Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local,

ținând cont de faptul că începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost crescut, fapt ce are un impact semnificativ în derularea contractelor de achiziție publică/sectorială, existând riscul neducerii la îndeplinire a contractelor semnate și reluarea procedurii de atribuire,

luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanță de urgență au fost adoptate în procedură de urgență, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situație constatată din aplicarea practică a acestora,

în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b)."

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înființată, în condițiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

a) funcționează în condiții normale de piață;

b) urmărește obținerea unui profit;

c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activității sale."

3. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b1);".

4. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de autoritățile contractante locale, așa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele aflate în subordinea acestora;".

5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:".

6. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Prin excepție de la prevederile art. 17 și 18, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condițiile art. 7 alin. (5), achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare ori serviciile avute în vedere."

7. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și concursurilor de soluții pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege:

a) instituite printr-un instrument juridic care creează obligații juridice internaționale, precum un acord internațional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislația europeană, în contextul programelor și proiectelor de cooperare teritorială;

b) stabilite de către o organizație internațională.

(2) Autoritățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele."

8. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru structurile autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică care intră sub incidența prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege."

9. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege."

10. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; și

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare."

11. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 68. -

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitația deschisă;

b) licitația restrânsă;

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv;

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă;

g) concursul de soluții;

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;

i) procedura simplificată.

(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:

a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);

b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c)."

12. La articolul 104 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, licitație restrânsă ori procedură simplificată organizate pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;

. . . . . . . . . .

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante."

13. La articolul 109, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Anonimatul este menținut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie, în acest sens nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind obligația publicării prin mijloace electronice a denumirii și a datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terțului susținător."

14. La articolul 111, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 111. -

(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligații:

a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu;

b) de a publica un anunț de atribuire a contractului.

. . . . . . . . . .

(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 și a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale."

15. La articolul 113, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în anunțul de participare simplificat și în documentația de atribuire."

16. La articolul 113, alineatele 12 și 13 se abrogă.

17. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 114. -

Autoritatea contractantă atribuie acordurile- cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 68."

18. La articolul 131 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată;".

19. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...