Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, precum și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (21), Puneri în aplicare (7), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice și a nivelului cheltuielilor de administrare și întreținere aferente unităților locative administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,

în contextul problemelor actuale de pe piața imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri și terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie să plătească impozite inclusiv pentru clădirile atribuite, în baza legii, demnitarilor sau instituțiilor publice finanțate integral ori parțial de la bugetul de stat, dacă aceste clădiri sunt în domeniul privat al statului,

luând în considerare imperativul desfășurării unei activități economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activități și destinații care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurându-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare întreținerii și reparării locuințelor de protocol și a obiectivelor din baza materială de reprezentare și protocol, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru susținerea cărora nu sunt prevăzute în anul bugetar curent sumele de bani necesare în bugetele beneficiarilor de drept,

ținând seama de existența în cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor unități locative în clădiri în care există și apartamente având un alt regim juridic, situație care se reflectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităților comune, precum și în aplicarea unor tarife ale chiriei diferențiate între ocupanții unor unități locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului București, într-un număr de peste 400 de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect tariful chiriei și recuperarea cheltuielilor neplătite de beneficiarii unităților locative din aceste clădiri,

apreciind că susținerea creșterii economice se poate realiza și pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziționeze o locuință și că această intervenție legislativă de urgență este justificată de stringența atragerii unor surse de finanțare pentru construcția de locuințe,

ținând cont de faptul că din vânzarea unor imobile proprietate privată a statului și care nu mai prezintă eficiență economică se pot crea fonduri bănești care pot fi folosite pentru susținerea unor obiective de investiții la nivel național,

în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Condițiile pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Art. 1. - Jurisprudență

Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică clarificată și nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Din sumele obținute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (2). Modificări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele obținute din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), se fac venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor. Modificări (3), Derogări (2)

(3) Sumele obținute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziția acesteia.

Art. 3. -

(1) Vânzarea imobilelor se realizează prin licitație deschisă cu strigare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Nu pot participa la licitație persoanele care au datorii față de R.A.-A.P.P.S. provenite din chirii neachitate sau din folosirea imobilului fără titlu legal la data înscrierii la licitație, constatate potrivit legii. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) În vederea vânzării imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabilește prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decât prețul de piață determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și selectați de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislației în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât prețul de piață.

(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.

Art. 5. -

R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operațiuni:

a) ține evidența imobilelor care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență;

b) stabilește prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4;

c) organizează licitația deschisă cu strigare, în condițiile legii, și îndeplinește toate procedurile de vânzare prevăzute de prezentul capitol;

d) verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către persoanele care s-au prezentat la licitație.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Terenul aferent construcției vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și a cărui situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcției, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(2) Prețul de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și selectați de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislației în vigoare, și valoarea de inventar a imobilului. Modificări (1)

(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit și de către persoanele fizice sau juridice străine, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituția României, republicată, și în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine.

(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcției vândute poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obținute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunțul de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 5 lit. a).

(2) Anunțul de vânzare va cuprinde:

a) adresa poștală, descrierea și datele de identificare ale imobilului supus vânzării;

b) locul, data și ora începerii licitației deschise cu strigare;

c) numele, prenumele și numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relații privind dosarul de prezentare, garanția și taxa de participare la licitație;

d) prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4.

(3) Anunțul de vânzare se publică într-un cotidian local și într-un cotidian național de largă circulație și se afișează la sediul și pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte de data desfășurării licitației deschise cu strigare.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Licitația deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă a fost prezentată cel puțin o ofertă.

(2) Licitația se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric.

(3) În cazul în care licitația a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit prețul de pornire al licitației, urmează a se organiza a doua licitație.

(4) În cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează nicio ofertă, pentru imobilul în cauză se va organiza o nouă licitație, în condițiile art. 3.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Contestațiile referitoare la desfășurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatului licitației deschise cu strigare și se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 10. -

(1) La vânzarea fiecărui imobil, R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de vânzare și la prețul obținut.

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obținute din vânzarea imobilelor, dispozițiile art. 2 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se face în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor sau de la data soluționării definitive și irevocabile a contestațiilor, după caz. Modificări (1)

(2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general.

Art. 12. -

(1) Plata prețului se face în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate. Modificări (1)

(2) În situația în care prețul nu a fost plătit, iar contractul a fost desființat prin rezoluțiune, conform dispozițiilor alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase la vânzare din nou, prin licitație deschisă cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile și să preia obligațiile din contractele de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum și orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză. Jurisprudență

(2) În situația în care au fost realizate lucrări de investiții la imobilul supus vânzării, se va evidenția separat și valoarea acestora.

(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a prețului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligația de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiții valoarea rămasă neamortizată a acestora și păstrează sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor proprii numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) lucrările de investiții au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b) lucrările de investiții au fost executate pe baza unor autorizații de construire, în condițiile legii.

(4) Sumele rămase se virează la bugetul de stat în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică neclarificată, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 3, pot fi vândute, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, numai după clarificarea situației juridice a acestora.

(2) Lista imobilelor care pot fi vândute în condițiile alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Măsuri pentru reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. și pentru modificarea unor acte normative Modificări (1)

Art. 15. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.

Art. 16. -

(1) Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.

