Guvernul României

Hotărârea nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Modificări (...), Reviste (2), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din unitățile care au obținut hotărâre de menținere a avizului de încadrare în condiții speciale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) locurile de muncă în condiții speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenți pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a lucrătorilor;

b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiții speciale - lucrătorii care își desfășoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);

c) reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale - procedura de verificare a factorilor de risc/pericolelor, care au stat la baza reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiții speciale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, și a efectelor acestora asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, în vederea menținerii sau respingerii avizului de încadrare în condiții speciale;

d) expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale - procesul de verificare a factorilor de risc existenți la locul de muncă și a măsurilor stabilite în vederea gestionării riscurilor datorate acestora, conform prevederilor legale în vigoare, comparativ cu condițiile existente la data reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiții speciale, precum și constatarea rezultatelor și eficacității măsurilor realizate;

e) expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale - procesul de analiză și evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor, în relație cu factorii de risc existenți la locurile de muncă în condiții speciale, comparativ cu condițiile existente la data reîncadrării precedente a locurilor de muncă în condiții speciale, pe baza raportului medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor evidențiată și de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie, luând în considerare și măsurile de securitate și sănătate în muncă.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale se realizează în baza următoarelor criterii: Reviste (1)

a) existența activităților pentru care se solicită reevaluarea, nominalizate în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) existența hotărârii privind menținerea avizului de încadrare în condiții speciale de muncă, referitoare la activitățile prevăzute la lit. a) și la locurile de muncă prevăzute la lit. c), pentru care se solicită reevaluarea;

c) existența locurilor de muncă pentru care au fost menținute avizele de încadrare în condiții speciale, la unitățile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare;

d) existența, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a cel puțin unuia dintre factorii de risc identificați în procedura precedentă de reevaluare pentru care a fost menținut avizul de încadrare în condiții speciale; Reviste (1)

e) identificarea prezenței efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor evidențiate prin cazuri de boli profesionale declarate și/sau boli legate de profesiune, datorate factorilor de risc prevăzuți la lit. d), în perioada care a trecut de la ultima reevaluare efectuată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare; această identificare trebuie să se facă prin intermediul evidențelor existente, cum ar fi registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale și raportul medicului de medicina muncii al unității solicitante pentru locurile de muncă prevăzute la lit. c), cu excepția efectelor datorate expunerii profesionale la factori de risc cancerigeni și pneumoconiogeni. Reviste (1)

(2) Menținerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale se realizează în condițiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care nivelurile de expunere se încadrează în limitele prevăzute de legislația din domeniul securității și sănătății în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit, cu excepția expunerii la factori de risc cancerigeni și pneumoconiogeni.

(4) În cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale raportate/înregistrate sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea la factorii de risc prevăzuți la alin. (1) lit. d), criteriul de la alin. (1) lit. e) se consideră neîndeplinit, cu excepția efectelor datorate expunerii profesionale la factorii de risc cancerigeni și pneumoconiogeni.

Art. 4. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4)

(1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale include parcurgerea, în ordinea cronologică indicată, a următoarelor etape:

a) nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii și/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție ori cu reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, prioritate având reprezentanții lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, și medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate;

b) efectuarea expertizei tehnice definite la art. 2 lit. d), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), și completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) efectuarea expertizei medicale definite la art. 2 lit. e), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), și completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) și depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

Art. 5. -

(1) În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiții speciale, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înființează, prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale, denumită în continuare Comisie.

(2) Comisia este formată din:

a) doi reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, din care unul consilier juridic;

b) trei reprezentanți ai Ministerului Sănătății, din care unul consilier juridic;

c) un reprezentant al Inspecției Muncii;

d) un reprezentant al Casei Naționale de Pensii Publice.

(3) Comisia se constituie în cadrul Inspecției Muncii, instituție care asigură și secretariatul acesteia, și funcționează pe baza regulamentului aprobat prin ordinul comun prevăzut la alin. (1).

