianuri libere 10 µg/l
Crom total 50 µg/l
Cupru3), 4) 0,1 mg/l
1,2 Dicloretan 3,0 µg/l
Epiclorhidrină1) 0,10 µg/l
Fluoruri 1,2 mg/l
Hidrocarburi policiclice aromatice5) 0,10 µg/l
Mercur 1,0 µg/l
Nichel3) 20 µg/l
Nitrați6) 50 mg/l
Nitriți6) 0,50 mg/l
Pesticide7), 8) 0,10 µg/l
Pesticide7), 9)
Total
0,50 µg/l
Plumb3), 10) 10 µg/l
Seleniu 10 µg/l
Stibiu 5,0 µg/l
Tetracloretena și Tricloretenă (suma concentrațiilor compușilor specificați) 10 µg/l
Trihalometani11)
Total (suma concentrațiilor compușilor specificați)
100 µg/l

NOTE:

1) Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare vor notifica autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

2) Unde este posibil, valoarea concentrației trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficiența dezinfecției. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromați o valoare de 25 µg/l.

3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să țină seama și de frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății.

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă rețeaua de distribuție are componente din cupru, cu respectarea celor menționate la pct. 3.

5) Compușii specificați sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-cd) piren.

6) Se vor respecta următoarele condiții:

a) [nitrat] / 50 + [nitrit] / 50 ≤ 1,

formulă în care concentrațiile de nitrați și nitriți sunt exprimate în mg/l;

b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare.

7) Prin pesticide se înțelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuși înrudiți (de exemplu, regulatori de creștere) și metaboliții relevanți, produșii de degradare și de reacție. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentrația se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid, concentrația maximă este 0,030 µg/l.

9) Prin Pesticide-Total se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l.

11) Concentrația totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecția.

Compușii individuali specificați sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentrația totală a THM.

TABEL 3
Parametrii indicatori

Parametru Valoare
CMA
Unitate
de măsură
Aluminiu 200 µg/l
Amoniu 0,50 mg/l
Bacterii coliforme1) 0 număr/100 ml
Carbon organic total
(COT)2)
Nicio modificare anormală
Cloruri3) 250 mg/l
Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4) 0 număr/100 ml
Clor rezidual liber12), 13) ≥ 0,1 - ≤ 0,5 mg/l
Conductivitate3) 2.500 µS cm-1 la 20°C
Culoare Acceptabilă consumatorilor și nicio modificare anormală
Duritate totală, minim 5 grade germane
Fier 200 µg/l
Gust Acceptabil consumatorilor și nicio modificare anormală
Mangan 50 µg/l
Miros Acceptabil consumatorilor și nicio modificare anormală
Număr de colonii la 22°C Nicio modificare anormală
Număr de colonii la 37°C Nicio modificare anormală
Oxidabilitate5) 5,0 mg O2/l
pH3), 6) ≥ 6,5; ≤ 9,5 unități de pH
Sodiu 200 mg/l
Sulfat3) 250 mg/l
Sulfuri și hidrogen sulfurat 100 µg/l
Turbiditate7) UNT
Zinc 5.000 µg/l
Tritiu8), 9) 100 Bq/l
Doza efectivă totală de referință9),10) 0,10 mSv/an
Activitatea alfa globală11) 0,1 Bq/l
Activitatea beta globală11) 1 Bq/l
Modificări (1)

NOTE:

1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene, de exemplu, criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT (unități nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecție.

8) Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referință acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului și a radioactivității în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situația în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referință sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunța la monitorizarea tritiului.

10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon și descendenții radonului. Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

11) Caracterizarea calității apei din punct de vedere al conținutului radioactiv se face prin măsurarea activității alfa și beta globală. În cazul în care valoarea de referință este depășită, este necesară determinarea activității specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecție.

13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în rețeaua de distribuție (branșament, capăt de rețea).

Acesta este un fragment din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 458/2002:
Parametrii de calitate ai apei potabile
MONITORIZAREA DE CONTROL ȘI DE AUDIT
SPECIFICAȚII pentru analiza parametrilor
;
se încarcă...