(2) Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, a anexelor și terenului în suprafață de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum și a terenului în suprafață de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari.

Art. 17. -

Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziția nr. 1 se modifică parțial și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren
- mp -
1. Complexul Scroviștea - compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure, și terenul aferent din Scroviștea, șos. București-Ploiești km 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov 25.618.000,00

2. La anexa nr. 3, poziția nr. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren
- mp -
29. Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21

3. La anexa nr. 3, pozițiile nr. 2, 59, 60, 62, 63, 67, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 52 și imobilul din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, nou introdus, cu număr M.F. 99.657, se abrogă.

4. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziția nr. 61 se introduc șapte noi poziții, pozițiile nr. 62-68, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.
Denumirea imobilului și adresa Teren
- mp -
62. Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din Scroviștea, șos. București-Ploiești km. 32, județul Ilfov -
63. Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov 48.085.00
64. Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 25.364,20
65. Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov 12.271,90
66. Vila nr. 10 cu anexe: Casa Țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov 14.771,10
67. Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 27.412,60
68. Clădire sediu administrativ, construcții grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov 2.127,00

5. La anexa nr. 4, după poziția nr. 311 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 312 și 313, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren
- mp -
312. Teren și cale de transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova 643,12
313. Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova 22.289,50

6. La anexa nr. 4, după poziția nr. 65 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 651-653, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren
- mp -
651. Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu terenul aferent, din Neptun-Mangalia, județul Constanța 16.627,45
652. Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța 13.233,18
653. Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18

7. La anexa nr. 4, după poziția nr. 766 se introduc opt noi poziții, pozițiile nr. 7661-7668, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.
Denumirea imobilului și adresa Teren
- mp -
7661. Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1 541,14
7662. Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21
7663. Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 602,15
7664. Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1 291,78
7665. Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 1 1.354,01
7666. Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2 983,00
7667. Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74
7668. Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București 1.076,13

Art. 18. -

Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Numerele de inventar 20.348 - parțial, 20.351 și 99.657 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Nr. inventar MFP, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 Denumirea și descrierea imobilului
1. 20.348 Complex Scroviștea compus din: 4 vile, Club bazin, corp gardă, corp administrativ, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent Clădiri și construcții speciale în general pe parter, parțial cu subsol sau P+1E, cu structuri din beton armat monolit sau zidărie portantă Sc = 21.045,445 mp, Sd = 27.359,079 mp, S teren = 25.618.000 mp
2. 20.351 Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1, cu teren în suprafață de 10.047,21 mp Casa de oaspeți, Sc = 659,95 mp, Administrat S parțial + P parțial + garaj parțial, S teren = 10.047,21 mp
3. 99.657 Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București, cu teren în suprafață de 1.076,13 mp Clădire S + P + 1E Sc = 514,54 mp, S teren = 1.076,13 mp

2. Numerele de inventar 20.366, 20.360, 20.361, 20.363, 20.364, 150.286, 121.254, 147.156, 20.370, 120.964, 121.256, 20.318, 20.351, 145.398, 20.400, 20.402, 20.333, 152.239 și 99.657 se abrogă.

Art. 19. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pozițiile nr. 3, 10, 18, 19, 21, 22 și 23 se abrogă.

2. Poziția nr. 12 va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Imobilul Subunitatea
12. Complexul Scroviștea compus - din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent din Scroviștea, șos. București-Ploiești km 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov, cu teren aferent în suprafață de 25.618.000,00 mp Sucursala Agrosilvică și de Agrement Scroviștea

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. -

Procedurilor de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.

Art. 21. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art. 22. -

Litigiile cu privire la desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenta instanțelor de contencios administrativ.

Art. 23. -

(1) Terenurile aferente construcțiilor cu destinație turistică, pe care, potrivit planurilor urbanistice generale, nu se pot edifica construcții, la solicitarea cumpărătorului imobilului pot fi concesionate de către R.A.-A.P.P.S. pe toată durata existenței construcției, în condițiile legii, iar veniturile obținute din concesionare se fac venit la bugetul de stat.

(2) Cumpărătorii imobilelor cu destinație turistică și ale căror terenuri au intrat în categoria celor prevăzute la alin. (1) au obligația să mențină destinația turistică a imobilului pe durata existenței acestuia.

(3) În cazul în care cumpărătorul încalcă dispozițiile alin. (2), R.A.-A.P.P.S. va proceda la obligarea cumpărătorului de a readuce imobilul la destinația turistică și la plata de daune-interese, la sesizarea organului de specialitate al administrației publice centrale cu competențe în domeniul turismului.

Art. 24. -

Lista imobilelor care pot fi vândute conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 25. -

Până la data semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, imobilele care fac obiectul vânzării vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. -

Se exceptează de la aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență reședințele oficiale, precum și baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, stabilită potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 126/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. -

La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) În situația în care R.A.-A.P.P.S. nu poate asigura locuință de serviciu persoanelor prevăzute la alin. (1), acestea pot închiria locuințe în condițiile pieței imobiliare.

(4) Ordonatorii principali de credite sunt autorizați să aprobe plata din bugetul instituțiilor pe care le conduc, în limita sumei prevăzute la art. 3 alin. (1), pe bază de documente justificative, către persoanele prevăzute la alin. (1)."

