Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Acordul de finanțare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la data de 15 mai 2007, dintre Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei;

- Amendamentul nr. 5 la Acordul de finanțare ROM-607-G03-H privind Faza a II-a programului, semnat la Geneva la data de 6 iulie 2009, dintre Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei;

- Acordul de finanțare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la data de 24 septembrie 2007, dintre Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei;

- Amendamentul nr. 4 la Acordul de finanțare ROM-607-G04-T privind Faza a II-a programului, semnat la Geneva la data de 22 octombrie 2009, dintre Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei;

- faptul că fondurile nerambursabile acordate prin cele două acorduri vin în completarea resurselor naționale necesare aplicării Programului național de boli transmisibile (infecție cu HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale și alte boli transmisibile), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Strategia națională de control al tuberculozei 2006-2010 și Ghidul metodologic de implementare a Programului național de control al tuberculozei 2007-2011, aprobate de Ministerul Sănătății;

- că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2008, aprobată prin Legea nr. 129/2009, au fost asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, sumele necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România - Faza I, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal, ca urmare a faptului că începând cu data aderării României la Uniunea Europeană nu se mai aplică scutirea de TVA pentru bunurile și serviciile achiziționate din țară sau importate care fac obiectul programelor pentru care se acordă finanțare externă nerambursabilă;

- că suma reprezentând valoarea TVA pentru achizițiile aferente programelor finanțate de Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei în România - Runda a 6-a va fi utilizată integral pentru achiziționarea și distribuția de medicamente pentru pacienții cu tuberculoză multidrog rezistentă (MDR-TB), iar neacordarea acesteia în regim de urgență conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la termenul stabilit (septembrie 2012), întrucât procedura între transmiterea comenzii de medicamente, plata și livrarea medicamentelor în țară durează minimum 6 luni,

în vederea stabilirii în regim de urgență a mecanismului de acoperire, din bugetul statului, a plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate, care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, cu finanțare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei - Faza a II-a, ținând cont că neadoptarea acestei măsuri conduce la întreruperea tratamentului pentru pacienții cu MDR-TB, respectiv la apariția de noi cazuri de tuberculoză extrem de rezistentă la tratament, și având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă (un pacient activ infectează anual în medie alte 10-15 persoane), creând astfel o gravă problemă de sănătate publică, fapt ce constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.

În temeiul art. 115 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumei de 1.726 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 409.846 euro, necesară acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, cu finanțare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul Rundei a 6-a de finanțare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării fazei a doua a programelor în perioada 1 octombrie 2009-30 septembrie 2012 și se suportă din bugetul de stat pe anul 2012.

(3) Eventualele diferențe de curs valutar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică pentru Programul "Către accesul universal la prevenirea și tratamentul HIV/SIDA, precum și la îngrijirea și asistența socială pentru persoanele vulnerabile și populațiile defavorizate", finanțat prin Acordul de finanțare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la data de 15 mai 2007, dintre Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, și prelungit prin Amendamentul nr. 5, semnat la Geneva la data de 6 iulie 2009, și pentru Programul "Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populaționale sărace și vulnerabile", finanțat prin Acordul de finanțare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la data de 24 septembrie 2007, dintre Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, și Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, și prelungit prin Amendamentul nr. 4, semnat la Geneva la data de 22 octombrie 2009, până la finalizarea acestora.

(5) Programele prevăzute la alin. (4) sunt implementate de Fundația Romanian Angel Appeal și de autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate din țară sau importate în nume propriu ori de autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătății de către Fundația Romanian Angel Appeal.

(2) Decontarea sumelor către Fundația Romanian Angel Appeal se face de către Ministerul Sănătății pe baza documentației depuse, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit Metodologiei de rambursare aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2.008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătății Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, finanțate din fonduri nerambursabile.

(3) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se depun până la data de 31 decembrie 2011 și se decontează din bugetul de stat pe anul 2012, prin bugetul Ministerului Sănătății.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 99.

;
se încarcă...