Art 6 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 6. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) afiliat - orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă sau care poate exercita o influență dominantă ori care, ca urmare a asocierii cu o persoană, se află sub influența dominantă a unei alte persoane. Influența dominantă se prezumă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, deține majoritatea capitalului social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor/părților sociale emise sau poate numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;

b) finanțatorii proiectului de parteneriat public-privat - persoanele juridice care pun la dispoziția societății de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligațiilor asumate de partenerul privat și societatea de proiect, în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

c) finanțarea proiectului de parteneriat public-privat - presupune finanțarea investițiilor realizate în cadrul proiectului și finanțarea utilizării bunului sau operării serviciului public ce formează obiectul proiectului;

d) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, care aparține categoriilor prevăzute la art. 8, care și-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;

e) investiții realizate în cadrul proiectului - investiții care au drept obiect realizarea unui bun sau, după caz, lucrări de intervenție și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

f) partener privat - investitorul privat sau asocierea de investitori privați care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;

g) societate de proiect - societate nouă, care se înființează și funcționează sub forma unei societăți pe acțiuni, potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul implementării proiectului și care în cazul parteneriatului public-privat contractual este deținută de către partenerul privat, iar în cazul parteneriatului public-privat instituțional este deținută atât de către partenerul public, cât și de către partenerul privat. Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea de proiect poate avea un singur acționar.

h) proiect public - ansamblul serviciilor aferente activelor de infrastructură publică, prestate de către partenerul privat, și activelor/bunurilor destinate prestării unui serviciu public și/sau operării unui serviciu public, în condițiile prezentei legi;

i) închidere financiară - momentul la care contractul de parteneriat public-privat și contractul de finanțare au fost semnate și toate condițiile suspensive pentru intrarea acestora în vigoare au fost îndeplinite, astfel încât executarea contractului de parteneriat public-privat poate începe;

j) contract de parteneriat public-privat - contractul care respectă cel puțin caracteristicile contractului reglementat potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) și ale art. 3 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 99/2016 și ale art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016;

k) lucrări de intervenție - înseamnă intervenția la construcția existentă, reglementată potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 17^1 "
Art 19 "
;
se încarcă...