Art. 28. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 29. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă capitolul II "Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S." și capitolul III "Dispoziții tranzitorii și finale" din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum și art. I1 și art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2008.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 25 noiembrie 2011.

Nr. 101.

ANEXA Nr. 1 (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010)

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică
la care se transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului
Aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București Ministerul Afacerilor Externe Regia Autonomă
"Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat"
Suprafață teren - 1.076,13 mp, suprafața construită - 514,54 mp,
Nr. inventar Ministerul Finanțelor Publice: 99.657

ANEXA Nr. 2

LISTA
imobilelor care trec din proprietatea publică în proprietatea privată a statului

Nr. crt. Poziția
din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005,
cu modificările și completările ulterioare
Nr. inv. MEF Denumirea și descrierea imobilelor care se transmit
din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
Teren aferent
- mp -
0 1 2 3 4
1 1 20.348 parțial Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din
Scroviștea, Șos. București-Ploiești km 32, județul Ilfov
-
2 2 20.366 Teren Rustica - Cramă conținând livezi, vii, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov 48.085,00
3 59 20.360 Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov
Clădire parter. Structură zidărie portantă
Sc = 557,5 mp
S teren = 25.364,20 mp
25.364,20
4 60 20.361 Vila nr. 1B cu terenul aferent din str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, județul
Ilfov, sat Snagov
Clădire parter. Structura zidărie portantă. Sc = 514 mp
S teren = 12.271,9 mp
12.271,90
5 62 20.363 Vila nr. 10 cu anexe: Casa țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov
Clădire S+P+1E și anexe pe parter. Structură beton armat monolit și zidărie. Sc = 2.648,2 mp. S teren = 14.771,10 mp
14.771,10
6 63 20.364 Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul aferent din Str. Nufărului, nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov
Clădire S+P+1E. Structură beton armat monolit. S teren = 27.412,6 mp
27.412,60
7 67 150.286 Clădire sediu administrativ, construcție grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov 2.127,00
8 15 121.254 Teren și cale transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul
Prahova
643,12
9 16 147.156 Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova
Ansamblu de două clădiri și piscină:
Corp A - 2S+P+M+ET+8, Corp B - 2S+P+M, Piscină S+M, S teren = 22.289,50 mp
22.289,50
10 22 20.370 Imobil Centrul de conferințe Club Bazin, din Neptun-Mangalia, județul Constanța
Clădire S+P, structura din beton armat monolit și zidărie
Sc = 2.998 mp. S teren = 16.627,45 mp
16.627,45
11 24 120.964 Complex Doina - hotel + restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța
Construcție P + 5, 3 corpuri, S. tot = 18.597,80 mp, Sc = 5.124,5 mp.
S teren =13.233,43 mp
13.233,18
12 25 121.256 Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18
13 27 20.318 Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu
(fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1, București
Valoare ambientală, Sc = 172,75 mp, S+P+1E + garaj
S teren = 541,14 mp
541,14
14 29 20.351 Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1
Casa de oaspeți, Sc = 659,95 mp, administrat
S parțial+P parțial + garaj parțial. S teren = 7.506,82 mp
10.047,21
15 33 145.398 Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1
Clădire P+1 Casa de oaspeți
602,15
16 35 20.400 Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1
Clădire S+P+1 Casa de oaspeți. S teren = 291,78 mp
291,78
17 36 20.402 Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1
Clădire S+P+1 Casa de oaspeți. S teren = 1.354,01 mp
1.354,01
18 37 20.333 Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, strada Batiștei nr. 24A, sectorul 2
Monument (fosta casa Marmorosch-Blank) Clădire Sp+P+1, Sc = 501 mp
S teren = 983 mp
983,00
19 52 152.239 Teren situat in București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74
20 Intrare nouă 99.657 Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București
Clădire S+P+1E, Sc = 788 mp
1.076,13