(4) În cazul reevaluării locurilor de muncă în condiții speciale cu expunere profesională la radiații ionizante, din Comisie va face parte și un reprezentant al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, desemnat prin ordin al președintelui instituției menționate.

(5) Comisia stabilește, prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare în condiții speciale de muncă a locurilor de muncă, pentru activitățile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, de la unitățile solicitante.

(6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordinul comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente:

a) cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unității, adresa sediului social, codul unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, numărul și data avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, secția/atelierul/locul de muncă pentru care se solicită reevaluarea și adresa aferentă, specificul activității pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, pozițiile ocupate din anexele nr. 2 și, după caz, anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de contact;

b) expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în copie;

c) expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c), în copie;

d) copia avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale;

e) copia autorizației de utilizare/funcționare valabilă, eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, după caz;

f) copia hotărârii de menținere a avizului de încadrare a locurilor de muncă vizate, în condiții speciale;

g) tabelul cu monitorizarea măsurilor luate de unitățile ce au locuri de muncă încadrate în condiții speciale, care trebuie să conțină cel puțin informațiile din anexa nr. 1;

h) tabelul cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă încadrate în condiții speciale, care trebuie să conțină cel puțin informațiile din anexa nr. 2.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnare de către angajatorul solicitant.

(3) În scopul protecției lucrătorilor, angajatorul solicitant va depune la secretariatul Comisiei, suplimentar față de documentele care să certifice îndeplinirea criteriilor de la art. 3 alin. (1), măsurile de prevenire și protecție, precum și măsurile de supraveghere a sănătății lucrătorilor, având la bază și cele două expertize efectuate, măsuri evidențiate în tabelele prevăzute la anexele nr. 1 și 2.

Art. 7. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) În urma analizării cererii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, Comisia hotărăște menținerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale.

(2) Hotărârea de menținere/respingerea a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale se emite în 4 exemplare, din care:

a) două exemplare se transmit angajatorului;

b) un exemplar se transmite la Casa Națională de Pensii Publice;

c) un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei.

Art. 8. -

(1) Angajatorul are obligația să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (2), un exemplar al acesteia, precum și, în cazul menținerii avizului, lista cuprinzând persoanele prevăzute la art. 2 lit. b).

(2) Începând cu data emiterii hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (2), angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obținut menținerea avizului de încadrare în condiții speciale de muncă nu mai au temei legal pentru încadrarea lucrătorilor în condiții speciale de muncă.

(3) Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, transformare, preluare sau alte situații similare privind transferul locurilor de muncă, și-au schimbat sediul social și denumirea ori și-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanșa procedura de reevaluare numai pentru locurile de muncă pentru care există o hotărâre de menținere a avizului de încadrare în condiții speciale, dacă aceste locuri de muncă îndeplinesc criteriile pentru care a fost menținută încadrarea în condiții speciale.

(4) Locurile de muncă pentru care au fost menținute avizele de încadrare în condiții speciale, la unitățile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, pentru care nu este declanșată procedura de reevaluare potrivit prezentei hotărâri, se consideră a fi fără aviz de încadrare în condiții speciale de muncă, angajatorii nemaiavând temei legal pentru încadrarea lucrătorilor în condiții speciale de muncă după data prevăzută la art. 13 alin. (1).

Art. 9. -

Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Cheltuielile ocazionate de litigiile în care Comisia are calitate procesuală se suportă din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Sănătății și, după caz, al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează în baza unei metodologii proprii care va include și vizitarea locului de muncă, respectiv evaluarea in situ, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont", Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani și/sau laboratoarele de igiena radiațiilor din cadrul direcțiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, după caz, și care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituții/autorități.

(2) Concluziile expertizei tehnice trebuie să confirme sau să infirme dacă:

a) la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea se desfășoară activități prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) în mediul de muncă persistă cel puțin un factor de risc dintre acei factori de risc care au stat la baza menținerii avizului de încadrare în condiții speciale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare;

c) rezultatele/eficacitatea măsurilor realizate au/a condus la îmbunătățirea condițiilor de muncă.

