Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

Modificări (...), Reviste (7)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1038 din 29 decembrie 2017.

În vigoare de la 29 decembrie 2017 fiind înlocuit parțial prin Ordin 2862/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 82, 85, 86, 87, 107, 120 și 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 42.735 din data de 22.12.2017,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:

a) 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p și "Fișa capacității de cazare", cod 14.13.01.13/3p, prevăzut în anexa nr. 1;

b) 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9 și "Anexa nr. . . . la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9, prevăzute în anexa nr. 2;

c) 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i, prevăzut în anexa nr. 3;

d) 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i, prevăzut în anexa nr. 4;

e) 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România", cod 14.13.01.13/5, prevăzut în anexa nr. 5. Reviste (1)

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/o și "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr. 6;

b) 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/d.d.o, prevăzut în anexa nr. 7;

c) 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat", cod 14.13.02.13./3a și anexa "Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 2. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. c) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018 și pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2018.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor menționate la art. 1 alin. (1) și alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 22 decembrie 2017.

Nr. 3.780.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Reviste (1)

ANEXĂ la formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit"

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" Cod 14.13.01.13/3p

CAPITOLUL I Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole impuse în sistem real;

d) silvicultură și piscicultură.

NOTĂ:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.

2. Formularul se utilizează pentru:

a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;

În cazul contribuabililor care desfășoară activități pentru care venitul net se stabilește pe baza normelor de venit, se vor avea în vedere dispozițiile pct. 5 subpct. 5.2 din cap. II "Completarea declarației";

b) exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

c) recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, potrivit legii.

3. Activități independente

3.1. Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

3.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația depunerii declarației, se cuprind:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din profesii liberale;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care plătitorii de venituri nu au obligația calculării și reținerii impozitului.

3.3. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse depun câte o declarație pentru fiecare sursă.

3.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere, cu excepția persoanelor fizice pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

4. Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

4.1. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la subpct. 4.2. și 4.3

4.1.1. Declarația se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.

4.1.2. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "sub 5 contracte, inclusiv" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit".

4.1.3. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă.

4.1.4. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează și depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

4.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

4.2.1. Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârșitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

4.2.2. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.

La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

4.2.3. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "peste 5 contracte" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit".

4.3. Venituri din închirierea în scop turistic

4.3.1. Declarația se completează pentru fiecare an fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice.

Declarația se depune împreună cu anexa "Fișa capacității de cazare", completată corespunzător situației contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

4.3.2. Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, precum și contribuabilii care depășesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "În scop turistic" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit" și menționează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală.

4.3.3. În situația în care în cursul anului se depășește numărul camerelor închiriate (peste 5) se va depune un nou formular, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuța "Sistem real" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net". De la data depășirii numărului de camere închiriate (peste 5) și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se face în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute pentru categoria venituri din activități independente.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real, după caz.

4.3.4. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează și depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

5. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

5.1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

5.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

6. Silvicultură și piscicultură

6.1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

6.2. Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

6.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

7. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

a) în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură și piscicultură și care încep o activitate în cursul anului fiscal;

b) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv;

d) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, impuși pe baza normelor de venit, și care, în cursul anului fiscal, depășesc numărul de 5 camere de închiriat;

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit și care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro și au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

f) până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

8. Organul fiscal competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

9. Modul de depunere a declarației

9.1. Declarația se completează pe surse și categorii de venit de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute de formular.

9.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

9.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

9.4. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

9.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

CAPITOLUL II Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Căsuța "Recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat" se bifează în următoarele situații:

a) în situația contribuabililor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și a celor care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

În vederea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuabilii vor depune declarația, însoțită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

b) în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă.

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului vor depune declarația însoțită de documente justificative, în termen de 5 zile, la organul fiscal competent.

c) în cazul în care, în cursul anului fiscal, are loc depășirea numărului de 5 camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, potrivit art. 87 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care, în cursul anului fiscal, depășesc numărul de 5 camere de închiriat vor depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

d) în cazul corecției normelor de venit ca urmare a încetării/întreruperii temporare a activității în cursul anului fiscal.

