Parlamentul României

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2002
Formă aplicabilă de la 12 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă.

Art. 2. - Jurisprudență

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazului în care Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale*) aprobă folosirea apei și este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea și salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

___________

*) În perioada 2002-2011, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcție de condițiile locale specifice, autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pot face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

2. Prin sistem de distribuție sau instalație interioară se înțelege totalitatea conductelor, garniturilor și dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman și rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător și/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. -

(1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autoritățile competente, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiții speciale, pentru care Ministerul Sănătății se declară satisfăcut de calitatea acesteia, și care nu influențează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puțin de 10 m3 în medie/zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, va informa populația în cauză asupra acestor exceptări și asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătății de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situația în care se evidențiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potențial pericol pentru sănătate, populației afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

CAPITOLUL II Condiții de calitate

Art. 4. -

(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind următoarele condiții:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană;

b) să întrunească cerințele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B și 2 din anexa nr. 1;

c) să respecte prevederile art. 5-8 și 12.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calității reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creșterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obținerea apei potabile.

Art. 5. -

(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1. În privința parametrilor prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8.

(2) Ministerul Sănătății aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluși în anexa nr. 1, la propunerea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice pe teritoriul unui județ sau al municipiului București ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 6. -

(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului și la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;

b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producție, în cazul apei utilizate în industria alimentară.

(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct publicului, precum: unități de învățământ, unități de asistență medicală, instituții socioculturale și cantine.

(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;

b) autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

CAPITOLUL III Monitorizare

Art. 7. - Puneri în aplicare (2)

(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control a calității apei potabile. Modificări (1)

(3) Autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, asigură supravegherea și controlul monitorizării calității apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

(4) Ministerul Sănătății va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile*), conform cerințelor minime din anexa nr. 2.

___________

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

(5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puțin controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecției, și al calității apei potabile produse, distribuite și utilizate. Modificări (1)

(6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificațiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliți.

(8) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calității apei, se face publică de către Ministerul Sănătății.

(9) Se pot utiliza și alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obținute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informațiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3. Modificări (1)

(10) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.

CAPITOLUL IV Măsuri de remediere și restricții în utilizare

Art. 8. -

(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecția și controlul calității apei potabile, precum și de către producătorii, distribuitorii și utilizatorii implicați, în scopul identificării cauzei.

(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dispune luarea de urgență a măsurilor de remediere necesare restabilirii calității apei. Se acordă prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformități față de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană și verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informați de îndată și primesc toate recomandările ce se impun.

(4) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, împreună cu alte instituții și servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ținând seama de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricții în utilizarea acesteia.

(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populației și va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății.

(6) În orice situație în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București dispune informarea consumatorilor, cu excepția cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.

CAPITOLUL V Derogări

Art. 9. -

(1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliți în tabelul 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiția ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea publică și numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populației.

(2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă și care nu va depăși 3 ani;

b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menționați la alin. (1), ce va fi propusă de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și aprobată de Institutul Național de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populației rezidente.

(3) Cu 3 luni înainte de sfârșitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmește un raport privind progresul înregistrat și, după caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condițiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentație este înaintată direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(4) În baza documentației primite, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări.

(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătății decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de referatul de evaluare care cuprinde și motivele solicitării de acordare a acestei derogări.

(6) Ministerul Sănătății face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmițându-i și referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie.

(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăși termenul de 3 ani.

(8) În cazuri excepționale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări.

(9) Ministerul Sănătății poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentației întocmite de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București sau de către Institutul Național de Sănătate Publică, după caz.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară în cauză;

d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente;

e) un rezumat al planului de acțiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții în materie de bilanț;

f) durata necesară derogării.

(2) Dacă direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă acțiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, dispozițiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române" sau, după caz, prin autoritățile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentrației maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

(3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.

(4) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sunt obligate să informeze în mod rapid și corespunzător populația rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează și să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligații nu se aplică în situațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția cazului în care autoritățile teritoriale ale Ministerului Sănătății decid altfel.

(5) Ministerul Sănătății, cu excepția derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Prevederile art. 9 și 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau în recipiente.

CAPITOLUL VI Asigurarea calității tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanțelor și materialelor care vin în contact cu apa potabilă

Art. 12. -

(1) Nicio substanță sau material utilizat în instalațiile de producere, distribuție, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentrații mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat și nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuși ori impurități care să diminueze protecția sănătății.

(2) Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*) vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării**) prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă.

___________

*) În perioada 2002-2011, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei și Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

**) Legea nr. 458/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002.

(3) Ministerul Sănătății va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente***).

___________

***) A se vedea Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007.

(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare.

CAPITOLUL VII Informarea și raportarea

Art. 13. -

(1) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București trebuie să asigure disponibilitatea informației în ceea ce privește calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată.

