Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 2011 până la 09 februarie 2015, fiind abrogat prin Ordin 117/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților comerciale care sunt înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

(2) Criteriile stabilite în prezentul ordin servesc la evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice ce implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

Art. 2. -

(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, și care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere*) de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, precum și anexa la cererea de înregistrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare în registrul comerțului. Anexele nr. 1 și 2 se completează cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală și care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

__________

*) Cererea prevăzută în anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, și care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni, însoțită de anexa la declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înțelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite și taxe - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Art. 3. -

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 și 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

b) niciunul dintre administratorii și/sau asociații**) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care administratorii și/sau asociații**) persoanei impozabile nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 și 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

___________

**) În cazul societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, condiția prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) la asociații care dețin minimum 15% din capitalul social al societății comerciale și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

c) existența spațiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificării faptice, conform art. 4 lit. (b);

d) criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

(1) În scopul soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează:

a) realizează controlul documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) și b) la sediul administrației fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidențelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, dacă se află într-una din următoarele situații:

1. depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

2. administratorii și/sau asociații*) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. administratorii și/sau asociații*) persoanei impozabile care nu sunt înregistrați fiscal în România prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

___________

*) În cazul societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, condiția prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) la asociații care dețin minimum 15% din capitalul social al societății comerciale și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a) înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

În cazul persoanelor impozabile care nu se află în niciuna din situațiile descrise mai sus se consideră că aceste criterii sunt îndeplinite și se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. În situația în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) și b), organele fiscale competente stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, comunică solicitantului, conform art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum și motivația în fapt și în drept care stă la baza respingerii;

b) după efectuarea controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) și b) și numai în cazul persoanelor impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifică existența faptică a spațiului aferent sediului social și, după caz, a sediilor secundare declarate. În acest scop, organul fiscal competent efectuează o cercetare la fața locului, în condițiile art. 57 din Codul de procedură fiscală;

c) în situația în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile prevăzute la art. 3 lit. a), b) și c), verifică criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 3. După analiza criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 3, organul fiscal competent întocmește un referat prin care se va stabili punctajul obținut de persoana impozabilă.

(2) În cazul în care documentația prezentată nu este completă, organul fiscal transmite solicitantului o notificare în vederea completării acesteia, situație în care termenul de soluționare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării informațiilor și data primirii informațiilor solicitate.

Art. 5. -

(1) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum o zi lucrătoare de la data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, în situația în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA și anexa nr. 2 se depun în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului. În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA și anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerțului, dar înainte de data comunicării certificatului de înmatriculare în registrul comerțului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se prelungește corespunzător cu numărul de zile lucrătoare cuprinse între data depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerțului și data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA și a anexei nr. 2. În situația în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA și anexa nr. 2 se depun după comunicarea certificatului de înmatriculare în registrul comerțului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA și anexei nr. 2.

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către acestea a anexei la declarația de mențiuni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie să rezulte dacă persoana impozabilă îndeplinește sau nu criteriul prevăzut la art. 3 lit. c). În situația în care se constată că persoana impozabilă nu îndeplinește criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie să rezulte, pe lângă rezultatul cercetării la fața locului, și propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabilă respectivă să nu fie înregistrată în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu și motivația respingerii, în fapt și în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(4) În situația în care din procesul-verbal de cercetare la fața locului întocmit de organul fiscal competent rezultă că este îndeplinit criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c).

(5) Ca urmare a analizei criteriilor prevăzute la art. 3 lit. d), dacă punctajul obținut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare. Dacă punctajul obținut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu și motivația respingerii, în fapt și în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(6) Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Art. 6. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2011. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează conform procedurii reglementate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.984/2011.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 10 noiembrie 2011.

Nr. 2.795.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (098) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere, se completează și se depune de către societățile comerciale care se înființează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății comerciale pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:

Rândul 1. Denumire

Se completează cu denumirea societății comerciale pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului și pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerțului

Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.

B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:

Se marchează cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", în situația în care cererea este completată de reprezentantul legal al societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu "X" calitatea de "Asociat", în situația în care cererea este completată de unul dintre asociații societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.

Se marchează cu "X" rubrica "Act constitutiv", în situația în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.

În situația în care calitatea de reprezentant legal al societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului rezultă dintr-un alt document, se înscrie numărul și data împuternicirii.

