Ministerul Apărării Naționale - MApN

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale din 16.11.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește obiectivele, organizarea, atribuțiile și funcționarea Comisiei de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. -

(1) Comisia analizează și avizează:

a) proiecte pentru instituirea însemnelor heraldice;

b) proiecte pentru aprobarea obiectelor heraldice;

c) proiecte pentru acordarea sau menținerea denumirilor onorifice și simbolice;

d) proiecte de acte normative specifice care reglementează domeniul heraldicii, inițiate de Ministerul Apărării Naționale sau care sunt supuse ministerului, spre avizare.

(2) Nu fac obiectul analizei și avizării de către Comisie:

a) proiecte ale unor organizații neguvernamentale, asociații profesionale, organizații sau asociații ale fostelor cadre militare, organizații de tineret, instituții de cultură civile cu care se colaborează, ale altor structuri din sistemul național de apărare și ale structurilor militare străine aflate în subordine în teatrele de operații;

b) proiecte de denumiri onorifice și simbolice pentru săli de lectură, aule, amfiteatre, diferite ligi, asociații, cercuri de creație care funcționează în instituțiile de cultură militare.

Art. 3. -

Secretariatul tehnic al Comisiei se asigură de către structura militară care gestionează domeniul tradițiilor militare la nivelul Ministerului Apărării Naționale, denumită în continuare structura specializată.

Art. 4. -

Comisia analizează și avizează proiectele de heraldică și denumiri ce se elaborează de către structurile inițiatoare de la categoriile de forțe ale armatei și comandamentele de armă, de la nivel batalion/similar în sus, precum și de la structurile centrale, cele subordonate acestora și structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, altele decât cele centrale, după obținerea avizului comandanților/șefilor acestora.

CAPITOLUL II Obiectivele, organizarea și atribuțiile Comisiei

SECȚIUNEA 1 Obiectivele Comisiei

Art. 5. -

Obiectivul fundamental al activității Comisiei îl constituie managementul procesului de elaborare a însemnelor și obiectelor heraldice și a denumirilor onorifice și simbolice la nivelul Ministerului Apărării Naționale și armonizarea cu cadrul normativ de pe plan național și internațional.

Art. 6. -

Obiectivele operaționale sunt următoarele:

a) elaborarea însemnelor, obiectelor heraldice și a denumirilor onorifice și simbolice în scopul identificării și particularizării structurilor militare românești prin aplicarea unitară și riguroasă, de către structurile inițiatoare din Ministerul Apărării Naționale, a prevederilor prezentului regulament;

b) armonizarea terminologiei folosite, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul heraldicii pe plan național și internațional;

c) perfecționarea reglementărilor referitoare la coordonarea procesului de elaborare, modificare sau menținere a însemnelor, obiectelor heraldice și denumirilor onorifice și simbolice în Ministerul Apărării Naționale.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Comisiei

Art. 7. -

(1) Comisia are următoarea componență:

a) președinte - locțiitorul șefului Statului Major General pentru operații și instrucție;

b) vicepreședinte - șeful Secției tradiții și cultură militară;

c) membri - câte un reprezentant din cadrul Secretariatului general, Direcției generale de informații a apărării, Direcției management resurse umane, Direcției financiar-contabile, Direcției personal și mobilizare, Direcției operații, Direcției logistice, Direcției comunicații și informatică, Direcției structuri și planificarea înzestrării, modulului instrucție și doctrină din Statul Major al Forțelor Terestre, modulului instrucție și doctrină din Statul Major al Forțelor Aeriene, modulului instrucție și doctrină din Statul Major al Forțelor Navale, Comandamentului logistic întrunit, Comandamentului comunicațiilor și informaticii, Secției asistență religioasă, Secției juridice și drept internațional umanitar, Direcției topografice militare, Serviciului istoric al armatei, Muzeului Militar Național, Studioului de arte plastice al armatei, Institutului de studii politice de apărare și istorie militară;

d) secretar - șeful structurii care gestionează domeniul tradițiilor în cadrul Secției tradiții și cultură militară.

