Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Metropolitane de Transport București din 06.12.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Autoritatea Metropolitană de Transport București, denumită în continuare AMTB, înființată potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, este instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care se organizează și funcționează ca instituție publică finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 2. -

(1) AMTB asigură politica privind planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale și pentru transportul naval.

(2) AMTB poate desfășura și alte activități stabilite prin acte normative, în condițiile legii.

Art. 3. -

În realizarea scopului său, AMTB colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu alte ministere, cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organisme române ori străine specializate.

CAPITOLUL II Structura organizatorică și atribuțiile AMTB

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a AMTB este prevăzută în anexa nr. 1. Numărul maxim de posturi este de 80.

(2) În cadrul AMTB funcționează compartimente specializate, care sunt organizate și structurate în funcție de următoarele criterii:

a) rolul și responsabilitățile AMTB prevăzute de lege;

b) volumul, complexitatea și specificul activităților aflate într-un proces evolutiv continuu;

c) caracterul operativ, tehnic și administrativ al activităților desfășurate;

d) nivelul de pregătire necesar și nevoile de specializare/perfecționare ale personalului.

Art. 5. -

Atribuțiile structurilor și compartimentelor specializate ale AMTB se stabilesc prin regulamentul intern, care se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere.

Art. 6. -

Încadrarea cu personal a structurii organizatorice a AMTB se realizează, potrivit legii, în limita numărului maxim de posturi și a cheltuielilor de personal aferente acestora, aprobate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin legile bugetare anuale.

Art. 7. -

Pe lângă atribuțiile principale, prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2011, AMTB desfășoară și următoarele activități specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) elaborează politica de mobilitate, strategia de dezvoltare a transportului public și planul de transport public pentru aria sa de competență, în corelare cu documentele de planificare urbană și teritorială, pe care le supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului;

b) elaborează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și centrale modelele de contracte de servicii publice de transport pentru aria sa de competență și le pune la dispoziția autorităților administrației publice locale și centrale, în vederea îndeplinirii formalităților legale pentru încheierea acestora cu operatorii de transport;

c) își exprimă avizul consultativ în legătură cu contractarea serviciilor de transport public de călători;

d) monitorizează contractele de servicii publice și sesizează autoritățile competente privind abaterile constatate;

e) asigură îndrumarea și perfecționarea angajaților administrațiilor publice și ai operatorilor de transport pentru procesele de organizare, management, contractare și monitorizare a serviciilor de transport public;

f) acordă avizul consultativ pentru activitățile și investițiile din domeniile următoare, ce afectează sfera transportului public de călători:

(i) infrastructura și dotările de transport rutier, pe calea ferată, aerian și naval realizate pe teritoriul zonei de acoperire, inclusiv parcări și terminale intermodale din afara intravilanului municipiului București;

(ii) managementul traficului;

g) colaborează cu structurile de planificare urbană și teritorială din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale prin participare la grupurile de lucru și prin reprezentare în cadrul comisiilor de avizare pentru corelarea dezvoltării și planificării sistemului de transport public din aria sa de competență cu prevederile documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

CAPITOLUL III Personalul AMTB

Art. 8. -

Personalul AMTB se compune din specialiști în domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic și management, angajați în condițiile legii.

Art. 9. -

Drepturile salariale ale personalului AMTB se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător modului de organizare și subordonare al instituției.

Art. 10. -

(1) Personalul AMTB este supus prevederilor regulamentului intern și celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Angajarea personalului se face prin concurs sau examen, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Personalul AMTB este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(4) Atribuțiile și responsabilitățile individuale ale personalului AMTB se stabilesc prin fișa postului, care se aprobă de către directorul general. Fișa postului este anexă la contractul individual de muncă și se semnează de salariat și de șeful ierarhic al acestuia, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV Organele de conducere

Art. 11. -

(1) Conducerea AMTB este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 7 persoane, al cărui președinte este directorul general, astfel:

a) 3 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

b) un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor;

c) un reprezentant al Consiliului General al Municipiului București; și

d) un reprezentant al Consiliului Județean Ilfov.

(2) Președintele consiliului de conducere este directorul general al AMTB și este numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în condițiile legii.

(3) Membrii consiliului de conducere se numesc și sunt revocați din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea instituțiilor menționate la alin. (1).

Art. 12. -

Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, extraordinare și în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. -

(1) Consiliul de conducere îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

b) aprobă regulamentul intern al AMTB;

c) avizează structura organizatorică a AMTB, precum și modificările acesteia;

d) aprobă statul de funcții;

e) aprobă strategia de dezvoltare și de modernizare a AMTB;

f) numește și revocă personalul cu funcții de conducere, la propunerea directorului general al AMTB;

g) aprobă colaborarea cu specialiști din țară și din străinătate și stabilește condițiile de încheiere a contractelor cu aceștia;

h) avizează proiectul de buget al AMTB, în vederea transmiterii spre aprobare potrivit legii;

i) avizează programele de investiții și propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii investițiile ce urmează a se realiza de către AMTB;

j) aprobă încheierea contractelor privind investițiile;

k) aprobă situațiile financiare periodice ale AMTB privind activitatea desfășurată și stabilește măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;

l) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor;

m) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul AMTB;

n) aprobă închirierea bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea AMTB, în conformitate cu reglementările în vigoare;

o) propune scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul AMTB, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

p) aprobă participarea AMTB ca partener în cadrul unor proiecte internaționale, în cooperare cu instituții similare din alte țări, în special din Uniunea Europeană;

q) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a AMTB, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) Consiliul de conducere exercită orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare și funcționare și dispozițiilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 14. -

(1) Consiliul de conducere se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal și direct.

(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajații AMTB de către președintele consiliului de conducere.

Art. 15. -

(1) Directorul general al AMTB îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) conduce activitatea AMTB, având calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile prevăzute de lege;

b) organizează, coordonează și îndrumă activitatea AMTB, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

c) aprobă planul anual de audit intern;

d) angajează și concediază personalul AMTB, potrivit prevederilor legale în materie;

e) aprobă promovarea și sancționarea personalului AMTB, cu respectarea prevederilor legale;

f) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea și revocarea personalului de conducere din cadrul AMTB;

g) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului AMTB la sfârșitul fiecărui an de activitate;

h) aprobă și coordonează implementarea planului anual de formare profesională și perfecționare a personalului propriu;

i) elaborează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul AMTB și le înaintează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru promovare;

j) reprezintă AMTB în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane fizice și juridice publice sau private, cu organismele internaționale în domeniu, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de legislația în vigoare;

k) reprezintă AMTB în relațiile cu mass-media și cu societatea civilă;

l) reprezintă AMTB în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia;

m) exercită orice atribuții care îi revin conform regulamentului de organizare și funcționare, hotărârilor consiliului de conducere, precum și prevederilor legale;

n) asigură pregătirea ședințelor consiliului de conducere și convocarea acestora.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul AMTB.

CAPITOLUL V Patrimoniul și bugetul

Art. 16. -

Bugetul AMTB se avizează de consiliul de conducere și se aprobă în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) Lista bunurilor proprietate privată a statului ce formează patrimoniul inițial al AMTB, constituit prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Ulterior, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, patrimoniul inițial al AMTB va fi completat prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a altor bunuri necesare desfășurării activității, în condițiile legii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...