Rubrica "Date de identificare" se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Se completează de către societățile comerciale care se înființează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 2 se marchează cu "X" datorită obligativității înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie.

Rândul 3 se marchează cu "X" în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 4. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situațiile prevăzute la art. 1561 alin. (61) -(62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

ANEXA Nr. 2

ANEXĂ
la cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată/declarația de mențiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal

Anul [____]

Societatea [_____________________________________]

Codul de înregistrare fiscală [_______________________]

Domiciliul fiscal [________________________________]

Numărul de înregistrare la registrul comerțului a cererii de înmatriculare [_______]

Telefon [__________]

Fax [_____________]

E-mail [___________]

1. Spațiul cu destinație de sediu social

[ ] a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

[ ] b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

[ ] c) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

[ ] d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului.

Nr. documentului de deținere legală a spațiului cu destinație de sediu social [_________________]

Se va anexa copia documentului din care rezultă deținerea legală a spațiului cu destinație de sediu social.

2. Dețineți spații cu destinația de sedii secundare declarateș

[ ] Da [ ] Nu

3. Spații cu destinația de sedii secundare deținute:

a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an.

Nr. crt. Tipul deținerii legale a spațiului cu destinație de sediu secundar Nr. documentului de deținere legală a spațiului cu destinație de sediu secundar

Se vor anexa copii de pe documentele din care rezultă deținerea legală a spațiului/spațiilor cu destinație de sedii secundare declarate.

4. Există asociați și/sau administratori*) care au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator la alte societăți:

a) lichidate;

b) la care a fost declanșată procedura insolvenței;

c) în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului.

___________

*) În cazul societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile solicitate prin prezenta anexă se referă:

a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) la asociații care dețin minimum 15% din capitalul social al societății comerciale și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile prevăzute la pct. 4 lit. a) și b) trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani care precedă datei solicitării înregistrării în scopuri de TVA.

Nr. crt. Codul de identificare fiscală a asociaților/administratorilor Denumirea/ Numele și prenumele asociaților/administratorilor Codul fiscal al societății Denumirea societății Situația societății

5. Există asociați și/sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor ori există societăți la care aceștia dețin calitatea de asociați/administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor.

Nr. crt. Codul de identificare fiscală a asociaților/administratorilor Denumirea/ Numele și prenumele asociaților/administratorilor Codul fiscal al societății Denumirea societății

6. Specificați numele și prenumele tuturor administratorilor*), care dintre aceștia sunt cetățeni ai Uniunii Europene (UE) și care sunt cetățeni non-UE, iar în cazul cetățenilor non-UE, care dintre aceștia dețin viza de lungă ședere în România în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt. Codul de identificare fiscală a asociaților/administratorilor Denumirea/ Numele și prenumele asociaților/administratorilor Cetățeni UE/non-UE Deține/Nu deține viză de lungă ședere în România

Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfășor activități economice constând în operațiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România.**)

Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în situația în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA și prezenta anexă se depun în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
...................................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

___________

*) În cazul societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile solicitate prin prezenta anexă se referă:

a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) la asociații care dețin minimum 15% din capitalul social al societății comerciale și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**) Angajamentul de a nu desfășura activități economice constând în operațiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 3

CRITERII DE EVALUARE

Nr.
crt.
Indicatori Punctaj
1. SEDIUL
1.1. Spațiul cu destinație de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul
unui contract de leasing financiar.
1.2. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și nu
există spații cu destinație de sedii secundare declarate.
1.3. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și toate
spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui
contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe perioadă mai mică
de un an.
1.4. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și toate
spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui
contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe perioadă egală ori
mai mare de un an.
1.5. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și toate
spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt în proprietatea persoanei impozabile ori sunt
utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar.
1.6.

Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, iar spațiile
cu destinație de sedii secundare declarate sunt în cel puțin două dintre următoarele situații:
- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;
- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în
cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an;
- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în
cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an.