(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătății, prin Institutul de Sănătate Publică București, întocmește și publică, o dată la 3 ani, Raportul național asupra calității apei potabile, care va cuprinde cel puțin:

a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;

b) situația pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârșitul celui de-al treilea an; Modificări (1)

c) informațiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 9 alin. (6) și (7).

(3) Informațiile necesare pentru întocmirea Raportului național asupra calității apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică București, conform Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

(4) Producătorii și utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, informațiile necesare întocmirii Raportului național asupra calității apei potabile.

(5) Producătorii și utilizatorii de apă potabilă vor înregistra și vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită și utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populației la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecția de către reprezentanții populației la orice oră acceptabilă, la cel puțin un birou de relații cu publicul, să afișeze programul și numărul de telefon la care se pot obține date despre calitatea apei potabile produse și distribuite.

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populația deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obținerea informațiilor privind calitatea apei potabile.

(8) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc și publică anual Raportul județean, respectiv al municipiului București, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane;

b) informațiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 9 alin. (6) și (7);

c) situația pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârșitul anului respectiv.

(9) Raportul național privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare.

CAPITOLUL VIII Contravenții și sancțiuni

Art. 14. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

(2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancționează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare****), decât în situația în care nu au fost respectate planul și calendarul activităților de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

___________

****) Abrogată de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.

Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice se fac prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 15. -

(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul și costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă la cerințele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sănătății va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităților de realizare a monitorizării de audit a calității apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.

(3) Ministerul Sănătății va întocmi planul, calendarul și costurile activităților de monitorizare de audit al calității apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 și 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția celor care vor obține perioada de tranziție.

(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va întocmi și va centraliza planul și calendarul activităților de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. -

(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puțuri de mică adâncime și captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă și analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuță aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.

Art. 17. -

Deținătorii și utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 16 au obligația să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe și să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

Art. 18. -

Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 21. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici și indicatori.

2. Valorile și concentrațiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 și 3.

TABEL 1 A
Parametrii microbiologici

Parametru Valoare admisă
(număr/100 ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococi 0

TABEL 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau în alte recipiente

Parametru Valoare admisă
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
Enterococi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Număr de colonii la 22°C 100/ml
Număr de colonii la 37°C 20/ml

TABEL 2
Parametrii chimici

Parametru Valoare
CMA
Unitate
de măsură
Acrilamidă1) 0,10 µg/l
Arsen 10 µg/l
Benzen 1,0 µg/l
Benz(a)piren 0,01 µg/l
Bor 1,0 mg/l
Bromați2) 10 µg/l
Cadmiu 5,0 µg/l
Clorură de vinil1) 0,50 µg/l
Cianuri totale 50 µg/l
Cianuri libere 10 µg/l
Crom total 50 µg/l
Cupru3), 4) 0,1 mg/l
1,2 Dicloretan 3,0 µg/l
Epiclorhidrină1) 0,10 µg/l
Fluoruri 1,2 mg/l
Hidrocarburi policiclice aromatice5) 0,10 µg/l
Mercur 1,0 µg/l
Nichel3) 20 µg/l
Nitrați6) 50 mg/l
Nitriți6) 0,50 mg/l
Pesticide7), 8) 0,10 µg/l
Pesticide7), 9)
Total
0,50 µg/l
Plumb3), 10) 10 µg/l
Seleniu 10 µg/l
Stibiu 5,0 µg/l
Tetracloretena și Tricloretenă (suma concentrațiilor compușilor specificați) 10 µg/l
Trihalometani11)
Total (suma concentrațiilor compușilor specificați)
100 µg/l

NOTE:

1) Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare vor notifica autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

2) Unde este posibil, valoarea concentrației trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficiența dezinfecției. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromați o valoare de 25 µg/l.

3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să țină seama și de frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății.

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă rețeaua de distribuție are componente din cupru, cu respectarea celor menționate la pct. 3.

5) Compușii specificați sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-cd) piren.

6) Se vor respecta următoarele condiții:

a) [nitrat] / 50 + [nitrit] / 50 ≤ 1,

formulă în care concentrațiile de nitrați și nitriți sunt exprimate în mg/l;

b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare.

7) Prin pesticide se înțelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuși înrudiți (de exemplu, regulatori de creștere) și metaboliții relevanți, produșii de degradare și de reacție. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentrația se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid, concentrația maximă este 0,030 µg/l.

9) Prin Pesticide-Total se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l.

11) Concentrația totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecția.

Compușii individuali specificați sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentrația totală a THM.

