Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IX Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare

ARTICOLUL 31 Efectele cesiunii

1. Cu excepția cazului în care părțile stabilesc altfel, o cesiune a drepturilor conexe realizată în conformitate cu articolul 32 transferă, de asemenea, cesionarului:

(a) garanția internațională conexă; și

(b) toate garanțiile cedentului și rangul acestora, în baza prezentei convenții.

2. Nimic din prezenta convenție nu împiedică o cesiune parțială a drepturilor conexe ale cedentului. În cazul unei astfel de cesiuni parțiale, cedentul și cesionarul pot conveni asupra drepturilor lor respective în ceea ce privește garanția internațională aferentă cesionată conform alineatului precedent, dar nu astfel încât să afecteze în mod negativ debitorul în lipsa acordului acestuia.

3. Sub rezerva prevederilor alineatului 4, legislația în vigoare va determina excepțiile și drepturile la compensare aflate la dispoziția debitorului împotriva cesionarului.

4. Debitorul poate, în orice moment, să renunțe prin acord scris la toate sau la oricare dintre excepțiile și drepturile la compensare menționate la alineatul anterior, altele decât excepțiile provenite din acte frauduloase ale cesionarului.

5. În cazul unei cesiuni prin intermediul unei garanții, drepturile conexe cesionate revin cedentului, în măsura în care mai există în momentul în care obligațiile garantate prin cesiune au fost îndeplinite.

ARTICOLUL 32 Cerințele de formă ale cesiunii

1. O cesiune a drepturilor conexe transferă garanția internațională aferentă numai dacă:

(a) este încheiată în scris;

(b) permite identificarea drepturilor conexe în cadrul contractului din care rezultă; și

(c) în cazul unei cesiuni prin intermediul unei garanții, permite stabilirea obligațiilor garantate prin cesiune în conformitate cu protocolul, însă fără a fi necesar să se menționeze o sumă sau suma maximă garantată.

2. O cesiune a unei garanții internaționale create sau prevăzute de către un contract de garanție este valabilă numai dacă unele sau toate drepturile conexe sunt, de asemenea, cesionate.

3. Prezenta convenție nu se aplică unei cesiuni a drepturilor conexe care nu are ca efect și transferarea garanției internaționale aferente.

ARTICOLUL 33 Obligațiile debitorului față de cesionar

1. În măsura în care drepturile conexe și garanția internațională aferentă au fost transferate în conformitate cu articolele 31 și 32, debitorul, în ceea ce privește drepturile și garanția în cauză, nu este obligat prin cesiune și nu are datoria de a plăti sau de a oferi alte beneficii cesionarului decât în cazul în care:

(a) debitorul a fost notificat în scris cu privire la cesiune de către cedent sau cu autoritatea acestuia; și

(b) notificarea identifică drepturile conexe.

2. Indiferent de orice alt temei în baza căruia plata sau execuția de către debitor îl eliberează de răspundere pe acesta din urmă, plata sau execuția va produce efecte în acest sens dacă este efectuată în conformitate cu prevederile alineatului precedent.

3. Nimic din prezentul articol nu va afecta rangul cesiunilor concurente.

ARTICOLUL 34 Modalități de reparare pentru neîndeplinirea obligațiilor privind cesiunea cu titlu de garanție

În cazul în care cedentul nu își îndeplinește obligațiile care rezultă din cesiunea drepturilor conexe și a garanției internaționale aferente cu titlu de garanție, prevederile articolelor 8, 9 și 11-14 se aplică în relațiile dintre cedent și cesionar (iar în ceea ce privește drepturile conexe, acestea se aplică în măsura în care prevederile în cauză se pot aplica bunurilor necorporale) ca și cum:

(a) referirile la obligația garantată și garanția reală mobiliară ar fi referiri la obligația garantată prin cesiunea drepturilor conexe, a garanției internaționale aferente și a garanției reale mobiliare create prin acea cesiune;

(b) referirile la creditorul garantat sau creditorul, privind garantul sau debitorul ar fi referiri la cesionar și cedent;

(c) referirile la titularul garanției internaționale ar fi referiri la cesionar; și

(d) referirile la bun ar fi referiri la drepturile conexe cesionate și garanția internațională aferentă.