(3) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcțiile județene de sănătate publică - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă în baza unei metodologii proprii care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituții/autorități. În situația în care direcția județeană de sănătate publică nu are încadrat niciun medic de medicina muncii, expertiza medicală se efectuează de către centrul regional de sănătate publică din Institutul Național de Sănătate Publică la care direcția de sănătate publică este arondată.

(4) Expertizele prevăzute la alin. (1) și (3) cuprind concluziile expertizei și măsurile ulterioare necesare pentru monitorizarea riscurilor și pentru supravegherea sănătății lucrătorilor.

(5) Tabelul prevăzut în anexa nr. 1 se întocmește și se completează de către angajator împreună cu cei care efectuează expertiza tehnică.

(6) Tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se întocmește și se completează de către angajator împreună cu cei care efectuează expertiza medicală.

Art. 12. -

Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale se suportă de către angajatorul solicitant.

Art. 13. -

(1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale până la data de 30 iunie 2018.

(2) Comisia are obligația analizării dosarelor depuse de angajatori și emiterii hotărârii de menținere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018.

(3) Cererile adresate autorităților/instituțiilor, în vederea efectuării expertizelor necesare reevaluării locurilor de muncă prevăzute de prezenta hotărâre, se vor depune, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de data prevăzută la alin. (1).

Art. 14. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Reviste (1)

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat
p. Ministrul sănătății,
Corina Silvia Pop,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 924.

ANEXA Nr. 1

TABEL
cu monitorizarea măsurilor luate de unitățile ce au locuri de muncă în condiții speciale de muncă

Nr. crt. Loc de muncă/activitate FR 1 FR 2 VLE (legislație) VE determinate Măsuri de prevenire și protecție stabilite Obs.
Denumirea măsurii Termen de realizare
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumirea coloanelor și semnificația acestora:

0 numărul curent;

1 loc de muncă în condiții speciale, prevăzut la art. 2 lit. a)/activitate, pentru care se solicită reevaluarea;

2 FR 1 - factorii de risc care au stat la baza acordării/menținerii avizului de încadrare în condiții speciale;

3 FR 2 - factorii de risc care stau la baza solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, potrivit prezentei hotărâri;

4 valori limită de expunere pentru factorii de risc din coloana 3, stabilite de legislația în vigoare;

5 valorile de expunere determinate pentru factorii de risc din coloana 3, la data efectuării expertizei;

6-7 măsuri de prevenire și protecție stabilite în vederea monitorizării riscurilor;

6 denumirea măsurii;

7 termenul de realizare a măsurii respective;

8 observații.

Angajator,
. . . . . . . . . .
Echipă experți
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

TABEL
cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă în condiții speciale

Nr. crt. Loc de muncă/activitate FR 2 BP BPL Măsuri stabilite de prevenire și protecție Obs.
Denumirea măsurii Termen de realizare
0 1 2 3 4 5 6 7

Denumirea coloanelor și semnificația acestora:

0 numărul curent;

1 loc de muncă în condiții speciale, prevăzut la art. 2 lit. a)/activitate, pentru care se solicită reevaluarea;

2 FR 2 - factorii de risc care stau la baza solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, potrivit prezentei hotărâri;

3 boli profesionale existente la data reevaluării actuale a locului de muncă în condiții speciale;

4 boli legate de profesiune existente la data reevaluării actuale a locului de muncă în condiții speciale;

5-6 măsuri stabilite în vederea reducerii efectelor FR asupra stării de sănătate;

5 denumirea măsurii;

6 termenul de realizare a măsurii respective;

7 observații.

Angajator,
. . . . . . . . . .
Echipă experți
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noi reguli privind reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale
Grupa I de muncă asimilată condițiilor speciale de muncă. Valorificarea stagiului asimilat la stabilirea sau recalcularea pensiilor
;
se încarcă...