Parlamentul României

Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

Modificări (2), Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (4), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (4)

Fostele cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, care au fost îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparații morale și materiale, potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Determinarea calității de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, se face la cererea persoanelor interesate, de câte o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale, respectiv al Ministerului Administrației și Internelor, denumite în continuare comisii. Practică judiciară (1)

(2) Componența comisiilor prevăzute la alin. (1) și regulamentul de organizare și funcționare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, respectiv al ministrului administrației și internelor, la propunerea structurii de resurse umane, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (2)

(3) Comisiile sunt obligate să se pronunțe asupra cererilor, în termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarelor cuprinzând actele prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, printr-o hotărâre motivată.

(4) Împotriva hotărârilor comisiilor, persoanele în cauză pot face contestație, potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Practică judiciară (1)

(1) Se consideră cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, persoanele care au fost trecute în rezervă sau direct în retragere, indiferent de gradul avut în momentul respectiv, pentru unul dintre următoarele motive:

a) convingerile moral-politice și religioase ale cadrului militar ori apartenența politică a soției sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;

b) statutul social rezultat din ocupația soției cadrului militar sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;

c) starea materială a cadrului militar, a soției sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;

d) existența în străinătate a unor rude ale cadrului militar sau ale soției acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv;

e) deținerea de către rudele cadrului militar sau ale soției acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, a unor funcții importante la nivel de demnitar, înainte de instaurarea regimului comunist;

f) existența unor rude ale cadrului militar sau ale soției acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate;

g) efectuarea de studii sau specializări, de către cadrul militar, în alte țări decât Uniunea Sovietică;

h) refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist Român;

i) atitudini sau manifestări considerate ostile regimului comunist;

j) considerente etnice.

(2) Sunt considerate cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, și persoanele care au solicitat trecerea în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(3) Nu pot avea calitatea de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cei care: Practică judiciară (1)

a) de bunăvoie au depus cerere de trecere în rezervă, cu excepția celor care fac dovada, în condițiile dreptului comun, că au fost forțați prin amenințare și presiune de autoritățile comuniste să solicite trecerea în rezervă;

b) au fost îndepărtați din armată pentru alte motive decât cele prevăzute la alin. (1);

c) au desfășurat activități în slujba unor puteri străine, îndreptate împotriva țării;

d) au fost condamnați pentru infracțiuni contra păcii și omenirii;

e) au îndeplinit funcții politice în armată. Modificări (1)

(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (3) sunt constatate după stabilirea calității de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cel în cauză este obligat să restituie sumele încasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum și contravaloarea facilităților de care a beneficiat având această calitate.

(5) Dovedirea situațiilor prevăzute la alin. (1) se face de persoanele în cauză cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege, în condițiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

(6) Pentru cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptățiți nu posedă livret militar ori alte acte oficiale sau nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistenței sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea persoanelor prevăzute la art. 1 se stabilește de comisiile de reconstituire cu martori, în condițiile prevăzute de lege și de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea comisiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, pot fi înaintate în gradul următor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2), li se acordă o indemnizație reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obținerii calității de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată. Modificări (3)

(3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către structurile financiar-contabile ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor, pe baza hotărârilor pronunțate de comisii. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2), care nu au calitatea de veteran de război, beneficiază de asistență medicală gratuită în toate instituțiile medicale civile de stat sau militare și de medicamente gratuite, atât pe perioada tratamentelor ambulatorii, cât și pe timpul spitalizării, precum și de scutirea de la plata abonamentelor de telefon și de radioteleviziune.

Art. 6. -

Beneficiază de prevederile prezentei legi și persoanele care se repatriază și își stabilesc domiciliul în România, dobândind și cetățenia română, precum și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.

Art. 7. - Practică judiciară (2)

Soția supraviețuitoare a fostului cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, dacă nu s-a recăsătorit, primește jumătate din indemnizația reparatorie lunară prevăzută la art. 4 alin. (2).

Art. 8. - Modificări (1)

Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare județene sau la cele ale sectoarelor municipiului București, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

Dispozițiile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, și fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din comandamentele și unitățile de jandarmi și grăniceri, în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.

Art. 10. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice introduce modificările corespunzătoare în structura bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi.

(2) Plata drepturilor prevăzute de prezenta lege se face începând cu anul bugetar 2012, în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul ordonatorilor principali de credit care asigură aplicarea prezentei legi.

Art. 11. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 29 noiembrie 2011.

Nr. 226.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...