ARTICOLUL 35 Rangul cesiunilor concurente

1. În cazul în care există cesiuni concurente de drepturi conexe și cel puțin una dintre cesiuni include garanția internațională aferentă și este înregistrată, se aplică prevederile articolului 29, ca și cum referirile la garanția înregistrată ar fi referiri la o cesiune a drepturilor conexe și a garanției înregistrate aferente și ca și cum referirile la o garanție înregistrată sau neînregistrată ar fi referiri la o cesiune înregistrată sau neînregistrată.

2. Prevederile articolului 30 se aplică la cesiunea drepturilor conexe ca și cum referiri la o garanție internațională ar fi referiri la o cesiune a drepturilor conexe și a garanției internaționale aferente.

ARTICOLUL 36 Prioritatea cesionarului cu privire la drepturile conexe

1. Cesionarul drepturilor conexe și al garanției internaționale aferente a căror cesiune a fost înregistrată are prioritate în fața unui alt cesionar al drepturilor conexe în temeiul articolului 35 alineatul (1) numai în cazul în care:

(a) contractul care se află la originea drepturilor conexe prevede că acestea sunt garantate de către bun sau conexe acestuia; și

(b) drepturile conexe se raportează la un bun.

2. În scopurile subparagrafului (b) al paragrafului precedent, drepturile conexe se raportează la un bun numai în măsura în care constau în drepturi la plată sau la executare aferente:

(a) unei sume avansate și utilizate pentru achiziționarea bunului;

(b) unei sume avansate și utilizate pentru achiziționarea unui alt bun, asupra căruia cedentul deținea o altă garanție internațională, în cazul în care cedentul a transferat garanția respectivă cesionarului, iar cesiunea a fost înregistrată;

(c) prețului plătibil pentru bun;

(d) chiriilor plătibile pentru bun; sau

(e) altor obligații ce rezultă dintr-o tranzacție la care se face referire în oricare dintre subparagrafele precedente.

3. În toate celelalte cazuri, rangul cesiunilor concurente ale drepturilor conexe va fi stabilit prin legislația în vigoare.

ARTICOLUL 37 Efectele insolvabilității cedentului

Prevederile articolului 30 se aplică procedurilor de insolvență împotriva cedentului ca și cum referirile la debitor ar fi referiri la cedent.

ARTICOLUL 38 Subrogarea

1. Sub rezerva prevederilor alineatului 2, nicio prevedere a prezentei convenții nu aduce atingere achiziționării de drepturi conexe și de garanții internaționale aferente prin subrogare legală sau contractuală, în conformitate cu legislația în vigoare.

2. Prioritatea dintre orice garanție de tipul celei menționate la alineatul anterior și o garanție concurentă poate fi modificată printr-un acord scris încheiat între titularii garanțiilor respective, însă cesionarul unei garanții subordonate nu este obligat prin contract să subordoneze garanția în cauză, cu excepția cazului în care, în momentul cesiunii, o subordonare referitoare la contractul respectiv fusese înregistrată.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Domeniul de aplicare și prevederi generale
Constituirea unei garanții internaționale
Modalități de reparare în cazul neîndeplinirii obligațiilor
Sistemul internațional de înregistrare
Alte aspecte legate de înregistrare
Privilegii și imunități ale Autorității de Supraveghere și ale organismului de înregistrare
Răspunderea organismului de înregistrare
Efectele unei garanții internaționale față de terți
Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare
Drepturile sau garanțiile care fac obiectul declarațiilor statelor contractante
Aplicarea convenției în ceea ce privește vânzările
Jurisdicția
Relația cu alte convenții
Prevederi finale
;
se încarcă...