Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 14

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 86, 88, 89, 90 și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.675 din 19.12.2017,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:

a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;

b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;

c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevăzute în anexa nr. 3;

d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 4;

e) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 5;

f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 6;

g) Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzute în anexa nr. 7;

h) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 8;

i) Declarație privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzute în anexa nr. 9;

j) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 10;

k) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01, prevăzute în anexa nr. 11;

l) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzute în anexa nr. 12;

m) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 2. -

Caracteristicile de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;

f) impozitul pe reprezentanță;

g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;

h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;

i) contribuția asiguratorie pentru muncă;

j) redevențele miniere;

k) redevențele petroliere;

l) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;

m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;

n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;

o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

p) taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;

q) impozit specific unor activități.

Art. 5. -

(1) Contribuția asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora.

(2) Modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

Art. 6. -

Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 și 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) "Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 18 septembrie 2017.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 19 decembrie 2017.

Nr. 3.725.

ANEXA Nr. 1

Anexa la Formularul 010 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarție de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică"

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DENUMIRE
Nr. crt. Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) Nr. contract Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității Dată început contract Dată sfârșit contract Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului
1
2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică"

Depunerea declarației

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către:

- persoanele juridice române;

- asocierile și alte entități fără personalitate juridică;

- deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;

- reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării; declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat.

Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Completarea declarației

I. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1, 2 sau 3, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni/declarației de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni/radiere este completată de către împuternicit/reprezentant legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicit/reprezentant legal se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 4. Forma de organizare

Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.

III. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în funcție de reprezentarea contribuabilului în relațiile cu organul fiscal, prin împuternicit/reprezentant legal, și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal.

IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare

Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...