În vederea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuabilii vor depune declarația, însoțită de documente justificative, în termen de 5 zile de la data apariției uneia din situațiile pentru care se poate solicita corecția venitului net stabilit pe baza normelor de venit.

e) în cazul completării obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activități impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit;

f) în cazul completării obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activități care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

g) în cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, potrivit art. 85 alin. (81) și art. 86 alin. (41) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat, contribuabilii vor notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia.

3. Căsuța "Modificarea modului de determinare a venitului net" se bifează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normă de venit, după caz.

Contribuabilii care optează, în condițiile legii, pentru modificarea modului de determinare a venitului net bifează căsuța "Modificarea modului de determinare a venitului net" și indică sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea căsuței corespunzătoare situației contribuabilului de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net": "sistem real", "cote forfetare de cheltuieli" sau "normă de venit", după caz.

În această situație, declarația se depune, după caz, în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate și în anul precedent.

4. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

5. Secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată"

5.1. "Categoria de venit" - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

5.2. "Determinarea venitului net" - se bifează căsuța corespunzătoare, în funcție de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

5.3. "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual, asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

5.3.1. Căsuța "Individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

5.3.2. Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

5.3.3. Căsuța "Entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

5.3.4. Căsuța "Modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, în condițiile continuării activității.

5.4. "Obiectul principal de activitate" - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

5.5. "Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința"

5.5.1. "Sediul" - se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

5.5.2. "Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința" - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

5.6. Punctul 6 "Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere" - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și entitățile supuse regimului transparenței fiscale, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.

Punctul 6 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv.

5.7. Punctele 7, 8 "Data începerii/încetării activității" - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Rubricile de la pct. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, precum și contribuabilii care depășesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat înscriu data privind începerea, respectiv data privind încetarea activității.

5.8. Punctul 9 "Data suspendării activității" - se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

Punctul 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.

5.9. Punctul 10 "Număr zile de scutire" - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură.

6. Secțiunea III "Date privind venitul estimat"

6.1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

6.1.1. Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din exercitarea unei profesii liberale;

c) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere;

d) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente;

f) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv;

g) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

h) venituri din activități agricole;

i) venituri din silvicultură și piscicultură.

6.1.2. Activitate desfășurată în mod individual

Contribuabilii care realizează venituri în mod individual și determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează declarația după cum urmează:

Rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

Rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, specifice fiecărei activități.

Rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

6.1.3. Activitate desfășurată într-o formă de asociere

Contribuabilii care realizează venituri în cadrul unei asocieri și determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează numai rd. 3 "Venit net estimat" din declarație, după cum urmează:

Rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuția venitului net estimat pe asociați" din "Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" (formular 223), de la rândul corespunzător contribuabilului.

6.2. Venit net determinat pe baza normelor de venit

6.2.1. Contribuabilii care desfășoară următoarele activități în mod individual sau într-o formă de asociere și determină venitul net pe bază de norme de venit nu completează rândurile de la secțiunea III "Date privind venitul estimat":

a) activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere.

6.2.2. În această situație se bifează căsuța "Normă de venit" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net".

6.3. Venit net determinat pe baza unor cote forfetare de cheltuieli

6.3.1. Se completează în cazul activităților desfășurate în mod individual și într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:

a) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

6.3.2. Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează declarația după cum urmează:

Rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie, după caz:

- chiria prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă;

- venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.

Rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2.

6.4. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.

6.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

7. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal"

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit" cod 14.13.01.13/9

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;

c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

2. În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii și se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

3. Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități/județe diferite vor completa la secțiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate/județ cu datele referitoare la activitatea desfășurată. În situația în care tabelele de la secțiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localitățile pe raza cărora se desfășoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deține suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localități), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează și formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", care se atașează la declarație.