1.7. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an
și nu există spații cu destinație de sedii secundare declarate.
1.8. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an
și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate sau utilizate în
cadrul unui contract de leasing operațional ori, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă
mai mică de un an.
1.9. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an
și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate sau utilizate în
cadrul unui contract de leasing operațional ori, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă
egală sau mai mare de un an.
1.10. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an
și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt în proprietatea persoanei impozabile sau
sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar.
1.11. Spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing
operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an,
iar spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt în cel puțin două dintre următoarele situații:
- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;
- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în
cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an;
- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în
cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an.
1.12. Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, conform prevederilor
Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor
fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea
funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
2. SOCIETĂȚI LICHIDATE
2.1. Niciunul dintre administratori și/sau asociați*) nu a deținut calitatea de administrator ori asociat la societăți
care au fost lichidate.
2.2. Cel puțin unul dintre administratori și/sau asociați*) a deținut calitatea de administrator ori asociat la
societăți care au fost lichidate.
3. SOCIETĂȚI LA CARE A FOST DECLANȘATĂ PROCEDURA INSOLVENȚEI
3.1. Niciunul dintre administratori și/sau asociați*) nu a deținut calitatea de administrator ori asociat la societăți
la care a fost declanșată procedura insolvenței.
3.2. Cel puțin unul dintre administratori și/sau asociați*) a deținut calitatea de administrator ori asociat la
societăți la care a fost declanșată procedura insolvenței.
4. SOCIETĂȚI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
4.1. Niciunul dintre administratori și/sau asociați*) nu deține calitatea de administrator ori asociat la societăți
care se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, conform legii.
4.2. Cel puțin unul dintre administratori și/sau asociați*) deține calitatea de administrator ori asociat la societăți
care se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, conform legii.
5. CONTRAVENȚII
5.1. Niciunul dintre administratori și/sau asociați*) și niciuna dintre societățile la care aceștia dețin calitatea de
asociat și/sau administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor.
5.2. Cel puțin unul dintre administratori și/sau asociați*) ori cel puțin una din societățile la care aceștia dețin
calitatea de asociat și/sau administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor.
6. ADMINISTRATORI CETĂȚENI NON-UE
6.1. Toți administratorii*) sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni ai Uniunii Europene (UE).
6.2. Toți administratorii*) ori, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și toți sau o parte
dețin viza de lungă ședere în România, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările completările ulterioare, denumită în
continuare OUG 194/2002.
6.3. Toți administratorii*) sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și nu dețin viza
de lungă ședere în România, în condițiile OUG 194/2002.
6.4. O parte dintre administratori*) sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și toți
sau o parte dețin viza de lungă ședere în România, în condițiile OUG 194/2002.
6.5. O parte dintre administratori*) sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și nu
dețin viza de lungă ședere în România, în condițiile OUG 194/2002.

*) În cazul societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile solicitate prin prezenta anexă se referă:

a) la administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) la asociații care dețin minimum 15% din capitalul social al societății comerciale și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Instrucțiuni pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare

Se va acorda un punctaj între 0 și 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.

Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2 și 3 este necesară analizarea informațiilor respective pentru o perioadă de 5 ani care precedă datei la care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Criteriul nr. 1

Situația nr. 1.1

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent dacă există spații cu destinație de sedii secundare declarate, se acordă 10 puncte.

Situația nr. 1.2

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și nu există spații cu destinație de sedii secundare declarate, se acordă 1 punct.

Situația nr. 1.3

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă 1 punct.

Situația nr. 1.4

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an, se acordă 3 puncte.

Situația nr. 1.5

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an și toate spațiile cu destinație de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordă 6 puncte.

Situația nr. 1.6

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, iar spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt în cel puțin două dintre următoarele situații:

1. în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;

2. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

3. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă punctajul astfel:

- pentru spațiul cu destinație de sediu social se acordă 1 punct;

- pentru spațiile cu destinație de sedii secundare declarate se calculează ponderea spațiilor secundare aflate în una dintre situațiile prevăzute la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spațiilor cu destinație de sedii secundare și se înmulțește, după caz, cu 5 în prima situație, cu 2 în a doua situație și cu 0 în cea de-a treia situație. Rezultatele acestor înmulțiri se calculează cu două zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiată sutime. Apoi rezultatele se adună și rezultatul final se rotunjește la numărul întreg cel mai apropiat.

Exemplu: o persoană impozabilă deține spațiul cu destinație de sediu social închiriat pe o perioadă de 6 luni și 6 spații cu destinație de sedii secundare declarate, dintre care 2 spații în proprietate, 3 spații închiriate pe o perioadă egală sau mai mare de un an și un spațiu închiriat pe o perioadă mai mică de un an.

