Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

Modificări (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare:

- s-a creat cadrul legal de integrare în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor aparținând sistemelor neintegrate sistemului public de pensii, (cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale), în scopul stabilirii acelorași obligații și drepturi pentru toți asigurații sistemului de pensii publice (principiul egalității de tratament între toți participanții la sistemul public de pensii) printre care și obligația de a adera la sistemul fondurilor de pensii administrate privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- s-a extins categoria de asigurați obligatoriu ai sistemului public de pensii, considerent pentru care se impune modificarea Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie creat cadrul legal necesar ca aceste categorii de asigurați să poată adera la un fond de pensii,

luând în considerare prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat,

întrucât Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde prevederi potrivit cărora persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii, iar administrarea sistemului public fiind realizată atât de CNPP, cât și de către casele sectoriale de pensii, este necesar ca și Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să reglementeze ca instituții de evidență atât CNPP, cât și casele sectoriale de pensii.

Având totodată în vedere necesitatea asigurării bunei funcționări a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prin stabilirea modului de numire a președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei prin votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, în același mod cu numirea membrilor în alte instituții autonome similare, cum este, de exemplu, Consiliul Național de Combatere a Discriminării,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

21. instituție de evidență - instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii, respectiv Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale;".

Art. II. -

Asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, a căror identitate constituie informație clasificată, potrivit legii, nu participă la fondurile de pensii administrate privat.

Art. III. -

Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care nu intră sub incidența art. II din prezenta ordonanță de urgență, au obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în caz contrar fiind repartizate aleatoriu de către instituția de evidență. Modificări (1)

Art. IV. -

La articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei se face în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți."

Art. V. -

Prevederile art. IV nu se aplică mandatelor președintelui, vicepreședintelui și ale celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în vigoare în prezent, pe durata valabilității acestora.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informații,
George Cristian Maior
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 98.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...