" | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  
"

Art. II. -

Comitetele de audit intern constituite potrivit prevederilor art. 81***) alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, funcționează începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. -

Pentru atestarea auditorilor interni din entitățile publice, aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică următoarele dispoziții tranzitorii:

1. Auditorii interni în funcție urmează să obțină certificatul de atestare în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente obținerii atestării sunt suportate de angajator, în limita bugetului prevăzut pentru pregătirea profesională.

2. Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (22)****) din Legea nr. 672/2002, cu modificările și completările ulterioare, auditorilor interni din entitățile publice, cu o vechime de cel puțin 5 ani în funcție la data expirării termenului prevăzut la pct. 1., li se recunoaște deținerea competențelor profesionale în domeniul audit intern și în domeniul managementului riscurilor, control intern și guvernanță.

3. După expirarea termenului prevăzut la pct. 1, auditorii interni care nu dețin certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua și superviza misiuni de audit public intern, urmând să desfășoare alte activități cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau să fie transferați în alte compartimente din cadrul entității.

Art. IV. -

După expirarea termenului prevăzut la art. III pct. 1, deținerea certificatului de atestare sau îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (22)****) din Legea nr. 672/2002, cu modificările și completările ulterioare, după caz, constituie cerințe specifice prevăzute în fișele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea funcției de auditor intern în entitățile publice.

Art. V. -

(1) Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include și activitatea de consiliere desfășurată de auditorii interni, prevăzută de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice, se actualizează de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aprobă de Guvern.

(2) Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern se elaborează de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aprobă de Guvern.

(3) Coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public urmează a se realiza în baza normelor care se elaborează de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aprobă de Guvern.

(4) Normele privind înființarea comitetelor de audit intern se realizează de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aprobă de Guvern."

___________

***) Art. 81 a devenit prin renumerotare art. 9.

****) Art. 18 alin. (22) a devenit prin renumerotare art. 20 alin. (4).

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...