Art 9 Organizarea auditului public intern | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea auditului public intern -
Art. 9.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Instituțiile publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei trebuie să constituie un comitet de audit intern pentru a acționa în vederea creșterii eficienței activității de audit public intern.

(2) Comitetul de audit intern cuprinde între 5 și 7 membri, numiți de conducătorul instituției publice centrale, și are următoarea componență:

a) auditori interni cu experiență de minimum 5 ani, 2-3 persoane;

b) specialiști cu vechime de minimum 5 ani care activează în domeniul specific de activitate al instituției publice sau în domeniile-suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2-3 persoane;

c) conducătorul compartimentului de audit public intern.

(3) Auditorii interni nominalizați la alin. (2) lit. a) își desfășoară activitatea în alte instituții publice care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea instituției publice în cauză.

(4) Specialiștii nominalizați la alin. (2) lit. b) își desfășoară activitatea în cadrul instituției publice centrale și nu ocupă funcții de conducere.

(5) Echilibrul decizional în cadrul comitetului de audit intern se asigură prin cooptarea în număr egal a persoanelor nominalizate la alin. (2) lit. a) și b).

(6) Comitetul de audit intern este condus de un președinte, ales cu majoritate simplă de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singură dată; conducătorul compartimentului de audit public intern nu poate îndeplini funcția de președinte.

(7) Regulamentul de organizare și funcționare a comitetului de audit intern este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simplă din voturi.

(8) Secretariatul tehnic al comitetului de audit intern este asigurat de compartimentul de audit public intern din cadrul instituției publice centrale.

(9) Membrii comitetului de audit intern primesc o indemnizație de ședință stabilită în aceleași condiții ca și indemnizația de ședință a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemnizația se suportă din bugetul de stat, prin bugetul instituției publice centrale în cauză.

(10) Comitetul de audit intern se întrunește de două ori pe an, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, numai pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 10 lit. b), d) și f).

(11) La cererea conducătorului instituției publice centrale, președintele comitetului de audit intern va participa la ședințele managementului la vârf, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

(12) Instituțiile publice cu un buget mai mic de 2.000.000.000 lei în cursul unui exercițiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității de audit intern.

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 672/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea auditului public intern
Art 4 Organizarea auditului public intern
Art 5 Organizarea auditului public intern
Art 6 Organizarea auditului public intern
Art 7 Organizarea auditului public intern
Art 8 Organizarea auditului public intern
Art 9 Organizarea auditului public intern
Art 10 Organizarea auditului public intern
Art 11 Organizarea auditului public intern
Art 12 Organizarea auditului public intern
Art 13 Organizarea auditului public intern
Art 14 Desfășurarea auditului public intern
Art 15 Desfășurarea auditului public intern
Art 16 Desfășurarea auditului public intern
Art 17 Desfășurarea auditului public intern
Art 18 Desfășurarea auditului public intern
Art 19 Desfășurarea auditului public intern
;
se încarcă...