Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 4140/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 148 alin. (2), (3) și (5), art. 151 alin. (1) și (2), art. 170 alin. (2), (4) și (6) și art. 174 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 716.199 din 27.12.2017,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin;

b) "Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice", precum și anexa "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate", prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

Art. 3. -

Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând cu anul fiscal 2018.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului de la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 5. -

În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 27 decembrie 2017.

Nr. 4.140.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

ANEXĂ la formularul 610

CNP/NIF

SITUAȚIE
privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate

Luna Stabilirea contribuției de asigurări sociale Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate
Decizie anterioară Decizie curentă Decizie anterioară Decizie curentă
Venit bază de calcul Contribuția de asigurări sociale Venit bază de calcul* Contribuția de asigurări sociale Venit bază de calcul Contribuția de asigurări sociale de sănătate Venit bază de calcul** Contribuția de asigurări sociale de sănătate
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TO T A L

*) Venitul bază de calcul nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se stabilește contribuția.

**) Venitul bază de calcul este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.

Prezenta constituie anexă la formularul "Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice" nr. . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului "Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate"

1. Depunerea declarației

Declarația se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție de asigurări sociale și/sau contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, după cum urmează:

1.1. În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale:

Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prevederilor art. 150 din Codul fiscal, care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68 din Codul fiscal, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;

b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul fiscal este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal;

c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art. 69 din Codul fiscal, este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 din Codul fiscal, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Codul fiscal.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale. Prin excepție, acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente.

1.2. În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate:

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor at. 154 din Codul fiscal, datorează contribuția dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

d) venituri din investiții;

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

f) venituri din alte surse.

Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate depun declarația la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Modificări (1)

2. Organul fiscal central competent

Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

3. Completarea declarației

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriind corect, complet și cu bună- credință informațiile prevăzute de formular. Declarația se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2018).

Declarația se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit, se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal central competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

CAPITOLUL I Date de identificare a contribuabilului

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

În cazul în care declarația este completată de către împuternicit, se înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă a contribuabilului, conform legii.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

CAPITOLUL II Date necesare pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale

SUBCAPITOLUL II.1 Date privind condițiile de încadrare în categoria persoanelor care realizează venituri din activități independente asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale

Se bifează căsuța corespunzătoare condiției pe care o îndeplinește contribuabilul care se încadrează în categoria persoanelor obligate la plata contribuției de asigurări sociale care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, asupra cărora se datorează contribuția, potrivit legii.

SUBCAPITOLUL II.2 Opțiunea persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale pentru anul în curs

Se bifează căsuța corespunzătoare de către persoanele fizice care au realizat în anul fiscal precedent venituri cumulate din activități independente sub nivelul salariului minim brut pe țară și care optează pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste nivelul salariului minim brut pe țară.

SUBCAPITOLUL II.3 Venit bază lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale

Venitul bază de calcul este venitul ales de contribuabil pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Pentru persoanele care încep să desfășoare o activitate în cursul anului fiscal, rubrica venit bază de calcul se completează începând cu luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, potrivit legii.

SUBCAPITOLUL II.4 Cerere în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale

Persoanele fizice care în cursul anului fiscal se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, care intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale, potrivit declarației, în care bifează căsuța corespunzătoare condiției pe care o îndeplinește contribuabilul. Declarația va fi însoțită de documente justificative care atestă faptul că persoana se încadrează în una din situațiile prevăzute de lege, cum ar fi:

- copie de pe certificatul de radiere din registrul oficiului comerțului/copie de pe certificatul constatator;

- copie de pe decizia de pensionare;

- alte documente prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Date necesare pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate

SUBCAPITOLUL III.1 Date privind încadrarea veniturilor realizate din activități independente, din asociere cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, investiții, agricultură, silvicultură și piscicultură, alte surse, pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în plafonul minim

Se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, în situația în care persoana a îndeplinit condiția prevăzută de lege (a realizat venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse).

Pentru persoanele care încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal se bifează rubrica corespunzătoare condiției privind estimarea realizării unui venit lunar, din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egal cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile.

SUBCAPITOLUL III.2 Opțiunea contribuabililor pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs

Se bifează căsuța corespunzătoare de către persoanele care au realizat, în anul fiscal precedent, venituri cumulate sub nivelul salariului minim brut pe țară și care optează pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste nivelul salariului minim brut pe țară.

SUBCAPITOLUL III.3 Cerere în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit declarației, în care bifează căsuța corespunzătoare condiției pe care o îndeplinește contribuabilul. Declarația va fi însoțită de documente justificative care atestă faptul că persoana se încadrează în una din situațiile prevăzute de lege, respectiv copie de pe certificatul de radiere din registrul oficiului comerțului/copie de pe certificatul constatator sau alte documente prevăzute de lege, după caz.

CAPITOLUL IV Date de identificare a împuternicitului

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care declarația se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului, conform legii.

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

A. Denumire: "Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la declararea de către contribuabil a veniturilor pe baza cărora organul fiscal central competent stabilește contribuția de asigurări sociale sau/și a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

5. Se întocmește în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire "Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la stabilirea sumelor cu titlu de contribuție de asigurări sociale sau/și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice.

5. Se întocmește în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: Anexa "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la stabilirea contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...