TABEL 3
Parametrii indicatori

Parametru Valoare
CMA
Unitate
de măsură
Aluminiu 200 µg/l
Amoniu 0,50 mg/l
Bacterii coliforme1) 0 număr/100 ml
Carbon organic total
(COT)2)
Nicio modificare anormală
Cloruri3) 250 mg/l
Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4) 0 număr/100 ml
Clor rezidual liber12), 13) ≥ 0,1 - ≤ 0,5 mg/l
Conductivitate3) 2.500 µS cm-1 la 20°C
Culoare Acceptabilă consumatorilor și nicio modificare anormală
Duritate totală, minim 5 grade germane
Fier 200 µg/l
Gust Acceptabil consumatorilor și nicio modificare anormală
Mangan 50 µg/l
Miros Acceptabil consumatorilor și nicio modificare anormală
Număr de colonii la 22°C Nicio modificare anormală
Număr de colonii la 37°C Nicio modificare anormală
Oxidabilitate5) 5,0 mg O2/l
pH3), 6) ≥ 6,5; ≤ 9,5 unități de pH
Sodiu 200 mg/l
Sulfat3) 250 mg/l
Sulfuri și hidrogen sulfurat 100 µg/l
Turbiditate7) UNT
Zinc 5.000 µg/l
Tritiu8), 9) 100 Bq/l
Doza efectivă totală de referință9),10) 0,10 mSv/an
Activitatea alfa globală11) 0,1 Bq/l
Activitatea beta globală11) 1 Bq/l
Modificări (1)

NOTE:

1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene, de exemplu, criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT (unități nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecție.

8) Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referință acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului și a radioactivității în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situația în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referință sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunța la monitorizarea tritiului.

10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon și descendenții radonului. Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

11) Caracterizarea calității apei din punct de vedere al conținutului radioactiv se face prin măsurarea activității alfa și beta globală. În cazul în care valoarea de referință este depășită, este necesară determinarea activității specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecție.

13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în rețeaua de distribuție (branșament, capăt de rețea).

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

MONITORIZAREA DE CONTROL ȘI DE AUDIT

1. Monitorizarea de control

1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informații despre calitatea organoleptică și microbiologică a apei potabile, produsă și distribuită, despre eficiența tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanți stabiliți prin prezenta lege.

1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:

Aluminiu1)

Amoniu

Bacterii coliforme

Culoare

Concentrația ionilor de hidrogen (pH)

Conductivitate

Clorul rezidual liber2)

Clostridium perfringens3)

Escherichia coli

Fier1), 4)

Gust

Miros

Nitriți5)

Oxidabilitate6)

Pseudomonas aeruginosa7)

Sulfuri și hidrogen sulfurat8)

Turbiditate

Număr de colonii dezvoltate7) (22°C și 37°C)

NOTE:

1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.

2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substanțele clorigene pentru dezinfecție.

3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.

4) Se vor determina ferobacteriile la stațiile de tratare unde se practică deferizarea apei.

5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanțele clorigene pentru dezinfecție.

6) Se va determina în situația în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.

7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.

8) Se va determina numai în situația în care se practică desulfurizarea apei.

1.3. Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului și Pădurilor vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, frecvența, metodele și localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luând în considerare prevederile importante existente în legislația din acest domeniu sau rezultatele obținute din programele corespunzătoare de monitorizare.

1.4. Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, poate completa lista de la pct. 1.2 cu alți parametri relevanți pentru condițiile locale și/sau pentru tehnologiile de tratare.

2. Monitorizarea de audit

2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informația necesară pentru a se determina dacă pentru toți parametrii stabiliți prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizați toți parametrii prevăzuți la art. 5, cu excepția cazurilor în care autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București au stabilit pe baze documentate că, pentru o perioadă determinată de către ele, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentrații încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate.

2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, conform Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

3. Frecvența minimă de prelevare și analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.

3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplinește cerințele prezentei legi. Prelevarea probelor din rețeaua de distribuție dintr-o zonă de aprovizionare sau de la stația de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nicio modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.

TABEL 1 A

Volumul de apă distribuit sau produs zilnic
într-o zonă de aprovizionare1), 2)
m3
Monitorizarea de control
numărul de probe/an3), 4), 5)
Monitorizarea de audit
numărul de probe/an3), 5)
≤ 100 6) 6)
> 100 ≤ 1.000 4 1
> 1.000 ≤ 10.000 4
+ 3 pentru fiecare 1.000 m3/zi,
ca parte din volumul total
1+1 pentru fiecare 3.300 m3/zi, ca
parte din volumul total
> 10.000 ≤ 100.000 3+1 pentru fiecare 10.000 m3/zi,
ca parte din volumul total
> 100.000 10+1 pentru fiecare 25.000 m3/zi,
ca parte din volumul total

NOTE:

1) Prin zonă de aprovizionare se înțelege o suprafață geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse și în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.

2) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuție poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit, luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.

3) În situații de distribuție intermitentă de scurtă durată și în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

4) Numărul de probe și parametrii stabiliți în anexa nr. 1 pot fi reduși de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dacă:

a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puțin 2 ani succesivi sunt constante și semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) nu există probabilitatea ca vreun factor să provoace deteriorarea calității apei.

