Parlamentul României

Legea nr. 238/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) prin instituție de credit se înțelege entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;".

2. La articolul I punctul 3, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (4) și alineatul (5) ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante.

..................................................................................................

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcții publice importante sunt, în sensul prezentei legi:

..............................................................................................

(5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt:

a) orice persoană fizică ce se dovedește a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;

b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2)."

3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activității desfășurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care sesizează imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată analizează informațiile primite și sesizează Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirmă primirea sesizării. Pentru persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 lit. k), sesizarea se transmite de către persoana care are suspiciuni că operațiunea ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism."

4. La articolul I punctul 5, alineatul (9) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) și (7) se transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu."

5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

"

61. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Persoanele prevăzute la art. 8 sesizează de îndată Oficiul, atunci când constată că față de o operațiune sau mai multe operațiuni care au fost efectuate în contul unui client există suspiciuni că fondurile au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.»"

6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

"

71. La articolul 6, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(11) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 14 alin. (1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.»"

7. La articolul I punctul 10, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Aplicarea cu bună-credință a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice și/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 8, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

(2) Suspendarea și prelungirea suspendării efectuate cu nerespectarea prevederilor legale și cu rea-credință sau efectuate ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, în condițiile răspunderii civile delictuale și s-a cauzat un prejudiciu, de către Oficiu și de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție atrage răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat."

8. La articolul I punctul 11, litera g) a articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) furnizorii de servicii privind societăți comerciale sau alte entități, alții decât cei prevăzuți la lit. e) sau f), așa cum sunt definiți la art. 2 lit. j);".

9. La articolul I punctul 12, articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real."

10. La articolul I punctul 14, articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Aceleași măsuri vor fi aplicabile, în funcție de risc, cât mai curând posibil, și în cazul clienților existenți."

11. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

"

161. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 13. -

(1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea unei relații de afaceri ori a unei tranzacții ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relației de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacției ocazionale, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.»"

12. La articolul I punctul 18, după alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (11) vor avea acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege."

13. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Oficiul organizează cel puțin o dată pe an seminare de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. La cerere, Oficiul și autoritățile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8."

14. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

"

201. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

«Art. 161. -

(1) Autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.

(2) Dispozițiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a entităților prevăzute la alin. (1).

(3) Componența Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel puțin câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului.

(4) Procedura de autorizare și/sau de înregistrare a entităților prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.»"

15. La articolul I punctul 21, literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine;

b) Garda Financiară și alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară are atribuții inclusiv pentru entitățile care efectuează activități de schimb valutar, cu excepția celor supravegheate de autoritățile prevăzute la lit. a);".

16. La articolul I punctul 21, după alineatul (3) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În exercitarea atribuțiilor de verificare și control, reprezentanții împuterniciți ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau deținute de către persoanele ce fac obiectul controlului și pot reține fotocopii ale acestora pentru a stabili împrejurările privind suspiciunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului."

17. La articolul I punctul 23, după alineatul (21) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"

(22) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea instituțiilor străine care au atribuții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, suspendarea efectuării unei tranzacții care are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, art. 3 alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător, luând în considerare justificările prezentate de instituția solicitantă, precum și faptul că tranzacția ar fi putut fi suspendată dacă ar fi făcut obiectul unui raport privind o tranzacție suspectă transmis de una dintre persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8."

18. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

"

251. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 22. -

(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni:»".

19. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (1) al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) teza a treia, art. 5 alin. (2), art. 81, 82, 9, 91, 92, art. 121 alin. (1), art. 13-15 și la art. 17."

20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanța aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 531 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal."

21. La articolul I, punctul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

35. Articolul 29 se abrogă."

Art. II. -

Prevederile art. 161 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, se aplică la 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 decembrie 2011.

Nr. 238.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...