Definiții | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Domeniul de aplicare și prevederi generale -
ARTICOLUL 1
Definiții

În prezenta convenție, cu excepția cazurilor în care contextul impune altfel, următorii termeni sunt utilizați cu înțelesul prevăzut în cele ce urmează:

(a) "contract" înseamnă contract de constituire a unei garanții, contract încheiat sub condiție suspensivă sau contract de leasing;

(b) "cesiune" înseamnă un contract care, printr-o garanție sau în alt mod, conferă cesionarului drepturi conexe, cu sau fără transferul garanțiilor internaționale aferente;

(c) "drepturi conexe" se referă la toate drepturile la plăți sau alte beneficii oferite de debitor în baza unui contract, care sunt garantate cu bunul sau asociate acestuia;

(d) "inițierea procedurilor de insolvență" înseamnă momentul în care trebuie să înceapă procedurile de insolvență, conform legislației aplicabile privind insolvența;

(e) "cumpărător condiționat" este un cumpărător în cadrul unui contract încheiat sub condiție suspensivă;

(f) "vânzător condiționat" este un vânzător în cadrul unui contract încheiat sub condiție suspensivă;

(g) "contract de vânzare" înseamnă un contract pentru vânzarea unui bun de către un vânzător unui cumpărător care nu face parte din contractele definite anterior la lit. (a) de mai sus;

(h) "instanță" înseamnă o instanță judecătorească sau un tribunal administrativ ori de arbitraj stabilit de către un stat contractant;

(i) "creditor" înseamnă creditorul privilegiat în cadrul unui contract de garanție, un cumpărător condiționat în cadrul unui contract încheiat sub condiție suspensivă sau un locator într-un contract de leasing;

(j) "debitor" înseamnă garantul într-un contract de garanție, cumpărătorul condiționat într-un contract încheiat sub condiție suspensivă, utilizatorul într-un contract de leasing sau o persoană al cărei drept asupra unui bun este grevat de un drept sau o garanție înregistrabil(ă) neconsensual(ă);

(k) "administratorul judiciar" este o persoană autorizată să administreze reorganizarea sau lichidarea, inclusiv una autorizată în mod provizoriu, și include un debitor aflat în posesia bunului, dacă acest lucru este permis prin legislația aplicabilă privind insolvența;

(l) "proceduri de insolvență" înseamnă falimentul, lichidarea sau alte proceduri judiciare sau administrative colective, inclusiv procedurile provizorii, în cadrul cărora activele și afacerile debitorului fac obiectul controalelor și supravegherii de către o instanță în scop de reorganizare sau lichidare;

(m) "persoanele interesate" sunt:

(i) debitorul;

(ii) orice persoană care, în scopul asigurării îndeplinirii oricărei obligații în favoarea creditorului, acordă sau emite o cauțiune sau o garanție la cerere sau o scrisoare de credit stand-by sau orice altă formă de asigurare a creditului;

(iii) orice altă persoană care are drepturi privind bunul sau asupra bunului;

(n) "tranzacția internă" este o tranzacție de tipul celor enumerate la articolul 2 alineatul 2 literele (a) - (c), în cazul în care centrul intereselor principale ale tuturor părților în ceea ce privește astfel de tranzacții, precum și bunul relevant se află (astfel cum este specificat în protocol) în același stat contractant la momentul încheierii contractului și în cazul în care garanția existentă pentru tranzacția în cauză a fost înregistrată într-un registru național din respectivul stat contractant, care a făcut o declarație conform articolului 50 alineatul 1;

(o) "garanție internațională" este garanția unui creditor căreia i se aplică prevederile articolului 2;

(p) "Registrul internațional" reprezintă modalitățile internaționale de înregistrare în scopurile prezentei convenții sau protocolului;

(q) "contract de leasing" este contractul prin care o persoană (locatorul) acordă dreptul de posesie sau control asupra unui bun (cu sau fără opțiunea de a-l achiziționa) unei alte persoane (utilizatorul) în schimbul unei chirii sau al unei alte forme de plată;

(r) "garanție națională" însemnă o garanție a unui creditor privind un bun, creat de o tranzacție internațională în cadrul unei declarații în temeiul articolului 50 alineatul (1);

(s) "drept sau garanție neconsensual(ă)" înseamnă un drept sau o garanție acordat(ă) conform legislației unui stat contractant care a făcut o declarație în baza articolului 39 pentru a garanta îndeplinirea unei obligații, inclusiv o obligație față de un stat, un organism de stat sau o organizație interguvernamentală sau privată;