4. Veniturile din activități agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt. Categoria Plafon neimpozabil (suprafețele și numărul de animale/familii de albine, pentru care nu există obligația depunerii declarației)
0 1 2
I. Produse vegetale Suprafață
1 Cereale până la 2 ha, inclusiv
2 Plante oleaginoase până la 2 ha, inclusiv
3 Cartof până la 2 ha, inclusiv
4 Sfeclă de zahăr până la 2 ha, inclusiv
5 Tutun până la 1 ha, inclusiv
6 Hamei pe rod până la 2 ha, inclusiv
7 Legume în câmp până la 0,5 ha, inclusiv
8 Legume în spații protejate până la 0,2 ha, inclusiv
9 Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha, inclusiv
10 Pomi pe rod până la 1,5 ha, inclusiv
11 Vie pe rod până la 1 ha, inclusiv
12 Arbuști fructiferi până la 1 ha, inclusiv
13 Flori și plante ornamentale până la 0,3 ha, inclusiv
II. Animale Număr capete/ Număr de familii de albine
1 Vaci până la 2, inclusiv
2 Bivolițe până la 2, inclusiv
3 Oi până la 50, inclusiv
4 Capre până la 25, inclusiv
5 Porci pentru îngrășat până la 6, inclusiv
6 Albine până la 75 de familii, inclusiv
7 Păsări de curte până la 100, inclusiv

5. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale și fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafețele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.

ATENȚIE:

În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.

6. Veniturile din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

7. Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

8. Veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafețe destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine) deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari sau de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

9. Termenul de depunere a declarației

9.1. Declarația se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:

a) până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafețele cultivate/capete de animale/familii de albine deținute la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai;

b) ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

9.2. În cazul în care intervin modificări privind structura suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declarația rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deținute la data depunerii declarației rectificative.

9.3. În cazul în care declarația depusă nu reflectă suprafețele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declarație rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.

9.4. Modificarea structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

10. Organul fiscal central competent

10.1. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

10.2. În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidență fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

11. Modul de depunere a declarației

11.1. Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții/curatorii fiscali ai acestora, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

11.2. Declarația cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate/județ pe raza căreia/căruia contribuabilul își desfășoară activitatea.

11.3. Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități/județe diferite vor completa la secțiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate/județ cu datele referitoare la activitatea desfășurată. În situația în care tabelele de la secțiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localitățile/județele pe raza cărora se desfășoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deține suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localități/județe), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează și formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit", care se atașează la declarație.

11.4. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

11.5. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

11.6. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

11.7. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

11.8. Nu se va depune formularul anexă la declarație, ulterior depunerii unei declarații privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit. Datele necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare În rubrica Anul se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

3. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică"

3.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:

- codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situația în care activitatea se desfășoară în mod individual;

- codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

3.2. În rubricile Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, numele și prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.

4. Secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată"

4.1. Punctul 1 "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau asociere fără personalitate juridică.

4.1.1. Căsuța "Individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

4.1.2. Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4.2. Punctul 2 "Număr asociați" - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4.3. Punctul 3 "Contractul de asociere" - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4.4. Punctul 4 "Număr zile de scutire" - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități agricole, în mod individual.

5. Secțiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil"

5.1. Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate/județ.

5.2. Activitatea desfășurată pe raza localității . . . . . . . . . . din județul . . . . . . . . . . - se înscrie denumirea localității pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum și județul pe raza căruia se află localitatea.

5.3. Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor
neimpozabile -- contribuabilii, persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități/județe diferite vor opta pentru stabilirea localității/județului sau localităților/județelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Opțiunea se exercită prin bifarea căsuței "Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile" corespunzătoare localității în raza căreia se desfășoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de organul fiscal, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale și suprafețele/numărul de animale/familii de albine declarate de contribuabil, pe fiecare localitate, în ordinea enumerată de acesta în declarație.

De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafață totală de 7 ha situată în raza a 3 localități - 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B și 3,35 ha în localitatea C - a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A și localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de către organul fiscal, potrivit opțiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafața de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare localității B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare localității C.

5.4. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale și animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legii.

5.5. Tabelul "Produse vegetale"

Col. 2 "Total suprafață" - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.

5.6. Tabelul "Animale"

Col. 2 "Număr total capete animale/familii de albine" - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute, pe fiecare localitate.

