Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 - CAPITOLUL V Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL IV Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare CAPITOLUL VI Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare →

CAPITOLUL V Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 21. -

(1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:

a) care introduc pe piața națională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;

c) care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piața națională;

d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piața națională.

(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare diferenței dintre cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile care au fost preluate de operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

(1) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din PET și din aluminiu;

b) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 21;

d) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), b) și c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operație de valorificare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 21.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (1).

(3) Contribuția se stabilește luând în calcul o singură dată cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuția = Max (a; b; c) * 2 lei,

unde:

Contribuția = contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

a = d + e + f + g + h;

b = (Qt * R - ∑qri);

c = (Qt * V - ∑qvi);

d = Max[(Qmetal * Rmetal - qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)];

e = Max[(Qplastic * Rplastic - qrplastic); (QPET * RPET - qrPET)];

f = (Qlemn * Rlemn - qrlemn);

g = (Qhârtie/carton * Rhârtie/carton - qrhârtie/carton);

h = (Qsticla * Rsticla - qrsticla);

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piața națională;

Qhârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton introdusă pe piața națională;

Qlemn - cantitatea de ambalaje din lemn introdusă pe piața națională;

Qmetal - cantitatea de ambalaje din metal introdusă pe piața națională;

QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piața națională;

Qplastic - cantitatea de ambalaje din plastic introdusă pe piața națională;

Qsticla - cantitatea de ambalaje din sticlă introdusă pe piața națională;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21;

qrAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din aluminiu;

qrhârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din hârtie/carton;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

qrlemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din lemn;

qrmetal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din metal;

qrPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din PET;

qrplastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic;

qrsticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din sticlă;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul "i", respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, prin orice operație de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;

Rhârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;

Rlemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;

Rmetal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;

Rplastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;

Rsticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

(4) Cantitățile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, includ și cantitățile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferență are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată într-un an, suplimentar față de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.

(7) Cantitatea de deșeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile globale de valorificare prin reciclare.

(8) Ambalajele reutilizabile și ambalajele de desfacere se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.

(9) Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza înregistrărilor existente în evidențele contabile în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidențiată distinct în documente și care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidențele contabile se face prin atribuirea unei valori juste.

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații, distinct pentru fiecare tip de material:

a) cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională, cantitatea de ambalaje de desfacere distribuite pe piața națională, respectiv cantitatea de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu profesional, pentru prima oară;

b) data introducerii pe piața națională, data primei distribuiri a ambalajelor de desfacere, respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub orice formă, cu titlu profesional sau data consumului/utilizării în activitatea proprie.

(12) La calculul contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt luate în considerare deșeurile de ambalaje generate în afara teritoriului național.

Art. 23. -

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, și le pot îndeplini prin:

a) valorificarea deșeurilor de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv a celor returnate de la beneficiari;

b) colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje de la generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați, administrate numai prin intermediul operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje, în baza unui contract de prestări servicii în care se stipulează în mod expres că tranzacțiile se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje în numele operatorului economic responsabil.

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pe fiecare tip de material pentru:

a) cantitățile de deșeuri de ambalaje generate din activitatea proprie și cantitățile returnate de la beneficiari, care au fost valorificate - exclusiv deșeurile de producție, pe tip de operație de valorificare, inclusiv cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;

b) cantitățile de deșeuri de ambalaje care au fost valorificate în baza contractului prevăzut la alin. (1) lit. b), pe tip de operație de valorificare, distinct pentru cele provenite de la următoarele categorii:

1. generatori de deșeuri;

2. deținători de deșeuri de ambalaje, inclusiv operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru comercializarea deșeurilor de ambalaje;

3. instalații de sortare.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje totale și pe fiecare tip de material pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin alte forme decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie, informațiile privind operatorii economici cu care au încheiat contracte de prestări servicii prevăzuți la art. 23 alin. (1), precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat operațiunea de reciclare sau valorificare.

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21.

Art. 24. -

Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, deșeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, trebuie să fie înregistrate în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, evidența gestiunii deșeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 25. -

(1) Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, în cazul deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23 alin. (1), trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/reciclare, în care prestatorul este operatorul economic autorizat din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și/sau valorificarea deșeurilor de ambalaje, iar beneficiar este operatorul economic prevăzut la art. 23 alin (1);

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile și să fie efectuată în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea respectivelor deșeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuți la art. 23 alin. (1);

c) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje trebuie să se menționeze că încredințarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, precum și datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se îndeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;

d) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale trebuie să se dețină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;

e) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate in interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din țara de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deșeuri;

f) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate in afara Uniunii Europene trebuie să se dețină dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

g) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate, operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operației la care a fost supus materialul de ambalare.

(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1) cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate, respectiv reciclate, de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje care revin operatorilor economici prevăzuți la art. 23 alin. (1).

(3) Operatorul economic prevăzut la art. 23 este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje de la operatorul cu care a încheiat contractul de prestări servicii până la operatorul economic valorificator, prin documentele financiar- contabile și documentele justificative care stau la baza întocmirii situațiilor prevăzute la art. 23.

Art. 26. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantitățile de ambalaje pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale potrivit contractului încheiat;

b) să obțină lunar de la operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situația cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele lui, întocmită conform anexei nr. 3 la metodologie;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje totale și pe fiecare tip de material pentru care a predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale prin contract, cantitățile de deșeuri de ambalaje totale și din fiecare tip de material declarate de operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie ca valorificate prin reciclare, respectiv valorificate prin alte forme decât reciclarea și incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

Art. 27. -

(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuți la art. 26 și operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, numai cantitățile de ambalaje pentru care există obligația de declarare prevăzută la art. 21 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.

(2) La data semnării contractului prevăzut la alin. (1), operatorii economici prevăzuți la art. 26 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la data încheierii contractului.

Art. 28. -

Pentru cantitatea de ambalaje care nu este gestionată prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 22-25.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...