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

LISTA
imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului și adresa Teren aferent rămas
- mp -
SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA
1 2 Vila Pod - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, județul Ilfov 544,00
2 3 Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, județul Ilfov 5.510,00
3 4 Legătură rutieră între palat și Vila Pod, comuna Snagov, județul Ilfov -
4 8472 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 6.533,10
5 Teren Rustica - Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov. 48.085,00
6 Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 25.364,20
7 Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 12.271,90
8 Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 14.771,10
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
9 11/1 Teren aferent Hotelului și restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii nr. 10, județul Brașov 410,05
10 11/2 Teren aferent Hotelului și restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii nr. 10, județul Brașov 2.656,75
11 12 Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, județul Brașov 2.792,06
12 13 Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament cu terenul și anexele aferente din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, județul Covasna 22.798,00
13 14 Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal, str. M. Săulescu nr. 71, județul Brașov 240,00
14 15 Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, județul Covasna 482,67
15 18 Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, județul Prahova 104,01
16 19 Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, județul Prahova 1.403,64
17 21 Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, județul Prahova 1.407,14
18 23 Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniușului nr. 3, județul Prahova 1.607,00
19 24 Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, județul Prahova 319,00
20 25 Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia 491,13
21 Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova 22.289,50
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
22 33 Vila â09"Belvedere'" - corpul B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, județul Caraș-Severin 4.544,20
23 35 Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, județul Sibiu 1.211,00
24 40 Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, județul Caraș-Severin 7.651,00
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
25 43 Pepiniera din Eforie Nord, județul Constanța 8.710,04
26 44 Complex restaurant "Dunărea" împreună cu hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor din Neptun-Olimp, județul Constanța 14.798,84
27 45 Vila "Mărul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cota indiviză din 4.163,40
28 45 Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cota indiviză din 4.163,40
29 49 Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 4.384,69
30 50 Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie și ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, județul Constanța 5.910,92
31 51 Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 609,76
32 52 Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 4.815,09
33 52 Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 4.815,09
34 53 Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 5.413,74
35 53 Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 5.413,74
36 54 Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 3.946,65
37 55 Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 7.313,04
38 56 Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 1.970,37
39 58 Teren de tenis și teren de minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), județul Constanța 14.414,35
40 59 Vila "Egreta", Mamaia, județul Constanța, S. construită = 170,83 mp -
41 60 Vila "Cerna", Mamaia, județul Constanța, S. construită = 173,20 mp -
42 61 Imobil Restaurant + săli de conferință "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 8.299,64
43 65 Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, județul Constanța 6.972,18
44 405 Imobil și garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraș Constanța, județul Constanța 531,38
45 Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța 13.233,18
46 Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
47 71 Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie nr. 54-56, județul Cluj 2.437,00
48 74 Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, Str. Libertății nr. 1, județul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu
12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creștere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrășat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar; magazie cereale 1000 t; centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz suprafață 2000 mp; depozit îngrășăminte; pătule circulare pentru porumb; remize mașini + tractoare; atelier mecanic; șopron îngrășăminte chimice; platformă betonată; împrejmuire beton
41.562,00
49 78 Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 camere), Cluj, județul Cluj 32,38
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
50 79 Hotelul și restaurantul "Gloria" cu construcțiile anexe și terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, județul Suceava 5.021,00
51 81 Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău 1.130,00
52 Casa de oaspeți "Brădet" cu construcții anexe și terenul aferent din Suceava, Str. Brădetului nr. 1, județul Suceava 15.105,00
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
53 86 Imobil și garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1, București; parțial 1.747,51
54 89 Imobil-parțial str. Constantin Mille nr. 17, sectorul 1, București 138,08
55 90 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, București, parțial 738,01
56 91 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, București, parțial 944,68
57 101 Imobil (66,86%) - parțial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, București, parțial 2.190,00
58 106 Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1, București, parțial 1.111,00
59 114 Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 351,01
60 120 Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 95,88
61 121 Apartament str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București 38,25
62 123 Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, București -
63 124 Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, București 12,30
64 129 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, București 8,40
65 130 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, București 9,30
66 132 Imobil Str. Crângului nr. 6 și garaj, sectorul 1, București 232,00
67 135 Apartament Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, ap. 14, sectorul 1, București 7,28
68 139 Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București 6,32
69 146 Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, București 244,58
70 149 Imobil și garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, București 189,10
71 150 Apartament str. Av. Teodor Iliescu nr. 72, parter, ap. 1, sectorul 1, București 113,73
151
152
Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care: 3.458,00
72 517 Apartament nr. 6, et. 2 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,96 mp și boxa nr. 6 - subsol Su = 7,58 mp -
73 516 Apartament nr. 3, et. 1 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 219,80 mp și boxa nr. 1 - subsol Su = 10,25 mp -
74 515 Apartament nr. 2, parter din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,45 mp și boxa nr. 2 - subsol Su = 10,40 mp -
75 154 Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff nr. 22, et. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală
de 6.672,23 mp
76 155 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală
de 10.054,00 mp
77 156 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală
de 10.054,00 mp
78 157 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală
de 10.054,00 mp
79 158 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală
de 10.054,00 mp
80 159 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală
de 10.054,00 mp
81 519 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, București 58,98
82 161 Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, București 10,75
83 162 Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, București 92,60
84 163 Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sectorul 1, București 4,15
85 164 Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 8,20
86 165 Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București 31,01
87 166 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 5, București cotă indiviză din S. totală de 434,84 mp
88 167 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, București cotă indiviză din S. totală de 434,84 mp
89 168 Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 6,26 mp
90 169 Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 6,26 mp
91 172 Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 și garaj, sectorul 2, București 193,28
92 173 Apartament și garaj bd. Mărăști nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, București 152,00
93 178 Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București 1,02
94 180 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 11, parter, ap. 2 și garaj, sectorul 1, București 1,15
95 181 Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 și garaj, sectorul 1, București 3,95
96 182 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 353,41
97 184 Apartament str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, București 102,23
98 185 Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, București 29,16
99 186 Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, București 51,67
100 187 Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, București 140,38
101 189 Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, București 68,15
102 190 Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 70,71
103 192 Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, București 18,92
104 193 Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2, București 7,40
105 194 Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, București 1,76
106 196 Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, București 30,81
107 197 Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, București 22,70
108 199 Apartament str. Av. Gh. Stâlpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2, ap. 12 și garaj, sectorul 1, București 18,20
109 200 Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 1, București 290,00
110 201 Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, București 28,61
111 204 Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, București 185,81
112 205 Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, București 255,72
113 207 Teren str. Șipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, București 8,00
114 208 Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 și garaj, sectorul 1, București 20,70
115 210 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 1.677,59
116 833 Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, București 1.268,88
117 211 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 11,50
118 336 Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, București 11,51
119 212 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, București 11,50
120 213 Apartament str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, București 36,56
121 215 Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, București 1.138,52
122 218 Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sectorul 1, București 562,04
123 219 Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, București 940,49
124 220 Teren Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2, București 1.986,00
125 221 Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 5, București -
126 224 Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 5, București 62,69
127 225 Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, et. 3, sectorul 1, București 14,50
128 226 Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București 20,25