5.7. Suprafețele destinate producției vegetale/capete de animale/familiile de albine, deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari ori de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

6. Secțiunea IV "Date privind asociații și cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii"

6.1. Secțiunea se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

6.2. col. 1 "Nume și prenume asociat" - se înscriu numele și prenumele asociaților, conform contractului de asociere.

6.3. col. 2 "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

6.4. col. 3 "Domiciliul" - se completează adresa domiciliului fiscal.

6.5. col. 4 "Cota de distribuire din venitul impozabil al asocierii" - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.

6.6. col. 5 "Număr zile de scutire" - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit pentru fiecare asociat, persoană fizică cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități agricole, într-o asociere fără personalitate juridică.

7. Secțiunea V "Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal/responsabilului asocierii"

7.1. Se completează în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secțiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere.

7.3. În caseta Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

7.4. În rubrica Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal ori numele și prenumele asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice desemnat conform contractului de asociere.

7.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, desemnat conform contractului de asociere.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate" Cod 14.13.01.13/5i

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea persoanele fizice potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate în România și obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate.

2. În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprinse: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu sediul în străinătate, organizații și organisme internaționale care funcționează în România etc.

3. Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate pentru activitatea desfășurată în România se completează și se depune câte o declarație.

4. Misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentanțele societăților comerciale și ale organizațiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfășoare activitate în România, care optează ca, pentru angajații acestora care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligațiile privind calculul, reținerea și plata impozitului pe veniturile din salarii, comunică acest fapt organului fiscal prin completarea și depunerea declarației.

5. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activității în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

6. Organul fiscal central competent

Declarația se completează și se depune în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul;

- copia se păstrează de către persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

7. Modul de depunere a declarației

7.1. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

7.2. Declarația se pune gratuit la dispoziția persoanelor fizice, juridice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

7.3. Data depunerii declarației este și data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

7.4. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Secțiunea I "Date referitoare la locul desfășurării activității în România"

1.1. Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează, după caz, dacă persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal și are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislației române.

1.2. În rubrica "Nume, Prenume/Denumire" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanelor fizice, juridice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

1.3. Rubricile privind adresa se completează cu adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice, juridice sau orice altă entitate la care contribuabilul își desfășoară activitatea.

2. Secțiunea II "Date de identificare a persoanei fizice"

2.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secțiunea III "Date privind situația persoanei fizice"

rd. 1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscrie numărul și data documentului în baza căruia contribuabilul își desfășoară activitatea.

rd. 2. Data începerii activității - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activității prevăzute în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd. 3. Data încetării activității - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activității prevăzute în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd. 4. Căsuța prevăzută în formular se bifează de către misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentanțele societăților comerciale și ale organizațiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfășoare activitate în România, în situația în care optează pentru angajații acestora care realizează venituri din salarii impozabile în România să îndeplinească obligațiile privind calculul, reținerea și plata impozitului pe veniturile din salarii.

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale" cod 14.13.01.13/1i

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări de servicii și profesii liberale, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum și venituri din silvicultură și piscicultură.

2. Declarația se depune și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

3. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

4. Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente. Asocierile în cadrul cărora se obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din mai multe surse, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

5. Declarația nu se depune pentru:

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri;

- asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice, care nu dau naștere unei persoane juridice, care realizează venituri din activități independente, pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri;

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, potrivit legii.

6. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

- în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

- odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi și al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

7. Organul fiscal central competent

Declarația se depune în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

8. Modul de depunere a declarației

8.1. Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute în formular.

8.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

8.3. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

8.4. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Secțiunea I "Date de identificare a asocierii"

2.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

2.3. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea asocierii.

2.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.

3. Secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată"

3.1. Punctul 1 "Categoria de venit" - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere, după caz: activități de producție, prestări servicii, comerț, profesii liberale, activități agricole impuse în sistem real, silvicultură, piscicultură sau alte venituri pentru care există obligația depunerii declarației, potrivit legii.

3.2. Punctul 2 "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

3.2.1. Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" - se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

3.2.2. Căsuța "Entități supuse regimului transparenței fiscale" - se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

3.2.3. Căsuța "Modificarea modalității/formei de exercitare a activității" - se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, în condițiile continuării activității.