Punctajul pentru criteriul 1 în cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:

- pentru spațiul cu destinație de sediu social se acordă 1 punct;

- pentru cele două spații cu destinație de sedii secundare aflate în proprietatea persoanei se efectuează următorul calcul: 2/6x5 = 1,67;

- pentru cele 3 spații cu destinație de sedii secundare închiriate pe o perioadă egală sau mai mare de un an se efectuează următorul calcul 3/6x2 = 1;

- pentru spațiul cu destinație de sediu secundar închiriat pe o perioadă mai mică de un an se efectuează următorul calcul 1/6x0 = 0.

Pentru stabilirea punctajului total se adună punctajul acordat spațiului cu destinație de sediu social cu cele acordate spațiilor cu destinație de sedii secundare și rezultatul se rotunjește la unitate, astfel:

1 + 1,67 + 1 + 0 = 3,67

Punctajul acordat în cazul acestei persoane impozabile va fi de 4 puncte.

Situația nr. 1.7

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an și nu există spații cu destinație de sedii secundare declarate, se acordă 3 puncte.

Situația nr. 1.8

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă 3 puncte.

Situația nr. 1.9

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an și toate spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate sau utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional ori, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an, se acordă 5 puncte.

Situația nr. 1.10

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an și toate spațiile cu destinație de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordă 8 puncte.

Situația nr. 1.11

Dacă spațiul cu destinație de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an, iar spațiile cu destinație de sedii secundare declarate sunt în cel puțin două dintre următoarele situații:

1. în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;

2. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an;

3. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operațional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă punctajul astfel:

- pentru spațiul cu destinație de sediu social se acordă 3 puncte;

- pentru spațiile cu destinație de sedii secundare declarate se calculează ponderea spațiilor secundare aflate în una dintre situațiile prevăzute la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spațiilor cu destinație de sedii secundare și se înmulțește, după caz, cu 5 în prima situație, cu 2 în a doua situație și cu 0 în cea de-a treia situație. Rezultatele acestor înmulțiri se calculează cu două zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiată sutime. Apoi rezultatele se adună și rezultatul final se rotunjește la numărul întreg cel mai apropiat.

Situația nr. 1.12

Dacă sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acordă 0 puncte. Pentru situațiile nr. 1.1-1.12 se acordă punctaj numai pentru una dintre situațiile în care se încadrează solicitantul.

Criteriul nr. 2

Situația nr. 2.1

Dacă niciunul dintre administratori și/sau asociați nu a deținut calitatea de administrator sau asociat la societăți care au fost lichidate, se acordă 10 puncte.

Situația nr. 2.2

Dacă cel puțin unul dintre administratori și/sau asociați a deținut calitatea de administrator și/sau asociat:

a) la un număr de 1-3 societăți care au fost lichidate, se acordă 7 puncte;

b) la un număr de 4-6 societăți care au fost lichidate, se acordă 5 puncte;

c) la un număr de 7-9 societăți care au fost lichidate, se acordă 3 puncte;

d) la un număr de 10 sau mai multe societăți care au fost lichidate, se acordă 0 puncte.

În cazul în care mai mulți administratori și/sau asociați au deținut calitatea de administratori și/ori asociați la societăți care au fost lichidate, la stabilirea punctajului se va avea în vedere numărul total de societăți lichidate. Dacă mai mulți administratori și/sau asociați au deținut calitatea de administratori și/ori asociați la aceeași societate, pentru stabilirea punctajului se va considera că fiecare dintre aceștia a avut calitatea de administrator/asociat la o societate lichidată. Exemplu: o persoană impozabilă cu 3 asociați solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Doi dintre aceștia au fost asociați la o altă societate care a fost lichidată. Cel de-al treilea nu a fost asociat/administrator la o altă societate. Numărul de societăți lichidate se consideră a fi egal cu 2.

Pentru situațiile nr. 2.1 și 2.2 se acordă punctaj numai pentru una dintre situațiile în care se încadrează solicitantul.

Criteriul nr. 3

Situația nr. 3.1

Dacă niciunul dintre asociați și/sau administratori nu a deținut calitatea de asociat și/ori administrator la societăți la care a fost declanșată procedura insolvenței, se acordă 10 puncte.

Situația nr. 3.2

Dacă cel puțin unul dintre asociați și/sau administratori deține sau a deținut calitatea de asociat și/ori administrator:

a) la un număr de 1-3 societăți la care a fost declanșată procedura insolvenței, se acordă 7 puncte;

b) la un număr de 4-6 societăți la care a fost declanșată procedura insolvenței, se acordă 5 puncte;

c) la un număr de 7-9 societăți la care a fost declanșată procedura insolvenței, se acordă 3 puncte;

d) la un număr de 10 sau mai multe societăți la care a fost declanșată procedura insolvenței, se acordă 0 puncte.

