Guvernul României

Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică centrală din 20.12.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament-cadru se aplică structurilor administrației publice centrale prevăzute în anexa nr. VII și în cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) autoritățile publice, inclusiv cele autonome și agențiile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate și instituțiile prefectului, unitățile bugetare de subordonare centrală, precum și compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții;

b) autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului.

(2) În înțelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) spor pentru condiții de muncă - compensație financiară a riscurilor, acordată personalului care își desfășoară activitatea în condiții de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiții grele de muncă sau condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare;

b) condiții de muncă vătămătoare - totalitatea situațiilor care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității;

c) condiții de muncă periculoase - totalitatea situațiilor în care personalul își desfășoară activitatea în mediul de muncă unde există factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică;

d) condiții deosebit de periculoase - totalitatea situațiilor în care personalul din instituțiile publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor își desfășoară activitatea, în condiții de TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii și medicină legală, precum și corespunzător activității specifice din laboratoarele sanitare și pentru siguranța alimentelor;

e) condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare - totalitatea situațiilor în care angajatul își desfășoară activitatea în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.

Art. 2. -

(1) Beneficiază de sporul pentru condiții de muncă următoarele categorii de personal, angajate în administrația publică centrală:

a) funcționari publici;

b) personal contractual.

(2) Prezentul regulament-cadru se aplică și personalului prevăzut la pct. B de la cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, angajat în unitățile sanitare subordonate autorităților administrației publice locale.

Art. 3. -

(1) Categoriile de personal prevăzute la cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

(2) Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puțin doi factori de risc din cei prevăzuți la art. 5, astfel cum se prevede în:

a) buletinele de determinare, eliberate în condițiile legii;

b) buletinele de expertizare, eliberate în condițiile legii de către direcțiile de sănătate publică sau Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" - București.

Art. 4. -

(1) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la art. 3 alin. (1) și (2) se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare și/sau de expertizare a locurilor de muncă, s-a avut în vedere cel puțin unul dintre următoarele criterii:

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;

b) existența unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective;

c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă;

d) riscul de îmbolnăvire și accidentare determinat de depășiri ale noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitarea unor funcții și sisteme ale organismului.

(2) În vederea acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin. (1) se solicită determinarea și/sau expertizarea locurilor de muncă ori de câte ori intervin modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.

(3) Buletinele de determinare și/sau de expertizare a locurilor de muncă conțin informații cu privire la:

a) aplicarea tuturor măsurilor posibile de normalizare a condițiilor de muncă și la funcționarea normală a tuturor instalațiilor de protecție a muncii;

b) numărul de factori de risc, dintre cei prevăzuți la art. 5.

Art. 5. -

La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:

a) existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;

d) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;

e) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă;

f) existența unor condiții de muncă ce pot duce la uzura prematură a organismului;

g) existența factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică;

h) intensitatea de acțiune a factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică.

Art. 6. -

Personalul din instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament, de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 1-3 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Personalul din cadrul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și comisariatul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, care își desfășoară activitatea în teritoriul rezervației, beneficiază și de un spor de izolare, potrivit notei din anexa nr. VIII, cap. I lit. H lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază și de sporuri specifice pentru condiții de muncă, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VII, la cap. II art. 10 lit. b) -e) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, în cadrul autorităților prevăzute la cap. II lit. F - lit. H și J din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia și de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. I art. 2 alin. (1) lit. b) și c) din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiții deosebit de periculoase și, după caz, sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă, în funcție de locul de muncă ocupat, tuturor funcționarilor publici și personalului contractual din instituția respectivă sau numai unora dintre aceștia.

Art. 11. -

Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă și în limita maximă a sporurilor, prevăzute de prezentul regulament- cadru.

Art. 12. -

Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiții deosebit de periculoase și, după caz, sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă pentru activitatea desfășurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu.

ANEXA Nr. 1 la regulamentul-cadru

Mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală

Articol unic. -

Pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la cap. I și cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală, în funcție de numărul de factori de risc întruniți, este următoarea:

a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;

b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;

c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru.

ANEXA Nr. 2 la regulamentul-cadru

Mărimea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală

Articol unic. -

Pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția personalului din administrația publică locală, în funcție de numărul de factori de risc întruniți, este următoarea:

a) spor de la 6,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;

b) spor de la 3,1% până la 6% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;

c) spor de până la 3% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru.

ANEXA Nr. 3 la regulamentul-cadru

Condițiile de acordare a sporurilor personalului din Administrația Publică Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Art. 1. -

Personalul din instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază și de următoarele categorii de sporuri:

I. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase determinate de boli cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, de activități de anatomie patologică, de necropsie și de medicină legală, corespunzător activității efective desfășurate în aceste condiții, precum și corespunzător activității specifice din institutele veterinare și laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București - de până la 75%;

A) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de la 25% până la 75%, - se acordă pentru:

1) personalul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordinea acesteia care participă efectiv în campaniile de prevenire și combatere a TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze și alte asemenea boli, epizootii sau zoonoze, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau decizie a directorului executiv/directorului, după caz;

2) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în care se desfășoară efectiv activități de anatomie patologică, necropsie și medicină legală;

3) personalul care desfășoară nemijlocit activități în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologice, biologie moleculară, parazitologie, micologie, microbiologie, histopatologie și toxicologie, din cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București;

4) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul incintei de biosecuritate sau lucrează nemijlocit cu agenți zoonotici vii care produc boli grave, cum ar fi rabie, gripa aviară, bruceloză, TBC, în cadrul institutelor veterinare, respectiv din cadrul laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București;

5) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din aparatul propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordinea acesteia, altul decât personalul prevăzut la pct. 2), care desfășoară activități de necropsie și medicină legală și/sau desfășoară activități de eutanasiere a animalelor bolnave.

B) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de la 25% până la 50% - se acordă pentru:

1) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologie, biologie moleculară, parazitologie, micologie și microbiologie;

2) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții în domeniul histopatologiei și al toxicologiei;

3) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la TBC;

4) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la bruceloza bovină, ovină și porcină;

5) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze și alte asemenea boli;

6) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la epidemiologie, monitorizare și monitorizare boli, sănătatea animalelor, monitorizarea și controlul produselor farmaceutice, produselor biologice și al altor produse de uz veterinar, respectiv cu atribuții privind diagnosticul bolilor la animale;

7) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la siguranța alimentelor și furajelor;

8) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu atribuții referitoare la reziduuri și contaminanți.

C) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de la 25% până la 40% - se acordă pentru:

1) personalul din cadrul structurilor de specialitate din institutele veterinare - respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, altul decât cel prevăzut la lit. A) și B);

2) personalul care îngrijește animalele din biobază, care participă la incinerarea cadavrelor și a materialelor cu risc sporit de contagiune și șoferii de pe ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini și/sau personalul de pe șalupele utilizate în activități specifice, altul decât cel prevăzut la lit. A) și B).

II. Sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității - de până la 35%;

A) Sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 23% până la 35% - se acordă pentru:

1) personalul care își desfășoară activitatea în structurile privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea publică veterinară, protecția animalelor și a mediului înconjurător, identificarea și înregistrarea animalelor, coordonarea institutelor veterinare, monitorizarea și controlul produselor farmaceutice, produselor biologice și al altor produse de uz veterinar, ecarisarea teritoriului și neutralizarea deșeurilor necomestibile provenite de la animale, siguranța alimentelor și furajelor din cadrul aparatului propriu al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților din subordine;

2) personalul care își desfășoară activitatea în circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...