Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 844/2011 privind sancționarea Societății Comerciale Multiexpert Asig - Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul ședinței din data de 27 septembrie 2011, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială "Multiexpert Asig - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 111, sc. A, et. 1, ap. 10, județul Vaslui, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu numărul de ordine J37/552/31.08.2006, cod fiscal 18979506/2006, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare RBK-370/26.10.2006, reprezentată de către domnul Iulian Crețu în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

Societatea nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia contractului de muncă al conducătorului executiv și copiile contractelor de mandat ale administratorilor, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 16 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu deține un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în conformitate cu cerințele legale, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a transmis în format electronic raportările aferente anului 2010 și trimestrului IV 2010 și nu a transmis în format letric raportările aferente trimestrului II 2010 și în format letric și electronic pe cele ale trimestrelor I și II 2011.

Societatea a transmis cu întârziere în format electronic raportările aferente trimestrului II 2010 și în format letric raportările anuale 2009, raportările trimestrului IV 2010, în format letric și electronic raportările aferente trimestrelor IV 2009 și III 2010, precum și pe cele ale semestrului I 2010, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a transmis cu întârziere raportarea privind taxa de funcționare aferentă trimestrului IV 2009 și nu a transmis raportările aferente trimestrelor II, III și IV 2010 și trimestrelor I și II 2011, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei/persoanelor desemnată(e) cu responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și politicile, procedurile și mecanismele adecvate în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, fiind încălcate prevederile art. 5 alin. (1) și (10) și art. 6 alin. (1) și (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a transmis numele și funcția persoanei desemnate cu responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale privind sancțiunile internaționale, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) și (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009, ceea ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. -

Se sancționează Societatea Comercială "Multiexpert Asig - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 111, sc. A, et. 1, ap. 10, județul Vaslui, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu numărul de ordine J37/552/31.08.2006, cod fiscal 18979506/2006, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare RBK-370/26.10.2006, cu interzicerea temporară a exercitării activității, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, până la data la care societatea va transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informații și documente care să permită efectuarea controlului dispus prin Decizia nr. 616 din 7 septembrie 2011.

Art. 2. -

(1) Pe toată perioada de interzicere a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activității de negociere și încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștința clienților săi interzicerea activității de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. -

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială "Multiexpert Asig - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării acesteia executarea măsurii sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu

București, 21 noiembrie 2011.

Nr. 844.

;
se încarcă...