Pentru situațiile nr. 3.1 și 3.2 se acordă punctaj numai pentru una dintre situațiile în care se încadrează solicitantul.

Criteriul nr. 4

Situația nr. 4.1

Dacă niciunul dintre administratori și/sau asociați nu deține calitatea de administrator ori asociat la societăți care se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului potrivit legii, se acordă 10 puncte.

Situația nr. 4.2

Dacă cel puțin unul dintre asociați și/sau administratori deține calitatea de asociat și/sau administrator:

a) la un număr de 1-3 societăți care se află în inactivitate temporară înscrisă la Registrul comerțului potrivit legii, se acordă 5 puncte;

b) la un număr de 4-6 societăți care se află în inactivitate temporară înscrisă la Registrul comerțului potrivit legii, se acordă 3 puncte;

c) la un număr de 7-9 societăți care se află în inactivitate temporară înscrisă la Registrul comerțului potrivit legii, se acordă 2 puncte;

d) la un număr de 10 sau mai multe societăți care se află în inactivitate temporară înscrisă la Registrul comerțului potrivit legii, se acordă 0 puncte.

Pentru situațiile nr. 4.1 și 4.2 se acordă punctaj numai pentru una dintre situațiile în care se încadrează solicitantul.

Criteriul nr. 5

Situația nr. 5.1

Dacă niciunul dintre asociați și/sau administratori și/ori niciuna dintre societățile la care aceștia dețin calitatea de asociat și/sau administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor, se acordă 10 puncte.

Situația nr. 5.2

Dacă cel puțin unul dintre asociați și/sau administratori și/ori cel puțin una dintre societățile la care aceștia dețin calitatea de asociat și/sau administrator au/are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor prevăzute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificările și completările ulterioare, se acordă 0 puncte.

Criteriul nr. 6

Situația nr. 6.1

Dacă toți administratorii sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni UE, se acordă 10 puncte.

Situația nr. 6.2

În situația în care toți administratorii sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și toți ori o parte dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002:

- dacă toți administratorii sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002, se acordă 10 puncte;

- dacă o parte din administratori sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora nu dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002, punctajul se determină înmulțind cu 10 ponderea persoanelor care dețin viză în numărul total al administratorilor. În situația în care cifra rezultată este urmată de zecimale, aceasta se rotunjește la numărul întreg cel mai apropiat.

Situația nr. 6.3

Dacă toți administratorii sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și nu dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002, se acordă 0 puncte.

Situația nr. 6.4

Dacă o parte din administratori sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și toți ori o parte dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002:

- dacă toți administratorii sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora, care sunt cetățeni non-UE, dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002, se acordă 10 puncte;

- dacă o parte din administratori sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora, care sunt cetățeni non-UE, nu dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002, se procedează astfel:

1. se înmulțește cu 10 ponderea administratorilor care nu dețin viză în numărul total al administratorilor (UE și non-UE). În situația în care cifra rezultată este urmată de zecimale, aceasta se rotunjește la numărul întreg cel mai apropiat;

2. punctajul final se determină scăzând din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obținut ca urmare a calculului prevăzut la pct. 1. Exemplu: o persoană impozabilă are 4 administratori, 2 cetățeni UE și 2 non-UE, dintre care unul nu deține viza de lungă ședere în România. Ponderea administratorilor care nu dețin viza de lungă ședere în România este 1/4. Aceasta se înmulțește cu 10, rezultatul fiind de 2,5, care se rotunjește la 3. Din punctajul maxim de 10 puncte se scad cele 3 puncte, rezultatul final fiind 7 puncte.

Situația nr. 6.5

În situația în care o parte dintre administratori sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora sunt cetățeni non-UE și nu dețin viza de lungă ședere în România în condițiile OUG 194/2002, punctajul se determină astfel:

1. se înmulțește cu 10 ponderea administratorilor non-UE în numărul total al administratorilor (UE și non-UE). În situația în care cifra rezultată este urmată de zecimale, aceasta se rotunjește la numărul întreg cel mai apropiat;

2. punctajul final se determină scăzând din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obținut ca urmare a calculului prevăzut la pct. 1.

Pentru situațiile nr. 6.1-6.5 se acordă punctaj numai pentru una dintre situațiile în care se încadrează solicitantul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...