Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 817/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială Asibrok Broker de Asigurare - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul ședinței din data de 27 septembrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Calea București nr. 152A, județul Dolj, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/701/09.07.1998, cod unic de înregistrare 10835106/31.07.1998, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-039/10.04.2003, reprezentată legal pe perioada desfășurării controlului de către domnul Privantu Marin, conducător executiv,

în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, direcția de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a efectuat un control inopinat la Societatea Comercială "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L., ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor din 12 iulie 2011 și a Adresei nr. 35 din 19 iulie 2011, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.959 din 20 iulie 2011. Controlul a avut ca obiect "verificarea situației financiare a societății, în vederea aprobării suspendării activității la cerere, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia". Constatările echipei de control au fost consemnate în Procesul-verbal semnat fără obiecțiuni și înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 26.321 din 12 septembrie 2011,

a constatat următoarele:

Societatea Comercială "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L.:

- a notificat în data de 7 septembrie 2011 toți asigurătorii cu privire la decizia suspendării activității societății pe o perioadă de 3 ani, solicitând rezilierea contractelor de intermediere și efectuarea inventarierii documentelor cu regim special și a datoriilor și creanțelor reciproce;

- a predat către societățile de asigurare, în data de 7 septembrie 2011, gestiunea documentelor cu regim special;

- începând cu data de 7 septembrie 2011 nu mai realizează venituri din activitatea de intermediere în asigurări;

- nu are debite restante în contul taxei de funcționare;

- a notificat asigurații cu privire la efectuarea plății primelor de asigurare direct în contul asigurătorilor;

- nu are litigii cu asigurătorii sau reasigurătorii, asigurații/potențialii asigurați, salariații sau alte persoane fizice sau juridice.

Față de motivele arătate, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședința din data de 27 septembrie 2011, suspendarea activității Societății Comerciale "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

drept care d e c i d e:

Art. 1. -

Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfășurată de Societatea Comercială "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Calea București nr. 152A, județul Dolj, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/701/09.07.1998, cod unic de înregistrare 10835106/31.07.1998, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-039/10.04.2003, reprezentată legal pe perioada desfășurării controlului de către domnul Privantu Marin, conducător executiv, pe o perioadă de 3 ani de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) și art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 2. -

Pe toată perioada de suspendare a activității de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societății comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfășurarea activității de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum și desfășurarea oricăror altor operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activității de asigurare, fie încetarea activității de broker de asigurare.

(2) Reluarea activității Societății Comerciale "Asibrok Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu

București, 15 noiembrie 2011.

Nr. 817.

;
se încarcă...