129 227 Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, București 12,00
130 228 Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, București 46,60
131 229 Teren aferent ap. 3, situat în str. Obedenaru nr. 19, et. 1, sectorul 5, București 100,00
132 230 Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 50,00
133 231 Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, București 13,00
134 232 Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, București 57,00
135 233 Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, București 130,00
136 234 Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 20,00
137 237 Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureșan nr. 29, et. 1, sectorul 1, București 38,00
246 Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, București, din care: 306,13
138 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București
139 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, București
140 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, București
141 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, București
142 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, București
143 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, București
144 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, București
145 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, București
146 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44, sectorul 1, București
147 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, București
148 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, București
149 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, București
150 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, București
151 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, București
152 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, București
153 241 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, București
154 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, București
155 242 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, București
156 243 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 57, sectorul 1, București
157 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58 sectorul 1, București
158 244 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, București
159 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, București
160 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, București
161 245 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, București
162 bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, București
163 253 Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, București 9,00
164 704 Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, București 10,60
165 254 Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București 8,97
166 255 Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București 10,85
167 256 Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București 10,85
168 268 Teren aferent imobil str. Avram Iancu nr. 8, sectorul 2, București 4,79
169 270 Mansardă - imobil str. Alex. Phillipide nr. 15, sectorul 2, București -
170 275 Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, București 103,97
171 276 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 11,00
172 277 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București 10,00
173 278 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București 10,00
174 279 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București 10,00
175 280 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, București 7,00
176 283 Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 55,13
177 284 Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 32,89
178 285 Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 99,69
179 299 Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, București 550,00
180 302 Imobil - parțial, str. Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, București, parțial 813,20
304 Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, București, din care: 685,18
181 str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, București
182 str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, București
183 305 Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, București 629,40
306 Imobil - parțial fără spațiul de la et. 2 și 3 din Calea Dorobanților nr. 87, sectorul 1, București, din care: -
184 Calea Dorobanților nr. 85-87, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București
185 Calea Dorobanților nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, București
186 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 1, ap. 1 sectorul 1, București
187 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 4, ap. 4 sectorul 1, București
188 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București
189 Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, București
307 Imobil - parțial, fără ap. 1 și 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București, din care: 897,57
190 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spațiu comercial, sectorul 2, București
191 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, București
192 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, București
193 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, București
194 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București
195 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București
196 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București
197 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București
198 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București
199 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București
200 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București
201 str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București
313 Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, București, din care: 480,00
202 bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta, sectorul 3, București
203 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București
204 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București
205 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București
206 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București
207 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București
208 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București
209 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București
210 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București
211 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, București
212 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, București
213 bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, București
214 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București
215 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București
216 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București
217 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București
218 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, București
219 bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, București
220 320 Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, București 9,01
221 327 Imobil și garaj str. Școala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, București 1.517,38
222 328 Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, București 452,56
223 332 Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, București 1.625,72
224 333 Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, București 33,71
225 340 Imobil și garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, București 826,6
226 347 Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București 20,35
348 Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care: 602,00
227 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5, sectorul 1, București
228 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București
229 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București
230 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
231 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, București
232 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București
233 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București
234 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București
235 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București
236 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București
237 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, București
238 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11, sectorul 1, București
239 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, București
240 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, București
241 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București
242 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București
243 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, București
244 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, București
245 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București
246 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, București
247 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, București
248 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, București
249 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, București
250 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, București
251 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, București
252 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, București
253 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, București
254 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, București
255 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, București
256 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, București
257 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, București
258 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, București
259 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, București
260 bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, București
261 357 Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, București 22,00
262 358 Apartament nr. 3, situat în imobilul Str. Călărașilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, București 163,65
263 362 Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, București 87,71
264 369 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București 134,40
265 370 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București 230,85
266 371 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București 114,92
267 372 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 141,75
268 373 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București 112,43
269 374 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București 137,61
270 375 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București 113,73
271 376 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2, ap. 11, sectorul 1, București 57,14
272 377 Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59, corp A+B+C, sectorul 1, București 5,05
273 378 Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, București 719,00
274 382 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, București 8,46
275 383 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 11,91
276 384 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 14,16
277 380 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București 11,86
278 385 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 14,04
279 386 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București 11,75
280 387 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București 14,07
281 286 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București 11,75
282 388 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București 14,02
283 389 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București 11,96
284 287 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București 15,02
285 390 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București 11,88
286 288 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, sectorul 1, București 12,12
287 391 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17, sectorul 1, București 15,82