(2) Nominalizarea membrilor Comisiei se face prin dispoziție a șefilor structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c) sau prin ordinul de zi pe unitate al acestora, după caz, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3) Pentru actualizarea componenței Comisiei, structurile care numesc membri în Comisie comunică în scris secretariatului tehnic modificările privind numele și datele de contact ale reprezentanților acestora.

(4) La ședințele Comisiei poate fi invitat un reprezentant al Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigiliografie a Academiei Române.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile Comisiei

Art. 8. -

Comisia are următoarele atribuții:

a) analizează propunerile de instituire a însemnelor și obiectelor heraldice, de acordare a denumirilor onorifice și simbolice pentru toate structurile militare de la nivel batalion/similar în sus și hotărăște asupra avizării sau respingerii acestora;

b) analizează și avizează propunerile de acordare a denumirilor onorifice promoțiilor de elevi, studenți, maiștri militari, subofițeri și ofițeri, înaintate ierarhic de instituțiile militare de învățământ;

c) analizează și avizează proiectele de monede, medalii și insigne, elaborate de structurile militare, în situația în care acestea conțin însemnul heraldic sau elemente de heraldică din însemnul heraldic aprobat anterior;

d) urmărește armonizarea conținutului proiectelor de heraldică și denumiri cu modificările și completările normelor metodologice privind realizarea, adoptarea și utilizarea însemnelor și obiectelor heraldice militare și a denumirilor, precum și cu noutățile apărute în domeniul heraldicii pe plan național și internațional.

CAPITOLUL III Activitatea Comisiei

Art. 9. -

Comisia se întrunește în ședințe ordinare, de regulă, lunar, precum și în ședințe extraordinare, în cazul proiectelor urgente, neplanificate.

Art. 10. -

(1) Activitatea în cadrul Comisiei se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din membrii acesteia, iar decizia se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți.

(2) În situația în care la ședința Comisiei se prezintă un număr de membri mai mic decât cel prevăzut la alin. (1), aceasta se suspendă și se replanifică la o dată stabilită de președintele Comisiei, la propunerea secretarului acesteia.

(3) Ordinea de zi, locul, data și ora de desfășurare a ședințelor ordinare se comunică în scris, după aprobarea de către președintele Comisiei, membrilor acesteia și ierarhic structurilor inițiatoare, de către secretariatul tehnic, cu cel puțin 10 zile înaintea desfășurării ședinței.

(4) La ședințe pot fi invitați specialiști cu experiență în domeniu, militari sau civili, pentru a prezenta punctele de vedere necesare susținerii proiectelor analizate, precum și șefi de structuri și personal nou numit în funcție, în domeniul tradițiilor și culturii militare, de la diferite eșaloane, în vederea familiarizării cu domeniul heraldicii.

Art. 11. -

Ședințele extraordinare se convoacă de secretar, conform aprobării președintelui Comisiei, în cel mult 15 zile de la data primirii solicitării.

Art. 12. -

(1) În situația în care, din motive bine întemeiate, un membru nu poate participa la ședințele comisiei, în locul acestuia este prezent înlocuitorul legal, în măsură să prezinte și să susțină punctul de vedere al structurii pe care o reprezintă.

(2) Structurile aflate în situația prevăzută la alin. (1) comunică modificarea, la secretariatul Comisiei, cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării ședinței.

Art. 13. -

(1) Dezbaterile ce au loc în cadrul ședinței Comisiei se consemnează în decizia adoptată.

(2) Decizia se întocmește de secretariatul tehnic al Comisiei, în termen de maximum 7 zile de la data desfășurării ședinței, în exemplar unic, și se semnează de către președintele și secretarul Comisiei.

(3) Decizia adoptată de Comisie cuprinde:

a) data desfășurării ședinței;

b) ordinea de zi;

c) problemele analizate și decizia adoptată de către membrii Comisiei, prin vot, pentru fiecare dintre acestea;

d) hotărârea finală de avizare, de refacere sau de respingere a proiectelor analizate.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 14. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit specificului activității, Comisia colaborează cu structuri sau instituții, militare ori civile.

Art. 15. -

Asigurarea cu aparatură, software specializat, consumabile și alte materiale necesare desfășurării activității Comisiei și secretariatului tehnic al acesteia se face de către structurile cu atribuții în domeniu.

;
se încarcă...