(t) "notificare privind o garanție națională" înseamnă o notificare înregistrată sau care urmează a fi înregistrată la Registrul internațional cu privire la crearea unei garanții naționale;

(u) "bun" înseamnă un bun aparținând uneia dintre categoriile care intră în sfera de aplicare a articolului 2;

(v) "drept sau garanție preexistent(ă)" înseamnă un drept sau o garanție de orice tip privind un bun sau asupra unui bun, care a fost creat sau a rezultat înainte de data intrării în vigoare a prezentei Convenții, astfel cum este definit la articolul 60 alineatul 2 litera (a);

(w) "indemnizații" înseamnă încasări sub formă de bani sau sub o altă formă, provenite din pierderea totală sau parțială sau distrugerea fizică a bunului sau confiscarea, retragerea sau rechiziționarea totală sau parțială a acestuia;

(x) "cesiunea potențială" este cesiunea preconizată a fi efectuată în viitor în cazul producerii unui eveniment determinat, fie că survenirea evenimentului este sigură, fie că nu;

(y) "garanție internațională potențială" înseamnă o garanție privind un bun, preconizată a fi creată sau instituită în viitor ca garanție internațională, în cazul survenirii unui eveniment determinat (care poate fi achiziția de către debitor a unei garanții privind bunul), fie că survenirea evenimentului este sigură, fie că nu;

(z) "vânzare potențială" înseamnă o vânzare preconizată pentru viitor, în cazul survenirii unui eveniment determinat, fie că survenirea evenimentului este sigură, fie că nu;

(aa) "protocol" înseamnă, pentru orice categorie de bunuri și drepturi conexe cărora li se aplică prezenta convenție, protocolul corespunzător respectivei categorii de bunuri și drepturi conexe;

(bb) "înregistrat" înseamnă înscris în Registrul internațional conform prevederilor din capitolul V;

(cc) "garanție înregistrată" înseamnă o garanție internațională, un drept sau o garanție necontractual(ă) înregistrabil(ă) sau o garanție națională specificată într-o notificare privind o garanție națională, înregistrată conform prevederilor din capitolul V;

(dd) "drept sau garanție necontractual(ă) înregistrabil(ă)" înseamnă un drept sau o garanție neconsensual(ă) înregistrabil(ă) conform unei declarații înaintate conform prevederilor articolului 40;

(ee) "organism de înregistrare" înseamnă, conform protocolului, persoana sau organismul desemnat prin acel protocol sau numit în temeiul articolului 17 alineatul 2 litera (b);

(ff) "reglementări" înseamnă reglementări emise sau aprobate de către Autoritatea de Supraveghere în temeiul protocolului;

(gg) "vânzare" înseamnă un transfer de proprietate asupra unui bun în urma încheierii unui contract de vânzare;

(hh) "obligație garantată" înseamnă o obligație garantată printr-o garanție reală mobiliară;

(ii) "contract de garanție" înseamnă un contract prin care un debitor acordă unui creditor privilegiat sau aprobă acordarea unei garanții (inclusiv o garanție privind dreptul de proprietate) privind un bun sau asupra unui bun pentru a garanta îndeplinirea unei obligații existente sau viitoare a debitorului sau a unui terț;

(jj) "garanție reală mobiliară" înseamnă o garanție creată printr-un contract de garanție;

(kk) "Autoritate de Supraveghere" înseamnă, conform protocolului, Autoritatea de Supraveghere la care se face referire în articolul 17 alineatul 1;

(ll) "contract încheiat sub condiție suspensivă" înseamnă un contract de vânzare a unui bun, cu condiția ca dreptul de proprietate să nu fie transferat până la îndeplinirea condiției sau a condițiilor prevăzute în contract;

(mm) "garanție neînregistrată" înseamnă o garanție contractuală sau un drept sau o garanție necontractual(ă) (cu excepția garanției căreia i se aplică articolul 39) care nu a fost înregistrat(ă), indiferent dacă este înregistrabilă sau nu conform prezentei convenții; și

(nn) "în scris" înseamnă o consemnare a informațiilor (inclusiv a informațiilor comunicate prin teletransmisie) care este pe suport material sau sub o altă formă care poate fi reprodusă ulterior pe suport material și care indică în mod rezonabil aprobarea informațiilor respective de către o persoană.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Definiții
Garanția internațională
Domeniul de aplicare
Locația debitorului
Interpretarea și legislația aplicabilă
Relația dintre convenție și protocol
Condiții de formă
Modalități de reparare aflate la dispoziția creditorului
Transferul proprietății în cazul îndeplinirii obligației; efectul liberatoriu
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor
;
se încarcă...