Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora | Ordin 3145/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % %
Aprobat Preliminat / Realizat din care: 7 = 6/5 8 = 5/3a
conform HG/Ordin comun conform Hotărarii C.A. Trim I Trim II Trim III An
0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1
1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 2
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3
a1) din vânzarea produselor 4
a2) din servicii prestate 5
a3) din redevențe și chirii 6
a4) alte venituri 7
b) din vânzarea mărfurilor 8
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: 9
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11
d) din producția de imobilizări 12
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție 13
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14
f1) din amenzi și penalități 15
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16
- active corporale 17
- active necorporale 18
f3) din subvenții pentru investiții 19
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20
f5) alte venituri 21
2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22
a) din imobilizări financiare 23
b) din investiții financiare 24
c) din diferențe de curs 25
d) din dobânzi 26
e) alte venituri financiare 27
3 Venituri extraordinare 28
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29
1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: 30
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: 32
a) cheltuieli cu materiile prime 33
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35
b2) cheltuieli cu combustibilii 36
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37
d) cheltuieli privind energia și apa 38
e) cheltuieli privind mărfurile 39
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 40
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 41
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43
b2) - către operatori cu capital privat 44
c) prime de asigurare 45
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: 46
a) cheltuieli cu colaboratorii 47
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 48
b1) cheltuieli privind consultanta juridică 49
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 50
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 53
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 55
- ch. de promovare a produselor 56
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: 57
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate 58
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: 59
d3) - pentru cluburile sportive 60
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități 61
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 62
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 63
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64
-interna 65
-externa 66
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 67
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 68
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 69
i1) cheltuieli de asigurare și pază 70
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 71
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: 73
- aferente bunurilor de natura domeniului public 74
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 76
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 77
j) alte cheltuieli 78
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: 79
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale 81
c) ch. cu taxa de licență 82
d) ch. cu taxa de autorizare 83
e) ch. cu taxa de mediu 84
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 85
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88
a) salarii de bază 89
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 90
c) alte bonificații (conform CCM) ' 91
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: 93
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95
b) tichete de masă; 96
c) vouchere de vacanță; 97
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent 98
e) alte cheltuieli conform CCM. 99
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 102
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete 103
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: 104
a) pentru directori/directorat 105
- componenta fixă 106
- componenta variabilă 107
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: 108
- componenta fixă 109
- componenta variabilă 110
c) pentru AGA și cenzori 111
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 112
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 113
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: 114
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: 115
- către bugetul general consolidat 116
- către alți creditori 117
b) cheltuieli privind activele imobilizate 118
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119
d) alte cheltuieli 120
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 121
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: 122
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 123
f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 124
f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat 125
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 126
f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care: 127
- din participarea salariaților la profit 128
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante 129
- venituri din alte provizioane 130
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: 131
a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132
a1) aferente creditelor pentru investiții 133
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135
b1) aferente creditelor pentru investiții 136
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137
c) alte cheltuieli financiare 138
3 Cheltuieli extraordinare 139
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) 140
venituri neimpozabile 141
cheltuieli nedeductibile fiscal 142
IV IMPOZIT PE PROFIT 143
V DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 144
a) - venituri din subvenții și transferuri 145
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 146
2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) 147
a) . . . . . . . . . . 148
b) . . . . . . . . . . 149
c) . . . . . . . . . . 150
3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151
4 Nr. de personal prognozat la finele anului 152
5 Nr. mediu de salariați 153
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 154 x x x
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 155 x x x
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753) 156 x x x
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 157 x x x
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 158 x x x
c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care 159 x x x
- cantitatea de produse finite (QPF) 160 x x x
- preț mediu (p) 161 x x x
- valoare = QPF x p 162 x x x
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 163 x x x
8 Plăți restante 164
9 Creanțe restante, din care: 165
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 166
- de la operatori cu capital privat 167
- de la bugetul de stat 168
- de la bugetul local 169
- de la alte entități 170
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) 171

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3145/2017:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
;
se încarcă...