Sistemul internațional de înregistrare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Sistemul internațional de înregistrare

ARTICOLUL 16 Registrul internațional

1. Un registru internațional va fi instituit pentru înregistrarea:

(a) garanțiilor internaționale, a garanțiilor internaționale potențiale și a drepturilor și garanțiilor necontractuale înregistrabile;

(b) cesiunilor și cesiunilor potențiale de garanții internaționale;

(c) achizițiilor de garanții internaționale prin subrogarea legală sau convențională conform legislației în vigoare;

(d) notificărilor privind garanțiile naționale; și

(e) subordonărilor de garanții la care se face referire în oricare dintre subparagrafele precedente.

2. Pot fi instituite diferite registre internaționale pentru diferite categorii de bunuri și drepturi conexe.

3. În scopurile prezentului capitol și ale capitolului V, termenul "înregistrare" include, acolo unde este cazul, o modificare, prelungire sau o radiere a înregistrării.

ARTICOLUL 17 Autoritatea de supraveghere și organismul de înregistrare

1. Va exista o autoritate de supraveghere așa cum este prevăzut prin protocol.

2. Autoritatea de Supraveghere:

(a) va înființa sau lua măsuri pentru înființarea Registrului internațional;

(b) va numi sau va demite responsabilul organismului de înregistrare, dacă nu este prevăzut altfel în protocol;

(c) în cazul în care se schimbă responsabilul organismului de înregistrare, se va asigura că toate drepturile necesare pentru funcționarea efectivă continuă a Registrului internațional îi vor reveni sau vor fi transmisibile noului responsabil;

d) după consultarea cu statele contractante, va stabili sau va aproba reglementările de aplicare a protocolului privind funcționarea Registrului internațional și va asigura publicarea acestuia;

(e) va stabili procedurile administrative prin care se pot înainta plângeri către Autoritatea de Supraveghere privind funcționarea Registrului internațional;

(f) va supraveghea organismul de înregistrare și funcționarea Registrului internațional;

(g) la solicitarea organismului de înregistrare, îi va acorda asistență acestuia așa cum consideră oportun Autoritatea de Supraveghere;

(h) va stabili și va revizui periodic structura tarifară a serviciilor și a facilităților oferite de către Registrul internațional;

(i) va face tot ceea ce este necesar pentru a asigura existența unui sistem electronic eficient de înregistrare pe bază de notificări în vederea implementării obiectivelor prezentei convenții și ale protocolului; și

(j) va raporta periodic statelor contractante cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale în conformitate cu prezenta convenție și cu protocolul.

3. Autoritatea de Supraveghere poate încheia orice acord necesar pentru îndeplinirea funcțiilor sale, inclusiv orice acord prevăzut în articolul 27 alineatul 3.

4. Autoritatea de supraveghere va deține toate drepturile de proprietate asupra bazelor de date și a arhivelor Registrului internațional.

5. Organismul de înregistrare asigură funcționarea eficientă a Registrului internațional și îndeplinește funcțiile care i-au fost atribuite prin prezenta convenție, prin protocol și prin reglementări.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Domeniul de aplicare și prevederi generale
Constituirea unei garanții internaționale
Modalități de reparare în cazul neîndeplinirii obligațiilor
Sistemul internațional de înregistrare
Alte aspecte legate de înregistrare
Privilegii și imunități ale Autorității de Supraveghere și ale organismului de înregistrare
Răspunderea organismului de înregistrare
Efectele unei garanții internaționale față de terți
Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare
Drepturile sau garanțiile care fac obiectul declarațiilor statelor contractante
Aplicarea convenției în ceea ce privește vânzările
Jurisdicția
Relația cu alte convenții
Prevederi finale
;
se încarcă...