288 395 Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, București 8.248,00
400 Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, București, din care: 368,20
289 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, București
290 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, București
291 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, București
292 str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, București
293 str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București
294 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, București
295 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București
296 str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București
401 Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, București, din care: 1.377,90
297 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, București
298 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, București
299 str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, București
300 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București
301 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București
302 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București
303 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, București
304 str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, București
305 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București
306 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București
307 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, București
308 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, București
309 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, București
310 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, București
311 str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, București
312 403 Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 10, sectorul 2, București 95,00
313 404 Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 4, sectorul 2, București 24,00
314 406 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, București 15,03
315 407 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, București 47,66
316 408 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, București 53,61
317 409 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, București 53,61
318 410 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, București 56,02
319 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, București 56,21
320 411 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, București 55,90
321 412 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, București 55,74
322 413 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, București 56,00
323 414 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, București 56,60
324 415 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, București 34,00
325 416 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, București 35,32
326 417 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, București 28,65
327 422 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, București 31,07
328 423 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, București 32,92
329 424 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, București 41,73
330 426 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, București 41,73
331 427 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, București 35,01
332 323 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, București 39,89
333 428 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, București 34,91
334 293 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București 42,16
335 418 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, București 34,60
336 419 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, București 38,46
337 420 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, București 35,45
338 421 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, București 41,98
339 429 Terasă și cameră de serviciu, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, terasă și cameră de serviciu, sectorul 2, București 10,11
340 430 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, București 29,84
341 441 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, București 25,82
342 289 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București 26,78
343 290 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 37,43
344 445 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, București 36,19
345 446 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, București 26,19
346 291 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București 34,96
347 322 Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București 35,55
348 447 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, București 26,19
349 431 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, București 34,96
350 432 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, București 35,76
351 433 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, București 31,41
352 434 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, București 39,97
353 435 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, București 32,70
354 436 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, București 29,49
355 437 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, București 36,87
356 438 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, București 36,24
357 439 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, București 30,09
358 440 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, București 40,44
359 442 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, București 32,78
360 443 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, București 38,76
361 444 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, București 36,33
362 Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P, sectorul 2, București
363 448 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, București 23,10
364 449 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, București 41,53
365 292 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București 32,39
366 294 Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 54,40
367 450 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, București 32,39
368 451 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, București 54,59
369 452 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, București 36,63
370 453 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, București 54,63
371 454 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, București 38,56
372 455 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, București 55,35
373 456 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, București 33,98
374 457 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, București 51,56
375 458 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, București 32,39
376 459 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, București 53,34
377 321 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București 45,99
378 460 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, București 39,83
379 461 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București 72,70
380 462 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București 76,36
381 463 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București 83,36
382 464 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 74,36
383 465 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București 82,79
384 466 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 76,10
385 467 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București 82,74
386 468 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București 74,05
387 469 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București 84,15
388 470 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București 69,26
389 471 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București 82,16
390 472 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București 74,72
391 296 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București 88,75
392 295 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, București 73,81
393 473 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, București 82,30
394 474 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, București 75,35
395 475 Cameră serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, București 6,34
396 476 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, București 67,17
397 477 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, București 72,43
398 478 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 77,17
399 479 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 74,73
400 480 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București 76,67
401 481 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 76,48
402 482 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București 76,88
403 483 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București 69,44
404 297 Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București 76,98
405 484 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București 74,42
406 485 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București 79,94
407 486 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București 76,05
408 487 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București 75,08
409 488 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 15, sectorul 1, București 75,79
410 489 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 16, sectorul 1, București 76,32
411 490 Apartament, str. Eminescu nr. 56, et. 2, ap. 2, sectorul 1, București 434,28
491 Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, București, din care: 1.076,92
412 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 2, București
413 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 2, București
414 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București
415 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București
416 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București
417 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București
418 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București
419 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București
420 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București
421 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București
422 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București
423 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București
424 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București
425 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, București
426 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17, sectorul 2, București
427 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18, sectorul 2, București
428 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, București
429 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, București
430 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, București
431 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, București
432 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, București
433 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, București
434 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, București
435 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, București
436 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, București
437 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, București
438 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, București
439 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, București
440 str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, București
441 494 Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, București 440,60
442 495 Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, București 8,29
443 497 Teren, str. Grigorescu E. nr. 16, sectorul 1, București 233,00
444 498 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, București 20,13
445 499 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, București 17,89
446 500 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, București 25,61
447 501 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, București 17,89
