Art 32 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 32. -

(1) Contractul de parteneriat public-privat reglementează cel puțin următoarele aspecte:

a) obiectul proiectului realizat în parteneriat public-privat;

b) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;

c) termenele de realizare a lucrărilor;

d) modalitatea sau instrumentele financiare prin care investitorul privat demonstrează pe perioada de execuție a investiției faptul că dispune de resursele financiare necesare pentru realizarea lucrărilor conform graficului de execuție;

e) drepturile constituite în favoarea partenerului privat și a societății de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;

f) drepturile și obligațiile partenerului public, ale partenerului privat și ale societății de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligațiile partenerului privat și ale societății de proiect menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public- privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;

g) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului și modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice și în condițiile prezentei legi;

h) durata contractului;

i) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat;

j) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată;

k) modalitatea de alocare a riscurilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

l) caracteristicile și obiectivele de performanță ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum și indicatorii de performanță a serviciului public ce formează obiectul proiectului;

m) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat și ale societății de proiect;

n) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat și societatea de proiect cu afiliații partenerului privat, astfel cum este prevăzută în documentația de atribuire;

o) garanțiile de bună execuție ce vor fi asigurate de partenerul privat;

p) asigurările ce vor fi încheiate și menținute pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat;

q) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor societății de proiect de către un nou partener privat în condițiile înlocuirii acestuia la propunerea finanțatorilor majoritari ai proiectului;

r) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenținerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, precum și, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

s) răspunderea în solidar a partenerului privat care este acționar al societății de proiect, împreună cu aceasta, pentru orice obligație, sumă datorată, conform obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat public-privat;

ș) cazurile de răspundere contractuală potrivit prevederilor lit. s), inclusiv sancțiunile și penalitățile prevăzute la lit. r), care sunt notificate de către partenerul public societății de proiect și partenerului privat, urmând a fi suportate de către societatea de proiect, dacă aceasta are alocări pentru susținerea acestor cheltuieli; în caz contrar, în termen de 30 de zile de la data notificării, acestea fac obiectul unei proceduri de executare silită îndreptată inclusiv asupra partenerului privat;

t) modalitatea de modificare unilaterală a unei anumite părți ale contractului și de denunțare unilaterală a acestuia de către partenerul public;

ț) mecanisme de împărțire a profitului din refinanțare;

u) procedura și limitele subcontractării;

v) cauzele de încetare a contractului și condițiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul contractului de parteneriat public-privat;

w) proceduri de soluționare a litigiilor;

x) orice alte condiții prevăzute de reglementările naționale și europene în domeniul ajutorului de stat, în cazul în care prin contractul de parteneriat public-privat se implementează măsuri de natura ajutorului de stat;

y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, trebuie prevăzute în contractul de parteneriat public-privat.

(2) Contractul de parteneriat public-privat prezintă în anexă cel puțin următoarele:

a) angajamentul irevocabil încheiat în formă autentică de către ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire și care semnează contractul de parteneriat public-privat, prin care acesta își transmite acordul cu privire la mecanismul de înlocuire a partenerului privat prevăzut la art. 28 și prin care se obligă să dea curs acestuia la prima notificare transmisă din partea finanțatorilor proiectului;

b) copia autentificată a contractului de societate și, respectiv, a statutului societății de proiect."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art 17^1 "
Art 19 "
Art 21 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 36 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 43^1 Contravenții și sancțiuni
Art 43^2 Contravenții și sancțiuni
Art 43^3 Contravenții și sancțiuni
;
se încarcă...