Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL VIII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 36. -

(1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg anvelopă prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării.

(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile realizate efectiv.

(3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de gestionare a anvelopelor uzate corespunzătoare cantităților de anvelope introduse pe piața națională pentru care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 37. -

(1) Contribuția pentru introducerea pe piața națională a anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piața națională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic și contribuția stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg.

(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuția = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei,

unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piața națională în anul precedent;

Ob - obligația anuală de gestionare a anvelopelor uzate, stabilită în procente, conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate gestionate în anul de raportare.

Art. 38. -

Obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuți la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilității către persoane juridice legal constituite, conform legislației în vigoare.

Art. 39. -

(1) Obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, prin:

a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităților introduse pe piața națională în anul precedent de către operatorii economici prevăzuți la art. 36, și reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, reciclarea și/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantități de anvelope uzate colectate;

b) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităților introduse pe piața națională în anul precedent de operatorii economici prevăzuți la art. 36, și încredințarea acestora, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refolosește ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică, inclusiv termoenergetic, după caz.

(2) Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate sunt obligați să dovedească îndeplinirea acestora prin documente financiar-contabile și documente justificative, din care să rezulte:

a) cantitățile de anvelope uzate preluate sau colectate de pe piață;

b) cantitățile de anvelope uzate încredințate, în baza unui contract încheiat în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;

c) cantitățile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, precum și metoda utilizată;

d) trasabilitatea anvelopelor uzate prevăzute la lit. a)-c), de la operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deține o instalație de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Pentru a putea fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor de gestionare este necesar ca:

a) anvelopele uzate prevăzute la alin. (2) să fie înregistrate în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare justă, iar evidența gestiunii anvelopelor uzate să fie ținută cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

b) cantitățile de anvelope uzate menționate la alin. (2) lit. b) să facă obiectul unei prestări de servicii, în care prestatorul este operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deține o instalație de incinerare cu recuperare de energie, iar beneficiarul este operatorul economic prevăzut la art. 36 care a optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate. Facturarea serviciilor de valorificare a anvelopelor uzate se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor reglementărilor contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope uzate pentru operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 40. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea în mod individual a obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați:

a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent;

b) să stabilească lunar cantitățile de anvelope preluate/colectate de pe piața națională și încredințate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică termoenergetic, după caz;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piața națională.

Art. 41. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilității către persoane juridice legal constituite, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați:

a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent;

b) să obțină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situația cantităților de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum și metoda utilizată;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 42. -

(1) La data semnării contractului de transferare a responsabilității privind realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevăzuți la art. 36 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la încheierea contractului.

(2) Gestiunea anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 43. -

(1) Operatorii economici care colectează anvelope uzate pentru persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați să menționeze în contracte și în facturi dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

(2) În lipsa mențiunii prevăzute la alin. (1), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate și nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligațiilor de plată.

Art. 44. -

Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic peste obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Prevederi generale
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxelor prevăzute la art 9 alin (1) lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al penalității prevăzute la art 9 alin (1) lit ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al obligației prevăzute la art 9 alin (1) lit ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...