3.3. Punctul 3 "Determinarea venitului net" - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real sau pe normă de venit.

3.4. Punctul 4 "Număr asociați" - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

3.5. Punctul 5 "Obiectul principal de activitate" - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

3.6. Punctul 6 "Sediul" - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

3.7. Punctul 7 "Contract de asociere" - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

3.8. Punctul 8 "Documentul de autorizare" - se înscriu numărul și data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfășura activități economice pe teritoriul României.

3.9. Punctele 9, 10 "Data începerii/încetării activității" - se înscrie data începerii/încetării activității, conform contractului de asociere.

3.10. Punctul 11 "Data suspendării activității" - se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

4. Secțiunea III "Date privind venitul estimat"

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în curs.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferență între venitul brut estimat și cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

5. Secțiunea IV "Date de identificare a responsabilului asocierii"

5.1. Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În cazul în care responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

5.4. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele responsabilului asocierii.

5.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.

6. Secțiunea V "Distribuția venitului net estimat pe asociați"

col. 1. "Nume și prenume/denumire asociat" - se înscriu numele și prenumele/denumirea asociaților, conform contractului de asociere.

col. 2. "Cod de identificare fiscală" - se înscrie pentru fiecare asociat, după caz:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale;

- codul de înregistrare fiscală al asociatului, entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate juridică.

col. 3. "Domiciliu" - se completează adresa domiciliului fiscal.

col. 4 "Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii" - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

col. 5. "Venit net estimat distribuit" - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, distribuit conform cotelor de distribuire prevăzute în contractul de asociere.

rd. "Total" - se înscrie suma obținută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociați. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net estimat" de la secțiunea III "Date privind venitul estimat".

NOTĂ:

În cazul asocierilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit se completează numai datele de identificare a asociaților (col. 1-3) și cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii, corespunzătoare fiecărui asociat (col. 4).

ANEXA Nr. 5 Reviste (3)

Reviste (2)

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România" Cod 14.13.01.13/5

I. Depunerea declarației

1. Declarația se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

2. Termen de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul;

Contribuabilii care își prelungesc perioada de ședere în România, peste perioada menționată în convenția de evitare a dublei impuneri, au obligația să declare și să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfășurare a activității în România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenție.

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se înscrie "X" în căsuța special prevăzută în acest scop.

3. Organul fiscal central competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

- copia se păstrează de către contribuabil.

4. Modul de depunere a declarației

4.1. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia/curatorul fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

4.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

4.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

4.4. Data depunerii declarației este și data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

4.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Luna" se înscrie luna pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 2 caractere (de exemplu: 01).

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

2.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

2.4. În caseta "Documentul care reglementează raportul de muncă" - se înscriu numărul și data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul își desfășoară activitatea.

2.5. În caseta "Perioada de activitate" - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

3. Secțiunea II "Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul"

3.1. Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează, după caz, dacă persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal și are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislației române.

3.2. În rubrica "Nume, Prenume/Denumire" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanelor fizice, juridice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

3.3. Rubricile privind adresa se completează cu adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice, juridice sau orice altă entitate la care contribuabilul își desfășoară activitatea.

4. Secțiunea III "Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate"

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani și/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

rd. 2. Contribuții sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuțiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii și plătite.

rd. 3. Venit net - se calculează ca diferența între venitul brut și suma totală a contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).

rd. 4. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd. 5. Cotizația sindicală plătită - se înscrie suma reprezentând cotizația sindicală plătită în luna de raportare.

rd. 6. Contribuțiile la fondurile de pensii facultative - se înscrie suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

rd. 7. Primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament - se înscrie suma reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

rd. 8. Venit bază de calcul:

- pentru funcția de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizației sindicale plătite (rd. 5), a contribuțiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6) și a primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament (rd. 7) din venitul net (rd. 3);

- în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3.

rd. 9. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului bază de calcul (rd. 8).

rd. 10. Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.