Frecvența de prelevare și analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puțin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepția situației de la pct. 6.

5) Punctele și frecvența de prelevare, atât cât este posibil, vor fi alese și distribuite uniform în timp și spațiu.

6) Frecvența de prelevare și numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

4. Frecvența minimă de prelevare și analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B.

TABEL 1 B

Volumul de apă îmbuteliat zilnic
(volum exprimat ca medie anuală) m3
Monitorizarea de control numărul
de probe de prelevat pe an
Monitorizarea de audit numărul de probe
de prelevat pe an
≤ 10 1 1
> 10 ≤ 60 12 1
> 60 1 pentru fiecare 5 m3, ca parte din volumul total 1 pentru fiecare 100 m3, ca parte din volumul total

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

SPECIFICAȚII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calității analitice și să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătății pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

Bacterii coliforme și [Escherichia coli (E. coli) ] (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 22°C (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 37°C (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 ± 1°C pentru 21 ± 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roșu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

NOTĂ:

Compoziția mediului de agar m-PC este:

Mediu de bază
Triptoză 30 g
Extract de drojdie 20 g
Sucroză 5 g
Hidroclorit de L-cisteină 1 g
MgSO4. 7H2O 0,1 g
Roșu de bromcresol 40 mg
Agar 15 g
Apă 1.000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 și se autoclavează la 121°C timp de 15 minute. Se răcește și se adaugă:

D-cicloserină 400 mg
Polimixină-B sulfat 25 mg
Indosil- β-D-glucozid 60 mg
0,5% soluție sterilizată și filtrată de difosfat de
fenoftaleină
20 ml
4,5% FeCl3.6H2O filtrată și sterilizată 2 ml.

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță:

2.1. Metoda de analiză folosită în cazul următorilor parametri trebuie să fie capabilă să măsoare cel puțin o concentrație egală cu valoarea parametrului (CMA) cu exactitatea, precizia și limita de detecție specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puțin același număr de zecimale ca și în cazul parametrului valoric prevăzut în tabelele 2 și 3 din anexa nr. 1.

Parametru Acuratețea
% din CMA1)
Precizia
% din CMA2)
Limita de detecție
% din CMA3)
Acrilamidăa)
Aluminiu 10 10 10
Amoniu 10 10 10
Arsen 10 10 10
Benzen 25 25 25
Benz (a) piren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromați 10 10 10
Cadmiu 10 10 10
Cloruri 10 10 10
Clorură de vinila)
Conductivitate 10 10 10
Crom 10 10 10
Cianuri totale4) 10 10 10
Cianuri libere 10 10 10
Cupru 10 10 10
1,2-dicloreten 25 25 10
Epiclorhidrinăa)
Fluoruri 10 10 10
Fier 10 10 10
Hidrocarburi policiclice aromatice5) 25 25 25
Mangan 10 10 10
Mercur 10 10 10
Nichel 10 10 10
Nitrați 10 10 10
Nitriți 10 10 10
Oxidabilitate6) 25 25 25
Pesticide7) 25 25 25
Plumb 10 10 10
Seleniu 10 10 10
Sodiu 10 10 10
Stibiu 25 25 25
Sulfat 10 10 10
Tetracloretenă8) 25 25 10
Tricloretenă8) 25 25 10
Trihalometani5) - Total 25 25 10

a) Condiții: controlul concentrației conform specificației de producție.

NOTE:

1) Acuratețea este eroarea sistematică și este exprimată ca diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate și valoarea adevărată (conform definiției standardului ISO 5725).

2) Precizia este eroarea aleatoare și este exprimată ca deviația standard a dispersiei rezultatelor față de o valoare medie (conform definiției standardului ISO 5725).

3) Limita de detecție este considerată a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviația standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conținând o concentrație mică a parametrului; sau

b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviația standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5) Caracteristicile de performanță se aplică individual pentru substanțele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100°C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

7) Caracteristicile de performanță se aplică individual pentru fiecare pesticid și depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecție nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performanță se aplică individual pentru substanțele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentrația ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentrație egală cu CMA, cu o acuratețe și o precizie de 0,2 unități de pH.

3. Parametrii pentru care nu se specifică nicio metodă de analiză:

- Carbon organic total

- Culoare

- Gust

- Miros

- Turbiditate*)

___________

*) Pentru monitorizarea turbidității în apa de suprafață tratată, metoda de analiză trebuie să măsoare cel puțin concentrații egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratețe, o precizie și o limită de detecție de 25%.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi ale Ordonanței Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 458/2002 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:

"

Art. II. -

Metodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor**), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

___________

**) A se vedea Ordinul ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor nr. 299/638/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 4 mai 2010."

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă cap. VI «Derogarea» din Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004.

*

Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 9 «Derogări», art. 13 alin. (3) și art. 15 «Situații excepționale» din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...