448 502 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, București 25,61
449 503 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, București 20,13
450 504 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, București 17,89
451 505 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, București 25,61
452 247 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, București 17,88
453 248 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, București 25,61
454 249 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, București 20,12
455 250 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, București 20,12
456 251 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, București 18,12
457 252 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, București 25,22
458 512 Apartament, str. Kiseleff nr.14, ap. 4, sectorul 1, București 132,87
459 513 Imobil, str. Kiseleff nr. 16, sectorul 1, București 2.695,00
460 514 Imobil, str. Kiseleff nr. 18, sectorul 1, București 2.317,00
461 Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, București 467,00
462 521 Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, București 55,38
522 Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, București, din care: 1.120,93
463 șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
464 șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
465 524 Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, București 10,93
466 528 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, București 23,79
467 530 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, București 17,88
468 531 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, București 21,27
469 532 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, București 19,15
470 533 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, București 18,70
471 534 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, București 17,88
472 535 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, București 19,15
473 536 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 25, sectorul 1, București 18,70
474 538 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, București 19,15
475 539 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, București 21,27
476 540 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, București 18,70
477 541 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, București 17,88
478 542 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, București 21,27
479 543 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, București 19,15
480 544 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, București 18,70
481 545 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, București 17,88
482 546 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, București 18,70
483 547 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, București 19,15
484 548 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, București 12,51
485 549 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, București 19,15
486 550 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, București 18,07
487 527 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, București 12,32
488 556 Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 271,40
489 557 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, București 27,36
490 558 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, București 13,19
491 559 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, București 24,41
492 560 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, București 27,13
493 561 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, București 13,41
494 563 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, București 24,60
495 564 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, București 27,12
496 565 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, București 13,33
497 566 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, București 29,90
498 567 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, București 23,96
499 568 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, București 24,49
500 569 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, București 13,29
501 571 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, București 24,14
502 574 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, București 29,83
503 575 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, București 25,64
504 577 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, București 13,47
505 579 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, București 22,70
506 580 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, București 23,22
507 581 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, București 22,60
508 582 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, București 22,77
509 583 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, București 23,22
510 584 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, București 22,74
511 585 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, București 22,42
512 586 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, București 23,27
513 587 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, București 22,88
514 588 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, București 22,41
515 589 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, București 23,22
516 590 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, București 22,74
517 591 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, București 22,21
518 592 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, București 23,30
519 593 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, București 22,76
520 594 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, București 22,43
521 595 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, București 23,25
522 596 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, București 22,64
523 597 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, București 22,48
524 598 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, București 23,08
525 599 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, București 22,83
526 600 Teren, str. Mirea G. nr. 11, sectorul 1, București 7,90
603 Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C, sectorul 1, București, din care 617,94
527 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1, sectorul 1, București
528 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, București
529 str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, București
530 str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, București
531 606 Imobil (45% din teren, Corp C1 și garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, București 151,70
614 Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, București, din care: 412,35
532 str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, București
533 str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București
534 str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București
535 str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, București
536 str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, București
618 Imobil, str. Pitar Moș nr. 10, sectorul 1, București, din care: 535,00
537 str. Pitar Moș nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1, București
538 str. Pitar Moș nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1, București
539 str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
540 str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
541 str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București
542 str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București
543 str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București
544 str. Pitar Moș nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București
545 str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București
546 str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București
547 str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București
548 str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București
620 Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, București, din care: 1.012,00
549 Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, București
550 Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, București
551 Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
552 Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
553 Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București
554 Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București
555 Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București
556 Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București
557 Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București
558 Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București
559 Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București
560 Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București
561 Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București
623 Imobil, Str. Polonă nr. 35, sectorul 1, București, din care: 1.480,00
562 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 1, București
563 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 1, București
564 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București
565 Str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București
566 Str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București
567 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București
568 Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București
569 Str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, București
570 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, București
571 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, București
572 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, București
573 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București
574 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, București
575 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București
576 Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, București
577 628 Imobil și garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 2, București 445,00
578 629 Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, sectorul 1, București 1.756,74
579 633 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, București 14,21
580 634 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, București 7,33
581 635 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, București 7,49
582 636 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, București 14,79
583 637 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, București 7,46
584 638 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, București 7,60
585 639 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, București 17,92
586 640 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, București 14,79
587 641 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, București 7,46
588 642 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, București 7,60
589 643 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, București 17,92
590 644 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, București 7,46
591 645 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, București 7,60
592 646 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, București 7,46
593 647 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, București 7,61
594 648 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, București 6,91
595 651 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, sectorul 1, București 51,55
596 652 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, sectorul 1, București 41,95
597 653 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, sectorul 1, București 53,33
598 654 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, sectorul 1, București 45,36
599 655 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, sectorul 1, București 44,77
600 656 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, sectorul 1, București 56,31
601 657 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, sectorul 1, București 46,10
602 658 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, sectorul 1, București 41,30
603 659 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, sectorul 1, București 52,64