Acest rând se va completa în declarația depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul și-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.

Rubricile de la rd. 4, rd. 5, rd. 6 și rd. 7 se completează numai la funcția de bază.

5. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal"

5.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

ANEXA Nr. 8

ANEXĂ la formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat"

ANEXA Nr. 9

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

a) Denumire: "Declarație privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220)"

1. Cod: 14.13.01.13/3p

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la:

- declararea veniturilor și cheltuielilor estimate din activități independente, activități agricole determinate în sistem real, silvicultură și piscicultură, precum și cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

- exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

- recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, potrivit legii;

- declararea veniturilor din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b) Denumire: "Fișa capacității de cazare (anexă la formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit)"

1. Cod: 14.13.01.13/3p

2. Format: A4/t1

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv.

7. Se întocmește în două exemplare de contribuabil.

8. Circulă:

- originalul, împreună cu "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" (formularul 220), la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit (formularul 221)"

1. Cod: 14.13.01.13/9

2. Format: A4/t3

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea suprafețelor destinate producției vegetale și/sau animalelor/familiilor de albine deținute, pentru fiecare localitate pe raza căreia se desfășoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit.

7. Se întocmește în două exemplare de către:

- persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole în mod individual sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestora;

- responsabilul asocierii, în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii.

d) Denumire: "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit"

1. Cod: 14.13.01.13/9

2. Format: A4/t1

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități agricole și dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în mai mult de patru localități, în completarea formularului 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit".

5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

6. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin, împreună cu formularul 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit";

- copia, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

e) Denumire: "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate (formularul 222)"

1. Cod: 14.13.01.13/5i

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la furnizarea informațiilor referitoare la data începerii și încetării activității contribuabilului persoană fizică care desfășoară activitate în România și obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate.

6. Se întocmește în două exemplare de persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

f) Denumire: "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale (formularul 223)"

1. Cod: 14.13.01.13/1i

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la declararea veniturilor și a cheltuielilor estimate a se realiza de către asocierile între persoane fizice care nu dau naștere unei persoane juridice sau entitățile supuse regimului transparenței fiscale.

6. Se întocmește în două exemplare de responsabilul desemnat al asocierii.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la asociere.

8. Se arhivează la dosarul asocierii.

g) Denumire: "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România (formularul 224)"

1. Cod: 14.13.01.13/5

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

h) Denumire: "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260)"

1. Cod: 14.13.02.13/3a

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează, după caz, la stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit sau a impozitului anual datorat în cazul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit, potrivit legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent, după cum urmează:

6.1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

6.2. organul fiscal central competent potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

7. Circulă:

- un exemplar, la contribuabil;

- un exemplar, la organul fiscal central competent.

8. Se arhivează copia la dosarul contribuabilului.

i) Denumire: "Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", anexa la formularul 260

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la stabilirea venitului net în cazul contribuabililor care desfășoară două sau mai multe activități impuse pe bază de norme de venit sau la stabilirea venitului anual în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole impuse pe baza normelor de venit și care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități diferite.

5. Se întocmește ca anexă la formularul 260.

6. Circulă și se arhivează împreună cu formularul 260.

j) Denumire: "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 256)"

1. Codul: 14.13.02.13/o

2. Formatul: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil realizat de persoanele fizice.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", după caz.

k) Denumire "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice"

1. Formatul: A4/t1

2. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru evidențierea impozitului anual datorat stabilit din oficiu, repartizat pe termenele de scadență prevăzute de lege, pe veniturile din activități impuse pe baza normelor de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria din contractul încheiat între părți este exprimată în lei, pentru care nu există obligația depunerii declarației anuale de venit.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă împreună cu formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice":

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice".

l) Denumire: "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 257)"

1. Codul: 14.13.02.13/d.d.o

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, potrivit legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului împreună cu referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" și "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", după caz.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 8/2020
Sesiune de asistență din 31 ianuarie 2018 - Depunerea declarației privind venitul estimat/norma de venit formular 220
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 47/2018
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 39/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 47/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 8/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 30/2019
;
se încarcă...