604 660 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, sectorul 1, București 49,70
605 662 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, sectorul 1, București 52,56
606 663 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, sectorul 1, București 44,61
607 665 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, sectorul 1, București 53,95
608 666 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, sectorul 1, București 41,20
609 667 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, sectorul 1, București 51,27
610 668 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, sectorul 1, București 43,48
611 669 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, sectorul 1, București 51,32
612 670 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, sectorul 1, București 45,35
613 671 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, sectorul 1, București 26,09
614 672 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, sectorul 1, București 16,62
615 673 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, sectorul 1, București 25,96
616 674 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, sectorul 1, București 23,86
617 675 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, sectorul 1, București 21,36
618 676 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, sectorul 1, București 27,61
619 677 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, sectorul 1, București 21,45
620 678 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, sectorul 1, București 28,10
621 679 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, sectorul 1, București 27,33
622 680 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, sectorul 1, București 20,92
623 681 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, sectorul 1, București 25,18
624 682 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, sectorul 1, București 22,21
625 684 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, sectorul 1, București 22,11
626 685 Teren, Str. Romana nr. 2, sectorul 1, București 4,26
690 Imobil și garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, sectorul 2, București (fără ap. 7), din care: 1.680,37
627 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, București
628 str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, București
629 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București
630 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, București
631 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București
632 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, București
633 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București
634 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, București
635 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, București
636 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București
637 str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, București
638 693 Imobil și garaj, str. Șonțu Gh. nr. 11, sectorul 1, București 1.465,00
639 694 Imobil și garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1, București 550,07
640 699 Imobil și garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, București 215,00
641 709 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, București 9,16
642 257 Apartament str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București 6,48
643 710 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, București 8,23
644 711 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 13, sectorul 2, București 8,23
645 712 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, București 6,48
646 713 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, București 6,48
647 714 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, București 7,01
648 715 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, București 6,21
649 716 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, București 6,48
650 720 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, București 7,01
651 722 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, București 6,23
652 258 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 49, sectorul 2, București 8,23
653 259 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 52, sectorul 2, București 6,28
654 723 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 53, sectorul 2, București 8,23
655 260 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, București 8,23
656 261 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, București 8,23
657 262 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, București 6,63
658 263 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 64, sectorul 2, București 6,28
659 264 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, București 6,69
660 265 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, București 6,63
661 266 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, București 6,65
662 267 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 72, sectorul 2, București 6,28
663 729 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, București 8,23
664 732 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, București 8,23
665 733 Imobil și garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, București 358,00
666 741 Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, București 34,11
667 742 Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parțial 359,96
668 746 Terenul din București, str. J.L.Calderon nr. 16, sectorul 2 150,42
669 758 Garaj cu terenul aferent din București, Str. Heleșteului nr. 22A, sectorul 1 405,07
670 760 Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3 235,00
671 763 Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, București 48,00
672 766 Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N, et. 3, sectorul 1, București 7,86
673 773 Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bl. 8, parter, sectorul 1, București (115,00 mp) -
674 782 Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, București, (Su=126,80 mp) -
675 847 Imobil, garaj cu teren aferent situat în București, actual str. D-tru Orbescu (fost str. Pictor
Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2
382,40
676 Imobil - parțial cu terenul aferent din București, str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.334,50
677 Construcție situată în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 - VIP Lipscani -
678 Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1 541,14
679 Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,25
680 Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1 1.354,01
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI
681 784 Teren cu barăci de depozitare în aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, București 619,00
682 785 Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București 14.987,00
683 786 Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, și anexe: C1 Club Sc=3.457,20 mp, C2 Clădire Sc=246,80 mp, C3 Punct control Sc=3,40 mp, C4 Casetă tablou electric Sc= 2,10 mp, C5 Debarcader Sc= 43,40 mp 16.010,60
684 788 Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan nr. 1A, sectorul 1, București 4.200,00
685 792 Anexă puț apă Vila nr. 5 și teren aferent, Str. Florilor nr. 111A, comuna Snagov, județul Ilfov 196,00
686 793 Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov 133,50
687 796 Anexă Vila nr. 14 și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 81,35
688 802/1 Complexul "Muntenia", str. Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov, format din: Restaurant "Muntenia" - Hotel Muntenia și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent 11.403,91
689 803 Construcții anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, județul
Ilfov
6.615,27
690 804 Teren aferent anexa 1 și anexa 2 la Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44B, comuna
Snagov, județul Ilfov
3.513,92
691 805 Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov 3.181,50
692 809 Anexă și teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 3.894,00
693 812 Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul
Ilfov
2.705,00
694 813 Anexă și teren Vila nr. 42 din Str. Narciselor nr. 4B, comuna Snagov, județul Ilfov 962,00
695 814 Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din Str. Merilor nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov 206,00
696 815 Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov 3.972,00
697 816 Anexele nr. 49 și 50 cu terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov 475,00
698 819 Teren aferent Vila nr. 59 din Str. Lalelelor nr. 5B, comuna Snagov, județul Ilfov 198,00
699 826 Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni nr. 2, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov 864,10
700 830 Anexa Vila nr. 90 și teren aferent din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov 1.320,00
701 831 Teren din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov 5.000,00
702 840 Club social din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, oraș
Voluntari
8.546,70
703 841 Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, oraș
Voluntari
623,70
704 842 Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, oraș
Voluntari
494,70
705 843 Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, oraș
Voluntari
733,80
706 845 Teren aferent imobil Casa de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1 262,73
707 774/1 Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: sediul administrativ (birouri) ferma pentru creșterea și îngrășarea porcilor, fabrica de nutrețuri combinate, depozite, din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov 156.909,00
708 774/2 Teren cu construcțiile aferente din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov 156.909,00
709 776/2 Sere incinta principală și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București 214.704,77
710 776/3 Bloc locuințe salariați și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București 1.699,88
711 777 Bloc locuințe G6 în zona Aviației cu terenul aferent din str. Av. Alex. Șerbănescu nr. 4-6, sectorul 1, București (fără ap. 4) 714,80
Modificări (13), Respingeri de neconstituționalitate (1)
Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului și adresa Teren aferent rămas
- mp -
IMOBILE PROPRIETATE PROPRIE A REGIEI
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
2 Imobil și teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, sectorul 3, București, din care: 248,00
1 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București
2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București
3 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București
4 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București
5 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București
6 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București
7 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București
8 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București
9 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, București
10 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, București
11 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, București
12 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București
13 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București
14 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București
15 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București
16 3 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București 1.202,91
17 4 Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, București 7,38
18 5 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 1, București 8,97
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF
19 8 Teren comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov 16.895,32
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
20 12 Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe R.A.-A.P.P.S." din Neptun, județul
Constanța
237,66
21 13 Imobil - construcții "Centrul Internațional de Conferințe Neptun" din Neptun, județul Constanța -
SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
22 14 Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă și conductă alimentare gaze, terasă acoperită -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...